Baptisme og metodisme

En muntlig eksamensoppgave om kristne trossamfunn.
Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.12.12

Baptisme

De første baptistene var grupper som var opptatt av å gå mye lenger enn de andre protestantene når det gjaldt bruddet med den katolske kirke. Blant annet forkastet de barnedåpen, og motstanderne kalte dem gjendøpere. Disse baptistiske gruppene ble nesten utryddet når katolske og lutherske myndigheter forfulgte og angrep dem. Men tidlig på 1600-tallet vokste det fram nye livskraftige baptistmenigheter i England og Nederland. Baptistene var de aller første forkjemperne av religionsfrihet i Europa. Mange av dem vandret etter hvert til USA, hvor baptismen fikk stor framgang. I dag er to tredeler av den svarte befolkningen i USA baptister. I Norge ble Porsgrunn og Solum Baptistmenighet stiftet i 1860, som den første i landet.

 

For baptistene har begrepet frihet alltid hatt stor betydning. De kjemper for tanke og ytringsfrihet, som vil si å tenke å tro det de selv har kommet fram til, og gi uttrykk for det. Baptistene legger også vekt på at Bibelen er den eneste kilden til rett forståelse av kristendommen. De tror at den er Guds inspirerte ord, gitt oss som et historisk dokument. Baptistkirken er en frikirke og har selvstyre uavhengig av staten. Hver menighet er en selvstendig enhet som samarbeider gjennom Det Norske Baptistsamfunn. De fleste baptistkirkene i verden er med i The baptist World Alliance, men denne organisasjonen har heller ingen rett til å bestemme over de enkelte medlemskirkene. Baptistkirken er også en evangelisk kirke. Det vil si at den arbeider for at mennesker skal tro på Gud og la seg døpe. Den som lar seg døpe, skal la seg døpe med full neddykking i vann, som dere ser på dette bilde. De første kristne, apostlene, hadde valgt å tro på Jesus av egen vilje og de hadde bekjent en personlig tro. Av den grunn forkastet de barnedåpen, og innførte voksendåp. Dette er for at du selv skal være bevisst på valget ditt. I menigheten står alle døpte likt og har samme ansvar, og de skal ikke ha prester og biskoper over seg, bare en valgt pastor. Kvinner fikk tidlig lederansvar, og i dag har de flere kvinnelige pastorer. Baptistene har til og med et eget kvinneforbund, som startet i 1916.

 

I dag finnes det omtrent 100 millioner baptister i verden. Størst er utbredelsen i USA- der nesten tre av fire baptister i verden bor, og baptismen er også det største protestantiske samfunnet i USA. I Norge er det ca. 10 500 som er tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn, av dem er 5100 døpte. Det er 65 baptistmenigheter i landet.

 

Den mest kjente skikkelsen innenfor baptismen er Martin Luther King Jr. som på 1950-60 tallet kjempet for at de svarte i USA skulle få like borgerrettigheter som de hvite. Han ble sett på som en leder for de svartes sak, og fikk gjort mye for likestillingen mellom svarte og hvite. King brukte religion for å nå fram til de svarte og fremme saken deres.

 

Metodisme

Metodisten har sitt utgangspunkt i den anglikanske kirken i England på 1700- tallet. Det startet med de to brødrene John og Charles Wesley. De begynte å studere teologi og skulle bli prester- akkurat som deres far. De opplevde at mange av de andre studentene ikke tok den kristne tro eller egen livsførsel alvorlig. Dette opprørte dem. De ville bruke livet til mer enn diskusjoner og festing. De startet en bibelgruppe der de studerte Bibelen nøye, og forsøkte så å leve etter det de leste. Medstudentene lo av dem og kalte dem metodister fordi de ville tilpasse livet etter det de mente var Bibelens metode. Etter studiene drog brødrene til Amerika der de fungerte som prester, men så ble John engstelig, så etter noen måneder, reiste han tilbake til England som en nedbrutt mann. ”Jeg reiste til Amerika for å frelse andre, men hvem skal frelse meg?” skrev han i dagboken sin. 24. mai 1738 skjedde det noe som gjorde denne dagen til en merkedag for metodistene. John Wesley var ute og gikk i en bakgate. Da hørte han sang fra et møtelokale. Han gikk inn å satte seg. Mens predikanten talte, ble han plutselig revet ut av mørket han var inne i. Han forteller at hjertet ble forunderlig varmt. Han fikk en sterk personlig opplevelse av at Gud hadde tatt bort alle syndene hans og frelst ham.

 

Sammen med andre medarbeidere drev de indremisjon over hele Storbritannia og Irland. De reiste rundt og holdt store friluftsmøter der de gav videre budskapet om omvendelse, frelse og en ny måte å leve på. Det var egentlig ikke meningen å starte en ny kirke, men de møtte så stor motstand fra kirkens ledelse at et brudd ikke var til å unngå, og mot slutten av 1700-tallet framsto metodistene som et selvstendig kirkesamfunn. Metodistkirken i Norge ble grunnlagt i 1856, etter at sjøfolk hadde møtt bevegelsen i USA.

 

Metodistene har ganske mye til felles med den anglikanske og lutherske kirke, både i troslære og i formen på gudstjenestene. For eksempel er de tilhengere av barnedåp. Metodistene mener at Den hellige ånd kan gi enkeltmennesket en sterk overbevisning om å være frelst, og da kan man også få Guds hjelp til å leve et liv preget av kjærlighet til Gud og medmennesker. Det mest sentrale begrepet i metodistenes tro og lære er nåde, og Gud tilbyr nåde gratis til alle mennesker. Nåden er nemlig Guds måte å behandle synderne på, for alle mennesker er syndere. Den er et tilbud om total tilgivelse, og Gud møter dem på fem forskjellige måter: I guds ord i bibelen, i bønnen, i det kristne fellesskapet, i dåpen, i nattverden. Den største forskjellen ved den anglikanske og metodistkirken, er at metodistkirken har lekfolk med i ledelsen på alle nivåer. ”Kristendom skal være en hjertereligion”, sa Wesley. Metodistene sier at varme hjerter må bli til aktive hender, og med dette, mener de at det er viktig å hjelpe andre mennesker. Lekfolk i dette samfunnet har alltid gitt en stor innsats innen misjon og sosialt arbeid og sykepleie. De er også ivrige i arbeid for fellesskap med de andre kirkesamfunnene. Metodistene var også tidlig ute med å godta kvinnelige prester. I Norge innviet de en kvinnelig prest allerede i 1954, flere år før andre kirkesamfunn. I 1980 fikk metodistkirken i USA verdens første kvinnelige biskop.

 

I verden i dag er det metodister i omtrent 100 land, og til sammen over 70 millioner medlemmer. Aller flest i USA. I Norge er det ca. 12 000 metodister, fordelt på over 50 menigheter, de har mange tiltak for barn og ungdom, som for eksempel speiderkorps, kor og det arrangeres søndagsskole på alle gudstjenester.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst