Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Globalisering

Globalisering

På mange måter er verden blitt mindre.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
15.05.2006

Konseptet globalisering refererer både til at verda blir mindre, og til at medvitet om verda som eit heile blir meir intenst.

 

Globalisering har mange fellestrekk med internasjonalisering og blir ofte bruka synonymt med denne, men somme vil heller nytte omgrepet globalisering for å streke under den svekkinga av nasjonalstaten og statsgrensene dei meiner denne inneber.

 

Nemninga globalisering blir bruka på ulike vis, mellom forskjellige ting.

 

På området software er globalisering eit teknisk uttrykk som kombinerer utviklingsprosessane internasjonalisering og lokalisering.

 

Skipinga av ein såkalla «global landsby», det vil seie nærare kontakt mellom ulike delar av verda, med auka behov til personleg kontakt, gjensidig forståing og vennskap mellom «verdsborgarane», danninga av ein global sivilisasjon.

 

Når det gjeld bedriftsforsking, er globalisering ein marknadsføringsterm som refererer til at det oppstår internasjonale marknader for konsumentvarer, til dømes sal av dei same bilane og såpene og matvarene med dei same marknadsføringskampanjane for folk i ulike kulturar. Denne bruken er ulik bruken deira av ordet internasjonalisering som omtalar aktivitetane til multinasjonale selskap som handlar over grensene innan finans, varehandel eller produkt skreddarsydde for lokale marknader.

 

Økonomisk globalisering. Det er fire sider ved denne, nemleg flyt av varer og tenester, det vil seie frihandel, flyt av menneske (migrasjon), flyt av kapital og flyt av teknologi. Ein verknad av økonomisk globalisering er aukande relasjonar mellom medlemmer i ein industri i ulike delar av verda (globalisering av ein industri), med ei korresponderande svekking av nasjonal sjølvråderett på det økonomiske området.

 

Ordet globalisering blir vidare nytta om spreiinga av kapitalismen frå utvikla land til utviklingsland.

 

Globalisering er ei betegnelse som fristar uttrykkja at globaliseringa ikkje er så einsrettande ein kan få inntrykk av. Globalisering spelar på at dei globale kulturelle, økonomiske og politiske straumdraga frå globaliseringa påverkar lokal kultur, økonomi og politikk ved at ein tek inn, tolkar og tilpassar globale idear og øvingar til lokale steder. Slik tek ein vare på sitt eige serpreg lokalt, samstundes som ein er open for nye idear frå utanomverda. Denne glokaliseringsforståinga vert stundom halden fram som eit forsvar for globalisseringa slik ho visar seg i verda i dag, og dermed eit motlegg mot dei sterke antiglobalismeringsrørslene.

 

Personleg vil eg påstå at det er bra globaliseringa held på slik den gjer. Da er det mykje lettare og snakka eller få tak i menneska kor enn dei ei måtte ver i verda. Man kan formidla meldingar om familien eller nokre anna. Berre tenk øve dette, din mor og far var på ferie i Thailand i sommar når den alvorlige hendinga gjekk for seg. Ville ikkje du ha likt og få ein meddelande om kva som skjedde der da? Det vil du få i dag gjengjelda globaliseringa.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil