Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Renessansen (foredrag)

Renessansen (foredrag)

Foredrag om renessansen.

Norsk tentamen 2AA Allmenne fag

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
12.12.2005


-Europeisk kulturliv er sterkt preget av renessansen. Den innebærer et helt sentralt brudd med tidligere holdninger til religion og menneskesyn. Vi trekker oss tilbake i til 14-1600-tallet. Etter 1000 år i den mørke, dystre middelalderen.

Middelalderen bar preg av lite fremgang, dette først og fremst på grunn av kirken og dens sterke stilling i samfunnet. Alt man gjorde skulle stemme overens med kirkens syn på verden.

Menneskene i denne tiden levde i den tro at det virkelige liv først startet etter døden, hvor man kom til himmelen. De mektigste i samfunnet var kongen og kirken, det var straffbart å gå imot disse.

Adelen ga kongen beskyttelse i bytte mot landeiendommer. Bøndene jobbet for adelen, og de fikk igjen beskyttelse og egne, små jordstykker. Etter at det generelle trusselbildet gradvis endret seg, følte man seg ikke lenger så utsatt for angrep. Mange flyttet derfor inn til byene, hvor de var svært utsatt for smittefarlige sykdommer.


Renessansen fikk liten innflytelse på Norge, men på sikt ser man at den var grunnlaget for svært mye av utviklingen i landet.

 

Renessansens fremvekst

-Folk flyttet inn til byene, med dette kom økt handel. Handelen ble større, og makten til handelsmenn fulgte etter. Dette gjorde at kirkens makt ble svekket.

Handelsmennene organiserte byene på en helt annen måte en kirken. Det som før var inndelte grenser ble fjernet og dette førte til økt frihet for menneskene.

Samfunnstrukturen ble helt endret. Før var adelen på topp, men etter handelsstanden tok over fikk flere mennesker innflytelse. Denne situasjonen førte til at menneske ikke lenger ble sett på som en ubetydelig del av samfunnet, men at det heller ble fokus på hver enkelt persons 'jeg'.

Kunnskapsnivået på handelsmenn økte i og med at de måtte kunne lese, regne og skrive. Dette bidro til en positiv effekt på det generelle samfunnet.

Renessansen oppsto først og fremst i Italia, byen Firenze. Men Roma ble etterhvert den førende byen

 

Forandringene i samfunnet gjorde at man ikke lenger var sikre på hva man skulle tro om forskjellige ting, noe som gjorde at folk trengte noe å støtte seg til. Antikken spilte derfor inn en stor rolle, hvor man søkte tilbake til romernes tid med utgangspunkt i deres kunst, filosofi og politikk.

Ordet renessanse betyr «gjenfødelse» men hva var denne gjenfødelsen?

Var det gjenfødelsen av at mennesket begynte å bruke mer av sitt potensiale, eller kunne det ha var det en blanding med antikkens gjenfødelse? Personlig vil jeg tro at gjenfødelsen var en opp løfting for mennesket og kunne ha disse «frie tøylene» og slippe å være for bundet til kirken.

 

Filosofi, vitenskap og samfunnsliv

-Filosofi og naturvitenskap var knyttet godt sammen under renessansen. Før var filosofien brukt i Hellas, til å finne ut menneskets plass i naturen. Mens under middelalderen var det for å komme på sporet av Gud gjennom kunnskap om skaperverket.

Nå ble filosofien brukt på en helt ny måte «Vi skaffer oss kunnskap om naturen for å kunne utnytte den best mulig»

 

Nye oppfinnelser og økt innsikt i naturens prosesser, førte til at man kunne bruke naturen mye bedre enn før. Det ble lagt mye mer vekt på å bruke eksperimentelle metoder. Som gikk ut på at de lagde en hypotese og testet ut hva som skjedde i virkeligheten. Stemte hypotesen gikk man ut ifra at teorien var sann.

 

De to største filosofene på denne tiden var Platon og Aristoteles som vi alle har hørt om.

Platon og hans idelære ble foretrukket av humanistene, mens Aristoteles forble den dominerende filosofen ved universitetene.

Det ble en økende mistro til den katolske kirken og det ble flere av kirkens egne som stilte spørsmål. På denne tiden var det vanlig og skrive «teser» det er korte setninger man skriver så klart og enkelt som mulig, akkurat hva man mener. Disse tesene ble slått opp på vegger og kirker overalt så alle kunne få sett dem. Den mest dramatiske «diskusjonen» av dette slaget inntraff 31. oktober 1517 da Martin Luther slo opp 95 teser på en kirkedør i Wittenberg. Her begynner da den protestantiske reformasjonen.

 

Boktrykkerkunsten

-Allerede midt på 1400-tallet hadde tyskeren Johann Gutenberg funnet opp boktrykkerkunsten. I 1450-årene ble de første bøkene trykt, og det innleder en medierevolusjon. Nå ble det mulig å spre et stort antall skrifter til et lesende publikum i mange land. Mange meninger og tanker kunne brytes mot hverandre i offentlighet. Gjennom trykte skrifter kunne etter hvert både enkeltmennesker, interessegrupper og politiske grupper gjøre sine synspunkter gjeldene i samfunnsdebatten. I begynnelsen var det få som hadde tilgang til de trykte skriftene. Men trykkeriene ble selve motoren i det moderne samfunnet. Boktrykkerkunsten var i den tiden, like stor som datarevolusjonen i våre dager.

 

Svartedauden

-Fra den siste delen av middelalderen og til overgangsperioden til renessansen forandret livet seg drastisk. Byllepesten, eller Svartedauden som den fikk navnet i Norge utryddet vel innpå halvparten av befolkningen i Europa. Selv om størstedelen av Norge bodde på landsbygden, ble vi allikevel svært hardt rammet, og det tok veldig lang tid før landet kom på fote igjen.

Økonomiens virkning av svartedauden var også veldig omfattende for handelsmenn. Ettersom store deler av landet ble utryddet var markedet mye mindre. Men etter befolkningsveksten på 1500-tallet ble etterspørselen etter varer og tjenester stor. Synlige bevis på dem økende produksjon finner vi i overklassens mulighet til å bygge praktfulle palass, og enda mer omfattende handelsvirksomhet.

 

Reformasjon og humanisme i Norge

-I Norge fikk vi aldri noen ordentlig renessanse. Dette hadde mange årsaker, men hovedgrunnen er vel Svartedauden som dro med seg utallige sykdommer og lammet Norge i nærmere 200 år.

Men man kan jo også se at Norge i 1536 var underlagt av Danmark og sto faktisk i fare for å bli utslettet som nasjon. Folketallet hadde enda ikke kommet opp på hva det var før svartedauden. Norge var bare en provins som var avskåret fra resten av Europa. Den første norske boken ble trykt i 1643, mens nabolandene hadde boktrykkerier allerede på slutten av 1400-tallet.

 

Avsluttning

-Renessansen har vært en svært viktig brudd med middelalderens religiøse syn.

Enkeltmenneskes verdi blei langt sterkere grad understreket og fremhevet, og man kan på mange måter si at det individualistiske samfunnet vi har i dag stammer mye fra renessansen.

 

Takk for meg!


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil