Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Likestilling

Likestilling

Diskuterer ulike sider ved likestilling.

Karakter: 5 (10. klasse, eksamensoppgave)

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
28.06.2006


Med likestilling forstår jeg at kvinner og menn skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter på alle samfunnsområder. Jeg vil i det kommende belyse noen områder jeg synes er viktig i likestilingsdebatten i Norge i dag.

 

Likestilling i familien

I dagens samfunn er nesten like mange kvinner yrkesaktive som menn. Når både kvinner og menn er yrkesaktive, kommer utfordringen ift. arbeidsfordeling hjemme. Hvordan skal man løse oppgavene på hjemmebane? Det viser seg også her at det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret henger veldig igjen. Ideelt sett bør oppgavene fordeles slik at arbeidsmengden blir noenlunde lik.

 

Forskning viser at dette ikke er tilfelle. Kvinnene gjør fortsatt ca 70 % av arbeidet i hjemmet. Det fører til at de blir dobbeltarbeidende. I tillegg til jobben sin, har de hovedansvaret hjemmet. De har ansvar for husarbeid, matlaging organisering av aktiviteter iht. barna sine. Det blir mange krav og forventinger. Dette er uheldig for kvinnen selv. Hun blir sliten, frustrert og kan til syvende og sist møte veggen. For å ha et godt fungerende ekteskap/ samboerforhold og familieliv, er en av forutsetningene rettferdig fordeling av arbeidsoppgavene på hjemmebane. I dag går over 50 % av alle ekteskap i oppløsning. Samboerforhold oppløses enda oftere.


 

Ved å ha en god dialog, bli enig om en rettfredig arbeidsfordeling, tror jeg at skillmissestatistikken ville sunket. Det handler om respekt for hverandre og ansvarsfølelse for oppgaver som skal gjøres. Nå skal det sies at mange yngre menn er svært flinke De tar like stor del i oppgavene på hjemmebane som kone/samboer. Generasjonen over, menn mellom 40-60 år er ikke like flinke. Her har mange helt klart et forbedringspotensialet. Likestilling handler også om å være gode rollemodeller og omsorgspersoner for sine barn Forskning viser at fedre i dag er mer sammen med og flinkere til å følge opp sine barn til fritidsaktiviteter Det er svært positivt.

 

Videre er det viktig at samfunnet fortsetter å tilrettelegge for barnefamilier. I dag har man kommet ganske langt. Målet om full barnehagedekning er ikke langt unna. Menn må ta ut 4 ukers har fødselspermisjon. Menn har lik rett til bruk av sykedager når barna er syke Utfordringen på dette området er at menn tar like stort ansvar som kvinner her.

 

Likestilling i arbeidslivet

I dagens samfunn er nesten like mange kvinner yrkesaktive som menn. Fra 1970 tallet og frem til i dag har andelen kvinner som arbeider økt voldsomt Dette har bidratt til at kvinner har blitt økonomisk uavhengig. Til tross for at andelen kvinner og menn som arbeider er like stor, viser det seg at menn og kvinner er ulikt knyttet til arbeidsmarkedet.  Det gjelder bl.a. i forhold til hvilke yrker man velger. Menn arbeider oftere i privat sektor, jobber mer overtid og har oftere lederposisjoner. Kvinner arbeider oftere i offentlig sektor, gjerne omsorgssektoren, og har oftere lavtlønnsyrker. Kvinner er fremdeles sterkt underrepresentert i lederposisjoner og styreverv, spesielt i privat sektor.

 

Til tross for dette, mener jeg at vi i dag har oppnådd stor grad av likestilling i arbeidslivet. Kvinner og menn er fri til å velge utdanning og yrkeskarriere. Det betyr at man på ingen måte ikke skal fokusere på likestilling fremover. Det er nødvendig å ha fokus på og kjempe videre for lik rett til arbeid og lik lønn for samme arbeid. Videre er det nødvendig å høyne lønnsnivået på kvinnedominerte arbeidsplassene. Det gjøres bl a ved å prøve å rekruttere flere menn til kvinnedominerte yrker.

 

Hvordan få det til? Her tror jeg informasjonsbrosjyrer om ulike yrker og yrkesrådgivere på ungdomsskole og videregående skole har en viktig jobb å gjøre. Mange jenter er flink i realfag og bør kanskje si større grad oppmuntres til å velge utdanning i samsvar med dette. Her er det en mulighet for å få jenten til å velge utradisjonelt. Kjønnskvotering i yrkeslivet kan være et virkemiddel. Eksempelvis kan man på en kvinnedominert arbeidsplass, f eks på sykehus, ansette en mannlig sykepleier hvis han er like godt kvalifisert som den kvinnelige søkeren. Dette fordi forskning og erfaring viser at arbeidsmiljø blir sunnere og bedre med en jevn fordeling av kvinner og menn på arbeidsplassen. Kvinner og menn har forskjellige kvaliteter å tilføre både yrkesrolle og arbeidsmiljø.

 

Likevel heller jeg til den oppfatning at kvalifikasjoner skal telle mest når man søker seg en jobb. Dvs. at kjønnskvotering bare bør benyttes når kandidatene er like godt kvalifisert.

 

Lik lønn for likt arbeid

Som skissert tidligere, er andelen menn og kvinner som er yrkesaktive like stor i Norge i dag. Å være økonomisk uavhengig er en forutsetning for reell likestilling mellom kvinner og menn. I dag har vi oppnådd lik lønn for likt arbeid. Det vi derimot må kjempe videre for er å oppnå lik lønn for arbeid av samme verdi.  Politisk har man kjempet for likelønn siden slutten av 50-tallet.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil