Søk i stiler
 

"En folkefiende" av Henrik Ibsen


Tolkning av "En folkefiende" av Henrik Ibsen.

Karakter: 5/6 (10. klasse)

Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:01.02.2007
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:En folkefiende
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook

Henrik Ibsens ”En Folkefiende” ble utgitt i 1882 etter kun få måneders arbeid fra forfatterens side. Selv om stykket fikk en blandet mottakelse, så fikk det stor interesse fra teatre Skandinavia over, som ville sikre seg produksjonsretten til skuespillet. Stykkets handling er lagt til et lite bysamfunn i Sør-Norge. Hovedpersonen er Doktor Thomas Stockmann. Han bor sammen med sin kone Katrine og deres to barn Morten og Eilif. Deres eldste datter Petra jobber som lærer og bor for seg selv. Doktorens bror, Peter Stockmann er byfogd, politimester og innehar en rekke tillitsverv i den lille byen. Han er blant annet leder for badebestyrelsen som kontrollerer det nye kurbadet som byen har investert i. Etter lang tid med bygging står endelig badet ferdig og klart til bruk. Ideen til badet kom fra doktor Stockmann, men den ble gjennomført av myndighetene i byen, representert ved doktorens bror Peter. Doktor Stockmann er nå ansatt som badelege ved badet, og fremstår som en høyt aktet borger i den lille byen.

 

I begynnelsen av første akt sitter Doktoren hjemme og spiser middag med Redaktør Hovstad i lokalavisen ”Folkebudet” og Billing, en medarbeider i den samme avisen. Disse to er svært interessert i lokalpolitikk og diskuterer ivrig med doktoren. I tillegg sitter skipskaptein Horster til bords, han er ikke spesielt opptatt av politikk men er allikevel en velkommen gjest i familien Stockmanns hjem. Etter hvert kommer broren Peter på besøk. Han er en humørløs og særdeles seriøs mann som ikke har et spesielt godt forhold til broren. Dette forholdet er gjensidig, og selv om de sammen fikk gjennomført ideen om kurbadet, er de uenige på svært mange områder. De er veldig forskjellige på mange punkter: Peter er flink som politiker, han forstår de praktiske forhindringene ved mange saker, og kan dermed gjøre gode og økonomisk lønnsomme avgjørelser. Thomas derimot er en ideenes mann. Han skjønner viktigheten av at ting blir gjennomført, men ikke de praktiske forutsetingene som må ligge til grunn for et politisk vedtak.

 

Dette får vi se et tydelig eksempel på når Thomas får brev fra Universitetet i Oslo. Han har sendt en vannprøve fra badet til analyse grunnet en mistanke om at vannet ikke tilfredsstiller de kvalitetskravene som blir stilt for et bad av den typen. Mistanken viser seg å være berettiget, og det viser seg at både bading og drikking av vannet kan gjøre folk alvorlig syke. Han konfronterer sin bror Peter med opplysingene han sitter på. Broren nekter plent å gjøre noe med saken, da hele vannledningen må legges om. Dette ville koste mye mer enn det byen har råd til, og i tillegg blir badet stengt i to nye år. Totalen av utgiftene og de tapte inntektene vil bli en økonomisk byrde som blir for tung å bære for byens innbyggere, som rimeligvis vil bli nødt til å betale ekstra mye skatt. Dette viser tydelig hvordan kapitalisme og miljøvern blir satt opp imot hverandre.

 

I dag ville nok de fleste ha vært enige i at dette måtte gjøres noe med øyeblikkelig. Det ville kanskje Peter Stockmann også sagt hadde det ikke vært for at han da ikke bare ville påføre byen store utgifter. Men også fordi han da indirekte hadde innrømmet at myndighetene gjorde en feil da de bygget badet, og et slikt mistillitsforhold mellom folk flest og autoritetene, ville han helst unngå. Situasjonen blir ekstra kinkig fordi store deler av forurensningen i vannet kommer fra garveriene oppe i dalen hvor vannledningen begynner. Og mannen som eier et av de største garveriene er Morten Kiil, Katrine Stockmanns pleiefar.

 

Da Doktor Stockmann innser at hans bror ikke er til å rokke, blir han nødt til å finne en måte å informere byens innbyggere om saken, og få dem med på sin side i opprør mot myndighetene. For å få kunnskapen om forgiftningen ut til folket, henvender han seg til Redaktør Hovstad i ”Folkebudet” for å få avhandlingen sin på trykk der. Hovstad som kommer fra en annen sosial klasse enn byfogden, ser muligheten til å triumfere overfor hele byens befolkning ved å vise at myndighetene tar grundig feil og ikke vil innrømme det. I det han sitter og jobber på sitt kontor i avisens redaksjon, kommer Byfogd Peter Stockmann på besøk. Han anmoder Hovstad om å ikke trykke hans brors avhandling. Hovstad sier at folket må få høre sannheten og at dette er et problem som bør rettes på snarest mulig. Han insisterer på å trykke artikkelen til Doktor Stockmann, helt til byfogden kommer med et argument som får ham til å stoppe opp og tenke litt: Hvem skal betale for alt dette. En slik rehabilitering av badet vil koste meget, og det er ikke riktig tidspunkt å fortelle befolkningen om dette.

 

Hovstad ser poenget og trekker den slutningen at det vil være lurt å ikke trykke handlingen allikevel. Da Thomas finner ut av dette bestemmer han seg for å egenhendig spre opplysningene om badets dårlige forfatning til byens innbyggere. Først vurderer han å gå rundt i byens gater og dele ut løpesedler, men han bestemmer seg snart for å innkalle til et møte. Der skal han invitere alle som har lyst til å høre på, og gi dem sannheten om badets vannkvalitet.  

 

Han sliter med å finne forsamlingslokaler men til slutt får han holde møtet hjemme hos Kaptein Horster. Dette er også ganske betegnende for byens situasjon. At folk nekter å leie ut lokaler til han fordi de tror at det kan skade byens renommé sier en del om hvor kort ytringsfriheten i byen har kommet. Dette viser også at det ikke bare er øvrighetene som er skeptiske til Doktorens påstander. Og verre skal det bli. For allerede i det møtet starter og Doktoren skal begynne sin appell, begynner folk å kreve en ordstyrer. Det er ikke dette han reagerer på i utgangspunktet, det er prinsippet om at folk ikke skal fortelle ham hva han skal gjøre på sitt eget møte, det blir også foreslått å nekte Doktoren å holde foredraget sitt i det hele tatt men det får han heldigvis stoppet.. Men han må gi etter for kravene og Boktrykker Aslaksen blir valgt til å lede ordet.

 

Doktor Stockmann begynner sin tale og, etter flere avbrytelser har han fått frem sitt poeng. Da tar hans bror Byfogden ordet og forteller om de økonomiske konsekvensene dette vil få for de tilstedeværende. Da begynner folket også med denne svært kortsiktige tankegangen, frem for litt langsynthet som Doktoren. De forstår ikke at det økonomiske tapet de går på i begynnelsen vil bli veiet opp senere når badet vil være i full drift igjen.

 

Det er da Doktoren virkelig blir provosert. Ikke nok med at myndighetene ikke vil høre på hva han har å si, men folket vil ikke høre de heller. Han går dermed hardt ut mot det han kaller den største trusselen mot sannheten og friheten: Den kompakte majoritet. Det er her en interessant teori han legger frem. Mindretallet har rett fordi majoriteten ikke er smart nok. Det er i et hvert samfunn en gruppe som er mer intellektuelle enn de andre. Selv om det kan være en gradvis forskjell og noen vil være midt mellom. Vil dette skillet alltid være der. Og selv om de smarteste vet best hva som er lurt å gjøre, så kan det aldri gjennomføres fordi man lever i et demokrati der flertallet bestemmer.

 

Denne teorien kan få en til å spørre seg hvor lurt det er at flertallet sitter med makten. Men ettersom det ville bli helt feil å rangere menneskers politiske innflytelse etter intelligens, beholder man dagens system. Det er jo også en god sikkerhet mot aristokrati, fascisme og diktatur.

 

Men på en måte har Doktoren et poeng i sin argumentasjon, men det å si at man har rett og alle andre tar feil i moralske spørsmål går rett og slett ikke fordi slike spørsmål avgjøres ved avstemning, og da er det jo klart at flertallet vinner. Så selv om de fleste observatører vil si at Doktor Stockmann har rett, hjelper ikke det i det hele tatt, fordi han har flertallet mot seg blant de stemmeberettigete i det lille valget de tar.

 

Ibsen setter her et stort spørsmålstegn ved hele vårt demokratiske system, som er gjeldene styreform i de fleste land i verden. Han påpeker svakheter ved det systemet der flertallet har makten og mindretallet blir nedstemt, selv om deres ideer på er mest lønnsomme på lang sikt. På den annen side kommer det ikke frem et forslag til en annen styringsform som kan erstatte den vi har i dag, og som virker rettferdig for alle, samtidig som den unngår den type problemer som blir skissert opp i dette skuespillet. Dermed må Doktoren akseptere at han har tapt. Akten slutter med at folket blir enige om at Doktor Stockmann er en fare for folk flest. Han blir offisielt erklært en folkefiende. Doktoren og hans familie kommer seg ut av salen, mens folket er rasende på denne mannen som kan ødelegge byen deres.

 

Siste akt finner sted på Doktorens kontor. Folk har kastet stein på huset og alle vinduene er blitt knust. Familien Stockmanns leieavtale på huset er blitt sagt opp. Det er leiekontrakten på Petras leilighet også. Hun har også mistet jobben som lærer. I tillegg har Kaptein Horster mistet båten sin fordi han lånte ut huset sitt til møtet. Doktoren naturlig nok også mistet jobben sin i badet. Med unntak av doktorens jobb, er alt gjort fordi de involverte fryktet folkets reaksjon. Det var altså ikke deres egne meninger, men deres oppfatning av den allmenne innstilling som gjorde utslaget. Så det er ikke i sikkert at alle er uenige med doktoren, men mange frykter at de er alene. Dermed går alle rundt og later som de mener det de tror andre mener, selv om mange egentlig mener det motsatte.

 

Men Doktoren gjør ikke som de fleste andre ville gjort. I stedet for å flytte, så bestemmer han seg for å bli værende. Det er i denne stund at han kommer med det senere så berømte, men dog noe paradoksale utsagnet: ”Den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene”. Det kan jo virke selvmotsigende, men ved nærmere ettertanke er det jo en sannhet i det. Han som har med seg mange andre står nødvendigvis ikke sterkest, fordi han ikke behøver å argumentere så sterkt for en sak. Han kan bare følge med og etter hvert bli svak i troen. Men han som er alene, må hele tiden argumentere for sin sak, og vil dermed bare bli sikrere og sikrere på det han mener. Følgelig vil Doktor Stockmann være ekstremt sikker i sin sak angående badevannets kvalitet. Men det er ikke bare saken om badet det er snakk om i dette stykket. Det er problemene som oppstår i forbindelse med badet som utvikler seg til å bli kjernen i debatten mellom Doktoren og folket.

 

Egentlig er det bare Doktoren som ser den siden av problemet. De fleste ser på dette som en sak om badevannet, men Thomas Stockmann skjønner at det dreier seg om alvorligere ting. Han forstår alvoret i at folk er villige til å basere byens hovedinntektskilde på en løgn. At de istedenfor å gripe tyren ved hornene og ordner opp i sakene, så viker de unna og utsetter vanskelighetene. Det er en slik mentalitet han reagerer på. Han uttaler at han heller vil ødelegge byen enn å stå og se på at den blomstret opp på en løgn. Det kan virke som om han ikke liker hjembyen sin, men til syvende og sist er det bare han som virkelig er glad i stedet han kommer fra.

 

Hans sønner har blitt bedt om å ta en pause fra skolen, og Doktoren bestemmer seg for å starte sin egen skole hvor han skal lære bort etter sine egne prinsipper og verdier. Barna skal læres opp, og ta hevn over de som ødela for ham selv. Her skal hans to sønner gå, og han får dem til å skaffe til veie noen gategutter som også skal gå på skolen. Han skal selv være lærer og som hjelp får han sin datter Petra. Denne ideen med skolen viser at han trosser all fornuft og er villig til å ofre alt for å få tatt igjen på sin bror og de andre innbyggerne. Altså kan man allerede her se beviser på hans utsagn om den sterkeste som står mest alene. Han er altså så sterk i sin tro, men allikevel har han hele byens befolkning mot seg.

 

En folkefiende er altså en historie om egoisme, kapitalisme, miljøvern og det å stå alene. På tross av at dette av mange er regnet som et av Ibsens bedre stykker, så er det et av de minst spilte på verdensbasis. Det er i hvert fall ingen tvil om at ”En Folkefiende” er et svært godt skuespill, og at folk i generasjoner fremover vil kunne glede og undre seg over intrigene som oppstår i forbindelse det forgiftede badevannet. Dette forutsetter at ettertidens mennesker har vett på å verdsette Ibsens skuespill. Men med 100-års jubileet neste år har vi nok sikret Ibsen-interessen for noen år fremover.

 

 

Kilder:

  • ”En Folkefiende” av Henrik Ibsen
  • ”Ibsenhåndboken” av Merete Morken Andersen

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Tahir
23.03.2007 01:05

Bra!
33
anbefalinger
Jeg kopierer den, hvis jeg trenger den senere... Takk for at du endelig la den ut, har mast på deg leeeenge..!!

Marius
18.03.2010 23:31

Bra!
26
anbefalinger
Karakter 5? Dette er en 6'er, tilogmed på videregående!

Martin
23.03.2007 01:04

Bra!
18
anbefalinger
Takk Vetle, Du er en knupp! Husker når du fikk den tilbake fra Tormod..! Haha... Glemmer det aldri...

Arrun
23.10.2008 21:22

Bra!
15
anbefalinger
Ekstremt bra tolkning må jeg innrømme, skal skrive heldags om nettopp dette så fikk bra ideer  Smile :-\)

Marthe
30.09.2010 10:54

Bra!
14
anbefalinger
læreren min sier også at det er en 6!

Veronica
28.11.2010 15:45

Bra!
14
anbefalinger
en veldig bra oppgave , jeg går på videregående og har fått masse hjelp ut av oppgaven din  Smile :-\) så tusen takk for det.

anonym
09.11.2008 22:53

Bra!
10
anbefalinger
5!? i tiende??? lol...

Knut-Ragnar
29.03.2011 19:30

Bra!
9
anbefalinger
Dette var veldig bra for å være 10. klassing...

DxD
11.03.2010 13:46

Bra!
7
anbefalinger
veldig god hjelp til oppgava mi  Wink ;-\) takker og bukker Razz :-P

Petter
08.06.2010 10:20

Bra!
4
anbefalinger
Takker for hjelpen!11


14.11.2014 14:23

Bra!
1
anbefalinger
banna til læra

sake
14.11.2014 14:23

Bra!
0
anbefalinger
xaaji ali rashiid cilikon puppwer

lol
14.11.2014 14:23

Bra!
0
anbefalinger
Ahmed hvor dum er du når du velger ditt eget navn?


14.11.2014 14:24

Bra!
0
anbefalinger
ahahahahahahhahaahahha feite hodet dit dotty taxi modelle faren din og


14.11.2014 14:25

Bra!
0
anbefalinger
heheheheh sharafta a ka gacada

dottah
14.11.2014 14:25

Bra!
0
anbefalinger
ja sikkert

haha
14.11.2014 14:26

Bra!
0
anbefalinger
Trust nobdh

julia ann
14.11.2014 14:26

Bra!
0
anbefalinger
saacad iyo badh iyaan ka qadayaa shrafta


14.11.2014 14:27

Bra!
0
anbefalinger
hungtinton sykdummmmmmmmmmmm


løe dere er
14.11.2014 14:29

Bra!
0
anbefalinger
Tooooriiiillll, Beyonce

ahmed
14.11.2014 14:30

Bra!
0
anbefalinger
jeg vil


14.11.2014 14:31

Bra!
0
anbefalinger
saka kan du spøre faren din hvordan man ha på seg baggybukser feite dritt korte jævel

ahmed
14.11.2014 14:31

Bra!
0
anbefalinger
du må spøre faren din

jan olav
14.11.2014 14:31

Bra!
0
anbefalinger
ja men ka er dere bruker navnet mitt for da

swaggy
14.11.2014 14:31

Bra!
0
anbefalinger
hvorfor er hodet ditt 89 gradar do må ha nåååyiktig 90 grarda

Løe dere er
14.11.2014 14:31

Bra!
0
anbefalinger
Sett dere ned HHAHHAHAHAHA

melodi
14.11.2014 14:31

Bra!
0
anbefalinger
om han har silikon pupper

hamid rada lærer jordal
14.11.2014 20:15

Bra!
0
anbefalinger
Jan olav you naughty boy har du demens eller du kan ikke se det på internett eller vil du at jeg skal gi deg turbin i rumpa din. Barah fordi du har cystisk fibrasoh bytter ikke at du kan si sånn galskap skjerp deg

Jan olav lærer jordal
14.11.2014 20:20

Bra!
0
anbefalinger
Seg beklager så mykje hamid ville ikke at du skulle bli lei deg er skal sleika faren til ahmed fra nå av surr


17.11.2014 10:56

Bra!
0
anbefalinger
who wanna suck my pussy


Hamis sin nemesis
17.11.2014 10:57

Bra!
0
anbefalinger
HAMID RADA! I WILL FIND YOU AND I WILL KILL YOU.


17.11.2014 10:57

Bra!
0
anbefalinger
with the best Math group fuck offfffffffffffffffffff

toril lærer jordal
17.11.2014 10:58

Bra!
0
anbefalinger
long time no see again who wanna lick my pussy

hemid radah
17.11.2014 10:57

Bra!
0
anbefalinger
du banna

X i annan
17.11.2014 10:58

Bra!
0
anbefalinger
Du hsr ein feita huuuuua, varfor du er så støgg at pannan din er silikuuuuun

Dj hemid
17.11.2014 10:59

Bra!
0
anbefalinger
we da best math group in the world shout out to my nigga jen ulaf

Ahmed
17.11.2014 10:59

Bra!
0
anbefalinger
Jeg vil sleike silikon puppene til faren min

ahmed ali rashid
17.11.2014 10:59

Bra!
0
anbefalinger
jeg vil sleik din fitte toril lærah jordal do you like the way i flick my tounge or nah

nAUGHTY BOY
17.11.2014 10:59

Bra!
0
anbefalinger
pussy

bariis
17.11.2014 10:59

Bra!
0
anbefalinger
big big booty wacht you gotta big booty

naughty boy
17.11.2014 11:00

Bra!
0
anbefalinger
fuck off me Hamid Rada who want to lap dance me ?

jan olav
17.11.2014 11:01

Bra!
0
anbefalinger
i wann take a lap dance mr rada hhhh

saka hater
17.11.2014 11:02

Bra!
0
anbefalinger
ekkle svarte flekken din sak gå bruk klor på tenna din hore jævla karamel tenner . melk kommer ut av den svarte flekken din

Dotter
17.11.2014 11:02

Bra!
0
anbefalinger
who want to lick my pussy

Dotter
17.11.2014 11:03

Bra!
0
anbefalinger
My father is Taxi modell LIck that baby

kjeften` a
17.11.2014 11:03

Bra!
0
anbefalinger
kjeften a`

dotter
17.11.2014 11:04

Bra!
0
anbefalinger
who want to suck my tounge and Asssss

with the best mathgroup
17.11.2014 11:06

Bra!
0
anbefalinger
lick my booty

sasas
17.11.2014 11:07

Bra!
0
anbefalinger

pussydestroyer
14.11.2014 14:10

Bra!

34
anbefalinger
hhhh dette var drit dårlig du kunne gjort det så mye bedre ekle panna di lær deg å skrive a din fitte skrevet av ahmed ali rashid bor i tøyen hagegata
Varslet


The squad
14.11.2014 14:58

Bra!

21
anbefalinger
Den nye singelen av Jay x2 ft. Dj Toril og chan uluf er ute nå
Useriøst? Varsle red.pussydestroyer
14.11.2014 14:16

Bra!

18
anbefalinger
heter ahmed går på jordal faren min har silikon pupper jeg er den såkalte fangen fra azkaban. jeg hAr et pyramide forma hode. jeg er kalt alien på skolen og er derfor et mobbeoffer og trenger deres hjelp. vis jeg får dårlige karakterer får jeg stekepanne i hodet når jeg kommer hjem. jeg fikk 2 anmerkninger idag og er sikker på om jeg kommer til å se sollyset imorra Varslet


Tahir
23.03.2007 01 Surprised :-o5

Bra!

14
anbefalinger
Jeg kopierer den, hvis jeg trenger den senere... Takk for at du endelig la den ut, har mast på deg leeeenge..!!
Useriøst? Varsle red.Martin
23.03.2007 01 Surprised :-o4

Bra!

11
anbefalinger
Takk Vetle, Du er en knupp! Husker når du fikk den tilbake fra Tormod..! Haha... Glemmer det aldri...
Useriøst? Varsle red.Sakariya Hassan
14.11.2014 14 Surprised :-o9

Bra!

11
anbefalinger
Løø kar, fortjener 2+ for mye tekt ork å lese Varslet


Marius
18.03.2010 23:31

Bra!

9
anbefalinger
Karakter 5? Dette er en 6\\\'er, tilogmed på videregående!
Useriøst? Varsle red.anonym
09.11.2008 22:53

Bra!

7
anbefalinger
5!? i tiende??? lol...
Useriøst? Varsle red.Marthe
30.09.2010 10:54

Bra!

7
anbefalinger
læreren min sier også at det er en 6!
Useriøst? Varsle red.Veronica
28.11.2010 15:45

Bra!

7
anbefalinger
en veldig bra oppgave , jeg går på videregående og har fått masse hjelp ut av oppgaven din Smile :-\\\\) så tusen takk for det.
Useriøst? Varsle red.Arrun
23.10.2008 21:22

Bra!

6
anbefalinger
Ekstremt bra tolkning må jeg innrømme, skal skrive heldags om nettopp dette så fikk bra ideer Smile :-\\\\)
Useriøst? Varsle red.Knut-Ragnar
29.03.2011 19:30

Bra!

5
anbefalinger
Dette var veldig bra for å være 10. klassing...
Useriøst? Varsle red.DxD
11.03.2010 13:46

Bra!

4
anbefalinger
veldig god hjelp til oppgava mi Wink ;-\\\\) takker og bukker Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Golo feite hodet
14.11.2014 14:26

Bra!

4
anbefalinger
jay er ein mann som likar matta, min huubby er å lese silikon pubba sin vulum
Useriøst? Varsle red.Petter
08.06.2010 10:20

Bra!

2
anbefalinger
Takker for hjelpen!11
Useriøst? Varsle red.castablod
14.11.2014 14:16

Bra!

2
anbefalinger
heter dotter kommer fra kalkacayo hooyada was din dumme mother fucker
Useriøst? Varsle red.Forsvart Neger
14.11.2014 14:22

Bra!

2
anbefalinger
DJ TOOOOORRIIILLLLL
Useriøst? Varsle red.KULLSVARTNEGER
14.11.2014 14:27

Bra!

2
anbefalinger
Hvem har størst panne av Dottyy og Ahmed? Debatt
Useriøst? Varsle red.golo
14.11.2014 14:27

Bra!

2
anbefalinger
ballin to tha max, x2 gang
Useriøst? Varsle red.do
14.11.2014 14:28

Bra!

2
anbefalinger
Edvin Dråmma do ellh? Varslet


toril lærer jordal
14.11.2014 14:29

Bra!

2
anbefalinger
who wanna check out my pussy Varslet


Big Boy
01.10.2014 13:28

Bra!

1
anbefalinger
yer ass is on the line
Useriøst? Varsle red.silikonm pupper
14.11.2014 14:20

Bra!

1
anbefalinger
heter ahmed fra kismaayo faren min har silikon pupoper
Useriøst? Varsle red.X2 gang
14.11.2014 14:21

Bra!

1
anbefalinger
dette er bullshit, dere mø fukusere på matta tentamæææn
Useriøst? Varsle red.Forsvart Neger
14.11.2014 14:23

Bra!

1
anbefalinger
Slå av røyken a Varslet


olav
14.11.2014 14:27

Bra!

1
anbefalinger
HOLD KJEFT A GUTTER
Useriøst? Varsle red.Løe dere er
14.11.2014 14:27

Bra!

1
anbefalinger
HAHHAHAAHAHAHAHHA Varslet


#trustnobody
14.11.2014 14:27

Bra!

1
anbefalinger
ahmaaad jeg skal ringa din pappaaaaaa Varslet


yonis
14.11.2014 14:28

Bra!

1
anbefalinger
trkant forma hodet ditt ahmed Varslet


KULLSVARTNEGER
14.11.2014 14:29

Bra!

1
anbefalinger
Ahmed kan du spørre faren din om å lære meg å få silikonpupper Varslet


jan olav
14.11.2014 14:33

Bra!

1
anbefalinger
ahmed eg vil gjerne sleika faren din sine silikon puppah Varslet


KULLSVARTENEGER
14.11.2014 14:34

Bra!

1
anbefalinger
Sak hvorfor gjemmer du deg i buskene din voldtektsmann Varslet


AHmed
14.11.2014 14:34

Bra!

1
anbefalinger
Hei jeg heter AHmed jeg suger puppene til faren min Varslet


Trekanthode til Ahmed
14.11.2014 14:56

Bra!

1
anbefalinger
Unnskyld jeg heter Ahmed og jeg har et problem. Trekanthode mitt er rettvinklet og jeg bli mubba på
skolen. En folkefiende har fått meg til å åpne øynene, mine. Jeg har bestemt meg for å få silikonpupper akkurat som faren min. Verden er nå et lykkelig sted
Useriøst? Varsle red.Jan Olav
14.11.2014 15:13

Bra!

1
anbefalinger
Er det nokre fitte i byen idag, føler meg litt små kåt
Useriøst? Varsle red.Lol
14.11.2014 15:37

Bra!

1
anbefalinger
Fva der gjøraa, dere må øva til mattatentaaaameen TURBIN GENARATOR
Useriøst? Varsle red.pussydestroyer
14.11.2014 14:20

Bra!

0
anbefalinger
shout out to 10b3
Useriøst? Varsle red.Pussyhunter
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
Dumme drittunger. baren hans må ta steroider så tar han silikon i stedet. Idiot

Useriøst? Varsle red.Forsvart
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
Shout my man Chan Olaf
Useriøst? Varsle red.mr rada
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
cistrisk fibrosah hhhhhh
Useriøst? Varsle red.hamid rada
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
ahmed rada broren min huntigonts skyykdomm

Useriøst? Varsle red.ahmeda
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
kjefta gule tennene dine saka
Useriøst? Varsle red.Lisa ann
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
24000, hahaha
Useriøst? Varsle red.mr rada
14.11.2014 14:22

Bra!

0
anbefalinger
ahmed er du dum eller du fikk to anmerkning idag
Useriøst? Varsle red.cilikon pupper
14.11.2014 14:22

Bra!

0
anbefalinger
ahmed din mora pulller gå og kast blood a

Useriøst? Varsle red.ahmed
14.11.2014 14:22

Bra!

0
anbefalinger
noker deg feite hodet ditt
Useriøst? Varsle red.ahmed
14.11.2014 14:23

Bra!

0
anbefalinger
banna til læra
Useriøst? Varsle red.sake
14.11.2014 14:23

Bra!

0
anbefalinger
xaaji ali rashiid cilikon puppwer
Useriøst? Varsle red.lol
14.11.2014 14:23

Bra!

0
anbefalinger
Ahmed hvor dum er du når du velger ditt eget navn?

Useriøst? Varsle red.mensen
14.11.2014 14:24

Bra!

0
anbefalinger
ahahahahahahhahaahahha feite hodet dit dotty taxi modelle faren din og
Useriøst? Varsle red.LOL
14.11.2014 14:24

Bra!

0
anbefalinger
leser ingrid dette? Varslet


Forsvart
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
Struts Varslet


DJ TORIL
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
WE THE BEST MATH GRUUUP Varslet


mensen
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
heheheheh sharafta a ka gacada Varslet


dottah
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
ja sikkert Varslet


haha
14.11.2014 14:26

Bra!

0
anbefalinger
Trust nobdh Varslet


mensen
14.11.2014 14:26

Bra!

0
anbefalinger
taxi modell dj torilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
-
-
Varslet


julia ann
14.11.2014 14:26

Bra!

0
anbefalinger
saacad iyo badh iyaan ka qadayaa shrafta Varslet


lol
14.11.2014 14:27

Bra!

0
anbefalinger
Kjefta Silikonbarnet ahmed Varslet


mensen
14.11.2014 14:27

Bra!

0
anbefalinger
hungtinton sykdummmmmmmmmmmm

Varslet


løe dere er
14.11.2014 14:29

Bra!

0
anbefalinger
Tooooriiiillll, Beyonce Varslet


ahmed
14.11.2014 14:30

Bra!

0
anbefalinger
jeg vil Varslet


mensen
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
saka kan du spøre faren din hvordan man ha på seg baggybukser feite dritt korte jævel Varslet


ahmed
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
du må spøre faren din Varslet


jan olav
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
ja men ka er dere bruker navnet mitt for da Varslet


dotter
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
Ahmed rettvinkla trynetditt Varslet


swaggy
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
hvorfor er hodet ditt 89 gradar do må ha nåååyiktig 90 grarda Varslet


Løe dere er
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
Sett dere ned HHAHHAHAHAHA Varslet


melodi
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
om han har silikon pupper Varslet


hamid rada lærer jordal
14.11.2014 20:15

Bra!

0
anbefalinger
Jan olav you naughty boy har du demens eller du kan ikke se det på internett eller vil du at jeg skal gi deg turbin i rumpa din. Barah fordi du har cystisk fibrasoh bytter ikke at du kan si sånn galskap skjerp deg
Useriøst? Varsle red.Jan olav lærer jordal
14.11.2014 20:20

Bra!

0
anbefalinger
Seg beklager så mykje hamid ville ikke at du skulle bli lei deg er skal sleika faren til ahmed fra nå av surr
Useriøst? Varsle red.pussydestroyer
17.11.2014 10:56

Bra!

0
anbefalinger
who wanna suck my pussy


Useriøst? Varsle red.Hamis sin nemesis
17.11.2014 10:57

Bra!

0
anbefalinger
HAMID RADA! I WILL FIND YOU AND I WILL KILL YOU.
Useriøst? Varsle red.naughty boy
17.11.2014 10:57

Bra!

0
anbefalinger
with the best Math group fuck offfffffffffffffffffff
Useriøst? Varsle red.toril lærer jordal
17.11.2014 10:58

Bra!

0
anbefalinger
long time no see again who wanna lick my pussy
Useriøst? Varsle red.hemid radah
17.11.2014 10:57

Bra!

0
anbefalinger
du banna
Useriøst? Varsle red.X i annan
17.11.2014 10:58

Bra!

0
anbefalinger
Du hsr ein feita huuuuua, varfor du er så støgg at pannan din er silikuuuuun
Useriøst? Varsle red.Dj hemid
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
we da best math group in the world shout out to my nigga jen ulaf
Useriøst? Varsle red.Ahmed
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
Jeg vil sleike silikon puppene til faren min
Useriøst? Varsle red.ahmed ali rashid
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
jeg vil sleik din fitte toril lærah jordal do you like the way i flick my tounge or nah
Useriøst? Varsle red.nAUGHTY BOY
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
pussy
Useriøst? Varsle red.bariis
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
big big booty wacht you gotta big booty
Useriøst? Varsle red.naughty boy
17.11.2014 11 Surprised :-o0

Bra!

0
anbefalinger
fuck off me Hamid Rada who want to lap dance me ?
Useriøst? Varsle red.jan olav
17.11.2014 11 Surprised :-o1

Bra!

0
anbefalinger
i wann take a lap dance mr rada hhhh
Useriøst? Varsle red.saka hater
17.11.2014 11 Surprised :-o2

Bra!

0
anbefalinger
ekkle svarte flekken din sak gå bruk klor på tenna din hore jævla karamel tenner . melk kommer ut av den svarte flekken din
Useriøst? Varsle red.Dotter
17.11.2014 11 Surprised :-o2

Bra!

0
anbefalinger
who want to lick my pussy
Useriøst? Varsle red.Dotter
17.11.2014 11 Surprised :-o3

Bra!

0
anbefalinger
My father is Taxi modell LIck that baby
Useriøst? Varsle red.kjeften` a
17.11.2014 11 Surprised :-o3

Bra!

0
anbefalinger
kjeften a`
Useriøst? Varsle red.dotter
17.11.2014 11 Surprised :-o4

Bra!

0
anbefalinger
who want to suck my tounge and Asssss
Useriøst? Varsle red.olav slåtta
17.11.2014 11 Surprised :-o6

Bra!

0
anbefalinger
hei
Useriøst? Varsle red.Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.

Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)
saka din svarte gris
17.11.2014 11:13

Bra!
0
anbefalinger
hvorfor i helvete har du den ekkle svarte greia i ansikt sæder du gjennom greia eller ? skjeve runde hodet ditt ligner på en amerikansk fotball jo hhhhhh

boobs gang
17.11.2014 11:17

Bra!
0
anbefalinger
ahmed ali rashid is my name jeg falt fra toppen av radison blue da jeg var 6 år gammel grunnen til at jeg er i livet er fordi jeg landa på venstrepuppen til faren min............ booobs gang

Mathgang
17.11.2014 11:16

Bra!
0
anbefalinger
fuck off everybody

sakahater
17.11.2014 11:18

Bra!
0
anbefalinger
go fuck your black felk and the milk that comes out of it and little dash of cARAMEL

dotter
17.11.2014 11:18

Bra!
0
anbefalinger
fanga faren din med gjengen hans boobs gang og de sleika boobene til hverandre

boobs gang
17.11.2014 11:19

Bra!
0
anbefalinger
venstre puppen til faren min ble eksploderte pga av det skjeve trekant hode mitt så legen butta sillikon med litt kjøtt i hans boobs og derfor er faren min kåra til best sillikon boobs awards 2012 og han vant greia han ble så glad at han melka oss med boobs a hans resten av året

Kullsvarte Neger
17.11.2014 11:19

Bra!
0
anbefalinger
Hold kjeft a Ahmed ikke la meg putte nål i silikon puppene til faren din

DOTTY
17.11.2014 11:21

Bra!
0
anbefalinger
MY NAME IS DOTTY IM A FAT BOY IM IN THE TV SHOW WHO IS THE FATEST MAN IN THE WORLD I AM A BLACK CHINESE OR PUSSYMAN I FUCK GIRRLS AND BOYS

kjeften a`
17.11.2014 11:20

Bra!
0
anbefalinger
peropero torill

ali rashid far til ahmed
17.11.2014 11:24

Bra!
0
anbefalinger
jeg er veldig stolt av å ha sillikon boobs og dere må slutt å mobbe meg. hver dag når ahmed skulle sove så sov han på min boobs som en pute han pleideah å elske det

DOOTY
17.11.2014 11:24

Bra!
0
anbefalinger
WHO WANT TO FUCK SOME BLACK CHINESE IN CHIPPERGATA UMMMMMMMMMMMM TASTE GOOD MIX YELLOW AND BLACK AHHHHHHHH

moren din
17.11.2014 11:24

Bra!
0
anbefalinger
salamelekum ya kalbi ya watii

booobs gang 3
17.11.2014 11:27

Bra!
0
anbefalinger
you feel me my name is ali rashhid i won the best silikoon booobs award in 2012 and my father play wiht his boobs every night when he is going to sleeb

FAR TIL MR DOTTER
17.11.2014 11:28

Bra!
0
anbefalinger
DOTTER JEG LIKER HAN BLIR MED MEG PÅ JOBBEN HVER DAG STÅR OG POSER FORAN KAMERA TIL HOTTEST TAXY MODELL MAGAZINE HAN MÅ NOEN GANGER IMPROVISERE NOE SOM GJØR AT HAN SUGER HODET MITT OG RUMPA MINE FØLSOMME STEDER

pussydestroyer
17.11.2014 11:29

Bra!
0
anbefalinger
pussydestroyer
14.11.2014 14:10

Bra!

34
anbefalinger
hhhh dette var drit dårlig du kunne gjort det så mye bedre ekle panna di lær deg å skrive a din fitte skrevet av ahmed ali rashid bor i tøyen hagegata
Varslet


The squad
14.11.2014 14:58

Bra!

21
anbefalinger
Den nye singelen av Jay x2 ft. Dj Toril og chan uluf er ute nå
Useriøst? Varsle red.pussydestroyer
14.11.2014 14:16

Bra!

18
anbefalinger
heter ahmed går på jordal faren min har silikon pupper jeg er den såkalte fangen fra azkaban. jeg hAr et pyramide forma hode. jeg er kalt alien på skolen og er derfor et mobbeoffer og trenger deres hjelp. vis jeg får dårlige karakterer får jeg stekepanne i hodet når jeg kommer hjem. jeg fikk 2 anmerkninger idag og er sikker på om jeg kommer til å se sollyset imorra Varslet


Tahir
23.03.2007 01 Surprised :-o5

Bra!

14
anbefalinger
Jeg kopierer den, hvis jeg trenger den senere... Takk for at du endelig la den ut, har mast på deg leeeenge..!!
Useriøst? Varsle red.Martin
23.03.2007 01 Surprised :-o4

Bra!

11
anbefalinger
Takk Vetle, Du er en knupp! Husker når du fikk den tilbake fra Tormod..! Haha... Glemmer det aldri...
Useriøst? Varsle red.Sakariya Hassan
14.11.2014 14 Surprised :-o9

Bra!

11
anbefalinger
Løø kar, fortjener 2+ for mye tekt ork å lese Varslet


Marius
18.03.2010 23:31

Bra!

9
anbefalinger
Karakter 5? Dette er en 6\'er, tilogmed på videregående!
Useriøst? Varsle red.anonym
09.11.2008 22:53

Bra!

7
anbefalinger
5!? i tiende??? lol...
Useriøst? Varsle red.Marthe
30.09.2010 10:54

Bra!

7
anbefalinger
læreren min sier også at det er en 6!
Useriøst? Varsle red.Veronica
28.11.2010 15:45

Bra!

7
anbefalinger
en veldig bra oppgave , jeg går på videregående og har fått masse hjelp ut av oppgaven din Smile :-\\) så tusen takk for det.
Useriøst? Varsle red.Arrun
23.10.2008 21:22

Bra!

6
anbefalinger
Ekstremt bra tolkning må jeg innrømme, skal skrive heldags om nettopp dette så fikk bra ideer Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Knut-Ragnar
29.03.2011 19:30

Bra!

5
anbefalinger
Dette var veldig bra for å være 10. klassing...
Useriøst? Varsle red.DxD
11.03.2010 13:46

Bra!

4
anbefalinger
veldig god hjelp til oppgava mi Wink ;-\\) takker og bukker Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Golo feite hodet
14.11.2014 14:26

Bra!

4
anbefalinger
jay er ein mann som likar matta, min huubby er å lese silikon pubba sin vulum
Useriøst? Varsle red.Petter
08.06.2010 10:20

Bra!

2
anbefalinger
Takker for hjelpen!11
Useriøst? Varsle red.castablod
14.11.2014 14:16

Bra!

2
anbefalinger
heter dotter kommer fra kalkacayo hooyada was din dumme mother fucker
Useriøst? Varsle red.Forsvart Neger
14.11.2014 14:22

Bra!

2
anbefalinger
DJ TOOOOORRIIILLLLL
Useriøst? Varsle red.KULLSVARTNEGER
14.11.2014 14:27

Bra!

2
anbefalinger
Hvem har størst panne av Dottyy og Ahmed? Debatt
Useriøst? Varsle red.golo
14.11.2014 14:27

Bra!

2
anbefalinger
ballin to tha max, x2 gang
Useriøst? Varsle red.do
14.11.2014 14:28

Bra!

2
anbefalinger
Edvin Dråmma do ellh? Varslet


toril lærer jordal
14.11.2014 14:29

Bra!

2
anbefalinger
who wanna check out my pussy Varslet


Big Boy
01.10.2014 13:28

Bra!

1
anbefalinger
yer ass is on the line
Useriøst? Varsle red.silikonm pupper
14.11.2014 14:20

Bra!

1
anbefalinger
heter ahmed fra kismaayo faren min har silikon pupoper
Useriøst? Varsle red.X2 gang
14.11.2014 14:21

Bra!

1
anbefalinger
dette er bullshit, dere mø fukusere på matta tentamæææn
Useriøst? Varsle red.Forsvart Neger
14.11.2014 14:23

Bra!

1
anbefalinger
Slå av røyken a Varslet


olav
14.11.2014 14:27

Bra!

1
anbefalinger
HOLD KJEFT A GUTTER
Useriøst? Varsle red.Løe dere er
14.11.2014 14:27

Bra!

1
anbefalinger
HAHHAHAAHAHAHAHHA Varslet


#trustnobody
14.11.2014 14:27

Bra!

1
anbefalinger
ahmaaad jeg skal ringa din pappaaaaaa Varslet


yonis
14.11.2014 14:28

Bra!

1
anbefalinger
trkant forma hodet ditt ahmed Varslet


KULLSVARTNEGER
14.11.2014 14:29

Bra!

1
anbefalinger
Ahmed kan du spørre faren din om å lære meg å få silikonpupper Varslet


jan olav
14.11.2014 14:33

Bra!

1
anbefalinger
ahmed eg vil gjerne sleika faren din sine silikon puppah Varslet


KULLSVARTENEGER
14.11.2014 14:34

Bra!

1
anbefalinger
Sak hvorfor gjemmer du deg i buskene din voldtektsmann Varslet


AHmed
14.11.2014 14:34

Bra!

1
anbefalinger
Hei jeg heter AHmed jeg suger puppene til faren min Varslet


Trekanthode til Ahmed
14.11.2014 14:56

Bra!

1
anbefalinger
Unnskyld jeg heter Ahmed og jeg har et problem. Trekanthode mitt er rettvinklet og jeg bli mubba på
skolen. En folkefiende har fått meg til å åpne øynene, mine. Jeg har bestemt meg for å få silikonpupper akkurat som faren min. Verden er nå et lykkelig sted
Useriøst? Varsle red.Jan Olav
14.11.2014 15:13

Bra!

1
anbefalinger
Er det nokre fitte i byen idag, føler meg litt små kåt
Useriøst? Varsle red.Lol
14.11.2014 15:37

Bra!

1
anbefalinger
Fva der gjøraa, dere må øva til mattatentaaaameen TURBIN GENARATOR
Useriøst? Varsle red.naughty boy
17.11.2014 11 Surprised :-o8

Bra!

1
anbefalinger
lick my silikon pupper
Useriøst? Varsle red.mathgang
17.11.2014 11:13

Bra!

1
anbefalinger
my name is saka come from italy who want to suck my black flekk comes plenty more milk out of it and my beuatiful delicious tetth caramel
Useriøst? Varsle red.Joscim Søbyskogen
17.11.2014 11:25

Bra!

1
anbefalinger
driiitt i daaah
Useriøst? Varsle red.MAMAMAMA
17.11.2014 11:25

Bra!

1
anbefalinger
NALATULAHI ALAYK
Useriøst? Varsle red.hemid readah
17.11.2014 11:27

Bra!

1
anbefalinger
dereh må slutaa å kranglah dere er dume de r tu tusen krånah shout ut to x=y annah gang
Useriøst? Varsle red.dumme dritt
17.11.2014 11:26

Bra!

1
anbefalinger
kassar razak ya hayan
Useriøst? Varsle red.pussydestroyer
14.11.2014 14:20

Bra!

0
anbefalinger
shout out to 10b3
Useriøst? Varsle red.Pussyhunter
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
Dumme drittunger. baren hans må ta steroider så tar han silikon i stedet. Idiot

Useriøst? Varsle red.Forsvart
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
Shout my man Chan Olaf
Useriøst? Varsle red.mr rada
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
cistrisk fibrosah hhhhhh
Useriøst? Varsle red.hamid rada
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
ahmed rada broren min huntigonts skyykdomm

Useriøst? Varsle red.ahmeda
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
kjefta gule tennene dine saka
Useriøst? Varsle red.Lisa ann
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
24000, hahaha
Useriøst? Varsle red.mr rada
14.11.2014 14:22

Bra!

0
anbefalinger
ahmed er du dum eller du fikk to anmerkning idag
Useriøst? Varsle red.cilikon pupper
14.11.2014 14:22

Bra!

0
anbefalinger
ahmed din mora pulller gå og kast blood a

Useriøst? Varsle red.ahmed
14.11.2014 14:22

Bra!

0
anbefalinger
noker deg feite hodet ditt
Useriøst? Varsle red.ahmed
14.11.2014 14:23

Bra!

0
anbefalinger
banna til læra
Useriøst? Varsle red.sake
14.11.2014 14:23

Bra!

0
anbefalinger
xaaji ali rashiid cilikon puppwer
Useriøst? Varsle red.lol
14.11.2014 14:23

Bra!

0
anbefalinger
Ahmed hvor dum er du når du velger ditt eget navn?

Useriøst? Varsle red.mensen
14.11.2014 14:24

Bra!

0
anbefalinger
ahahahahahahhahaahahha feite hodet dit dotty taxi modelle faren din og
Useriøst? Varsle red.LOL
14.11.2014 14:24

Bra!

0
anbefalinger
leser ingrid dette? Varslet


Forsvart
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
Struts Varslet


DJ TORIL
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
WE THE BEST MATH GRUUUP Varslet


mensen
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
heheheheh sharafta a ka gacada Varslet


dottah
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
ja sikkert Varslet


haha
14.11.2014 14:26

Bra!

0
anbefalinger
Trust nobdh Varslet


mensen
14.11.2014 14:26

Bra!

0
anbefalinger
taxi modell dj torilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
-
-
Varslet


julia ann
14.11.2014 14:26

Bra!

0
anbefalinger
saacad iyo badh iyaan ka qadayaa shrafta Varslet


lol
14.11.2014 14:27

Bra!

0
anbefalinger
Kjefta Silikonbarnet ahmed Varslet


mensen
14.11.2014 14:27

Bra!

0
anbefalinger
hungtinton sykdummmmmmmmmmmm

Varslet


løe dere er
14.11.2014 14:29

Bra!

0
anbefalinger
Tooooriiiillll, Beyonce Varslet


ahmed
14.11.2014 14:30

Bra!

0
anbefalinger
jeg vil Varslet


mensen
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
saka kan du spøre faren din hvordan man ha på seg baggybukser feite dritt korte jævel Varslet


ahmed
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
du må spøre faren din Varslet


jan olav
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
ja men ka er dere bruker navnet mitt for da Varslet


dotter
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
Ahmed rettvinkla trynetditt Varslet


swaggy
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
hvorfor er hodet ditt 89 gradar do må ha nåååyiktig 90 grarda Varslet


Løe dere er
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
Sett dere ned HHAHHAHAHAHA Varslet


melodi
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
om han har silikon pupper Varslet


hamid rada lærer jordal
14.11.2014 20:15

Bra!

0
anbefalinger
Jan olav you naughty boy har du demens eller du kan ikke se det på internett eller vil du at jeg skal gi deg turbin i rumpa din. Barah fordi du har cystisk fibrasoh bytter ikke at du kan si sånn galskap skjerp deg
Useriøst? Varsle red.Jan olav lærer jordal
14.11.2014 20:20

Bra!

0
anbefalinger
Seg beklager så mykje hamid ville ikke at du skulle bli lei deg er skal sleika faren til ahmed fra nå av surr
Useriøst? Varsle red.pussydestroyer
17.11.2014 10:56

Bra!

0
anbefalinger
who wanna suck my pussy


Useriøst? Varsle red.Hamis sin nemesis
17.11.2014 10:57

Bra!

0
anbefalinger
HAMID RADA! I WILL FIND YOU AND I WILL KILL YOU.
Useriøst? Varsle red.naughty boy
17.11.2014 10:57

Bra!

0
anbefalinger
with the best Math group fuck offfffffffffffffffffff
Useriøst? Varsle red.toril lærer jordal
17.11.2014 10:58

Bra!

0
anbefalinger
long time no see again who wanna lick my pussy
Useriøst? Varsle red.hemid radah
17.11.2014 10:57

Bra!

0
anbefalinger
du banna
Useriøst? Varsle red.X i annan
17.11.2014 10:58

Bra!

0
anbefalinger
Du hsr ein feita huuuuua, varfor du er så støgg at pannan din er silikuuuuun
Useriøst? Varsle red.Dj hemid
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
we da best math group in the world shout out to my nigga jen ulaf
Useriøst? Varsle red.Ahmed
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
Jeg vil sleike silikon puppene til faren min
Useriøst? Varsle red.ahmed ali rashid
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
jeg vil sleik din fitte toril lærah jordal do you like the way i flick my tounge or nah
Useriøst? Varsle red.nAUGHTY BOY
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
pussy
Useriøst? Varsle red.bariis
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
big big booty wacht you gotta big booty
Useriøst? Varsle red.naughty boy
17.11.2014 11 Surprised :-o0

Bra!

0
anbefalinger
fuck off me Hamid Rada who want to lap dance me ?
Useriøst? Varsle red.jan olav
17.11.2014 11 Surprised :-o1

Bra!

0
anbefalinger
i wann take a lap dance mr rada hhhh
Useriøst? Varsle red.saka hater
17.11.2014 11 Surprised :-o2

Bra!

0
anbefalinger
ekkle svarte flekken din sak gå bruk klor på tenna din hore jævla karamel tenner . melk kommer ut av den svarte flekken din
Useriøst? Varsle red.Dotter
17.11.2014 11 Surprised :-o2

Bra!

0
anbefalinger
who want to lick my pussy
Useriøst? Varsle red.Dotter
17.11.2014 11 Surprised :-o3

Bra!

0
anbefalinger
My father is Taxi modell LIck that baby
Useriøst? Varsle red.kjeften` a
17.11.2014 11 Surprised :-o3

Bra!

0
anbefalinger
kjeften a`
Useriøst? Varsle red.dotter
17.11.2014 11 Surprised :-o4

Bra!

0
anbefalinger
who want to suck my tounge and Asssss
Useriøst? Varsle red.olav slåtta
17.11.2014 11 Surprised :-o6

Bra!

0
anbefalinger
hei
Useriøst? Varsle red.with the best mathgroup
17.11.2014 11 Surprised :-o6

Bra!

0
anbefalinger
lick my booty

Useriøst? Varsle red.sasas
17.11.2014 11 Surprised :-o7

Bra!

0
anbefalinger

pussydestroyer
14.11.2014 14:10

Bra!

34
anbefalinger
hhhh dette var drit dårlig du kunne gjort det så mye bedre ekle panna di lær deg å skrive a din fitte skrevet av ahmed ali rashid bor i tøyen hagegata
Varslet


The squad
14.11.2014 14:58

Bra!

21
anbefalinger
Den nye singelen av Jay x2 ft. Dj Toril og chan uluf er ute nå
Useriøst? Varsle red.pussydestroyer
14.11.2014 14:16

Bra!

18
anbefalinger
heter ahmed går på jordal faren min har silikon pupper jeg er den såkalte fangen fra azkaban. jeg hAr et pyramide forma hode. jeg er kalt alien på skolen og er derfor et mobbeoffer og trenger deres hjelp. vis jeg får dårlige karakterer får jeg stekepanne i hodet når jeg kommer hjem. jeg fikk 2 anmerkninger idag og er sikker på om jeg kommer til å se sollyset imorra Varslet


Tahir
23.03.2007 01 Surprised  Surprised :-o5

Bra!

14
anbefalinger
Jeg kopierer den, hvis jeg trenger den senere... Takk for at du endelig la den ut, har mast på deg leeeenge..!!
Useriøst? Varsle red.Martin
23.03.2007 01 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

11
anbefalinger
Takk Vetle, Du er en knupp! Husker når du fikk den tilbake fra Tormod..! Haha... Glemmer det aldri...
Useriøst? Varsle red.Sakariya Hassan
14.11.2014 14 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

11
anbefalinger
Løø kar, fortjener 2+ for mye tekt ork å lese Varslet


Marius
18.03.2010 23:31

Bra!

9
anbefalinger
Karakter 5? Dette er en 6\\\\\\\'er, tilogmed på videregående!
Useriøst? Varsle red.anonym
09.11.2008 22:53

Bra!

7
anbefalinger
5!? i tiende??? lol...
Useriøst? Varsle red.Marthe
30.09.2010 10:54

Bra!

7
anbefalinger
læreren min sier også at det er en 6!
Useriøst? Varsle red.Veronica
28.11.2010 15:45

Bra!

7
anbefalinger
en veldig bra oppgave , jeg går på videregående og har fått masse hjelp ut av oppgaven din Smile :-\\\\\\\\) så tusen takk for det.
Useriøst? Varsle red.Arrun
23.10.2008 21:22

Bra!

6
anbefalinger
Ekstremt bra tolkning må jeg innrømme, skal skrive heldags om nettopp dette så fikk bra ideer Smile :-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Knut-Ragnar
29.03.2011 19:30

Bra!

5
anbefalinger
Dette var veldig bra for å være 10. klassing...
Useriøst? Varsle red.DxD
11.03.2010 13:46

Bra!

4
anbefalinger
veldig god hjelp til oppgava mi Wink ;-\\\\\\\\) takker og bukker Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Golo feite hodet
14.11.2014 14:26

Bra!

4
anbefalinger
jay er ein mann som likar matta, min huubby er å lese silikon pubba sin vulum
Useriøst? Varsle red.Petter
08.06.2010 10:20

Bra!

2
anbefalinger
Takker for hjelpen!11
Useriøst? Varsle red.castablod
14.11.2014 14:16

Bra!

2
anbefalinger
heter dotter kommer fra kalkacayo hooyada was din dumme mother fucker
Useriøst? Varsle red.Forsvart Neger
14.11.2014 14:22

Bra!

2
anbefalinger
DJ TOOOOORRIIILLLLL
Useriøst? Varsle red.KULLSVARTNEGER
14.11.2014 14:27

Bra!

2
anbefalinger
Hvem har størst panne av Dottyy og Ahmed? Debatt
Useriøst? Varsle red.golo
14.11.2014 14:27

Bra!

2
anbefalinger
ballin to tha max, x2 gang
Useriøst? Varsle red.do
14.11.2014 14:28

Bra!

2
anbefalinger
Edvin Dråmma do ellh? Varslet


toril lærer jordal
14.11.2014 14:29

Bra!

2
anbefalinger
who wanna check out my pussy Varslet


Big Boy
01.10.2014 13:28

Bra!

1
anbefalinger
yer ass is on the line
Useriøst? Varsle red.silikonm pupper
14.11.2014 14:20

Bra!

1
anbefalinger
heter ahmed fra kismaayo faren min har silikon pupoper
Useriøst? Varsle red.X2 gang
14.11.2014 14:21

Bra!

1
anbefalinger
dette er bullshit, dere mø fukusere på matta tentamæææn
Useriøst? Varsle red.Forsvart Neger
14.11.2014 14:23

Bra!

1
anbefalinger
Slå av røyken a Varslet


olav
14.11.2014 14:27

Bra!

1
anbefalinger
HOLD KJEFT A GUTTER
Useriøst? Varsle red.Løe dere er
14.11.2014 14:27

Bra!

1
anbefalinger
HAHHAHAAHAHAHAHHA Varslet


#trustnobody
14.11.2014 14:27

Bra!

1
anbefalinger
ahmaaad jeg skal ringa din pappaaaaaa Varslet


yonis
14.11.2014 14:28

Bra!

1
anbefalinger
trkant forma hodet ditt ahmed Varslet


KULLSVARTNEGER
14.11.2014 14:29

Bra!

1
anbefalinger
Ahmed kan du spørre faren din om å lære meg å få silikonpupper Varslet


jan olav
14.11.2014 14:33

Bra!

1
anbefalinger
ahmed eg vil gjerne sleika faren din sine silikon puppah Varslet


KULLSVARTENEGER
14.11.2014 14:34

Bra!

1
anbefalinger
Sak hvorfor gjemmer du deg i buskene din voldtektsmann Varslet


AHmed
14.11.2014 14:34

Bra!

1
anbefalinger
Hei jeg heter AHmed jeg suger puppene til faren min Varslet


Trekanthode til Ahmed
14.11.2014 14:56

Bra!

1
anbefalinger
Unnskyld jeg heter Ahmed og jeg har et problem. Trekanthode mitt er rettvinklet og jeg bli mubba på
skolen. En folkefiende har fått meg til å åpne øynene, mine. Jeg har bestemt meg for å få silikonpupper akkurat som faren min. Verden er nå et lykkelig sted
Useriøst? Varsle red.Jan Olav
14.11.2014 15:13

Bra!

1
anbefalinger
Er det nokre fitte i byen idag, føler meg litt små kåt
Useriøst? Varsle red.Lol
14.11.2014 15:37

Bra!

1
anbefalinger
Fva der gjøraa, dere må øva til mattatentaaaameen TURBIN GENARATOR
Useriøst? Varsle red.pussydestroyer
14.11.2014 14:20

Bra!

0
anbefalinger
shout out to 10b3
Useriøst? Varsle red.Pussyhunter
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
Dumme drittunger. baren hans må ta steroider så tar han silikon i stedet. Idiot

Useriøst? Varsle red.Forsvart
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
Shout my man Chan Olaf
Useriøst? Varsle red.mr rada
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
cistrisk fibrosah hhhhhh
Useriøst? Varsle red.hamid rada
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
ahmed rada broren min huntigonts skyykdomm

Useriøst? Varsle red.ahmeda
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
kjefta gule tennene dine saka
Useriøst? Varsle red.Lisa ann
14.11.2014 14:21

Bra!

0
anbefalinger
24000, hahaha
Useriøst? Varsle red.mr rada
14.11.2014 14:22

Bra!

0
anbefalinger
ahmed er du dum eller du fikk to anmerkning idag
Useriøst? Varsle red.cilikon pupper
14.11.2014 14:22

Bra!

0
anbefalinger
ahmed din mora pulller gå og kast blood a

Useriøst? Varsle red.ahmed
14.11.2014 14:22

Bra!

0
anbefalinger
noker deg feite hodet ditt
Useriøst? Varsle red.ahmed
14.11.2014 14:23

Bra!

0
anbefalinger
banna til læra
Useriøst? Varsle red.sake
14.11.2014 14:23

Bra!

0
anbefalinger
xaaji ali rashiid cilikon puppwer
Useriøst? Varsle red.lol
14.11.2014 14:23

Bra!

0
anbefalinger
Ahmed hvor dum er du når du velger ditt eget navn?

Useriøst? Varsle red.mensen
14.11.2014 14:24

Bra!

0
anbefalinger
ahahahahahahhahaahahha feite hodet dit dotty taxi modelle faren din og
Useriøst? Varsle red.LOL
14.11.2014 14:24

Bra!

0
anbefalinger
leser ingrid dette? Varslet


Forsvart
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
Struts Varslet


DJ TORIL
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
WE THE BEST MATH GRUUUP Varslet


mensen
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
heheheheh sharafta a ka gacada Varslet


dottah
14.11.2014 14:25

Bra!

0
anbefalinger
ja sikkert Varslet


haha
14.11.2014 14:26

Bra!

0
anbefalinger
Trust nobdh Varslet


mensen
14.11.2014 14:26

Bra!

0
anbefalinger
taxi modell dj torilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-
-
-
Varslet


julia ann
14.11.2014 14:26

Bra!

0
anbefalinger
saacad iyo badh iyaan ka qadayaa shrafta Varslet


lol
14.11.2014 14:27

Bra!

0
anbefalinger
Kjefta Silikonbarnet ahmed Varslet


mensen
14.11.2014 14:27

Bra!

0
anbefalinger
hungtinton sykdummmmmmmmmmmm

Varslet


løe dere er
14.11.2014 14:29

Bra!

0
anbefalinger
Tooooriiiillll, Beyonce Varslet


ahmed
14.11.2014 14:30

Bra!

0
anbefalinger
jeg vil Varslet


mensen
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
saka kan du spøre faren din hvordan man ha på seg baggybukser feite dritt korte jævel Varslet


ahmed
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
du må spøre faren din Varslet


jan olav
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
ja men ka er dere bruker navnet mitt for da Varslet


dotter
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
Ahmed rettvinkla trynetditt Varslet


swaggy
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
hvorfor er hodet ditt 89 gradar do må ha nåååyiktig 90 grarda Varslet


Løe dere er
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
Sett dere ned HHAHHAHAHAHA Varslet


melodi
14.11.2014 14:31

Bra!

0
anbefalinger
om han har silikon pupper Varslet


hamid rada lærer jordal
14.11.2014 20:15

Bra!

0
anbefalinger
Jan olav you naughty boy har du demens eller du kan ikke se det på internett eller vil du at jeg skal gi deg turbin i rumpa din. Barah fordi du har cystisk fibrasoh bytter ikke at du kan si sånn galskap skjerp deg
Useriøst? Varsle red.Jan olav lærer jordal
14.11.2014 20:20

Bra!

0
anbefalinger
Seg beklager så mykje hamid ville ikke at du skulle bli lei deg er skal sleika faren til ahmed fra nå av surr
Useriøst? Varsle red.pussydestroyer
17.11.2014 10:56

Bra!

0
anbefalinger
who wanna suck my pussy


Useriøst? Varsle red.Hamis sin nemesis
17.11.2014 10:57

Bra!

0
anbefalinger
HAMID RADA! I WILL FIND YOU AND I WILL KILL YOU.
Useriøst? Varsle red.naughty boy
17.11.2014 10:57

Bra!

0
anbefalinger
with the best Math group fuck offfffffffffffffffffff
Useriøst? Varsle red.toril lærer jordal
17.11.2014 10:58

Bra!

0
anbefalinger
long time no see again who wanna lick my pussy
Useriøst? Varsle red.hemid radah
17.11.2014 10:57

Bra!

0
anbefalinger
du banna
Useriøst? Varsle red.X i annan
17.11.2014 10:58

Bra!

0
anbefalinger
Du hsr ein feita huuuuua, varfor du er så støgg at pannan din er silikuuuuun
Useriøst? Varsle red.Dj hemid
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
we da best math group in the world shout out to my nigga jen ulaf
Useriøst? Varsle red.Ahmed
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
Jeg vil sleike silikon puppene til faren min
Useriøst? Varsle red.ahmed ali rashid
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
jeg vil sleik din fitte toril lærah jordal do you like the way i flick my tounge or nah
Useriøst? Varsle red.nAUGHTY BOY
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
pussy
Useriøst? Varsle red.bariis
17.11.2014 10:59

Bra!

0
anbefalinger
big big booty wacht you gotta big booty
Useriøst? Varsle red.naughty boy
17.11.2014 11 Surprised  Surprised :-o0

Bra!

0
anbefalinger
fuck off me Hamid Rada who want to lap dance me ?
Useriøst? Varsle red.jan olav
17.11.2014 11 Surprised  Surprised :-o1

Bra!

0
anbefalinger
i wann take a lap dance mr rada hhhh
Useriøst? Varsle red.saka hater
17.11.2014 11 Surprised  Surprised :-o2

Bra!

0
anbefalinger
ekkle svarte flekken din sak gå bruk klor på tenna din hore jævla karamel tenner . melk kommer ut av den svarte flekken din
Useriøst? Varsle red.Dotter
17.11.2014 11 Surprised  Surprised :-o2

Bra!

0
anbefalinger
who want to lick my pussy
Useriøst? Varsle red.Dotter
17.11.2014 11 Surprised  Surprised :-o3

Bra!

0
anbefalinger
My father is Taxi modell LIck that baby
Useriøst? Varsle red.kjeften` a
17.11.2014 11 Surprised  Surprised :-o3

Bra!

0
anbefalinger
kjeften a`
Useriøst? Varsle red.dotter
17.11.2014 11 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

0
anbefalinger
who want to suck my tounge and Asssss
Useriøst? Varsle red.olav slåtta
17.11.2014 11 Surprised  Surprised :-o6

Bra!

0
anbefalinger
hei
Useriøst? Varsle red.Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.

Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)
Us- eriøst? Varsle red.saka din svarte gris
17.11.2014 11:13

Bra!

0
anbefalinger
hvorfor i helvete har du den ekkle svarte greia i ansikt sæder du gjennom greia eller ? skjeve runde hodet ditt ligner på en amerikansk fotball jo hhhhhh
Useriøst? Varsle red.boobs gang
17.11.2014 11:17

Bra!

0
anbefalinger
ahmed ali rashid is my name jeg falt fra toppen av radison blue da jeg var 6 år gammel grunnen til at jeg er i livet er fordi jeg landa på venstrepuppen til faren min............ booobs gang
Useriøst? Varsle red.Mathgang
17.11.2014 11:16

Bra!

0
anbefalinger
fuck off everybody
Useriøst? Varsle red.sakahater
17.11.2014 11:18

Bra!

0
anbefalinger
go fuck your black felk and the milk that comes out of it and little dash of cARAMEL
Useriøst? Varsle red.dotter
17.11.2014 11:18

Bra!

0
anbefalinger
fanga faren din med gjengen hans boobs gang og de sleika boobene til hverandre
Useriøst? Varsle red.boobs gang
17.11.2014 11:19

Bra!

0
anbefalinger
venstre puppen til faren min ble eksploderte pga av det skjeve trekant hode mitt så legen butta sillikon med litt kjøtt i hans boobs og derfor er faren min kåra til best sillikon boobs awards 2012 og han vant greia han ble så glad at han melka oss med boobs a hans resten av året
Useriøst? Varsle red.Kullsvarte Neger
17.11.2014 11:19

Bra!

0
anbefalinger
Hold kjeft a Ahmed ikke la meg putte nål i silikon puppene til faren din
Useriøst? Varsle red.DOTTY
17.11.2014 11:21

Bra!

0
anbefalinger
MY NAME IS DOTTY IM A FAT BOY IM IN THE TV SHOW WHO IS THE FATEST MAN IN THE WORLD I AM A BLACK CHINESE OR PUSSYMAN I FUCK GIRRLS AND BOYS
Useriøst? Varsle red.kjeften a`
17.11.2014 11:20

Bra!

0
anbefalinger
peropero torill

Useriøst? Varsle red.ali rashid far til ahmed
17.11.2014 11:24

Bra!

0
anbefalinger
jeg er veldig stolt av å ha sillikon boobs og dere må slutt å mobbe meg. hver dag når ahmed skulle sove så sov han på min boobs som en pute han pleideah å elske det
Useriøst? Varsle red.DOOTY
17.11.2014 11:24

Bra!

0
anbefalinger
WHO WANT TO FUCK SOME BLACK CHINESE IN CHIPPERGATA UMMMMMMMMMMMM TASTE GOOD MIX YELLOW AND BLACK AHHHHHHHH
Useriøst? Varsle red.moren din
17.11.2014 11:24

Bra!

0
anbefalinger
salamelekum ya kalbi ya watii
Useriøst? Varsle red.booobs gang 3
17.11.2014 11:27

Bra!

0
anbefalinger
you feel me my name is ali rashhid i won the best silikoon booobs award in 2012 and my father play wiht his boobs every night when he is going to sleeb
Useriøst? Varsle red.

DOOTER TRANSEXUAL
17.11.2014 11:31

Bra!
0
anbefalinger
I AM GONNA FUCK YOU ALL BOYS AND GIRLS OUT THERE WATCH FOR ME I AM THE BEST SEXUAL BEAST IN THE WORLD FUCK SOMETIMES MY OWN FATHERS HEAD AND ASSSS

FOREHEAD GANG
17.11.2014 11:34

Bra!
0
anbefalinger
I AM SUCKING MY OWN FOREHEAD AHHH TASTE GOOOOOOOOOOOD IM MASTURBATING MY OWN HEAD AHAHAHA FEEELS SO GOOOD

kjeften a
17.11.2014 11:35

Bra!
0
anbefalinger
الفم ل

kjeften a`
17.11.2014 11:36

Bra!
0
anbefalinger
الكلب

Beyonce
17.11.2014 12:33

Bra!
0
anbefalinger
Hellu jag heitar Beyonce. Jeg er veldig glad i Xi2. Shoutout to janolav!

isis
17.11.2014 12:34

Bra!
0
anbefalinger
amerciiii fil jurnalist, hayaouanat oua koffar

tities
17.11.2014 12:39

Bra!
0
anbefalinger
ja men se på han da og se på meg da fyttikatta hahahaahhahah jeg publa han og

pesch
17.11.2014 12:39

Bra!
0
anbefalinger
peschmerka for lyfe

fy faen for en panna
17.11.2014 12:43

Bra!
0
anbefalinger
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9Gc- TVOIOiK9mGNcZm_CloPrW_K8ZIaPNpKPz_p-EAsbeigIK7cmKddw

Kullsvart neger
17.11.2014 12:44

Bra!
0
anbefalinger
Fuck all you niggas

fuck off peshermg
17.11.2014 12:47

Bra!
0
anbefalinger
svarte neger saka fjern deg a leggg oppp

Victoria
20.10.2016 09:08

Bra!
0
anbefalinger
Kjempebra stil!!! Mangen gode ideer her no

20v5 Jordanl
23.11.2016 13:50

Bra!
0
anbefalinger
KOM ALLE SAMMEN 20 mot 5 på jordal ASAP

Torgeir
21.01.2017 14:41

Bra!
0
anbefalinger
Veldig fin tekst! Med denne kvaliteten er jeg usikker på om du faktisk går i tiende klasse. Fine tolkninger og god kvalitet på informasjonen. Jeg er redd for at 5eren kommer av litt plagiat.

le0
25.04.2017 14:10

Bra!
0
anbefalinger
elsker deg du er min engel hilsen vg2 elev

mami
17.10.2019 19:49

Bra!
0
anbefalinger
hjærp


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.058 sec - 1 pageviews