Søk i stiler
 

Stikkord til geografieksamen


Stikkord du må kunne til geografieksamen.
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:16.08.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Fag i skolen
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookKap 2: Indre prosesser og de store landformene på jorda

 

Jordas oppbygning

 • Jordskorpa

Platedrift:En teori om dannelsen av de store landformene

 • Platedriftteorien

Teorien om kontinentaldrift

Teorien om havbunnsspredning

Teorien om platedrift

 • Litosfæren
 • Astenosfæren

Hva er årsaken til platebevedelsene?

 • Konveksjonsstrømmer

Der platene glir fra hverandre

 • Midthavsryggene
 • Rift Valley

Der havbunnsplate kolliderer

 • Dyphavsgrop
 • Vulkansk øybue

Der havbunnsplate møter kontinentplate

Der kontinentplate møter kontinentplate

 • Kalledonske fjellkjeden

Der plater forskyves parallelt med hverandre

 • Forkastninger

Hvordan vet vi at plater beveger seg?

 • Laserlys fra satellitter

Hot spots-Island og Hawaii

 • Søylestrøm

Jordskjelv

 • Vibrasjoner i jordoverflata når energi plutselig frigjøres
 • Forkastning
 • Hyposentrum/episentrum
 • Tsunami

Jordskjelv i Norge

Vulkaner

 • Magma
 • Lava
 • Skjoldvulkan
 • Kjeglevulkan
 • Blandingsvulkan

 

Berggrunnen – det faste fjell

 

Berggrunnen som ressurs

Bergartenes oppbygning og typeinndeling

 • Mineraler
 • Kvarts
 • Granitt

Størkningsbergarter

 • Dypbergart
 • Gangbergart
 • Dagbergart

Avsetningsbergarter

 • Leirskifer
 • Kalkstein

Omdannede bergarter

 • Marmor
 • Gneis
 • Kvartsitt

 

Kap 3: Ytre prosesser og landformer

 

Forvitring og erosjon

 • Mekanisk forvitring
 • Kjemisk forvitring
 • Transport

Mekanisk forvitring

Frostforvitring

Solsprenging

 • Avskalling

Rotsprenging

Trykkavlastning

Kjemisk forvitring

 • Svak syre
 • Kalksteinhuler

Erosjon:berggrunnen tæres ned

 • Avgnagning

Gamle og unge landformer

 • Før tertiær
 • Under tertiær og etter istidene i kvartær
 • Paleiske landformer

Noen paleiske landformtyper

Viddelandskapet

 • Skogvidder og fjellvidder

Sørlandsheiene og skjærgården

 • Heilandskap
 • Skjærgården

Strandflata-møtet mellom landet og storhavet i vest

Unge landformer

Landformer dannet av elver

Elvenes arbeid

Elveerosjon

Elvenes transportmåter

 • Slamtransport
 • Bunntransport

Elveavsetninger

Erosjonsformer: V-dal og canyon

·      V-formet tverrprofil

·      Elvegjel / canyon

·      Jettegryter

Mindre avsetningsformer:elvevifte, meander og elveslette

 • Elvevifte
 • Meanderløp
 • Elveslynge
 • Elveslette
 • Kroksjø

Store avsetningsformer:delta

Landformer dannet av isbreer

 • Erosjonsformer i fast fjell
 • Løsmasseformer

Istider

 • Flyttblokker

Hvordan breer blir til

 • Massebalanse
 • Næringsområde
 • Tæringsområde
 • Likevektslinje
 • Breport

Noen viktige bretyper

 • Botnbre
 • Platåbre
 • dalbre
 • innlandsis

Erosjon:breen skurer,polerer og plukker

 • rundsva

Alpine landformer

 • botn
 • egg
 • tind

Udaler, fjorder og fjordsjøer

 • hengende daler

Vestlandet og Nord-Norge – lange fjorder og korte daler

 • hengende fjorder
 • breelvdelta
 • fjordsjø
 • dalende

Østlandet-fjordsjøer og lange daler

 • dalklyper

Løsmasseformer fra isavsmeltningen

 • Morenejord-den mest utbredte jordarten i Norge
 • Bunnmorene
 • Isransavsetninger
 • Endemorene
 • Hovedtrinnet
 • Leirsletteområder
 • Marin leire og ravineterreng
 • Strandlinjer
 • Marin grense
 • Marin leire
 • ravine
 • leirskred
 • kvikkleire

De yngste landformene i Norge

 

Kap 4: Vær og klima

 

Betydningen av vær og klima

Forskjellen mellom vær og klima

Atmosfæren

 • troposfæren

Oppvarming av atmosfæren

 • drivhusgasser

Vind

 • Den globale sirkulasjonen
 • Bevegelse fra H til L

Pålandsvind og fralandsvind

 • Coraliseffekten

Monsun

Passatene

Vestavinder

Polare vinder

Jetstrømmen

Grunnprinsipper i meteorologi

 • Varm luft er lettere enn kald luft og vil stige til værs
 • I en stigende luftmasse vil fordampning avta og kondensasjon øke. Dette gir synlige dråper i form av skyer og nedbør
 • Varm luft som stiger, danner lavtrykk
 • Luft som synker, danner høytrykk
 • Det blåser fra H til L, men jordrotasjonen bøyer retingen på vinden

Skyer og nedbør

 • Fordampning
 • Kondensasjon

Nedbørdannelse

Konvektiv nedbør

 • Konveksjon

Frontnedbør

 • Front
 • Varmfront
 • Kaldfront
 • Polarfronten
 • Bølger
 • Okkulasjon

Orografisk nedbør

 • Fønvind

Vær og klima i Norge

Viktige faktorer for vær og klima i Norge er:

 • Vestavindsbeltet
 • Beliggenheten i polarfronten
 • Den nordatlantiske strømmen (Golfstrømmen)
 • Kystlinjen mot Atlanterhavet
 • Langfjellene(fjellene fra Setersdalsheiene til Dovrefjell)
 • Regnskyggen øst for fjellene

Temperatur

 • Maritimt klima
 • Kontinentalt klima

Vind

Skyer og nedbør

 • Adveksjonståke
 • Strålingståke

Lokalklima

 • Midtlibebyggelse

Værvarsling

Variasjoner i vær og klima

 • Den lille istiden
 • Golfstrømmen

Kap 5: Ressurser, næringsliv og bosetning

Ressursbegrepet

 • Naturressurser
 • Materialressurser
 • Energiressurser
 • Kulturressurser

Ressurser og teknologi

 • Teknologier

Naturressurser

 • Aktuelle ressurser
 • Kretsløpsressurser
 • Betinget fornybare ressurser
 • Potensielle ressurser
 • Gjenvinnbare ressurser
 • Ikke gjenvinnbare ressurser

Fornybare ressurser

·      Innstrømningsressurser

·      Kretsløpsressurser

·      Betinget fornybare ressurser:grønne ressurser

Lagerressurser

 • Gjenvinnbare
 • Ikke gjenvinnbare (og alternativ energi)
 • Alternative energikilder
 • Hydrogen og bioenergi

Forvaltning av naturressurser-internasjonalt samarbeid

 • Bare en jord
 • Verdenskommisjonen for miljø og utvikling
 • Vår felles framtid

Bærekraftig utvikling

Agenda 21

·      LA21; tenke globalt og handle lokalt

Ressurser og næringsstruktur

·      Naturhusholdning

·      Pengehusholdning

·      Spesialisering og arbeidsdeling

·      Primærnæringene

·      Råstoffer

·      Sekundærnæringer

·      Bearbeider råstoffer

·      Tertiærnæringer

Endringer i ressursbruk og næringsstruktur

·      Den industrielle revolusjonen

Norge-fra bondesamfunn til industrisamfunn

·      Endring i sysselsettingen

På vei mot det postindustrielle samfunnet

·      Kvartærnæringer

·      Internasjonal arbeidesdeling

·      Multinasjonale selskaper

·      Nyindustrialiserte land

Ressursbruk gir grunnlag for bosetning

·      Landbruk

·      Bygdenæringer

·      Bynæringer

Naturen gir rammer

Primærnæringene:Grunnlaget for spredt bosetning

De gamle gårdene

 • Ødegårdene

Plassene

 • Heigårder
 • Hellegårder

Jordbrukspolitikken har betydning for bosetningen

 • Bureisningsbruk

Fiskeriene gir grunnlag for både spredt og tett bosetning

 • Fiskeværene

Sekundærningene gir grunnlag for tett bosetning

Vannkraft og ensidige industristeder

 • Kraftkrevende industrien
 • Ensidige industristeder
 • Hjørnesteinsbedrift

Tertiærnæringene:tjenester i sentrum

Sentralstedshierarkiet

 • Sentrale funksjoner
 • Sentralitet

Urbaniseringsprosessen

 • Regional konsentrasjon
 • Lokal konsentrasjon

Samferdselen er viktig for bosetningen både i byer og bygder

 • Pendle
 • Distriktspolitikk

Reiseliv

 • Yrkesbetinget
 • Fritidsbetinget

Reiselivet skaper arbeidsplasser og gir ringvirninger

 • Reiselivsnæringen

Reiseliv før og nå

Velstandsvekst og masseturisme

Hva kan tilby på reiselivsmarkedet?

Kap 6: Grønne ressurser:utnyttelse av jord,skog og fisk

Jordbruket i Norge

 • Selvforsyningsgraden

Viktige målsettinger for norsk jordbrukspolitikk

Naturgrunnlaget for jordbruket

 • Vekstsesongen

Jordbruksregioner i Norge

 • Jæren
 • Flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag
 • Kambrosilurbygder
 • Leirjordsbygdene
 • Regional spesialisering
 • Dal-,fjell- og fjordbygder
 • Midtlibebyggelsen

Mekanisering og spesialisering i jordbruket

 • Nisjeprodukter

Næringsvirksomhet knyttet til landbruket

 • Ringvirkninger

Økt konkurranse i matvarehandelen

 • Q-meieriene

Jordbruk og miljøproblemer

Hvilke løsninger finnes?

Trenger vi jordbruk i Norge i vår tid?

 • Importvern
 • Grensehandelen

Skogbruket i Norge

Skogen i eldre tider

Skog i Norge

 • 60% produktiv skog
 • Gårdskog

Bonitet,skogbalanse og avvirknin

 • Tilvekst
 • Avvirkning

Utnyttelse av skogressursene

 • Plukkhogst
 • Flatehogst
 • Trevareindustri
 • Trefordelingsindustri

Skogbruk og miljø

Miljøvennlig skogbruk, og bruk av skogen for alle

·      Skogloven

·      Flerbruk

·      ”levende skog”

Skogvern sikrer det biologiske mangfoldet

 • Urskog

Fiskenæringen i Norge

Norge-en stor fiskerinasjon

 • Hvbruksnæringen

Grunnlaget for fiskeriene

 • Kontinentalsokkelen
 • Oppvelling

Viktige ressurser i havet

 • Rekefiske
 • Makrell
 • Sild
 • Lodde

Utnyttelse av ressursene i havet

 • Allmenning
 • Havfiskeflåten
 • Kystflåten

Fiskeripolitikk og sysselsetting

Fiskeripolitikk og bærekraftig utvikling

 • Konsesjoner

Kongekrabben-en ressurs eller en miljøbombe?

 • Konvensjonen om biologisk mangfold

Introduserte arter fra ballastvann

Fiskeoppdrett-grunnlaget for havbruksnæringen

 • Merdene

Kap 7:Energiressurser:Utnyttelse av vannkraft og petroleum

 

Vannkraft og kraftkrevende industri

Fra vannstrøm til elektrisk strøm

 • Vannkraftverk

Samkjøringen og et fritt energimarked

 • Samkjøringen
 • Statnett

Kraftkrevende industri

Kjennetegn og produkter

 • Kraftkrevende industri
 • Metallurgisk og elektronisk energi
 • Aluminium
 • Bauxitt

Bearbeiding og salg av metallprodukter

 • Mellomprodukter

Vannkraft og miljø

 • Samla plan for vassdrag

Olje- og gassvirksomheten

Olje og gass er laget solenergi

 • Fossile brennstoffer

På leting etter olje og gass

 • Midtlinjeprinsippet
 • Seismiske undersøkelser
 • Prøveboring
 • Kildebergart
 • Takbergart

Olje- og gassfelt på kontinentalsokkelen

 • Blokker

Nordsjøen

Norskehavet

Barentshavet

 • Bunninstallasjon

Hva skjer med oljen og gassen etter ilandføring?

 • Petrokjemiske industrien
 • Oljeraffinerier

Troll-avtalen-verdens mest omfattende handelskontrakt

Arbeidsplasser og ringvirkninger

 • Leverandørindustrien

Petroleumsvirksomheten og miljøet

 • Forurensing av havet
 • Skadevirkninger
 • Fredede områder
 • Konsekvensutredninger

Klimagasser

Økonomi og framtidsutsikter

Er det snart tomt?

Skattekisten på havbunnen

 • Statens petroleumsfond

Kap 8: Befolkning og befolkningsutvikling

Befolkning og bosetning

Langsom vekst i tusener av år

Rask vekst i nyere tid

Teori om befolkningsvekst

 • Thomas Robert Malthus
 • Naturlige hindringer
 • Forebyggende hindringer
 • Nymalthusianere

Begreper i befolkningslære

Demografi: befolkningslære

Fødselsrate

Dødsrate

Naturlig tilvekst

Befolkningsvekst

Fruktbarhet

Samlet fruktbarhetstall

Reproduksjonsnivået

Spedbarnsdødlighet

Kjønnsproporsjonen

Forventet levealder

Reproduktiv helse

Den demografiske overgangen

 • Faseteorier og faser

Fasene i den demografiske overgangen

 • Fase 1: Det førindustrielle samfunnet
 • Fase 2: Dødligheten avtar
 • Fase 3: Fruktbarheten avtar
 • Fase 4: Befolkningsveksten stagnerer

Kritikk av modellen

Befolkningspolitikk

 • Antinatalistisk politikk
 • Pronatalistisk politikk

Grenser for vekst?

Begrensende faktorer

 • Irrigasjon

Befolkningsvekst og miljø

Befolkningsveksten truer matproduksjonen, artsmangfoldet og livskvaliteten

Befolkningsstruktur

 • Eldrebølger

Befolkningsstruktur og planlegging

 • Uttynningssamfunn

Flytting og flyktninger

Skyvefaktoren

Drafaktoren

Flyttemotiver

Urbanisering i den tredje verden

Bombay

Internasjonal migrasjon

 • Migrasjon
 • Arbeidsmigrasjon
 • Fremmedarbeidere (gjestearbeidere)

Ulovlig migrasjon

Flyktninger og internt fordrevne

 • Internt fordrevet

Miljøflyktninger

Wetbacks i Rio Grande

Kap 9: Kulturlandskapet

 • Kultur
 • Jordbrukslandskapet

Menneskene setter spor i landskapet

 • Industrilandskaper
 • Fritidslandskaper
 • Kystens kulturlandskap

Ulike grader av menneskers påvirkning av landskapet

 • Natulandskap
 • Kulturlandskap
 • Naturnære landskaper
 • Kulturbetingete naturtyper
 • Ruralt landskap
 • Urbant landskap
 • Konurbasjoner

Kultur- og samfunnsprosesser omformer landskapet

To viktige kulturrevolusjoner

 • Jordbruksrevolusjonen
 • Industrielle revolusjonen

Jordbrukets kulturlandskap – det rurale kulturlandskapet

Jordbruksrevolusjonen-fra veidekultur til jordbrukssamfunn

 • Kulturmarkstyper

Den historiske gården

Tunformer

 • Langhuset
 • Rekketun
 • Firkanttun

Det tradisjonelle jordbruket-et høstingsbruk

 • Styving

Mangfold i det tradisjonelle jordbrukslandskapet

Jordskiftereformer endrer kulturlandskapet

 • Klyngetun
 • Teigblanding
 • Jordskriftereformene på 1800-tallet

Det gamle skogbrukslandskapet

Fra høstingsbruk til dyrkingsbruk

 • Dyrkingsbruk
 • Jordbruksbefolkningen og jordbruksbebyggelsen

Mindre mangfold i det moderne jord- og skogbrukslandskapet

 • Bestandsskogbruket

Byenes og tettstedenes kulturlandskaper

De første bysamfunn i Norge

Middelalderbyen-handelsby og maktsentrum

Middelalderbyene Trondheim, Oslo og Bergen

Nye byplanidealer

Renessansebyer i Norge

 • Kvadratur

Barokkbyen

Den industrielle revolusjonen og urbaniseringsprosessen

Oslo-fra småby til storbylandskap

Byvekst og ny bystruktur

Byfornyelse og gamle bymiljøer

Bilen og landskapet

 • Byregion
 • Bygdebyer
 • Pendling
 • Byspredning

Noen kulturlandskaper fra fjell til fjord

Høyfjellet-naturlandskap med spor etter mennesker

Skog- og fjellvidder-naturnære kulturlandskaper

Reindriftssamenes kulturlandskap

Seterlandskapet i forandring

Kulturlandskapet på kysten

Et rikt hav, men knappe ressurser på land

 • Lyngheiene

Rorbuer og fiskevær-gamle miljøer og nye funksjoner

Nye elementer i kystens kulturlandskap

Dramatikk i fjordlandskapet

Forvaltning av kulturlandskapet

Ulike oppfatninger om verdier i kulturlandskapet

 • Produksjonslandskap
 • Rekreasjonslandskap

Truede verdier i kulturlandskapet

 • Landskapsvernområde

Fysisk planlegging

Stedsanalyse

Landskapsanalyse

Pent eller stygt?

 • Helhet
 • Mangfold
 • Inntrykksstyrke
 • Representativitet
 • Sjeldenhet
 • Bruksverdi
 • Kommunedelplaner

Lover og avtaler i forvaltningen av kulturlandskaper

 • Stortinget:Lovgivende og bevilgende myndighet

Noen viktige lover

 • Plan- og bygningsloven
 • Kommuneplan,kommunedeplaner og bebyggelsesplaner
 • Områdeplan og detaljplan
 • Kulturminneloven
 • Kulturmiljøer
 • Friluftsloven
 • Allemannsretten
 • Naturvernloven
 • Naturreservat, nasjonalpark og landskapsvern
 • Regjeringen: utøvende myndighet
 • Miljødirekriver

Jordbruksavtalen-et virkemiddel i forvaltningen av kulturlandskap

 • Areal- og kulturlandskapstillegg
 • Spesielle miljøtiltak i landbruket(SMIL)

Skjøtsel og rekonstruksjon av gamle kulturmarkstyper

Inernasjonale forpliktelser

 • Konvensjonen om biologisk mangfold
 • Den europeiske landskapskonvensjonen
 • UNESCOs konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Hannah
27.09.2008 19:37

Bra!
7
anbefalinger
Bare hyggelig Smile :-\) Noen må jo gjøre dritten*ler*

jens
14.05.2008 15:28

Bra!
6
anbefalinger
bra! takk for gode stikkord

elev
03.12.2008 19:57

Bra!
3
anbefalinger
Genialt  Wink ;-\) Takk skal du ha


04.11.2011 09:16

Bra!
1
anbefalinger
Bra jobba og det sier jeg ikke til hvem som helst. går på PHD

Anonym
13.11.2010 10:15

Bra!
0
anbefalinger
Tusen takk for stikkordene! De var kjempenyttige - spesielt til eksamen  Smile :-\)

XPERIA
07.12.2010 21:39

Bra!
0
anbefalinger
Veldig veldig veldig veldig bra! Sparte meg for mye tid! Takktakktakk ^(;. Wink ;-\)^


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.013 sec - 1 pageviews