Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Å le av er noe helt annet enn å le med!

Å le av er noe helt annet enn å le med!

En saktekst om mobbesituasjonen i dagens samfunn, både på skolen og i arbeidslivet.

Karakter: 6

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
07.02.2012
Tema
Mobbing


Har du noen gang opplevd å bli sett på med et stygt blikk, blitt baksnakket eller hengt ut rykter om? Har gutten foran deg i køen, dyttet deg bare ”helt tilfeldig”… eller har du blitt utestengt fra vennegjengen? Du er ikke alene…

 

”Kjære Stella - Pappa lo av meg da jeg stod foran speilet i dag. Han trodde jeg var forelsket… lite vet han om hvordan det er å bli holdt utenfor, bli hvisket om og bli ledd av. De mobber meg hver dag!”

 

STATISTIKK OG MOBBING

Alle barn og unge i grunnskolen og videregående skole har rett til et oppvekst – og læringsmiljø uten mobbing, og et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (opplæringsloven §9a). Brudd på denne loven kan medføre bøter eller fengsel på inntil 3 måneder.

 

Ordet mobbing kommer fra det engelske ordet ”mob” som betyr en stor gruppe mennesker som er aktive. Mobbing er et stort problem i dagen samfunn. Dette har vært et sentralt tema i mange vitenskapelige studier siden midten av 1970-tallet. Mobbing skjer overalt og jeg vil tro at de fleste barn, ungdom og voksne har alle en gang opplevd å bli mobbet, vært vitne til en mobbesituasjon eller mobbet selv.


 

”Kjære Stella - Jeg klarer snart ikke mer. Dagene blir tyngre og tyngre. Selvmord er det eneste jeg tenker på om dagen. Pappa lurer på hvorfor jeg er så fjern. Han er det eneste som holder meg i live, men jeg vil ikke skuffe han. Jeg vil være sterk, og jeg SKAL klare meg fint på skolen i morgen”

 

Allerede som barn kan man oppleve at verden er tøff. Overalt der det finnes mennesker finnes det mobbing. I barnehage, på skole og jobb, og gjennom ulike sosiale medier. Jeg tror verken elever, lærere, foreldre eller andre mennesker ønsker at mobbing skal skje.

 

Skoleundersøkelser viser at 17 % av norske skolebarn er involvert i mobbing. Det vil si at hver sjette elev blir utsatt for mobbing eller mobber selv. Av de 110 000 elevene, blir ca. 75 000 utsatt for mobbing, mens ca. 35 000 er mobbere. I tillegg blir to prosent av elevene både utsatt for mobbing og mobber selv. Undersøkelser viser at gutter blir oftere mobbet enn jenter, men jentene melder oftere fra om mobbing.

 

”Kjære Stella – Vi fikk en ny jente i klassen i dag. Hun kom bort til meg i hjørnet og lurte på hvorfor jeg ikke var med de andre jentene i klassen. Jeg sa at de ikke likte meg. Dette syntes hun var urettferdig. Hun inviterte meg med hjem etter skolen. Jeg var hos henne helt til kl. 18 og vi hadde det utrolig kjekt sammen.”

 

Hva er mobbing? Hvem er mobbeoffer og hvem er mobbere? Hvor skjer mobbing? Hvilke følger kan vi få etter langvarig mobbing, og hvordan kan det forebygges?

 

HVA ER MOBBING?

Tidligere i historien måtte menneskene slåss for å overleve og de svakeste måtte betale for det. Nå som vi lever i et mer moderne samfunn, skulle vi tro at dette ikke er noe problem. Slik er det dessverre ikke.

 

Det kalles mobbing når en eller flere personer sier eller gjør vonde og ubehagelige ting, ofte mot personer som har vanskelig for å forsvare seg. Dette skjer gjentatte ganger og over en viss tid.

 

I dag er det ikke alltid like lett å se mobbingen. Det vonde og ubehagelige som skjer i mobbesituasjoner kan deles inn i to hovedgrupper:

 

Direkte mobbing eller ”guttemobbing”, er oftest lettest å legge merke til. Da er det gjerne en gjengleder som fyrer opp resten av gutta. De velger seg ofte ut et offer som har vanskelig for å forsvare seg. Gutter begår ofte fysisk mobbing med slossing.

 

Indirekte mobbing eller ”jentemobbing”, er vanskeligere å legge merke til, og er dessverre den mest vanlige formen for mobbing. Dette er sleipt og består ofte av hvisking, fnising, utestengelser og uthengninger av personer. Indirekte mobbing kan være like vondt som den fysiske mobbingen og det er mer psykisk sårende.

 

Hvis personer i en vennegjeng erter hverandre på en mer vennskapelig måte, kaller vi ikke dette for mobbing. Heller ikke når to personer som er fysiske eller psykisk like sterke, slåss eller krangler.

 

”Kjære Stella – I dag er den verste dagen etter mamma døde. Jeg gikk til skolen i dag med et smil om munnen, vel viten om at jeg hadde en ny (og den eneste) bestevenninne som ventet på meg. Smilet ble brått forandret da jeg kom inn skoleporten. Der stod hun sammen med de andre jentene. De så meg, hevet øyebrynene og fniste.”

 

HVEM MOBBER?

Mange foreldre tenker at deres barn aldri kunne finne på å mobbe noen eller bli mobbet selv. De prøver gjerne å snakke det bort og aksepterer ikke sannheten. Forskning viser at det er ulike kjennetegn på både mobbere og mobbeoffer:

 

Mobbere

- Mer positiv holdning til vold enn elever flest

- Sterk trang til å undertrykke medelever

- Hissige og har vanskelig for å underorde seg regler

- Aggressive mot voksne

 

Mobbeoffer

- Stille, forsiktige, tar lett til tårene

- Usikre, med liten selvtillitt

- Få eller ingen venner

- Lettere for å omgås voksne (foreldre og lærere), enn jevnaldrende

 

Det er ikke bare barn og unge som mobber og blir mobbet. Voksne mobber også, både andre voksne og barn. Mobbing i arbeidslivet har vært et sentralt tema lenge. Det kan være en konsekvens av interessekonflikter eller at noen har et behov for å vise makt og styrke. I noen tilfeller skyldes også mobbing uvisshet på hvor grensene går mellom ”fleiping” og mer alvorlige saker. Mange vet ikke engang at det de sier eller gjør, kan oppfattes som mobbing for andre.

 

I Norge blir ca. 5 %, eller 100 000 arbeidstakere, mobbet på jobb. Tilsvarende undersøkelser i Europa viser at 9 %, eller 12 millioner arbeidstakere, blir mobbet på jobben.

 

I tillegg er det mange lærere som mobber elever. I følge NRK føler hver 10. elev seg mobbet av lærere eller andre voksne på skolen. Det vil si at ca. 34 000 barn og unge gruer seg til å gå på skolen, pga lærerne! Undersøkelser viser at tallene er forholdsvis stabile.

 

Erling Roland er professor i pedagogisk psykologi ved senter for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Han var en av de første som startet å forske rundt temaet mobbing, og har jobbet med dette i mange år. ”Norske lærere skårer høyt på omsorgen for sine elever i internasjonal sammenheng, men det finnes selvfølgelig unntak. Lærerne gjør ting de ikke burde gjøre, og noe av dette karakteriseres som mobbing”, sier han.

 

”Stella, jeg klarer ikke mer. Dette blir for mye for meg. Jeg er veldig lei for å skuffe deg, men nå er det over. I kveld skal jeg kose meg sammen med pappa, og jeg skal fortelle han hvor glad jeg er i han. Jeg kommer til å legge deg på kjøkkenbenken, slik at pappa kan lese deg. Håper han forstår meg. Klem fra Jenny!”

 

HVOR SKJER MOBBINGEN?

Mobbing skjer som sagt overalt: på vei til skolen, i friminuttene og matpauser, i korridorene og gjerne på litt bortgjemte steder. Ofte kan mobbing skje midt i klasserommet, mens læreren ser bort. Dette kan være i form av ansiktsuttrykk, blikk, fnising og baksnakking. Skolen er en av de arenaene det foregår mest mobbing.

 

Ny teknologi gjør at mobbing ofte skje på andre måter enn tidligere. På sosiale medier som facebook, twitter, MSN og over SMS, er det ofte lettere å skrive noe krenkende, enn å si det ansikt til ansikt. Dette er blitt en ny arena for mobbere og Norge ligger i Europa-toppen når det gjelder mobbing på nett.

 

Konfliktrådene i fylkene melder om en kraftig økning i saker som gjelder mobbing på sosiale medier. Konfliktrådet i Sogn og Fjordane opplevde i fjor en firedobling av slike saker, sammenlignet med 2010.  


 

KONSEKVENSER AV MOBBING

Mobbing kan få alvorlige konsekvenser. Plagene er både fysiske og psykiske, og kan vare lenge etter at mobbingen er over. Problemer med søvn og konsentrasjon, depresjon, irritabilitet, angst, mageproblemer og hodeverk er svært vanlig.

 

Det finnes også plager som er mer langtidsvirkende, posttraumatiske plager. Lidelsen kjennetegnes ved at du får gjenopplevelser (flashbacks) av hendelser, både i våken tilstand og i søvne.

 

Mobbing på arbeidsplasser kan få ulike konsekvenser. I grupper hvor det foregår mobbing vil ofte arbeidsmiljøet være dårlig. Dette kan føre til mindre effektivitet, noe som igjen kan føre til redusert lønnsomhet. Mobbeofferet slutter gjerne i jobben, i fortvilelse for at mobbingen ikke vil avta.

 

Økt sykefravær er også en konsekvens av mobbing. En undersøkelse i Storbritannia viser at mobbeoffer har i gjennomsnitt 7 sykefraværsdager mer enn vanlig. I Storbritannia blir ca. 10 % av arbeidstagerne mobbet og dette fører til over 18 millioner tapte arbeidsdager årlig.

 

Hvert år behandler rettsvesenet saker som gjelder mobbing på arbeidsplassen. Mange bedrifter er klar over den negative virkningen av mobbing og arbeider systematisk for å redusere mobbing og skape gode arbeidsmiljø.  

 

Det finnes flere eksempler på at systematisk og langvarig mobbing har ført til erstatningsutbetalinger til mobbeofferet. I følge NRK måtte Kristiansand kommune betale en million kroner til et mannlig mobbeoffer. Mannen ble utsatt for systematisk mobbing gjennom flere år i grunnskolen, og dette har fått store konsekvenser for han. Han er bl.a. blitt vurdert 25 % invalid.

 

Selvmord har lenge vært i fokus i forbindelse med mobbing. Etter fysisk og psykisk vold, trakassering og nedtrykking over land tid, sliter offeret ofte med lav selvtillit.

 

Selvmord er ofte en løsning for å slippe unna følelsesmessige og vanskelige situasjoner. Mange selvmord skjer ofte i rus. Gå ikke fra en kamerat som virker svært fortvilet, og i tillegg er beruset!

 

HVORDAN FOREBYGGE MOBBING?

Kongen og statsministeren har i flere taler uttrykt at de ønsker en nulltoleranse i forhold til mobbing. Det vil nok alltid finnes ulike former for mobbing, men det er viktig å holde fokus på mobbeproblematikken, slik at problemet kan reduseres til et minimum.

 

Mobbing er blitt et så stort problem at det i 1987 ble oppretten en egen landsforening for mobbing, LMM. Dette er en landsdekkende forening av og for mennesker som er eller har vært utsatt for mobbing, trakassering eller psykisk vold på arbeidsplassen.

 

Formålet med foreningen er å være en moralsk støtte for personer som plages med mobbing. Medlemskapet er åpent for alle som har vært utsatt for mobbing og trakassering, eller de som har en interesse for LMMs arbeid og mål.

 

”Pappaen til Jenny fant dagboken, sammen med en lapp, morgenen etter. På lappen stod det: Kjære pappa - Ikke gå opp på badet! Les siste side i dagboken og ring 113. Du er hjertelig velkommen til å lese hele, men les siste side først. Jeg elsker deg pappa! Ingen elsker pappaen sin så mye som meg. Vi ses i himmelen<3 Klem fra Jenny”

 

 

Kilder:

- NRK.no

- LMM (Landsforening mot mobbing)

- Tv2.no

- Ung.no

- Arbeidstilsynet.no


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil