Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Rettslære: Forbrukerkjøpsloven

Rettslære: Forbrukerkjøpsloven

Oppgaver i Rettslære. Mønsteroppgaver som jeg fikk utdelt av læreren min. Inneholder både oppgavetekst og besvarelsen.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.10.2005
Tema
Jus


OPPGAVE 2

 

Ola Haugen var en ivrig skiløper. For å holde teknikk og form ved like, gikk han ofte på rulleski om sommeren. Sommeren 1999 leste han følgende annonse i avisen for en ny type rulleski:

 

”Rolling, verdens beste rulleski. Unik kvalitet. Nå på tilbud til kroner 6 500.”

 

a)

Drøft om annonsen er i samsvar med markedsføringslovens regler.

 

 

Ola Haugen kjøpte samme dag rulleskiene hos Ekstrem Sport AS. Senere på dagen pakket Ola Haugen opp rulleskiene. Han var svært ivrig etter å få tatt dem i bruk. I esken fant han et ”garantikort” hvor det blant annet stod at alle reklamasjoner må fremsettes skriftlig og senest tre uker etter kjøpsavtalens inngåelse.

 

I ukene som fulgte, brukte Ola rulleskiene flittig. En onsdag ettermiddag fem uker etter kjøpet skulle han ut på en lengre treningstur. Ola hadde trent i ca. 1 time da den ene rulleskien plutselig brakk. Dette medførte at Ola falt og slo seg kraftig. Han fikk ødelagt treningstøyet sitt til kr 2 000.


 

Uhellet medførte at han heller ikke fikk levert inn sin ferdig utfylte Vikinglottokupong. Kupongen hadde gitt en gevinst på kr 20 000 dersom den hadde blitt levert i tide.

 

Dagen etter uhellet tok Ola kontakt med selgeren. Han krevde å få heve kjøpet og erstatning for treningstøyet og den tapte gevinsten. Kravene ble avvist av forretningens innehaver Berit Dal. Hun hevdet at det her måtte foreligge en brukerfeil og ingen mangel. Dette protesterte Ola sterkt på. Han sa at han bare hadde brukt rulleskiene på turer på asfaltert vei, og at de måtte tåle såpass.

 

Fra innehaverens side ble det også vist til ”garantikortet” og den reklamasjonsfristen som var angitt der. Hevingsretten var også utelukket fordi den ene rulleskien var ødelagt og den andre påført betydelig slitasje ved Olas bruk, hevdet hun. Erstatningskravene karakteriserte hun som latterlige.

 

b)

Drøft om Ola har rett til å heve kjøpet av rulleskiene.

 

 

c)

Drøft om Ola får medhold i hele eller deler av sitt erstatningskrav. Erstatningsspørsmålet skal bare drøftes i forhold til kjøpslovens regler.

 

 

OPPGAVE 2

 

a) Spørsmålet om lovlig markedsføring

Annonsen kan være i strid med markedsføringsloven § 2. Denne regelen setter forbud mot å bruke uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etter­spørselen etter en vare. Spørsmålet blir derfor om formuleringen ”verdens beste” og ”unik kvalitet” gir en uriktig framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen. Det er også spørsmål om prisen, kroner 6 500, er en reell tilbudspris.

 

Markedsføringen har sitt eget språk der overdrivelser tillates i stor grad. Det går likevel en grense. Ord som for eksempel gratis er ulovlige dersom det viser seg at forbrukeren må betale på en eller annen måte for å skaffe seg den påstått gratis varen. På tilsvarende måte kan nok formuleringer som verdens beste bli kjent ulovlige, spesielt hvis prisen er høy og kvaliteten viser seg å være mye dårligere enn kjøperen burde forvente. En tilbudspris på kr 6 500 er svært mye for et par rulleski. Jeg har under en smule tvil kommet til at annonsen sannsynligvis er ulovlig. Avgjørende for meg er at den høye prisen sammenholdt med de sterke formuleringene ”verdens beste” og ”unik kvalitet” leder en til å tro at man har med rulleski av ypperste klasse å gjøre. Holder ikke påstanden, bør annonsen stemples som villedende og i strid med § 2.

 

Det kan jo hende at Ola har vært spesielt uheldig og kjøpt et par med fabrikasjonsfeil. Annonsen er selvfølgelig lovlig hvis det viser seg at skiene normalt er så flotte som annonsen sier. I så fall bør Ola ikke få problemer med å nå fram med sin reklamasjon.

 

Tilbudspriser skal kunne dokumenteres med at varen faktisk er solgt tidligere til høyere pris. Viser det seg at varen ikke har hatt noen reell førpris, er annonsen i strid med § 2. Dessuten kan selgeren bli straffet for bedrageri, jf. straffeloven § 270. I praksis skal det nok mye til.

 

a) Heving av kjøpet

Ola kan heve kjøpet etter kjøpsloven § 39, 1.ledd hvis det var en mangel ved skiene som representerer et vesentlig kontraktsbrudd. Skiene brakk etter kort tid med normal bruk. Det tyder på at skiene hadde en vesentlig mangel. Ola kan derfor heve kjøpet, men selv om Ola får medhold i mangelen kan han tape retten til å heve hvis han har reklamert for sent. Etter kjøpsloven § 32 blir et reklamasjonskrav foreldet to år etter at han eller hun overtok tingen. Spørsmålet blir om garantiens vilkår om å reklamere innen tre uker er gyldig.

 

Dette er et forbrukerkjøp, jf. kjøpsloven § 4. I slike kjøp kan kjøpsloven ikke fravikes ved avtale. Vilkåret om at reklamasjoner må settes fram innen tre uker, er derfor ugyldig. Selgeren anfører også at hevingskravet tapes fordi den ene rulleskien var ødelagt, og fordi den andre var påført betydelig slitasje. Grunnlaget for denne anførselen er kjøpsloven § 66.

 

Heving forutsetter at kjøperen leverer tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Retten til å heve tapes likevel ikke hvis årsaken til at det er umulig å levere tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde, er tingens beskaffenhet eller annet forhold som ikke beror på kjøperen. Hvis skia brakk på grunn av konstruksjonsfeil, kan forholdet ikke tilskrives kjøperen. Slitasje kan derimot skyldes kjøperens bruk. Jeg vil likevel tro at fem ukers normal bruk ikke bør gi så stor slitasje. Konklusjonen kan bli at Ola bare kan heve kjøpet hvis han betaler erstatning for den verdireduksjon som skyldes hans bruk av skiene. Det kan neppe dreie seg om så stort beløp. Skiene ble jo bare brukt i fem uker.

 

Hovedkonklusjonen blir at Ola kan heve kjøpet, og at han har krav på å få kjøpe­summen tilbake minus eventuelt et mindre beløp som svarer til verdireduksjonen etter fem ukers bruk.

 

b) Erstatningskravet

Grunnlaget for erstatningskravet er kontrollansvaret etter kjøpsloven § 40. Selgeren har et objektivt kontrollansvar dersom skaden skyldes forhold innenfor hans kontroll. Selgeren er fri for ansvar hvis mangelen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av. Fabrikasjonsfeil som skyldes leverandøren, regnes ikke for å være en hindring utenfor selgerens kontroll. Vi kan derfor konstatere at § 40 (1) gir ansvarsgrunnlag.

 

Etter § 40 (2) omfatter ansvaret ikke indirekte tap som nevnt i § 67 (2). Ansvaret gjelder bare direkte tap som nevnt i § 67 (1). Regelen legger opp til en påregnelighetsvurdering der bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet, skal dekkes. Utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste som følge av mangelen, nevnes som eksempler.

 

Spørsmålet for oss blir om de tapspostene som Ola krever erstattet, skal regnes som direkte i henhold til § 67 (1) eller som indirekte etter § 67 (2). Ola har krevd erstatning for ødelagt treningstøy på kr 2 000 og for en tapt Lotto-kupong som viste seg å ha en verdi på kr 20 000. Skaden på treningstøyet er så direkte knyttet til mangelen at jeg tror den kan karakteriseres som direkte. Hvis det først foreligger en mangel ved skiene som kan føre til at de brekker, er det nettopp under bruk av skiene at uhellet vil skje. Skade på person og tøy kan med rimelighet forutsees som en nokså nærliggende følge av at en rulleski brekker under bruk.

 

Lotto-kupongen skal ikke erstattes. Tapet er upåregnelig. Det finnes rettspraksis for at denne type tap regnes som upåregnelig (tippedommen, der en tippekommisjonær ved et uhell ikke sendte tippekupongen i tide). Lotto-tapet går heller ikke inn under § 67(2) og skal derfor heller ikke erstattes hvis man mener at ansvaret kan bygge på et annet grunnlag, for eksempel skyldansvar eller garantiansvar etter § 40(3).


 

Kommentar

Oppgaven er god. Den prøver elevene i sentrale spørsmål innenfor markedsføringsretten og kjøpsretten. I markedsføringsdelen kunne man ha spandert en faksimile av annonsen og på den måten gjort oppgavene mer realistisk. Kjøpsdelen er også grei nok. Kjøperens krav på heving og erstatning er sentralt stoff, og historien er rimelig troverdig. Jeg savner kanskje at kjøperen presenterte noen andre tapsposter i erstatningskravet, for eksempel merutgifter ved et dekningskjøp. Saken har ingen naturlig og happy end. Fikk han nye ski? Kjøpte han ski hos en annen leverandør? Eller gav han opp hele rulleskitreningen?

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil