Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Øst og Vest, den store splittelsen. Med så liten forskjell.

Øst og Vest, den store splittelsen. Med så liten forskjell.

Sammenligning mellom den katolske og den ortodokse kirke.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
13.12.2012


Skisma

Betegnelsen på den store splittelsen i den kristne kirke er Skisma. Dette skjedde i 1054 ved at patrikatene i Roma og Konstantinopel skilte lag. Da oppstod den ortodokse og den katolske kirke. Disse ble to forskjellige enheter. Der den katolske ble i vest Europa og den ortodokse i øst Europa. Det store skisma var ikke en plutselig hendelse, det var en rekke hendelser som hadde gjort at de hadde glidd sakt fra hverandre.

 

Etter å ha lest wikipedia 2 ble Skismaet et faktum da Paven i Roma og Praktikanten i Konstantinopel ikke var velkomne i hverandres kirkelige organisasjoner. De ble ekskludert eller kasta ut av den andres kirke organisasjon. Begge retningene betegner hverandre som skismatiske det vil si at de i utgangspunktet har rett tro men dyrker den på feil måte.  

 

Det er mange ulike årsaker til at det store skismaet ble et faktum. Disse er de viktigste årsakene ifølge wikipedia 3:

I vest bruker de syrnet brød til nattverden. Mens i øst bruker de usyret brød, begge får støtte ifra bibelen på sine syn. Men de kom ikke til enighet hva som skulle være rett. Pavens stilling var også et heftig diskusjons tema før det store skismaet.


 

Med dette var det store skismaet et faktum, i denne artikkelen videre vil jeg legge frem likheter og ulikheter på de forskjellige retningene som ble dannet under det store skismaet. Nemlig den Katolske og den Ortodokse.

 

Hvor finnes disse kirkene?

Den katolske kirke er mest utbredt i vest Europa, og viser til wikipedia 1  jeg vet nå at dette er den største kirken i verden. Kirken ledes av paven i Roma. Italia er veldig sentral i den katolske kirke. Der har ledelsen av kirken vært hele tiden nemlig Paven. Den katolske kirke har medlemmer over hele verden, de har over 1,3 milliarder medlemmer. I Latin Amerika og Nord-Amerika står katolsk høyt. I Norge er det rundt 55 000 medlemmer av den katolske kirke..

 

Den Ortodokse kirke derimot har sin ledelse i gamle Istanbul (Konstantinopel). Denne retningen er mindre en den Katolske med rundt 225 mill. tilhengere . dette viser SNL 4  på sin nettside: at den ortodokse kirken er engasjert i økumenisk arbeid, og er fullt medlem av Kirkenes Verdensråd. Denne retningen er mest utbredt i øst Europa, som Russland, Hviterussland og lignende. Den kalles østkirken på grunn av sin utbredelse i den østlige delen av Europa. På grunn av utvandring fra for eksempel Midtøsten er den ortodokse kirke utbredt i utrolig mange land. Mange kirkelige menigheter har egne normer og skikker. Derfor kan du støte borti at folk kaller det for eksempel russisk ortodoks som betyr at den har normer og regler som er typisk for den russiske kirken.

 

Typiske kjennetegn ved de Ortodokse og de Katolske kirkene.

▪ Den ortodokse har ingen felles ledelse, med ingen pave på toppen. De ulike kirkene i de ulike landene er ulike tradisjoner innad i den ortodokse kirke. Øst kirken blir ofte brukt om den ortodokse kirke, hovedsakelig som får nevnt at de er hovedsakelig utbredt i den østlige delen av Europa. Den ortodokse kirke har ingen leder, de har fire patriarker som stammer fra oldtiden som ledere. De er : Konstantinopel, Jerusalem, Antiokia og Alexandria. Men i hvert enkelt område med kirker er det en biskop som styrer over prestene som igjen styrer over diakonene. En diakon er prestens medhjelper i kirken.

▪ Patriark

▪ Metropolitt

▪ Erkebiskop

▪ Biskop

▪ Prest

▪ Diakon

 

Slik er den ortodokse rangstigen innen kirken.

 

Mens i den katolske kirke har et fast oppbygning og den har nøye regler og normer som skal følges. De viktigste lederne er biskopene og prestene rundt om i verden. Biskopene og prestene har viet livet sitt til Gud dette menes at de for eksempel ikke har lov til og gifte seg. Dette forteller (Horisonter10) 5. Dette kalles å leve i sølibat. Paven i Roma er den øverste leder for den katolske kirke. Det er Paven som utnevner kardinaler og biskoper rundt om i verden. Som dette viser er dette et stort skille ovenfor den ortodokse kirke. Der det ikke er noen felles leder. Både den katolske og den ortodokse kirke har troen på den treenige gud.

 

De sju sakramentene:

Dette er den Katolske kirkes viktigste ting: de sju sakramentene.

 

1. Dåpen. Det er vanlig i begge kirke retningene og døpe barn.

2. Konfirmasjon. Dette er en bekreftelse på det som skjer i dåpen. Dette skjer som regel i 12 års alderen.

3. Nattverden. Dette er det helligste sakramentet av dem alle. I nattverden gjenopplever du Jesus død og korsfestelse.

4. Skriftemålet. Den enkelte troende erkjenner sin synder alene med presten. Som videreformidler dette til Gud.

5. Ekteskapet.  Ekteskapet blir regnet som et sakrament fordi ektefellene gir hverandre løfter. I den katolske kirken er det forbudt med skilsmisse.

6. Presteinnvielsen eller ordinasjonen. Dette er biskopen som innvier nye prester. Dette gir presten rett til å utføre sakramenter og lede gudstjenester .

7. Salvingen av syke. Katolske prester utfører salvingen av syke og døende.

 

<bilde>

 

I den ortodokse kirke derimot er det bare dåpen og nattverden som er verdig som sakramenter mener de ortodokse. I den ortodokse kirke er det disse tre punktene de legger stor vekt på: Gude ble mennesket for at mennesket skulle bli gudommelig, Kristus har gitt menneskene seier over døden, og helgene kan hjelpe de troende. Det andre punktet er innebærer at påsken er den store familiehøytiden for ortodokse kristne. Det siste punktet er felles både for en katolske og den ortodokse kirke. Nemlig Jomfru Maria. Dette vet jeg etter å ha lest dette : wikipedia 6

 

Gudstjenesten eller Messen

I den katolske kirke er de som tar religionen sin på alvor på høymesse hver søndag. Dette er den katolske gudstjenesten, den foregår på søndagene pga. Av at de tror at Jesus stod opp fra de døde på en søndag. Nattverden er veldig sentral på messen i følge: wikipedia 7

 

Dette gjelder den katolske kirke, i den ortodokse kirke er det slik i følge : Daria 8 at den ortodokse gudstjenesten er veldig vakker. Det meste av sang utføres av et kor, mens i den katolske synges det av menigheten. I den ortodokse kirke er det også høymesse som i den katolske. Der nattverden er viktig.

 

<bilde>

 

Helgener og ikoner

I den katolske kirke står helgene høyt, de får minne dager og de tilber dem ofte i bønn. De fleste katolikker velger seg ut en helgen og dyrker den. Dyrker den betyr å be til den kanskje også ofre til den helgenen. Den som blir utnevnt til helgen har ofte blitt drept for sin tro. Og eller har gjort noe mirakuløst som å gjøre folk frisk eller andre mirakler. Dette vet jeg etter å ha lest: wikipedia 9 at det er også utnevnt norske helgener i den Katolske kirke, en av disse er den hellige Olav. En av de største helgenene er Jomfru Maria:

<bilde>

 

Mens i den ortodokse kirke har de for det meste samme helgenene, men de blir sånn pga. at folket vil ha dem som helgener. Det er ikke som i den katolske der paven er enerådig over hvem som skal bli helgen eller ikon. Dette fikk jeg vite på home online 10 Den ortodokse og katolske har begge tusenvis av helgener.

 

Munke eller nonne:

Det å være munk eller nonne betyr at man lever enkelt i pakt med naturen og gud. Når man blir nonne eller munk må man love tre ting:


1. leve enkelt, uten å tjene noe eller eie noe

2. ikke gifte seg, og ikke ha sex med noen

3. være lydige mot dem som leder klosteret

 

I klostrene som nonnene eller munkene bor i er det normer som må følges. I noen må bønn, stillhet og ro følges til punkt og prikke. Mens noen ordener er kjent for medisin for eksempel.

 

<bilde>

 

Det er noen ulikheter mellom den ortodokse og den katolske kirke en av de er i den ortodokse er det ikke delt inn i ordener. Og i den ortodokse kirke i følge: wikipedia 11 må alle munkene leve i sølibat.

 

En orden innen den katolske kirke er trappistordenen, den går ut på å leve etter Benedikts regel. Dette betyr at de står opp fra halmsengen kl. 2 om morgenen og vier 10-11 timer til religiøse handlinger. Og 6-7 timer til fysisk arbeid på engene eller i hagene. Eneste avbrytelsen er de spartanske måltidene med brød, vann og grønnsaker. Munkene i klosteret får ikke lov til å snakke sammen, de får bare hilse den vanlige hilsenen ( memonto morio) husk du skal dø. Viser til wikipedia 12.

<bilde>

 

I denne artikkelen har jeg lagt frem ulikheter og likheter mellom de to ulike kirkeenhetene ortodokse og katolske kirke. Jeg vil bare fremheve at de kaller hverandre skismatiske. Det betyr at de dyrker rett tro på feil måte. Mange momenter som for eksempel troen på den treenige gud er svært lik. Mens de sju sakramentene ikke står like sterkt i begge. Helgene og ikonene er noe begge retningene finner svært viktig. De begge tilber de og gir dem minnes dager. Men til slutt må jeg si at det er ikke veldig stor forskjell på disse to kristne trossamfunn.

 

 

Kilder:

1. http://no.wikipedia.org/wiki/Den_katolske_kirke

2. http://no.wikipedia.org/wiki/Det_store_skisma_1054

3. http://no.wikipedia.org/wiki/Det_store_skisma_1054)

4. (http://snl.no/den_ortodokse_kirke)

5. (horisonter)

6. (http://no.wikipedia.org/wiki/Den_ortodokse_kirke)

7. http://no.wikipedia.org/wiki/Messe_(katolsk

8. http://www.daria.no/skole/?tekst=5121

9. http://no.wikipedia.org/wiki/Helgen

10. http://home.online.no/~thorosl/Kirkeside/NO/sider/TEMA13/Tema13J.htm

11. http://no.wikipedia.org/wiki/Den_ortodokse_kirke#Organisasjon

12. http://noikipedia.org/wiki/Trappistordenen

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil