Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Rasisme

Rasisme

Ulike problemstillinger knyttet til rasisme.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
02.02.2004
Tema
Rasisme


Hva er rasisme?

 

Rasisme er et ord som de fleste har hørt. Et problem man ofte møter man skal snakke om eller gjøre noe mot rasisme, er hva slags ord man skal bruke.

Det er viktig å vite hva slags ord vi skal bruke før vi snakker om det som skjer i det samfunnet vi lever i. Men det som er viktigst er å gjøre noe med det som skjer.

 

Rasisme handler om deg og meg, oss og dere, men vi alle har ansvar for at diskriminering, urettferdighet og rasisme ikke skal ødelegge livet for andre her vi bor. Alle har et ansvar, fordi det er mulighet for alle å gjøre noe mot rasisme.

 

Rasisme er ikke noe som dukket opp når de første innvandrerne kom til Norge. Dette har pågått i hundrevis av år! Folk med annen hudfarge har blitt sett på som mindre verdt enn hvite. Det er som om de hvite har noe i mot de som er i annen hudfarge, fordi de ser annerledes ut.

 

Under slavetiden hentet man afrikanere, fraktet dem på båter for at de skulle være slaver, de behandlet dem som dyr. De var altså ikke like gode mennesker som de hvite.


 

Innvandring i Norge har eksistert lenge. Norges grunnlov, som skulle være det dokumentet der det skulle være retningsgivende for det frie Norge, tok med en paragraf § som utelukket jøder fra å komme inn til Norge. I 1914 var det 100 års jubileum for Grunnloven, og man arrangerte en stor utstilling i Oslo. Der var det blant annet en ”ekte negerlandsby”, og folk kunne gå og se på ”ekte negrer” bak gjerdene. Tankegangen om at de som ser annerledes ut er annerledes, er gammel og har eksistert i mange hundre år.

 

Rase er et ord som tidligere ble brukt om grupper av mennesker, men det finnes i dag ingen vitenskapelig måte å dele folk på jorda inn i forskjellige raser. Man har forsket i hudfarger, blodtyper, beinstrukturer og hodeformer- uten å greie å lage båser med skarpe skiller mellom, som vi kan bruke for å sortere alle verdens mennesker. Men det går vel ikke ant å dele folk inn slik som dette??

Alle har like rett som alle oss andre for å være på denne jord. Når alle er puttet inn i en bås, kommer de forestillinger vi har om dem. Ingen kan kjenne alle som er i en slik stor gruppe, og vi lager da meningene våre ut fra fordommer.

 

Fordommer vil si at men tror noe negativt om en hel gruppe mennesker, og at disse meningene gjelder alle som er med i den gruppen. For eksempel har man fordommer mot pakistanere. At de for eksempel stikker folk med kniv. Dette er noe man tror fordi man har hørt det, eller lest det eller at du bare ”veit det”. Hvis man da møter en pakistaner vil man da tenke: ”Jeg vet at alle pakistanere er knivstikkere. Der kommer det en gutt. Han er pakistaner, og dermed er han også en knivstikker. Hjelp!”. Da vil man kanskje behandle han på en annen måte enn om han hadde vært hvit.

Det er ingen som kjenner alle pakistanere som finnes, og man kan derfor ikke vite om det er virkelig sant det man sier om dem.

 

 

Ord

 

Rasisme kan forklares på mange måter. For å si det på en annen måte er rasisme å behandle mennesker på grunn av hva de er født og ikke hva de har gjort. Rasistiske holdninger er ideer som er bestemt av fordommer.

 

Alle disse meningene danner holdning og er med på å påvirke det vi gjør.

En rasistisk diskriminering er når en person blir behandlet dårligere enn andre ut fra at det er noen andre grunner enn vedkommendes opprinnelsesland, kultur, religion og hvordan de ser ut. Hvis hele samfunnet er enige om disse rasistiske holdninger, kan man innrette samfunnet etter disse ved å lage lover og regler som forskjellsbehandler folk etter hvilken gruppe de tilhører. Da har man et rasistisk samfunn, slik det for eksempel var i Sør-Afrika tidligere.

 

Det er mange måter å se på rasisme på, og det kan deles inn i to hovedmåter.

Den ene ser på motivet – hva som skjer inne i hodet til den som utøver rasisme.

Det er feil å kalle en person rasist, selv om han eller hun sier eller gjør noe som er rasistisk. Det han eller hun sier eller det han eller hun gjør kan man kalle en rasistisk handling, men det betyr ikke at han eller hun er rasist hele døgnet og hele året. Man kan heller si at vedkommende gjør rasistiske handlinger, men ikke kalle han/hun for det.

 

 

Forskjell på mobbing og rasisme

 

En viktig forskjell mellom rasismens ofre og andre grupper som også kan bli utsatt for mobbing og forskjellsbehandling, er at man ser at innvandrerne og flyktninger som ser annerledes ut enn flertallet av de andre. Det gjelder ikke så mange andre som blir mobbet.

 

I utgangspunktet har alle like muligheter til å bli dårlig behandlet, mobbet eller slått ned på gata. Men innvandrerne har en ekstra risiko for å bli slått ned på gata eller bli dårlig behandlet, pga. sitt utseende i tillegg til andre faktorer.

 

Men hva skjer når vi har en fordom som blir utfordret av virkeligheten? Altså at vi mener at alle afrikanere er dumme og slemme. En dag kommer det en gutt i klassen som er afrikansk, og han er både glup og snill. Men hva skjer da? Passer han inn, lik meningene vi hadde om denne folkegruppen?

Det er mange ting som kan skje:

- Man tviholder på de fordommene man har. Den nye gutten er dum og slem, for det er slik afrikanere er.

- Eller man sier at alle afrikanere er kjempesmarte fordi det er en i klassen som er veldig klok.

- Eller at afrikanere flest er dumme, men han var et unntak, for han er snill.

- Eller at afrikanere ikke er dumme fordi jeg kjenner en som ikke er det, og de er jo like dumme og like kloke som oss nordmenn og svensker.

Det er nok den siste varianten som er den som gir mest mening.

 

Rasisme er ikke noe medfødt eller naturlig, men noe som vi lærer. Fordommer noe som alle kan ha. Det henger sammen med hvordan vi ordner virkeligheten inne i hodene våre. Derfor kan selvfølgelig også innvandrerne ha rasistiske fordommer mot nordmenn. Men det er vel litt mer sjelden må jeg si.

 

 

Rasisme i praksis

 

Rasisme og praksis diskriminering skjer i alle land og på alle områder. Det er veldig mye som skjer hver dag uten at andre vet om det, enten det er slåsskamp, at noen sier noe negativt til noen andre eller at man blir dårlig behandlet.

 

Men at det skjer, er flere og flere klar over. Og det skjer på alle områder i samfunnet.

Men en ting bør men vite, det er, at i Norge, er det finnes det rasisme i hele landet, og det skaper store problemer for de som blir rammet.

 

På gaten kan innvandrere, akkurat om nordmenn, bli utsatt for alt fra trusler til mobbing til slag og spark. Alle har like stor eller liten sjanse for å bli et offer for dette. Men innvandrer har en ekstra risiko for at de kan bli offer, fordi de er innvandrere, noe som ikke de hvite norske har.

 

 

Retten til å være deg selv

 

Det handler om å få lov til å være deg selv akkurat slik du er. Det er retten til å bli behandlet slik som man er og ikke utfra slik man ser ut eller hva andre trur du er. Rasistiske fordommer og holdninger putter folk vi ikke kjenner eller de vi ikke vet noe om. Rasistiske grupper er med på å lage holdninger i samfunnet som fører til rasistiske handlinger. Alle som har rasistiske holdninger eller fordommer om andre mennesker, går ikke derfor ut og gjør rasistiske handlinger.

 

Noen mener at folk skal bo der de ”naturlig hører hjemme”. Altså der de kommer fra. Norge kommer til å bli et land som er sammensatt av folk fra andre land, land fra hele verden. Noen flytter hit og noe flytter dit, noen gifter seg og får barn og verden blir mer og mer sammensatt. I Norge snakker vi om flerkulturelt samfunn som skal bety at forskjellige folk bor i samme landet. Innvandrere er kommet til Norge for å bli. De er ikke gjester, men skal være her resten av livet sammen med alle andre som bor her.


 

Rasisme er noe av det mest urettferdige som finnes. Rasisme og urettferdighet kan man ikke la være å bry seg om, fordi det påvirker samfunnet for alle som bor her.

 

 

Hva kan man gjøre for å forhindre rasisme?

 

I dagens debatt er det flere som i større grad vektlegger kulturforskjeller og biologiske forskjeller. En sier ikke at andre kulturer nødvendigvis er mindreverdige, men at personer med ulik kulturbakgrunn ikke kan legges sammen uten at det fører til konflikt. Denne endringen kan skyldes at det i dag er lite akseptabelt å forsvare forskjellsbehandling på grunnlag av biologiske forskjeller.

 

Men det å forhindre rasisme er ikke så lett som det høres ut til.

Det er ikke så lett å forandre meningene til alle som har fordommer mot disse rasene. Men de som har disse fordommene, kan holde meningene for seg selv og ikke brøle ut hva de mener. Det er vanskelig å få rasisme til å forsvinne. Men man kan jo holde lover som er sagt.

 

I stortingsmelding nr 17 (1996-1997) om innvandring og det flerkulturelle Norge slås det fast at rasisme og diskriminering er i strid med våre grunnleggende verdier og må motarbeides aktivt. Det er nødvendig å sette målsettingen om like muligheter for alle i samfunnet, både i arbeids- og boligmarked, i politikk og kulturliv. Det er behov for å styrke vernet mot diskriminering og forberede mulighetene for juridiske bistandspersoner som opplever at de har blitt diskriminert. Denne handlingsplanen mot rasisme og diskriminering er  konkretisering av de målsettinger som ligger i stortingsmeldinga.

 

I justisdepartementet utarbeidet i 1993 handlingsplanen  Trygghet o i hverdagen, som ble revidert i 1995. Den stadfester målsettingen å utvikle et tryggere, varmere og mer rettferdig samfunn. Handligsplanet eget kapittel mot diskriminering og rasisme.

 

Barne- og familie departementet utarbeidet i 1995 handlingsplanen ungdom med innvandrings bakgrunn- Hvordan bedre deltakelse, likes integrering i det norske samfunnet. Denne handlingsplanen inneholder for å motarbeide fordommer og fremmedfrykt og for å øke integrering for barn og unge med innvandringsbakgrunn.

 

I utviklingsprogrammet for styrking av oppvekstmiljøet som administrerer Barne- og familiedepartementet, er det viktigste statsområdet å bedre ungdoms muligheter for deltakelse, medvirkning og mestring i forhold til skole, arbeid og fritid. Gjennom dette utviklingsprogrammet skal det hjelpe noen iverfall.

 

Men det er ikke mulig å få rasisme til å gå vekk. Selv om det finnes lover mot rasisme, kommer folk med slike fordommer alltid til å ha det. Det er bestandig noen som bryter loven hele tiden. Så de kommer til å bryte denne loven også.

 

Man nå allikevel kunne forstå at dette er ingenting å spøke med, for det er et tema som er veldig sårende og kan få innvandrere til å ta sitt eget liv. Det er helt uakseptabelt med rasisme og diskriminering. De som har fordommer mot disse menneskene som flytter fra et annet land til et annet, må kunne greie å holde meningene sine for seg selv og ikke komme med uttalelser som kan slå hardt på andre. Det er en kriminell handling som bare folket selv kan kjempe for.

Lovene kan ikke greie å bekjempe rasisme alene, men trenger befolkningen til å følge lovene og de vet å handle riktig!


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil