Fritidbåter AS vs. Kåre Krabben

Tvist i rettslære, avtaleloven - ugyldighet. Oppgave 9 s. 79 om avtalerett i rettslære.
Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.09.20
Tema
Jus

Partene i saken er Fritidsbåter AS(ved Trine Tangen - salgsrepresentant for Fritidsbåter AS) og Kåre Krabben.

 

I denne oppgaven reises to spørsmål:

1. Er det inngått en bindende avtale mellom Fritidsbåter AS og Kåre Krabben?

2. Kan Kåre Krabben gå fra avtalen?

Under foruttsetning av at det foreligger en bindende avtale behandler jeg spørsmålet om Kåre Krabben kan gå fra avtalen.

 

De juridiske problemstillinger oppgaven reiser er knyttet til de rettsregler som gjelder for inngåelse av avtaler, Avtaleloven av 31. mai 1918 nr. 4 og NL av 1687, der sentrale grunnprinsipper i norsk avtalerett er nedfelt.

 

Spørsmålet om Kåre Krabben og Fritidsbåter AS har inngått en bindende avtale:

På grunnlag av at partene i saken ikke har avtalt noe annet, er det reglene for inngåelse av avtaler nedfelt i avtaleloven kap 1 som gjelder. Reglene i dette kapittelet er fravikelige, jfr. § 1, dvs at de gjelder dersom partene i en sak ikke har gjort noen annen avtale.

 

Avtl. Kap. 1: Etter reglene i dette kapittelet bygger en avtale på to erklæringer, et tilbud og en aksept. Foreligger det en frist for tilbudet må aksepten være kommet frem til tilbyderen før akseptfristen er gått ut. Dersom det er blitt avgitt en aksept innen akseptfristen og denne dekker tilbudet er det inngått en bindende avtale mellom partene.

 

Etter avtl. § 2, 1 ledd, må aksept på et tilbud med akseptfrist være kommet frem til tilbyderen innen akseptfristens utløp. Dette menes med at aksepten skal ha kommet frem til tilbyderen, slik at han har hatt mulighet til å gjøre seg kjent med innholdet. Selv om han skal ha muligheten til det, betyr det ikke at han faktisk har gjort det.

 

Trine Tangen hevder at det forelå en bindende avtale. Dette bestred Kåre Krabben. Tilbudet ble gjort skriftlig gjennom en annonsekampanje. Tilbudet gjelder til og med 1.april, altså foreligger det en akseptfrist. Tilbudet må da aksepteres etter reglene i avtl. § 2, 1 ledd. Etter det som er opplyst i oppgaven kontakter Kåre Krabben salgsrepresentant for Fritidsbåter AS, Trine Tangen, 1. april(siste tilbudsdag) og avgir sin aksept på tilbudet. Kåre Krabben fikk da et muntlig tilbud om at kontrakunderskrivningen skulle finne sted 3.april, og båtleveransen 17 dager senere. Dette tilbudet aksepterte han straks. På grunn av at salgskontoret var stengt og Trine Tangen var tom for kontraktutkast gjorde de en muntlig avtale.

 

I Norsk Lov av 1687 Femte Bog, 1 Art om formfrihet i norsk avtalerett, står det at det ikke er krav til at avtaler skal være inngått skriftlig for å binde partene. En muntlig avtale blir dermed like bindende som en skriftlig avtale. En muntlig avtale har litt fler ulemper en det en skriftlig avtale har. På et papir står alt klart å tydelig nedskrevet, men om man gjør en avtale muntlig blir det partenes argumenter som går imot hverandre. Det er kun disse to som vet hva som virkelig ble avtalt, og det er lett for en part å nekte for at avtalen noensinne ble gjort. Jeg vil ikke gå noe mer inn på dette, men vil legge vekt på at avtalen ble gjort som det står i oppgaven.

 

Konklusjon:

Koklusjonen er at det foreligger en bindende, muntlig avtale mellom Kåre Krabben og Fritidsbåter AS.

 

Spørsmålet om Kåre Krabben kan gå fra avtalen:

Under forutstning av at det er inngått en bindende avtale behandler jeg spørsmålet om Kåre Krabben kan gå fra avtalen.

 

Kåre Krabben mente at den nye økonomiske situasjonen som forelå under enhver omstendighet måtte føre til at han ikke lenger kunne være bundet til en eventuell avtale.

 

Når vi drøfter dette spørsmålet er det reglene i avtaleloven kap. 3 om ugyldige viljeserklæringer, som gjelder.

 

Avtl. Kap. 3: Etter avtl. § 36, 1 ledd kan en av partene gå fra avtalen hvis det vil virke urimelig å gjøre den gjeldene. Avtl. § 36, 2 ledd sier at man tar hensyn til senere inntrådte forhold når man tar avgjørelsen om avtalen kan bli sett på som ugyldig eller ikke. Med senere inntrådte forhold menes her forhold som oppstod etter at avtalen er inngått. Det er også, etter avtl. § 36, mulig å pårope seg en bristende forutsetning som ugyldighetsgrunn. Dette gjelder kun for forutsetninger som anses for å være allmenne.

 

Etter reglene i dette kapittelet kan en avtale bli ugyldig om det er mangler ved enten måten avtalen ble til på, ved personene, ved formen på avtalen eller om det er mangler ved innholdet i avtalen.

 

Vi skal nå se litt nærmere på de fire ugyldighetsgrunnene og drøfte om det har forelagt noen mangler ved inngåelsen av avtalen:

- I denne saken foreligger det ikke noen mangler ved formen på inngåelsen av avtalen, i henhold til Norsk rett, NL 1687 om muntlig inngåelse av en avtale.

 

- Foreligger det mangler ved avtalens tilblivelsesmåte?

Avtalen ble fredelig inngått, uten noen som helst form for tvang, jfr. § 28 og 29 i avtl. Uten svik jfr. § 30, ingen form for utnytting jfr. § 31 og ingen form for feilskrift jfr. § 32. Vi må også vurdere avtaleinngåelsen i relasjon til avtaleloven § 33, som sier at avtaler som er i strid med rederlighet og god tro kan settes til side(ugyldighet). Spørsmålet blir da om Trine Tangen har opptrådt uredelig i forbindelse med avtaleinngåelsen. Det har hun imidlertid ike, noe som gjør at det ikke finnes noen som helst form for mangel ved avtalens tilblivelsesmåte.

 

- Foreligger det mangler ved innholdet i avtalen?

For det første setter avtaleloven opp forbud mot urimelig avtaler jfr. § 36. Ved vurdering må man først og fremst se på om ytelsene er rimelige i forhold til hverandre. Selv om det her er avtalt et høyt beløp for en båt som skal betales i løpet av kort tid, kan man ikke si at avtalen er direkte urimelig.

 

- Foreligger det mangler ved partene som inngikk avtalen?

Både Kåre Krabben og Trine Tangen er oppegående mennesker uten noen psykiske problemer, eller sinnsykdom. I henhold til avtl. § 31 utnyttet heller ikke en av partene situasjonen pga den andres tilstand, så det var ingen mangler ved partene som inngikk avtalen.

 

Forholdene i oppgaven er at Krabbens' samboer, Silje Sjøen, har underslått kr.900.000,- på sin arbeidsplass, og Kåre Krabben betaler beløpet for henne. Dette er i forhold til avtl. §36, 2 ledd et forhold som hendte etter at han hadde inngått avtalen med Fritidsbåter AS. Da han betaler hele sitt oppsparte beløp har han ikke penger eller mulighet for å opprettholde avtalen som ble gjort. Men siden Silje og Kåre kun er samboere har de ingen økonomisk plikt til hverandre, og det vil derfor ikke bli sett på som en grunn som gjør avtalen urimelig. Han har mulighet til å ta opp lån som gjør at båten blir betalt som det er avtalt. Utgangspunktet for drøftelen er et av hovedprinsippene i Norsk rett, NL 1687: Avtaler skal holdes.

 

Underslaget til Silje fører med seg en ekstraordinær utvikling av hennes og Krabbens økonomi, noe som gjør at man må drøfte om det faktisk er god nok grunn til at avtalen blir urimelig. Kr 800 000,- er veldig mye penger, og ikke noe man bare kan komme opp med av seg selv. Men det at Kåre valgte å betale underslaget til samboeren hans er helt og holdens hans valg, og ikke noe han var pliktig til. Han brukte rett og slett penger han ikke hadde til å betale underslaget.

 

Kan Kåre Krabben påberope seg en bristende forutsetning som ugyldighetsgrunn jfr. Avtl. § 36?

Som sagt er ikke Krabben og Sjøen gift, noe som ikke gir noen som helst rettslige innvirkninger for dem. Kåre Krabben hadde ingen plikt i å betale dette beløpet, noe som kan få betydning av utfallet av saken. Det er kun allmenne bristende forutsetniger som kan gjelde som en ugyldighetgrunn for avtl. § 36.

Her foregår det ikke allmenn, men individuell bristende forutsetninger, noe som gjør at det ikke blir noen godkjent ugyldighetsgrunn.

Videre er hovedregelen i norsk avtalerett at hver av partene bærer risikoen for sine egne forutsetninger. Bristende forutsetninger kan føre til at avtalen faller bort, men bare i de tilfellene hvor dette fører til en så ekstraordinær utvikling at det vil være direkte urimelig å gjøre avtalen gjeldene.

 

Konklusjon:

Kåre Krabben kan ikke gå fra avtalen etter reglene om bristende forutsetninger fr. Avtl. § 36.

 

Kan Kåre Krabben gå fra avtalen etter Re-Integra-regelen?

 

Regelen etter avtl. § 39, om ukjente forhold og god tro er også sentral når det gjelder ugyldige viljeserklæringer, og blir kalt for Re-Integra-regelen. Denne regelen er som en sikkerhetsventil i systemet med avtaleinngåelser. Vilkåren er at det må foreligge særlige forhold, tilbakekallelsen må komme før den andre parten har innrettet seg etter avtalen, og det kan ikke ha gått lang tid fra avtalen ble gjort til en part vil gå fra avtalen.

 

1. april inngikk Krabben en avtale med Tangen, representant for Fritidsbåter AS. 2.april fikk han vite om samboerens underslag på jobben, en dag før kontrakten skulle skrives under. Han kontaktet Fritidsbåter AS umiddelbart etter at han hadde betalt den store summen til Silje Sjøens arbeidsgiver.

 

Her må vi drøfte om Kåre Krabben oppfyller de tre vilkårene for å få gjort avtalen ugyldig, i henhold til Re-Integra-regelen avtl. § 39:

1. Særlige forhold(dvs. Svært god grunn for å skifte standpunk):
Jeg vil si at Krabbens' store økonomiske «tap» er et særlig forhold som gjør at avtalen burde vurderes. Selv om det ikke finns noen rettslig plikt økonomisk i forhold til samboerskap, er det en uskreven regel at man stiller opp for hverandre. Om Kåre Krabben ikke hadde betalt samboerens underslag, wer det store sjanser for at det allikevel hadde gått hardt økonomisk utover han. Om samboeren var nødt til å betale disse pengene hadde hun helt sikkert ikke hat råd til å bo med Krabben lenger, og han hadde vært nødt til å finne noe eget, som da blir en ekstra kostnad. Om de ikke hadde flyttet fra hverandre hadde han kanskje blitt nødt tilå betale hennes husleie også. Uansett tror jeg at det ville fått en økonomisk konsekvens ovenfor Kåre Krabben om han ikke hadde betalt underslaget.

 

2. Den andre parten har ikke innrettet seg etter avtalen:

Jeg har vondt for å tro at Trine Tangen allerede dagen etterpå har klart å innrette seg etter avtalen de gjorde kvelden før. Kontrakten skulle skrives under 3.april, altså dagen etter at Krabben sa ifra om hans økonomiske problem. På grunnlag av at kontrakten skulle bli skrevet under dagen etterså vil jeg tro at Tangen, og Fritidsbåter AS, ikke kom til å innrette seg etter avtalen før kontrakten ble skrevet under. Kåre Krabben kom til Fritidsbåter 1.april(akseptfristen) fem minutter før stengetid og fortalte at han ville akseptere tilbudet deres om fritidsbåten «Havbris» til kun kr. 800 000,-. Når det kun var fem minutter til stengetid vil jeg ikke tro at de ville klart å solgt denne båten til noen andre før stengetid uansett, så sånn sett får ikke Fritisbåter AS noe økonomisk tap selv om Krabben ikke kan kjøpe båten til tilbudpris allikevel.

 

3. Det ikke har gått lang tid:

Under en dag gikk fra avtalen ble gjort, til Kåre Krabben ringte Fritidsbåter AS og fortalte at han ikke lenger kunne akseptere tilbudet han fikk fra dem. Dette er så kort tid at Fritidsbåter ikke på noen måte kan klage på at det tok for lang tid imellom avtalen ble gjort, og at han ringte for å si ifra om at han ikke ville godta avtalen allikevel.

 

Jeg mener at, i henhold til Re-Integra-regelen avtl. §39, så har Kåre Krabben oppfylt alle kravene til at avtalen skal bli gjort ugyldig. Det har både forelagt et særlig forhold(det økonomiske tapet), den andre parten kan ikke ha rukket å innrette seg etter avtalen og Krabben sa ifra før det hadde gått et døgn, noe jeg mener er ganske raskt.

 

Konklusjon:

Kåre Krabben kan gå fra avtalen.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst