Søk i stiler
 

Jesus. Eksisterte han virkelig?


Artikkel som diskuterer hvorvidt Jesus eksisterte eller ikke.
Sjanger:ArtikkelLastet opp:03.10.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Jesus
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook

Navnet Jesus er en forgreskning av det vanlige jødiske navnet Jeshu’a på arameisk eller Jeoshu’a på hebraisk. Navnet betyr ”Guds frelser”. Navnet Kristus kommer av det den greske oversettelsen av det arameiske Meshicha eller på hebraisk Messias, som er en jødisk kongetittel og betyr ”den salvede”.

 

Det er få biografiske opplysninger i Bibelen. Men ut ifra det lille som er skrevet får vi vite at han er vokst opp som snekkersønn i den lille byen Nasaret i Galilea. Vi får også vite at han ble født i Betlehem. Han var eldst i søskenflokken på i hvert fall fire brødre og et ukjent antall søstre.

 

Grunnen til at fødselen er lagt til Betlehem av både Lukas og Matteus er trolig at i følge profetiene var det fra Judea, og ikke fra Galilea Messias skulle komme fra. (Mika 5,1; Joh 7,27) Noe av det som styrker denne teorien er at keiser Augustus folketelling er helt ukjent for samtidige romerske kilder. Opplysningene om at romerne krevde at hver mann måtte dra til byen hans stamfar ble født i for 1000 år siden kan man heller ikke finne historiske beviser på.

 

Lukas evangeliet skilder en episode der den 12 år gamle Jesus blir funnet i en religiøs diskusjon med de skriftlærde i tempelet. (Luk 2,41-52) En identisk historie kan man finne om Buddha 100 år tidligere. Jesus dukker ikke opp igjen i Bibelen før han er blitt omtrent 30 år, da han begynte sin korte, men berømte karriere. Som 33 åring ble han korsfestet i Jerusalem, dømt for blasfemi og oppvigleri. (Matt 26, 65-67; Luk 22, 66ff Mark 14, 64; Joh 19, 7-12)

 

Ettersom kristendommen er basert på at Jesus var Messias som Gud skulle sende, ville det bety slutten for kristendommen som religion dersom man med 100% sikkerhet kunne bevise at Jesus ikke var Messias. Det finnes ingen andre kilder som omhandler Jesus som Messias, bortsett fra de 4 evangeliene og noen andre skrifter som f.eks. Thomasevangliet. Jesus ble også nevnt i Koranen, men ikke som Guds sønn men omhandlet som en ”vanlig” profet.

 

Som ved en hvilken som helst annen problemstilling må man også i spørsmålet om Jesus var Messias stille seg kritisk til kildene man benytter seg av. De 4 evangeliene i Det nye testamentete er tilskrevet 4 evangelister, de tre synoptikerene Matteus, Markus og Lukas, evangelisten Johannes og vi har også det Didymos Judas Thomas skrev ned om Jesu uttalelser. Evangeliene var i følge historiske kilder i utgangspunktet overlevert anonyme, og det kan dermed være sannsynlig at de har fått forfatternavn av kirken seinere for å gi dem større kredibilitet. Fakta som motstrider at det var disiplene som skrev evangeliene, var at de hadde skrevet dem på fremmedspråk (de snakket arameisk, evangeliene var skrevet på gresk) og at disiplene i tillegg var vanlige arbeidere, som på den tiden som oftest ikke kunne lese og skrive.

 

Når evangeliene ble skrevet er også usikkert, ettersom man ikke har de originale eksemplarene igjen og dermed kan drive med for eksempel datering etter karbonmetoden. Markus regnes som det eldste, og er trolig skrevet i Aleksandria i Egypt mellom år 70 og 80 e. Kr. Deretter kommer Matteus og Lukas som må ha kjent Markusevangeliet og delvis basert seg på det ettersom de har svært mange felles trekk. Disse to er trolig skrevet ned mellom år 80 og 100 e. Kr. Johannesevangliet er det yngste av de fire og er tidligst skrevet i de første tiårene av det andre århundret. I midten av det andre århundret ble det også trolig omarbeidet og tilpasset av en kirkelig redaktør. (Deschner 1986 s.173 og s.380) Denne redaktøren la til en mengder tekst, bl.a. historien om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd (Joh 8,1f) og hele kapitel 21. Alle de fire evangeliene er kun bevart som seinere avskrifter, fordi de orginale kildetekstene er gått tapt. Et av de eldste nytestamentene som er håndskrevet som er bevart er fra det fjerde århundret. (Codex Sinaiticus fra ca. 350). I tillegg anser vi det som svært sannsynlig at Det nye testamente har blitt redigert og forandret flere ganger siden da.

 

I Johannes 7,15 får vi vite at Jesus aldri hadde fått noen opplæring eller skolegang. Han omgav seg stort sett med fiskere og enkle mennesker fra de lavere sosiale lag. Disse var som oftest analfabeter som de fleste andre på sin tid. I tillegg snakket Jesus nok arameisk, mens evangeliene er skrevet på gresk. Dette tilsier at evangelistene neppe tilhørte Jesu omgangskrets. Noe annet som tilsier dette er at det finnes en del geografiske feil i evangeliene. I Markus står det skrevet i kap. 7 at Jesus gikk gjennom Sidon fra Tyrus til Galileasjøen, men Sidon ligger i motsatt retning. I tillegg bar det ingen vei mellom Sidon og Galileasjøen i det første århundret, kun en fra Tyrus. (Freke og Gandy s.179) I kap. 5 fortelles det at Gerasenerland (i dag Jarash) lå på Østsiden av Galileasjøen, i virkeligheten lå den mer en 50km lengre mot sørøst. Dette antyder at de som skrev evangeliene aldri hadde vært med på Jesu ferd, og dermed ikke kunne ha vært i hans nære omgangskrets.

 

Det kan også virke som om Jesus mente at hans virke var ment for samtiden, altså de rundt ham. Grunnen til dette er at selv om det flere steder indikeres at endetiden og Jesu kongedømme var nær ønsket han i følge skriftene ikke at opplysningene om ham skulle bli allment kjent. Han forbød sine disipler å fortelle dette til noen. (Matt 16, 20-17, 9; Mark 8, 4-9, 30 m.fl.) Misjonsbefalingen om at dipisplene skulle gå ut å gjøre alle folkeslag til Jesus disipler finnes ikke i de eldste kildene, men kan ha vært lagt til av noen som har redigert Det nye testamente i ettertid som så de politiske fordelene med en slik befaling. Hele imperialismen var basert på at man på grunn av misjonsbefalingen hadde en hellig plikt til å formidle evangeliet videre til de ”vantro”.

 

Som nevnt tidligere er evangeliene omtrent de eneste kildene vi har om Jesus. Det er nemlig ingen samtidige romerske, jødiske eller greske historieskrivere som har nevnt Jesus i sine verker. Her følger en liste over forskjellige historikere som har vært knyttet opp mot Jesus og hans liv.


Det henvises til den romerske historikeren Publius Cornelius Tacitus som sannhetsvitne for at Jesus skal ha levd som en historisk figur. Han levde mellom år 55 og 120 og var historiker, taler, senator og konsul. Han foretok flere lange reiser og skrev mange store verker. I Annalene bok 15, vers 44, skrevet rundt år 117, skriver han at keiser Nero forfulgte og torturerte en gruppe som var hatet for sine avskyeligheter, en gruppe som ble kalt de Kristne av befolkningen. ”Kristus, hvorfra gruppen hadde sitt navn, ble henrettet under styret til Tiberius, ved en av våre prokuratorer, Pontius Pilatus…”. Videre heter det i samme setning hos Tacitus at ”…for øyeblikket var denne skadelige overtro drevet tilbake, dog brøytet den seg igjen vei, ikke bare i Judea som var utgangspunktet for dette onde, men også i hovedstaden [Roma] hvor alt mulig avskyelig og skammelig fra alle verdens steder samler seg og vinner tilhengere.” Den siste linjen har ikke alltid vært like populær å trekke frem i teologiske kretser når man bruker Tacitus som sannhetsvitne. Så derfor kan man vel trekke konklusjonen at Tacitus opplysninger er basert på rykter og muntlig tradisjon skrevet ned 80 år etter at Jesus skal ha blitt henrettet.

 

Tranquillus Gaius Suetonius var en romersk historiker og biograf. Han ble født i år 69 og døde i 140. Suetonius var keiser Hadrians personlige sekretær. Han er blitt kritisert for å skrive ned alle opplysningene han kom over uten å være spesielt kristisk til kildene sine, derfor kan det anses som sannsynlig at han aldri har kjent til Jesus eller Kristus.

 

Plinius den yngre var romersk guvenør i Lilleasia rundt år 110. I et brev til Trajan spør han om han om hva han skal gjøre med de kristne som ”entusiastisk synger sanger til en Kristus som til en Gud”. At Plinius referte at kristne sang salmer til sin Gud om Kristus i begynnelsen av det andre århundre kvalifiserer neppe til noe historisk bevis for Jesus, bortsett fra at det var tilhengere som sang salmer, noe som ikke var uvanlig på den tiden siden det eksisterte utallige religioner.


Josefus Flavius var jødisk historieskriver. Han var født i år 37 eller 38. I 93 gav han ut sin jødiske verdenshistorie. Fra de eldste tider til keiser Neros tid. Han nevner bl.a. Johannes døperen, Herodes og Pontius Pilatus, men ikke et ord om Jesus eller Kristus. Riktig nok dukket det i det tredje århundre opp noe som ble kalt ”Josefus testamente” hvor en jøde ved navn Josefus vitner om Jesu undre og hans oppstandelse. Denne skriften ble tidlig ansett som en forfalskning. Det var trolig biskop og kirkehistoriker Eusebius av Cæsarea som sto bak.

 

Heller ikke overhodet for det jødiske samfunnet i Aleksandria, Pilon av Aleksandria nevnte noe om Jesus. Han levde på samme tid som Jesus og var stor kjenner av Det Gamle Testamentet. Han nevnte for øvrig både Essérne og Pontius Pilatus.

 

Noe annet som sanker tvil om Jesus eksistens er stamtreet hans. I følge Bibelen var Jesus av Davids ætt regnet fra farssiden, men hvor vidt man kan si at Josef var Jesu far avhenger av hvor mye man stoler på de samme skriftenes opplysninger om Jesu unnfangelse. Dersom han var blitt unnfanget gjennom jomfrufødsel ville han jo ikke vært i slekt med Josef. Jesus kunne heller ikke stamme fra David på morssiden. Arvefølgen ifølge jødiske tradisjoner skulle alltid regnes fra farssiden. Jesu stamtavle er ramset opp både i Matteus og Lukas.

 

I både Matteus og Lukas evangeliet regnes stamtavlen fra stamfaren Abraham, men der slutter også likheten. Fra Abraham og frem til Jesus er det hos Lukas 56 generasjoner mens hos Matteus er det 42. Jesu farfar heter i Lukasevangeliet Eli, mens i Matteus heter han Jakob. Disse to stamtavlene er så ulike at de i rekken fra Josef og tilbake til David finnes det kun to like navn.  I tillegg var det først på et kirkemøte i år 325 e. Kr. at Den Hellige Ånd ble guddommelig og godtatt som Jesu far.

 

Når man ser på kildene som en helhet kan man se at de eneste bevisene for Jesu eksistens er 5 evangelier inkludert Thomasevangeliet og noen avsnitt i Koranen. Det finnes ingen historiske beviser for at nedtegnelsene til disiplene (evangeliene) har blitt skrevet av disiplene selv. Man kan derfor konkludere med at man historisk sett ikke har nok beviser på at Jesus var Guds sønn og at han virkelig har eksistert.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Nett Troll
17.01.2015 19:46

Bra!
10
anbefalinger
Umad? kanskje Jesus ikke orka å eksistere men at han gikk inn i kroppen til folk som er grunnen til at forskjellige folk i på forskjellige tider kunne skrive evangelier om Jesus

lektoren
15.11.2009 11:16

Bra!
6
anbefalinger
Det virker som du har basert hele teksten din på én kilde, nemlig www.bandoli.no. Denne kilden presenterer et ensidig negativt syn på Jesu eksistens, på kristendom, og på religioner generelt. Det er helt greit å ha med slike kilder, men siden du ikke presenterer noen motforestillinger mot denne kilden, så lider dessverre oppgaven din av en enorm slagside. Den vitenskapen som du så tappert setter opp mot kristendommen, krever nettopp at du presenterer et balansert materiale. Jeg ville nok ikke gitt deg mer enn en svak firer på denne oppgaven - dessverre. Videre ville du nok blitt trukket enda mer, ettersom du direkte har kopiert sitater fra nevnte nettside, uten å ha henvist til denne.

Litt retting
20.02.2006 20:09

Bra!
4
anbefalinger
Det er jo tross alt bevisst at Jesus levde. Romerene har skrevet om han, og hans korfestelse. Romerne på den tiden var selvsagt ikke kristne, men likte ikke Jesus fordi han samlet så mange mennesker om han, som da trodde på Jesus og ikke keiseren. I berømte romerske skrifter står det altså at en forbryter fra Nasarent, ved navn Jesus, hevdet at han var Guds sønn og ble korsfestet for det av de jødiske prestene. Det er selvsagt ikke noen skriflige beviser på at han var guds sønn, men at han eksisterete, det er det ikke noe spørsmål om. Tror du ikke det, så tror du vel også at keiser augustus er oppdiktet.

Bjørn
01.12.2005 00:59

Bra!
3
anbefalinger
Dette er historieforfalskning - like ille som nazistenes oppfattelse av Holocaust: Det går selvsagt an å argumentere for alt. Det går an å skrive en retorisk overbevisende tekst om at Jens Stoltenberg aldri har vært statsminister i Norge, eller at 2. Verdenskrig ikke har funnet sted. Det går an å argumentere mot Holocaust eller Jesu eksistens, men ALL MODERNE OG VITENSKAPLIG forskning viser at de som "argumenterer" på denne måten tar 100 prosent feil. Det er fint å lære seg å skrive argumenterende tekster, men ikke alle formidler sannheten. Jeg kan selv finne vitenskapsmenn som kan overbevise en rekke (idioter) om at månen er en gul ost - så lenge vitenskapsmannen er gal nok - og leserne dumme nok...

Bjørn
01.12.2005 00:59

Bra!
3
anbefalinger
Dette er historieforfalskning - like ille som nazistenes oppfattelse av Holocaust: Det går selvsagt an å argumentere for alt. Det går an å skrive en retorisk overbevisende tekst om at Jens Stoltenberg aldri har vært statsminister i Norge, eller at 2. Verdenskrig ikke har funnet sted. Det går an å argumentere mot Holocaust eller Jesu eksistens, men ALL MODERNE OG VITENSKAPLIG forskning viser at de som "argumenterer" på denne måten tar 100 prosent feil. Det er fint å lære seg å skrive argumenterende tekster, men ikke alle formidler sannheten. Jeg kan selv finne vitenskapsmenn som kan overbevise en rekke (idioter) om at månen er en gul ost - så lenge vitenskapsmannen er gal nok - og leserne dumme nok...18.01.2006 21:59

Bra!
3
anbefalinger
Nettopp derfor er det så fantastisk at jeg kan underbygge alt i artikkelen med solide og velkjente kilder! I tillegg fikk jeg 6'er av en anerkjent BT journalist! Og om man skal ta bare EN bok som bevis på en hel verdens religion så vet ikke jeg hvem som er dummest.. Man skal sette spørsmålstegn ved alt dere!

Peter
21.02.2007 19:25

Bra!
3
anbefalinger
Jeg ser mange slike nå for tiden. Uten å gå i detalj, så er alt jeg har å si at samtlige seriøse (dvs. de som publiserer i "peer-reviewed" journaler og dette inkluderer ikke-kristne) Ny-testament historikere er helt overbevist om at Jesus levde. Det er kommet fram en ny populær trend. Folk som vil ha det til at Jesus ikke eksisterte, men at alt er en myte. Hvis man begynner å gå dypere inn i den profesjonelle forskningen, så vil man etterhvert begynne å le av disse spekulasjonene.

Ang. Josefus: http://www.tektonics.org/jesusexist/josephus.html

E- n BT-journalist ga deg en 6. Gratulerer, men hva så? Har han studert disse sakene? Vet han noe om det i det hele tatt? Ifølge karakteren han ga deg, så sier dette til meg at svaret er nei.

The penetrater
07.12.2005 19:01

Bra!
2
anbefalinger
Einig med Bjørn. Kvifor skulle til dømes Josefus (di nekting av han er fullstendig uvitskapleg), ein ortodoks jøde, innrømme Kristi eksistens i sitt verk \"Den jødiske krig\" viss det var ein løgn? Kvifor ville læresveinane lide martyrdød for noko som dei visste var humbug? Kvifor er menneske i dag villig til å dø for ein mann som ikkje har levd? Leit etter prov der prova er å finne. Ikkje sjå på stjernene med mikroskop.


26.08.2006 04:10

Bra!
2
anbefalinger
Det er opp til enhver hva de vil tro. Det er jo en tro....Uansett, så er det ikke rett å si: "det jeg mener er riktig er det som FAKTISK er riktig". Alle de skriftene som bare konstanterer at det levde en jesus da, sier jo nettopp bare det. Det finnes jo jesuser i dag også, men ingen tror at noen av dem er "the christ!" Bibelen kan jo faktisk være en samling av forskjellige historier like sanne som Ringenes Herre for alt vi kan være HELT sikre på......Jeg synes selv at hele ringenes herre greia er mer troverdig en det som står i bibelen. Det er mer detaljert og sansynlig. F.eks eva&adam: Edens hage. Gud lager adam og plaserer ham i hagen. Sier: Ikke spise fra treet der borte. Det er fy, fy!" Eva arrives. resten vet de fleste. De skulle ikke spise fra det treet, for da fikk de kunnskap om "rett" og "galt", MEN....da vet de jo det fra før av! Gud sier det er GALT å spise fra treet. RIKTIG å ikke spise fra det. Adam og fruen visste det og adam sa at de ikke skulle gjøre det for det var FEIL. Meningsløst. + Kain og abel historien. Gud viser tydelig at han foretreker den ene offer gava framfor den andre (likestilling og goodhet all around my ass!), og "det ufullstendige mennesket som er skapt i guds bilde" dreper broren og gud straffer ham for noe han selv startet! Han skapte oss jo, så da bør han vite på forhånd at vi har sjalusi. Han bruker oss som et spill. Vi er hans "The Sims"! + På barne og- ungdomskolen ble vi lært at "de gjorde det, de sa det, sånn var det!" og bildene viste at jesus var en bokstavelig talt stor mann som kunne holde jorden og også ble vi fortalt at jesus og gud sto oppå skyene og så ned på oss. Om han hadde stått der ute hadde vi funnet han nå og han hadde fått masse kometer og annet i hodet + LA oss ikke glemme BABELS TÅRN!!!!!! Hah-(jeg svitsjer ofte fra filosofisk tankegang til hånende for det er ingenting i bibelen og den kristne tro som stemmer. Sikkert i de andre også, men jeg har ikke satt meg så veldig inn i dem, da jeg har mye å oppklare i denne!). Gud splittet alle de som bygde tårnet, så de ikke skulle nå opp til ham, men nå så har vi vanlig fly i lufta og over skyene døgnet rundt. Vi har vært på månen og sent satelitter laaaangt ut i verdensrommet......Betyr det at gud og eller jesus er borte? Stikki? Feiga ut? Gitt oss opp? Hans eget verk? Overlatt de uskyldige dyrene som var her for oss til vår fråtsing av alle natur resursene som vi sakte bruker opp og ødeleger? Var han her i det heletatt?. Alt jeg skriver her er mine meninger og det jeg har lært/blitt forurenset og forvirret med, men kan likevel ikke benektes, heller ikke det dere sier, men som jeg bynte med: det er opp til enhver, så folk må slutte å prøve å overbevise andre om at det de tror er det eneste riktige og om du ikke tror akkurat det, så går du til helvete!. Det er feil OG feigt! Da virker det mer som om de ikke er så sikre selv.

Lars Welle
30.12.2008 13:35

Bra!
2
anbefalinger
Dette innlegget er ikke laget av Silje Arnessen, men av R.L. Børsheim. Som står på www.bandoli.no
Ellers så viser innlegget seg å være ukorrek, da de faktisk er bevist at Jesus har eksistert som en historisk person.

Iselilja
23.11.2006 06:50

Bra!
1
anbefalinger
ehm ja.....du kan ikke bevise at jesus var guds sønn..men det er allerde bevist at han eksisterte..så...nei....6er av en BT
journalist...sikker på det a?

hanne
05.01.2007 11:23

Bra!
1
anbefalinger
til deg med innlegget som kalte deg jesus:
makan, der tar du skammelig feil (men det er er jeg redd for at mange ikke forstår) ; å si at vi er Guds "the sims". det er rett og slett hår-reisende. nå må du ikke glemme at i the sims kontroller menneskene "data-personene", mens i den virkelige verden har VI MENNESKENE FRI VILJE. klarer du å fatte det? det er DU som bestemmer om du vil gå til høyre eller venstre vettu. vi er ikke noen simmer, Gud kontrollerer ikke menneskene, vi er altså IKKE brikker i Hans "spill". Men jeg kan si dette: i denne verdenen er det to ting som har iNNFLYTELSE (ikke kontroll, men innflytelse) og det er Gud eller Satan. ja, min gode mann, enten du liker det eller ei så er det det som er sannheten.

Og må bare si at Jesus eksisterer. Han stod opp fra de døde: ergo HAN LEVER! Bibelen er Guds Sanne ord, the very word that breathed the universe into being. Ingenting er umulig for Gud, og når den Hellige Skriften forteller om Jesus eksistens og at han er Guds sønn, så er det slik!.

Det er selvfølgelig opptil hver og enkelt hva de velger å tro på, for som sagt, Guds gave til menneskene er FRI VILJE og livet!

en annen ting: uten den Hellige Ånd er det ikke lett å forstå det som egentlig står i Bibelen, det står i Bibelen til og med. fra et menneskelig standpunkt gir ikke Bibelen mye mening hvis man ikke har den Hellige Ånd i seg og det må man be om å få.

Det du sier om verdensrommet og at Gud og Jesus er vekk, det var en russer en gang, jurij gagarin, som var en tur i verdensrommet, og da han var der oppe skal han ha sagt "i don't see any God". han døde ikke lenge etter, tilfeldighet? jeg tror ikke det. tihi. Gud gjør som han vil. la meg spørre deg dette, liker du å bli spottet eller gjort narr av? jeg tror ikke det.

Janne Pedersen
13.01.2008 03:16

Bra!
0
anbefalinger
Så en BT-journalist er med på å gi deg tro på at det du skriver, kan stemme? Det syns jeg er skummelt... Hva slags oppfatning har han selv av Jesus, da?

Martin Soerensen
15.01.2016 04:38

Bra!
0
anbefalinger
AT bruge biblen som bevis, er som at bruge James Bond romaner til at bevise James Bond.
Om nogle så skriver noget om en kristen sekt og samtidig forklare hvad de tro på, er jo ikke noget bevis, så ville en anmeldelse af en James Bond film jo være bevis for at han er virkelig.
Og hvis man kigger på Paulus så angiver han jo i et af han breve at Jesus først fik navnet Jesus efter hans død


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.023 sec - 1 pageviews