Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Rettslære: Forbrukerkjøpsloven

Rettslære: Forbrukerkjøpsloven

Oppgave i Rettslære. Mønsteroppgave som jeg fikk utdelt av læreren min.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.10.2005
Tema
Jus


Mønsteroppgave 2 – Kokeboktvist


Grete Wedell er en moderne og travelt opptatt yrkeskvinne i en overordnet stilling og med stort behov for å planlegge sine aktiviteter. I god tid før jul – allerede i midten av november – foretar hun derfor sine julegaveinnkjøp. Som julegave til sin hjemmeværende mann, kjøper hun en stor og meget kostbar kokebok. Bokhandelen har bare noen få eksemplarer igjen av denne boka, og Grete klarer derfor å forhandle seg fram til en kjøpesum som ligger kr 50,- under ordinær utsalgspris. I denne forbindelse blir det uttalt fra butikkens side at noen bytterett, eller andre former for seinere krav fra hennes side ikke kan bli aktuelt.

Ved innpakningen merket verken Grete eller ekspeditøren at boka var skadd i permen, antagelig etter et fall. Julekvelden oppdaget imidlertid Gretes mann at boka var skadd. 29. desember forsøkte Grete Wedell å reklamere, men butikken var stengt pga. vareopptelling. Først den 16. januar finner Grete i sin travle hverdag igjen anledning til å henvende seg til butikken.

Hun forteller da at hun ikke lenger er interessert i å beholde kokeboka – skaden på permen finner hun såpass skjemmende at boka ikke vil gjøre seg i bokhylla. Dessuten har mannen ved gjennomlesing i jula også oppdaget at boka på to sider hadde en tekst som ikke var lesbar. Hun krevde derfor at kjøpet måtte heves, idet omlevering ikke var mulig. Flere eksemplarer av boka var ikke å oppdrive. Dersom ikke hevingskravet førte frem, påstod hun at hun iallfall hadde krav på prisavslag.

Forretningens innehaver avviste fru Wedells krav. Han viste til at Wedell ved kjøpet hadde fraskrevet seg eventuell bytterett eller andre former for klagerett. Dessuten hevdet han at ved slike små defekter ved salgsgjenstanden som i det foreliggende tilfelle aldri kunne komme på tale med noen form for hevingsrett. Hun hadde dessuten fått boka billigere enn ordinær utsalgspris. Ved å bla gjennom boka oppdaget videre butikkinnehaveren at boka var "flittig lest" siden den ble kjøpt - flere av sidene var brettet ned som bokmerke. Den sistnevnte oppdagelsen mente butikkinnehaveren i seg sjøl var nok til å nekte heving. Under enhver omstendighet hevdet han at Wedell hadde mistet alle sine eventuelle rettigheter fordi hun hadde ventet for lenge med å fremsette sine krav. Han viste her til at det var gått to måneder siden kjøpet.
Drøft og løs de rettsspørsmål oppgaven reiser.


 

Løsningsforslag


Sakens parter er Grete Wedell og bokhandelen. Grete Wedell krever prinsipalt heving, subsidiært prisavslag. Forbrukerkjøpsloven anvendes for å løse rettstvisten fordi selgeren er næringsdrivende og kjøpet foretas til privat bruk, se fkjl. §§ 1 andre ledd og tredje ledd.

Wedells krav om heving av kjøpet
For å kunne heve kjøpet må en rekke betingelser være til stede. Det stilles krav til tidspunkt for mangelen, se fkjl. § 18, det må foreligge en mangel, se fkjl. §§ 15, 16 og 17, mangelen må ikke være uvesentlig, se fkjl. § 32, kjøperen må ha forholdt seg korrekt til reklamasjonskravene, se fkjl. § 27 og kjøperen må som hovedregel kunne tilbakelevere salgstingen i vesentlig samme stand og mengde, se fkjl. § 51.

Det forutsettes at krav til tidspunkt for mangelen er til stede, se fkjl. § 18.

Det faktiske grunnlag for Wedells hevingskrav er at kokeboka har en skadet perm og inneholder to sider med tekst som ikke var lesbar. At dette utgjør mangler etter forbrukerkjøpsloven er åpenbart. Her foreligger salg av en ny kokebok og salgsgjenstanden har ikke den kvalitet og de egenskaper som Wedell med rimelighet kunne forvente på bakgrunn av kjøpsavtalen og forholdene for øvrig. Både skade i perm og to sider med tekst som ikke er lesbar utgjør mangler ved kjøp av en ny kokebok. At kjøperen har fått boka billigere enn ordinær utsalgspris får i dette tilfelle ingen betydning for mangelsvurderingen. Årsaken til boka er solgt billigere enn til ordinær utsalgspris er ikke på grunn av skaden på permen eller sidene med uleselig tekst. Det foreligger derfor mangler ved salgsgjenstanden, se fkjl. §§ 15 andre ledd a og b jf. § 16 a.

Et vilkår for å kunne heve et kjøp etter forbrukerkjøpsloven er at mangelen ikke er uvesentlig, se fkjl. § 32. Det blir fra selgerens side hevdet at dette er små defekter som ikke kan gi hevingsrett. Vurderingen av om mangelen ikke er uvesentlig, må bero på en helhetsvurdering. Det er den samlede virkning for Wedell som vil være avgjørende, hvor også mulighetene for avhjelp eller prisavslag må tas i betrakting. I dette kjøpstilfellet foreligger to mangler (skadet perm og to sider med uleselig tekst) som hver for seg må anses for å ikke være uvesentlige. I sum fremstår manglende som relativt vesentlige og selgerens innsigelser kan ikke tas til følge. Kravet om at mangelen ikke må være uvesentlig er derfor til stede, se fkjl. § 32.

Bokhandelen hevder også at en eventuell hevingsrett er gått tapt fordi Wedell har ventet for lenge med å fremme sitt krav. Loven opererer med en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Wedell har klart holdt seg innenfor den absolutte reklamasjonsfrist, se fkjl. § 27 andre ledd. Spørsmålet blir derfor om den relative frist i fkjl. § 27 første ledd er overholdt. Etter denne bestemmelsen må Wedell gi melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget den. Denne fristen kan aldri settes kortere enn to måneder fra det tidspunkt Wedell oppdaget mangelen. Wedell oppdaget skaden i bokpermen den 24. desember. Allerede den 29. desember forsøker Wedells å reklamere. Wedell reklamerte på nytt den 16. januar.

Siden reklamasjonen den 16. januar ligger innenfor to månedersfristen, er det ikke nødvendig å drøfte eventuelt virkningen av "reklamasjonsforsøket" den 29. desember. Da boken er kjøp inn som julegave, er det heller ikke grunnlag for å hevde at manglende burde vært oppdaget tidligere. Reklamasjonen er derfor fremsatt i samsvar med kravene fkjl. § 27, første ledd.

Selgeren hevder også at Wedell gjennom kjøpsavtalen har fraskrevet seg bytterett eller andre former for klagerett. Ut fra det som er opplyst i oppgaven kan det reises tvil om Wedell i det hele tatt har akseptert dette som en del av avtalen. Under en hver omstendighet vil likevel en avtale om fraskrivelse av klagerett være et avtalevilkår som stiller Wedell i en vesentlig dårligere situasjon enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. Etter forbrukerkjøpsloven § 3 første ledd, kan det ikke avtales vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. En slikt vilkår vil også kunne være i strid med avtaleloven § 36 om urimelige avtalevilkår. Selgeren gis derfor ikke medhold på dette punkt.

Et ytterlige vilkår for å kunne heve kjøpet er at forbrukeren som hovedregel kan tilbakelevere salgsgjenstanden i vesentlig samme stand og mengde som han eller hun mottok den. Retten til å heve på grunn av skaden i permen er trolig gått tapt, se fkjl. § 51 første ledd første punktum. Årsaken til dette er at skaden i permen oppdages julaften, men boken leses flittig og bokmerker brettes på tross av dette. På dette punkt gis derfor selgeren medhold. Annerledes vil det være viss vi forutsetter at lesingen og brettingen av sider som bokmerke skjedde før Wedell oppdaget sidene med uleselig tekst. I forhold til denne mangelen (to sider med uleselig tekst) vil hevingsretten trolig ikke være gått tapt, se fkjl. § 51 c. Bestemmelsen sier at hevingsretten ikke har gått tapt dersom salgstingen er helt eller delvis forbrukt eller forandret av forbrukeren under forutsatt bruk før han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen som er årsak til hevingskravet. Forutsetningen for dette vil da være at de ikke lesbare sider utgjør en mangel som ikke er uvesentlig, se fkjl. § 32 og drøfting ovenfor.

Konklusjon
Wedell gis medhold i sitt hevingskrav.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil