Søk i stiler
 

Atomvåpen


P239. Om atomvåpen. 10. klasse, toppkarakter.
Sjanger:Særoppgave
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Atombomber og kjernekraft
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Innholdsfortegnelse :

 

1. Hvorfor valgte jeg denne oppgaven?

 

2. Oppgavens omfang og problemstilling

 

3. Ordforklaringer

 

4. Kjernefysikk

 

4.1 Innledning

 

4.2 Atom

 

4.3 Stråling

 

4.3.1 Alfastråling

 

4.3.2 Betastråling

 

4.3.3 Gammastråling

 

4.4 Fisjon og Fusjon

 

4.4.1 Fisjon

 

4.4.2 Fusjon

 

5. Beskrivelse av atomsprengladninger

 

5.1 Fisjonbombe

 

5.2 Fusjonbombe

 

5.3 Nøytronbombe

 

6. Hvor lett er det å få tak i atomvåpen idag?

 

7. Svar på problemstilling

 

8. Konklusjon

 

9. Kilder

 

1. Hvorfor valgte jeg denne oppgaven?

 

Jeg valgte denne oppgaven om atomvåpen og kjernefysikk fordi det er et spennende tema og et mareritt som hjemsøker oss alle…

 

Dette er en påbygging av et tidligere prosjekt som jeg hadde i 8.klasse.

2. Oppgavens omfang og problemstilling.

 

Prosjektet mitt er egentlig for omspennende til å ta med alle sider av det, så jeg vil begrense meg litt. Jeg vil gi en innføring i atomvåpen teknologi og samtidig si litt generelt om kjernefysikk. Det siste er nødvendig for å forstå hvordan atomvåpen fungerer. Derimot vil jeg ikke ta for meg alle sidene av kjernefysikken, som f. eks. utdypet historie og reaktor energi.

 

Problemstillingen min var: Hvor lett er det å få tak i/lage et atomvåpen i dag? Hvordan fungerer et kjernevåpen?

3. Ordforklaringer

 

Da oppgaven til tider nødvendigvis må bli noe teknisk, så vil jeg for ordens skyld gi en liten forklaring av vokabularet:

 

Pu239: plutonium med en atomvekt av 239.

 

U235: Uran med en atomvekt av 235

 

Tritium: Hydrogen med to ekstra nøytroner

 

Gammastråler: kraftige stråler av fotoner(det samme som lys) som kommer inn under radioaktiv stråling.

 

Nanosekund: en milliardels sekund

 

En ”Shake”: 1/10 nanosekund

 

KT: KiloTonn (sprengkraft målt i TNT)

 

MT: MegaTonn (sprengkraft målt i TNT)

 

Kritisk masse: Minste mengde spaltbart materiale som under gitte betingelser kan holde en selvstendig kjedereaksjon i gang med konstant effekt

 

ICBM: InterContinentalBallisticMissile InterKontinentalBallistiskMissil


 

4. Kjernefysikk.

 

4.1 Innledning

 

Kjernefysikk hører til de nyeste delene av vår moderne naturvitenskap. Den store interessen for kjernefysikken henger nok sammen med at man har klart å utløse de enorme energiene som er bundne i atomkjernene. Dette er energimengder som er og fortsatt kan være til stor nytte for menneskeheten i mange hundre år framover. Men, den kan også ødelegge hele jorden vår : utrydde alle mennesker, dyr og planter på bare noen timer! Det er menneskene som bestemmer om kjernefysikken skal være en ressurs for menneskeheten eller en katastrofe for planeten vår !!

4.2 Atom

 

For å forstå kjernefysikken, må vi først forstå litt av atomets ”identitet”.

 

I tidligere tider trodde man at et atom aldri kunne forandre seg, og at det derfor var udelelig (atomos = udelelig). Vi vet idag at det både i naturen og ellers i universet stadig foregår kjernereaksjoner (eksempel : uran og sola).

 

Alle grunnstoff består av atomer. Et atom består av en positiv elektrisk kjerne, og omkring denne er det elektroner med negative elektriske ladninger. Siden atomet er nøytralt, sett under ett, så må det være like mye positiv ladning i kjernen som det er negativ ladning rundt kjernen.

 

Atomkjernen er bygget opp av to slags partikler : protoner og nøytroner. Med et fellesnavn, så kaller vi dem nukleoner (nucleos = nøttekjerne). For å holde disse partiklene på plass i forhold til hverandre, så virker det sterke elektriske krefter mellom protonene. Det skal derfor stor energi til for å forandre tilstanden i en atomkjerne.

4.3 Stråling

 

Fra radioaktive stoff kommer det stråling. Det finnes tre hovedtyper stråling : alfa-, beta- og gammastråling. Her er kort fortalt litt om hver av dem :

4.3.1 Alfastråling

 

Noen atomkjerner sender ut to nøytroner og to protoner, dette er det samme som en heliumkjerne. Vi kaller den en alfapartikkel. Kjernen som blir igjen, inneholder to protoner og to nøytroner mindre enn tidligere. Det blir altså dannet et nytt grunnstoffatom med lavere atomnummer. Alfastråling er med andre ord strømmer av heliumkjerner.

 

Metallet Uran er en alfastråler.

4.3.2 Betastråling

 

Andre atomkjerner sender ut et elektron som kalles betapartikkel. Det høres rart ut at det kan sendes ut et elektron fra atomkjernen, for det finnes jo ikke elektroner i atomkjernen! Forklaringen er at et nøytron i kjernen først blir omdannet til et proton pluss et elektron. Deretter sendes elektronet ut med stor fart. Kjernen som blir igjen, inneholder da ett proton mer enn tidligere og ett nøytron mindre. Det blir da dannet et grunnstoffatom med høyere atomnummer. Betastråling er således strømmer av elektroner, og brukes i blant annet røntgenstråling.

4.3.3 Gammastråling

 

Når en atomkjerne har sendt ut en alfapartikkel eller en betapartikkel, skjer det en omgruppering av nukleonene. Disse må finne seg nye plasser. I denne prosessen, sender kjernen ut ”energioversskuddet” i form av elektromagnetisk stråling som kalles gammastråling. Derfor sendes det vanligvis også ut gammastråling i forbindelse med alfastråling eller betastråling.

 

4.4 Fisjon og Fusjon

 

Det finnes to måter å få kjernefysisk kjedereaksjon på:

 

1. Fisjon

 

2. Fusjon

4.4.1 Fisjon

 

Ordet fisjon betyr å ”spalte seg”. Store kjerner deler seg i to halvstore kjerner når de blir treft av nøytroner. Dette har jeg illustrert og forklart nedenfor med Uran.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Det hele begynner med at et U235 atom blir truffet av et nøytron. Det blir nå dannet Uran med en atomvekt på 236. Denne atomvekten gjør uranet ustabilt, slik at det vil dele seg i to deler, som igjen vil sende ut nye nøytroner. Så lenge det er nok U235 tilgjengelig, vil kjedereaksjonen fortsette.

 

For å få en kjedereaksjon i fisjon er det først nødvendig å oppnå kritisk masse… Dette oppnår man ved å finne en akkuratt passe stor uranklump slik at reaksjonen fortsetter jevnt og pent av seg selv. Er klumpen derimot for liten, så vil vi miste for mange neutroner, og reaksjonen blir det man kaller underkritisk.

 

Når man først har oppnådd kritisk masse, sender man nøytroner inn i det spaltbare materiale. Når det første nøytronet treffer ”mål” vil det bli fisjon og nye nøytroner vil bli sendt ut. En kjedereaksjon er i gang! Resultatene av fisjon er at den spaltede urankjernen vil fly et kort stykke i et enormt tempo. Dette medfører en ekstrem varme (når et atomvåpen går av er solen bare ”blåbær”, kjernen av atomvåpenet holder en temperatur på minimum 50 millioner grader celsius…) Det er enorme mengder energi det er snakk om, mer enn noe en har sett tidligere i menneskeheten… Dette er fisjon.

4.4.2 Fusjon

 

Fusjon betyr egentlig sammensmelting. I denne prosessen ”pakker” man atomkjerner med liten masse sammen til kjerner med større masse. Kjernefysikkens fusjon er således en sammensmelting av lette atomkjerner, altså en spesiell form for kjernereaksjoner. De reaksjoner som er best egnet for praktisk energiutvikling bruker tungt hydrogen. Men fusjon er bare mulig i temperaturer på mange millioner grader, derfor blir det kalt en termonukleær reaksjon. Når en skal få til fusjon er en derfor nødt til å ”trekke av” med en fisjon-bombe. Slik som det er vist på eksempelet

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet


 

Litium-hydrid er et isotop av hydrogen, altså et hydrogen med større atomvekt, her er en illustrasjon av hydrogenets isotoper:

De ”tunge” hydrogen atomene

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Har du noen gang lurt på hvordan solen og så mange andre stjerner kan lyse i milliarder av år?

 

Her er svaret: FUSJON! Sammensmelting av hydrogen og andre lette atomkjerner er universets grunnleggende energikilde! Fusjon hadde egentlig vært en ideel energikilde også på jorden, men siden fusjonprosessen krever en temperatur på mange millioner grader, er det i dag umulig… alle materialer vi kjenner til fordamper lenge før den første millionen celsius.

 

Men forskerne har en teori om at magnetfelt kan benyttes. Teorien går ut på at fusjonprosessen skal foregå inne i et magnetfelt, slik at det ikke kommer borti noe fast materiale. Et annet pluss med denne måten å produsere energi på er at den ikke forurenser i det hele tatt, ikke noe radioaktivt avfall, INGENTING, utenom strøm ! Det hadde vært fantastisk fint for menneskeheten, eller hva?

5. Beskrivelse av atomsprengladninger

Det finnes to typer atomsprengladninger

 

1. Fisjonbombe (populært kalt Atombombe)

 

2. Fusjonbombe (populært kalt Hydrogenbombe eller vannstoffbombe)

 

I tillegg har vi :

 

3. Nøytronbombe, som er en form for Fusjonbombe.

5.1 Fisjonbombe

 

Fisjonbombe er den enkleste bomben og den som ble lagd først. Teorien i det hele er at flere underkritiske masser (se forklaring under pkt. 4.4.1) av spaltbart materiale lagres hver for seg i atombomben.

 

I eksplosjonsøyeblikket samler de forskjellige massene seg og oppnår en overkritisk masse. Gjennom senere teknologi har man derimot utviklet en ny og forbedret metode. Denne metoden heter implosjonsbombe. En implosjon er det motsatte av en eksplosjon. I en eksplosjon er sprengkraften rettet utover, mens i en implosjon er sprengkraften rettet innover. Det spaltbare materialet er så vidt underkritisk, slik at bomben ikke går av uten press utenfra.

 

Det som skjer når bomben går av er at det spaltbare materiale blir presset sammen ved hjelp av tusenvis av atmosfærers trykk, slik at det spaltbare materiale blir bare 2/3 av det det var før. Det som skjer nå kan best forklares med et eksempel:

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Vi kan sammenligne det med en sky appelsiner. Vi sier at en klump uran235 er appelsinskyen. Nøytronet er en appelsin. Normal, ukompressert uran ville tilsvare det samme som at det var 1 km mellom hver appelsin i skyen. Når man da prøver å kaste denne appelsinen (nøytronet) inn i skyen er det ikke særlig stor sjanse for at man vil treffe en av appelsinene i skyen. Men hvis et ytre trykk samler appelsinene slik at mellomrommet mellom dem blir noen cm, er man garantert å treffe en appelsin. Man klarer seg faktisk med en meter eller to, man treffer allikevel.

 

Fisjonbomben kan ikke lages ubegrenset stor, dvs. at man ikke kan holde en overkritisk masse spaltbart materiale samlet lenge nok til å få kjedereaksjonen større. Den er også sterkt radioaktiv, grunnet nøytronene som slippes ut i eksplosjonen og selve det spaltbare materialet. Fisjonbomben var det første skrittet på atomvåpenets landevei.

 

5.2 Fusjonbombe (H-bomben)

 

Fusjonbomben, populært kalt H-bomben, er basert på såkalte termonukleære kjernereaksjoner. Felles for disse reaksjoene er at de bare kan ”tennes” eller settes i gang ved temperaturer på flere millioner grader. Ved slike temperaturer har de minste atomkjernene, hydrogenkjernene, nok bevegelsesenergi til å trenge inn i hverandre. Da dannes nye kjerner samtidig som energi frigjøres. Betegnelsen H for hydrogen har gitt bomben dens navn. Reaksjonene gir også hurtige nøytroner som kan brukes til å gi fisjon i U238. På denne bakgrunn kan vi tenke oss hvordan en hydrogenbombe ser ut. Den består av en vanlig fisjonsbombe omgitt av de former for hydrogen som gir de mest effektive termonukleære reaksjoner. Utenpå dette bør det være et skall av naturlig uranmetall for å øke temperatur og nøytrontall. Når fisjonsbomben detoneres, skapes det i brøkdelen av et sekund temperaturer på flere millioner grader. Dette er tilstrekkelig til å sette i gang fusjonreaksjonen i hydrogenet, noe som gir videre sterk energiutvikling. Enda mer energi får man når nøytronene fra fusjonen gir fisjon i den omkringliggende reflektor av uran. Det er en meget viktig forskjell mellom fisjonsbomben og fusjonsbomben: den sistnevnte har ingen kritisk masse. Fusjonreaksjonen ”tennes” ikke ved at den får stor masse, den settes i gang bare når man har tilstrekkelig høy temperatur, akkurat som vanlige forbrenningsprosesser. Dette betyr at man så å si kan ”ha klar til reaksjon” meget store mengder av reaksjonsmaterialet hydrogen.

 

H-bomben har som vi ser ingen begrensing i mengden reaksjonsmateriale og kan derfor lages vesentlig større en fisjonsbomben.

 

En annen og på mange måter like viktig forskjell er at H-bomben kan lages slik at den frigir relativt små mengder radioaktivt materiale. Fisjonstennladningens radioaktivitet slipper vi aldri i fra. Men vi kan skaffe mesteparten av energien fra selve fusjonsreaksjonen, og denne spyr ikke ut radioaktive fisjonsprodukter. Heldigvis finnes det også en fusjonsreaksjon vi kan bruke som ikke frigir nøytroner. Og det er nøytronene som skaper all radioaktiviteten fra bombene, utenom det som kommer fra selve fisjonen da. Derfor kan man få en ”lite” radioaktiv fusjonsbombe med større sprengvirkning enn fisjonsbombene. Bomber basert på fusjonsreaksjoner kalles også for ”termonukleære våpen”.

5.3 Nøytronbombe

 

En nøytronbombe er et termonukleært våpen, slik som H-bomben. Det er egentlig bare en annen konstruksjon av H-bomben. Det er likevel mange forskjeller.

 

Den første og viktigste er radioaktiviteten.

 

H-bomben går ut på at det skal bli størst mulig sprengkraft og minst mulig radioaktivitet. I nøytronbomben er det motsatt, en liten kjernefysisk ladning (1-5 kt) som slipper ut en stor nøytronstrøm. Denne nøytronstrømmen vil ta livet av mennesker i en ganske stor radius, men vil ikke volde så stor materiell ødeleggelse (relativt sett). Poenget med denne bomben er at den skal være et anti-panser våpen. Den funker på den måten at nøytronstrømmen går igjennom panseret på kjøretøyet og dreper mannskapet dens, mens selve panserkjøretøyet er relativt uskadd. Grunnen til at en ikke kan bruke vanlige atomvåpen til dette er at de ikke er effektive nok, varmen og trykkbølgen til et atomvåpen vil bare være effektivt mot panserkjøretøy i et lite område. Et annet bruksområde for nøytronbomben er anti-ICBM bruk.

 

Det var amerikanerne som satt den opp til dette bruket. Poenget var å skade sovjetiske ICBM’er over Atlanterhavet slik at de ikke fungerte ved hjelp av nøytronstrømmen.

 

Nøytronbomben har lenge hatt et rykte som sa at den drepte alle i et område uten å lage en ripe i husene. Dette er ikke helt sant, en atomeksplosjon vil det uansett bli, men det vil ikke skade bebyggelser like mye som andre atomstridshoder… En annen og ny metode å bruke nøytronbomber på går ut på dette prinsippet. Det er funnet opp en teknikk som er det mest skremmende perspektivet (synes jeg) ved atomvåpen : nøytrombomber kan nå lages like stor som en baseball. Eksplosjonen vil være forholdsvis liten (300-400 t) men radioaktiviteten vil være stor nok til å utslette halvparten av innbyggertallet i en by som Oslo. Tenk hvor lett det ville bli for en terroristorganisasjon å smugle den inn på f.eks. en fullstappet fotballstadion ! Han kunne armere den, stappe den i lommen, sette seg på stadion, ”miste” den under setet, komme seg vekk og fjerndetonere den. Jeg grøsser ved tanken ! De største fotballstadionene tar 50-100.000 tilskuere…

 

Her en liste over land som har nøytronbomber:

 

USA, Russland, England, Kina, Frankrike og trolig Israel, selv om det sistnevnte landet ikke innrømmer det.

6. Hvor lett er det å få tak i atomvåpen i dag?

 

Egentlig skulle man tro at sikkerheten i dag var ganske stor omkring atomvåpen og de ulike bestand-delene som brukes i atomvåpen produksjonen. I mange land er dette tilfellet, men dessverre finner vi eneklte smutthull.

 

F.eks. frakter amerikarnerne uran, plutonium og andre spaltbare materialer som de trenger til atomreaktorene deres via ubevoktede lastebiler.

 

Hvor lett hadde det ikke vært å kapre en av disse bilene?

 

Så har vi russerne. Det russiske militæret får ikke akkurat gode lønninger. Det innebærer at russerne selger ALT på det svarte markedet. Tankser, krigsskip, uniformer, håndvåpen og sist men ikke minst, atomstridshoder. Har man den rette summen penger (fra 1 million til 20 millioner dollar) kan en få tak i atomvåpen.

 

Jeg var inne på CIA’s hjemmeside og fant ut at det var ikke få atomvåpen og spaltbart materiale som var ”forsvunnet”, og ennå er det mange mørketall. Noen har de fått/funnet igjen, men det finnes fortsatt mange igjen ute på det illegale markedet i verden. Kanskje det bare er et spørsmål om tid før vi får vår første terror atomangrep?

7. Svar på problemstilling

 

Ut i fra det jeg har funnet ut i dette prosjektet, trenger man bare gode forbindelser, 1 million dollar og litt hjernekapasitet for å skape verdens største terror ulykke. Videre har jeg funnet ut at man bare trenger å bestikke en atomfysiker, noen teknikere og et par ingeniører for å lage et ferdig atomvåpen. Man kan få atomvåpen sterke nok til å utslette en middels by med seg i jakkelomma, og dermed er atomvåpen allerede på ”ville veier”. De gode nyhetene er at forholdene blir stadig bedre (nedrustning og bedre kontroll).

 

8. Konklusjon

 

 

Hvorvidt kjernefysikken skal være et gode eller en katastrofe for planeten vår, er opp til oss mennesker å bestemme. Når olje- og gassreservene våre tar slutt, så kan kjernefysikken ved hjelp av sitt store energipotensiale forsyne oss med energi i mange hundre år framover.

 

Også innenfor medisinen er kjernefysikken et viktig element. Ved kreftsykdom er stråling nærmest blitt et alfa-omega i behandling av pasienten.

 

Skulle menneskene derimot velge den destruktive siden, så kan kjernefysiske våpen ødelegge for menneskeheten i lang tid framover og i værste fall utrydde hele menneskeheten. Jeg tror ikke at ansvarlige land som for eksempel USA, Russland og Frankrike vil gripe til dette middelet med mindre de blir presset opp i et hjørne. Derimot er jeg mer bekymret for hva som kan skje når ”syke menn” og terrororganisasjoner får kjernefysiske våpen i hendene.

 

I skrivende stund, så hører jeg på nyhetene at USA og Russland nylig har inngått en avtale om å ødelegge tilsammen 68 tonn plutonium (34 tonn i hvert land). Plutonium som ellers kunne blitt brukt til å lage tusenvis av kjernevåpen. De to presidentene Clinton og Putin ble videre enige om et varslingssysem som skal hindre atomulykker.

 

Med andre ord, det er fortsatt håp om at fornuften vil seire!

 

USA og Russland er i

9. Kilder

 

· ”Reaktoren og bomben” av Gunnar Randers.

 

· ”Rom-Stoff-Tid” av Øgrim, Ormestad og Lunde

 

· Gyldendals fremmedordbok

 

· Artikler fra Internett (blant annet CIA’s hjemmeside)

 

· Tellus 10 (NaM boka)


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


25.04.2008 19:22

Bra!
2
anbefalinger
Hei, og takk for alle hyggelige kommentarer, kjekt at dere tar dere tid til det  Very Happy :-D

Jeg er nå blitt 10 år eldre og det var kult å se igjen min egen gamle stil her inne, etter at jeg googlet meg selv..

Når det gjelder avsnitt/formattering:
Denne oppgaven ble i sin tid lastet opp med en annerledes formattering på Svenns skoleside (tror dette ble slukt av propaganda.net på et tidspunkt) så at det er for mangen titler/undertitler er ikke min feil siden Sven la disse til i ettertid av en eller annen grunn..

Plagiat?
Det er det absolutt ikke. MEN dere har helt rett i at mye av stoffet ligner naturfagbøker/leksikon osv iom at mye av dette stoffet var ganske tungt for meg på den tiden.
Noe er jo og direkte feil, slik som tegningen min over hydrogen isotoper (finner noen feilen??  Smile :-\) )

Angående Wikipedia:
Seriøst? dette ble skrevet i 1999 (Wikipedia ble lansert i 2001)

Når jeg nå ser tilbake på det jeg skrev i 10. klasse er det jo klart at det er mye jeg ville ha forandret på (har gått 3FY nå) men alt i alt føler jeg fremdeles at til å være 10. klasse, så var denne stilen absolutt god nok.

Når det gjelder karakter: Dersom definisjon av 6'er er en feilfri stil er jeg enig i at jeg ikke fortjente det, men å sette karakter er jo en subjektiv sak  Smile :-\) Jeg fikk 6 og var fornøyd med det den gangen, nok om den saken..


Hvis noen har spørsmål til meg kan jeg så godt som mulig svare dersom dere sender meg mail på kmosti at gmail dot com

lærer i 40 år!
06.10.2004 20:18

Bra!
1
anbefalinger
joda, det er en veldig bra oppgave, men det virker ikke som du har forstått helt hva du har lest av stoff. for eks. de tyngre delene om atomenes deling osv. det virker som om jeg leser rett ifra et leksikon. og dessverre etter min erfaring er det slik at de som ikke skriver helt nøyatige hjemmesider, gjør det med vilje, fordi det vil stå akkurat det samme som de har skrevet. håper det ikke er slik selvfølgelig, for det er en særdeles bra oppgave!  Smile :-\) stå på!

10. klassing
06.02.2005 20:20

Bra!
1
anbefalinger
Jeg synes også det virker som avskriving. Dessuten burde du ikke brukt så mange overskrifter og så detaljert innholdsfortegnelse på en så kort oppgave. Når innholdsfortegnelsene mine har vært så lange, har oppgaven vært på 20-25 sider. Ellers er kildehenvisningen din mangelfull. Når man tenker på at du går i 10. klasse er ikke oppgaven verdt mer enn en 5'er.

9 klassing
06.12.2005 21:40

Bra!
1
anbefalinger
seriøst, fikk du 5 på dette. på vår skole er dette en 4. dessuten forstod du sikkert ikke halvparten

Luring
13.05.2004 16:28

Bra!
0
anbefalinger
Veldig bra artikkel, mye bra informasjon, godt formulert men jeg har ett spørsmål, hva er CIA's hjemmeside? og hvordan kom du inn?

en annen 10 klassing
10.05.2005 17:07

Bra!
0
anbefalinger
at du mener at dette er bare verdt en 5 tar du helt feilPerG
10.12.2005 15:44

Bra!
0
anbefalinger
Bry dere ikke hva kritikerne sier. Dette er deres produkt etter innsaksen. Basta. Neste gang dere befatter dere med stoffet vil dere sikkert ta med annet aktuelt stoff. Hvordan Gerhardsen-regjeringa med "milorg"-sjef Jens Chr. Hauge smuglet tungtvann og ekspertise til Israel så Norge ble skyldig i å ha introdusert atombomben i Midtøstens konfliktsenter. Hadde jeg skullet befatte meg med emnet, ville jeg ta for meg hvordan amerikanske fredsktivister forærte atombombe-teknologien til sovjetdiktatorene Josef Stalin, han som senket "jernteppet" over Europa og gjorde østblokk-innbyggerne til slaver.

10 klassing
05.04.2006 20:25

Bra!
0
anbefalinger
kjeempebra Very Happy :-D dette har du virkelig fortjent en 6er på!!! kommentaren fra en 9klassing, skal du hvertfall ikke høre på!!! han/hun går i 9!!!

ein lærar
05.04.2006 20:26

Bra!
0
anbefalinger
dette var særdeles bra!!!!!! ein 6'er fortjener du!!

ein lærar
05.04.2006 20:26

Bra!
0
anbefalinger
dette var særdeles bra!!!!!! ein 6'er fortjener du!!

en lærer
05.04.2006 20:28

Bra!
0
anbefalinger
denne 10ende klassingen som kommenterer overskrifter og innholdsfortegnelser har ikke peiling!!!!


29.05.2006 19:09

Bra!
0
anbefalinger
dette var så dåelig at det går ikke ann. dere lærere har ikke peiling på oe som helst!!! heng dere.....

Anonym
06.03.2007 18:04

Bra!
0
anbefalinger
Etter min mening fortjener du definitert en 6'er. Jeg har vert rundt å kikket på internett til jeg plutselig snublet over dette som forklarte veldig greit hva jeg var ute etter. Du formulerer deg utrolig bra , men stoffet under Hydrogen bomben , og fisjonsbomben var litt tungt ( min mening , men definitert så fortjente du en 6'er på den )  Smile :-\)

minty
08.03.2007 18:03

Bra!
0
anbefalinger
ganske bra fakta forresten. Men jeg synes du kunne formelert det litt bedre. men uansett så fortjener du en bra karakter!


11.03.2007 15:38

Bra!
0
anbefalinger
Dette var veldig bra, men det er mistenkelig likt det som står i naturfagboka(nexus, naturfag 5).  Wink ;-\) Men bra alikevel.. Kunne vel vært skrevet litt mer med egne ord, men!  Smile :-\)

anonym
13.12.2007 13:38

Bra!
0
anbefalinger
Jeg syns oppgaven var grei til å være 10. klassing. Kan ikke forvente noe mer syns jeg, så 6'ern er vel grei. Men er jo ikke noe fantastisk oppgave sånn ellers. Behøver ikke være rakettforsker for å oversette fra wikipedia, for mye er ren oversettelse (da ungår du selvfølgelig plagiat kontroller og slikt). Du kommer nok til å se svakhetene i oppgaven når du blir eldre og lærer mer. midtøsten ville jeg holdt meg langt unna om jeg skulle skrive oppgaver, for det er noe av det mest komplekse du kan skrive om av historie. Det er utallige meninger og oppfatninger, så er få som har god kontroll på det området. Historielæreren min hadde hovedoppgave som var delvis om midtøsten, og han følte ikke selv han visste alt...

Forresten så har vel Frankrike ødelagt sine nøytron bomber, og vet ikke om Kina noen gang har bekreftet at de har lagd det. Det har vel bare teknologien til å kunne klare det  Wink ;-\)

chocolate
03.01.2013 13:02

Bra!
0
anbefalinger
bra sagt


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.019 sec - 1 pageviews