Søk i stiler
 

Religion: Islam


Et greit og relevant sammendrag av islam for religionsfaget på VK2.
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:22.06.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Islam
Verktøy:UtskriftMuhammad:

-allahs profet, uten ansiktstrekk på bilder

-født i mekka ca 570e.kr

-dro hvert år ut i ørkenen for å meditere, fikk der åpenbaringen fra Allah

-fortalte om åpenbaringen, men folk nektet å ta imot det

-Muhammad flyktet til medina i år 622, hvor han hadde flere tilhengere

-ble populær religiøs og politisk leder, og klarte ved hjelp av razziaer mot karavaner fra mekka å vinne herredømmet over den byen også

-la store deler av arabia under seg, og samlet dette til ett rike med felles religion

-muhammad er ikke gudelig, men menneskelig, i motsetning til jesus

 

Koranen:

-består av 6300 vers fordelt på 114 surer

-surene er ordnet i rekkefølge, de lengste først

-Koranen er muhammads åpenbaringer fra Jibril, ordrett skrevet ned

-har alltid eksistert, feilfri og fullkommen, med en kopi i himmelen

-på arabisk, kun fullkommen på dette språket

-hellig bok, man må være ren for å lese i den, den må plaseres høyere enn man sitter

-sier noe om både troslære, etikk og lover

 

Sunna og Hadith:

-sunna; det profeten Muhammad sa, gjorde, forbød, påbød og tillot (leveregler)

-hadith; samling med historier om hva Muhammad gjorde (sunna er en del av hadith)

-hadith omhandler alle deler av menneskelivet og samfunnslivet, handel, politikk, familieliv, økonomi, kult osv

 

Sharia:

-den hellige lov fra Gud, står i koranen

 

Fiqh: islamsk rettsvitenskap, det er de som anvender sharia praktisk, tolker det som står der til dagens samfunn

 

Når man står ovenfor problemer som ikke er direkte omtalt i hverken koranen eller hadith må man tolke

-analogiprinsippet; man finner lignende eksempler og finner grunnlaget for avgjørelsen den gang, tolker hva man bør gjøre

-enighetsprinsippet; gud har sagt at troende ikke kan bli enige om noe som er galt, derfor taes en felles beslutning av lovtolkerne

-shiittene mener åpenbaringene kan fortsette gjennom imamene deres, mens sunnamuslimene mener åpenbaringen er gitt en gang for alle.

 

Allah:

-absolutt monoteisme, ingen treenighet

-Gud er helt ulik mennesker og noe annet vesen, utenfor fatteevne

-har skapt jorda og alt på den, også englene

-englene står under menneskene i rang, og ble befalt å knele for dem, det gjorde ikke Iblis, djevelen og han ble utstøtt, han er det onde i verden.

-skapte mennesket og inngikk pakt med alle mennesker om at han var deres herre, derfor er alle i utgangspunktet muslimer, mangel på kunnskap gjør at ikke alle praktiserer religionen

-mennesket er guds representant, forvalter, på jorden, over alle andre skapninger, men IKKE guds likemann!

-mennesket har vist ulydighet mot gud alltid, men ingen arvesynd som i kristendommen, gud tilgir

-det er synd å påstå at man forstår allah, opplever enhet med ham, at han kan ha sønn med en kvinne(som jesus) eller at hans sendebud kunne bli hengt på korset (som jesus)

-tilgir og hjelper

-kan absolutt ikke avbildes, dette har skapt en helt ny kunstretning innen islam, med mye mønstre

 

Menneskets oppgave på jorda:

-være lydig mot guds bud, utføre våre etiske og religiøse plikter, så vi kan frelses på dommens dag. Dommen gjør at mennesket viser ansvar i samfunnet


Historien:

-Gud har skapt jorden av ingenting på seks dager, når dommedag kommer vil jorda bli ødelagt, men de døde forenes med sine sjeler og samles foran gud for å få dommen, enten helvete eller paradis (konkret skildret i koranen!)

-dommen er resultat av menneskets handlinger, men gode teller mer enn onde, men Gud bestemmer uansett

-predestinasjon; gud er suveren og vet derfor på forhånd hvem som kommer til å gjøre hva og hvem som kommer til himmelen. Har mennesket da fri vilje?

 

Samfunnsyn: sharia gir regler for samfunnslivet, innen økonomi, ekteskap, politikk, jus osv.

 

Synet på mannen:

-kvinnens overordnede

-plikter å straffe kvinnen hvis hun er ulydig eller hvis han frykter det

-uklarhet i koranen om likestilling, ulike tolkninger

-kvinnen er en åker for mannen

-mannen har økonomisk ansvar i hjemmet

-kan ha inntil 4 koner hvis han kan behandle dem likt

-skiller seg ved å si ”jeg skiller meg fra deg” tre ganger

-kan gifte seg med muslimer, kristne og jøder, men ikke hedninger

-underholdningsplikt, og derfor mer arv

-større juridisk tyngde

 

Synet på kvinnen:

-underordnet mannen

-kan kun gifte seg med en mann, og kun muslimer

-kan kun skille seg dersom mannen er enig, eller ved rettsavgjørelse (mishandling osv), men svært vanskelig

-beskyttet av ekteskapslover

-får medgift, egen eiendom, disponerer fritt

-ikke økonomisk ansvar, men ansvar hjemme

-færre rituelle plikter

-Hijab: sløret, ikke påbudt, men regnes som sømmelig i mange muslimske land

-omskjæring: heller ikke påbudt, men praktiseres av noen få samfunn

 

Mut’a ekteskap:

-tidsbegrenset ekteskap, men inngår en avtale (kan forandres) og brudegaven er en slags lønn for kvinnen, mannen ingen forsørgerplikt og kvinnen ikke arverett, praktiseres kun av shiamuslimer

 

Økonomi:

-ser positivt på arbeid, men advarer mot å la rikdom bli en fristelse som fører en vekk fra gud

 

Strafferett:

-omtales i koranen, svært omstridt for brutale metoder som henrettelse og avkutting av hender.

 

Mat og drikke:

-regler for hva man kan spise

-halal, tillatt mat, kjøtt av fugl og dyr, slaktet på rituell måte, men ikke svin, blodmat eller rovdyr.

 

Sunnimuslimer:

-85% av alle muslimer

-har sunna, sammen med koranen, som eneste rettesnor for hvordan de skal leve livet

-en svært ortodoks retning av sunnimuslimer er wahabittene, holder til å saudiarabia og nekter en hver påvirkning fra vesten.

 

Shiamuslimer:

-15%

-flest av disse utenfor den arabiske verden, i iran og irak.

-strid om lederskapet, shiaene mener at lederen, imamen, må være i direkte slekt med profeten

-slektslinjen er borte nå, og de lever i troen på en skjult imam som skal komme tilbake

 

Offentlig rett og privat rett:

-offentlig rett etter allmenne rettsprinsipper

-privatrett(arverett, familierett) i religiøse domstoler etter sharia

 

Sufisme:

-En asketisk motbevegelse mot luksus og verdsliggjørelse

-ideal: fattigdom og forsakelse

-inspirasjon fra andre religioner, det er det indre som teller

-meditasjon og hengivelse til gud

-omforme ytre plikter til indre handling

-forening med gud (stikk i strid med all annen islam!)

-lederen kalles shaykh og skal vises respekt og lydighet

-både apolitisk og politisk

 

Islamisme:

-utgangspunkt: de muslimske statene var i en grusom tilstand, med fattigdom, undertrykkelse, konflikter og tilbakeliggende i forhold til vesten, mye frafall fra islam.

-1.fase: modernisering! Skulle få vestlig demokrati, vestlig livsstil og ny teknologi. De fredelige Muslimbrødrene ble stiftet i egypt på 1920tallet, og drev med sosialt arbeid og undervisning

-2.fase: moderniseringen slår feil, fortsatt store problemer, militære nederlag og nye former for undertrykkelse, muslimbrødrene slås ned!

-3.fase: militante islamister

 

Muslimsk stat: stat som styres av muslimer

Islamsk stat:en stat som styres i harmoni med sharia og koranen, målet er en stat som håndhever loven, hvor muslimene har kontrollen og der den religiøse makten er større enn den politiske. Isamisme er demokratisk fordi sharia representerer folkets overbevisning. Folkevilje kan aldri være en rettesnor for hvordan en islamsk stat styres for det ville være å krenke allahs suverenitet.

 

Jihad; hellig krig!

-egentlig fredelig forsvar når islamsk territorium trues

-retter seg som oftest mot muslimer selv

-militante islamister ser ”alt” som en trussel, de vestlige landene, stort sett alle muslimske stater og israel. Angrep på disse regnes som forsvar!

 

Apostasi

-frafall fra islam

-kan straffes med døden

-murtadd: en som av fri vilje forlater islam, angrefrist før henrettelse

-zindik: en som sier han er muslim, men som sprer vranglære: henrettes umiddelbart!

-Blasfemi = apostasi

-kvinner kan ikke bli henrettet for dette

-det står i hadith at apostasi kan straffes med døden, det er svik mot staten, og må straffes med døden.

-i virkelighetne er det kun få steder dette praktiseres, men apostasi får mange andre følger som at man mister arverett, eiendomsrett, ekteskap oppløses og foreldreretten tas fra en.

-blir man frikjent risikerer man likevel at man blir likvidert av andre muslimer

-apostasireglene er effektive fordi de utsletter eventuelle motstandere, hindrer åpenbar overgang til andre livssyn(den muligheten blir borte), kirker og andre får lov til å drive virksomhet i muslimske stater, men ikke misjonere, åpen debatt knebles og demokratiet fungerer ikke.

De fem søylene:

-bønn: fem ganger om dagen, vendt mot mekka, ofte en fast bønn, men kan personaliseres

-trosbekjennelsen: ropes ut fra minaretene når det er bønnetid, ”det er ingen gud utenom allah, og muhammad er hans profet”

-fasten: den niende måneden, måneden muhammad fikk sin første åpenbaring, forbudt å spise, drikke, ha sex, og røyke mellom solpoppgang og solnedgang

-pilgrimsreisen: til mekka, den hellige byen, forskjellige riter utføres her, som å gå med hvitt tøy (utviske klasseskiller), offerfest, tilbringe mange timer foran arafatfjellet, og gå rundt kaba(sort stein, mange vil kysse den)

-almisse: man betaler 2.5% eller mer av sin inntekt i en slags skatt til de som trenger det.

 

Islam:                                               Kristendom:

-strengt monoteistisk                    -monoteistisk, men treenigheten

-umulig å forstå allah                    -mennesket skapt i guds bilde

-gud kan ikke avbildes                  -gud kan avbildes

-gud ikke menneskelig                 -bibelen skrevet av mennesker

-koranen er direkte fra gud           -arvesynd

-kontrollerer mer samfunnsliv     -ingen predestinasjon

-alle er egentlig muslimer           -små forskjeller mellom kjønn

-ingen arvesynd                             -skilsmisse ikke tillatt

-predestinasjon                             -vold ulovlig

-store forskjeller kvinne-mann   -dødsstraff ulovlig

-skilsmisse lovlig                          -ingen regler for mat og drikke

-straff av sin kone lovlig               -ingen medgift

-mer vekt på klesdrakt                  -ingen kleskoder

-medgift inn i ekteskapet             -bønn er personlig

-regler for mat og drikke              -ingen almisse

-faste                                               -ingen pilgrimsreise

-mer rigide mønstre for bønn     -apostasi er ikke ulovlig

-pilegrimsreise                              -misjonering

-almisse                                         -ingen lover i bibelen

-apostasi ulovlig!                          -mindre samfunnskontrollerende

 

Likheter mellom islam og kristendom:

-lineær virkelighetsoppfatning (start og begynnelse)

-dommedag

-vi er skapt av gud

-vi er forvaltere

-gud er personlig

-livsmålet er å nå frem til guds rike, mennesket kan selv ikke kontrollere dette, gud velger

-kun en gud

-gud står over skaperverket (ikke i naturen)


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


16.04.2010 17:41

Bra!
18
anbefalinger
Du har visst ikke skjønt det med kvinne rettigheter. Innenfor Islam er kvinnen likeverdig med mannen. Hun har rettigheter til utdanning.. og det står ingen plasser i koranen at kvinnen ikke kan arbeide utenfor hjemmet.. Kvinner blir ikke nedtrukket i Islam.. det er ikke sant.. Som en muslimsk jente er jeg veldig fornøyd.. og det er ikke fordi at religionen sier nei til å kle av seg og vandre rundt halvt naken vi ikke gjør det, jeg hadde uansett ikke gjort det.. Jeg mener at undertrykkelse er når kvinner deltar i et blad, hvor hun kler av seg for å vise seg fram.. Det er en bra måte Gud tar for seg kvinner i Koranen. Muslimer har en tendens til å være meget stolte av å være muslim... Det må være den beste gaven fra Gud.. Jeg elsker denne religionen. !!!


pelle
05.12.2005 04:47

Bra!
7
anbefalinger
skjønner at dette er et sammendrag men synes det kunne vært stil noen problemstillinger eller på andre måter åpnet for drøftninger av stoffet, ellers er den meget informativ og skal ha all ære for det

Maria
27.02.2006 21:41

Bra!
5
anbefalinger
Jeg skjønte ikke helt framstilingen av dette stoffet, noe som gjorde det svært vanskelig for meg å "holde følge".. Var rett og slett vanskelig. Mye bra informasjon, men det er alt...

Pakkis
29.04.2006 16:07

Bra!
5
anbefalinger
''består av 6300 vers fordelt på 114 surer''

Dette er feil, Koranen består av 30 hoveddeler, 6666 vers og 114 surer (ikke 6300 vers)

runa
08.05.2006 23:26

Bra!
4
anbefalinger
hei falken dere må ikke sier sånn bare spør hvis ikke kjenner religion er en tro for mennesker gud er en som for alle menesker ikke er forskelig ,
vi alle somme har ful respekt for alle religionene fordi det står i koranen at vi må gjøre det

kim
08.02.2007 09:08

Bra!
3
anbefalinger
må få noe om ritualer

SiMzZ
11.04.2007 20:48

Bra!
2
anbefalinger
TNX Wink ;-\)

anonym
02.06.2007 12:14

Bra!
1
anbefalinger
jeg synes den var veldig bra og den er perfekt å ha til en presentasjon. Men den mangler litt om synet på gud/mennesket/frelse/det onde. Ellers var den super! Likte spesielt at du har med sammenlikningen mellom islam og kristendommen...


06.06.2007 19:55

Bra!
1
anbefalinger
Man kan vel ikke avbilde Gud i kristendommen vel..?

Morten
14.06.2007 01:09

Bra!
1
anbefalinger
Jesus er Gud, Jesus avbildes ofte, ergo: Gud kan avbildes. Dessuten: Det sixstinske kapell? (Michelangelo)


21.11.2007 14:21

Bra!
1
anbefalinger
hei alle må respekt for alle religionrn

allvitende
14.06.2008 19:46

Bra!
1
anbefalinger
Er jo rett og slett faktafeil i den teksten her....kan ikke hente noe fra en tekst der man ikke stoler på forfatteren.
Fx Jihad er nødvendigvis ikke hellig krig. Det kan også være en innvendig kamp
synet på menn og kvinner er heller ikke rett....
så jeg kan ikke bruke denne til noe.....

SARA
23.03.2009 11:03

Bra!
1
anbefalinger
hva mener du med at det er umulig og forstå allah? pass på hva du skriver..

HALLA BALLA jalla
09.02.2010 20:22

Bra!
1
anbefalinger
masse rot i alt og masse som ikke var så viktig og du kunne ha hadd mer om islam. ganske bra selvom...

Jompa
16.03.2012 19:36

Bra!
1
anbefalinger
Til komentaren til Pakkis nesten på toppen. jeg ville bar infromere om at Islam har en undertrykkelse av kvinner de har lite ller ingen frihet til å velge selv i noen tilfeller som kvinner, menn har flere, og at 666 er djevelens tall, vet ikke med deg men virker ikke som et sammentreff.


20.11.2013 11:04

Bra!
1
anbefalinger
faen ikke noen som er tull i islamsk religion

mitt navn? huisker ikke
20.04.2016 09:54

Bra!
1
anbefalinger
takker redda meg gull for presentasjoner


05.02.2018 09:43

Bra!
1
anbefalinger
Hehhehe.... Sotravegen 69

C
11.05.2008 22:24

Bra!
0
anbefalinger
Åja, skal si du eide oss skikkelig der >

henrik
01.12.2009 19:47

Bra!
0
anbefalinger
kjempe bra oppgave, hjalp meg masse.


03.12.2009 21:20

Bra!
0
anbefalinger
Hei Smile :-\)
Jeg lurer på om hva som er så spessiell ved Religionen Islam ??


20.03.2010 15:41

Bra!
0
anbefalinger
Det er ikke riktig at Gud / Jesus kan bli avbildet i kristendommen. Dette er en av budene , men det er den katolske kirken pluss den ortodokse som har fjernet det budet og de har delt et av de andre budene i to istedet for å få ti bud. Sjekk med Biblen ( 2 mosebok) så ser dere selv hva budene EGENTLIG inneholder. Den ortodokse kirken er også helt Rå i avbildning( ikoner) i tillegg til den romersk katolske. _ Den katoslke kirken har også endret helligdagsbudet slik at det ble lettere for folk å gå over til søndag som helligdag, selv om det står i Bibelen at det er Shabbat som er helligdag og Jesus hadde selv Shabbat og han sa aldri at vi skulle forandre på det selv om han sto opp fra graven, kanskje på søndag morgen, evt helt på slutten av Shabbat. Det er det ingen som egentlig vet.

anne
13.10.2010 15:40

Bra!
0
anbefalinger
Bibelen sier: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var Gud. Og det står i Johannes' åpenbaring 1,8: "Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og var og som kommer, den Allmektige." Fra vår felles stamfar Adam, så Noah, og senere Abraham, utgår alle skriftens folk, slik det står skrevet. Moses fikk budene og loven som er jødenes Torah, Josef får navnet Israel, blir stamfar for folket Israel. David fikk salmenes bok, Jesus og hans disipler fikk evangeliene, og Muhammed(fvmh) fikk Koranen. Det hevdes at Mormons bok som ble åpenbart i Amerika også er Herrens ord. Hvert folk får sin skrift fra Boken på sitt språk. Hvor mange folk som får skriften til sammen er ikke mennesker gitt å vite, det vet bare Gud. Koranen ble gitt på arabisk. De ti bud og Torahen ble ikke gitt på arabisk, men er hellige skrifter for skriftens folk. Alle skriftens folk har samme Gud: Den ene, allmektige himmelens og jordens skaper.
I Koranen står: "Men, de troende, og jøder, og kristne og sabeere, alle som tror på Gud og Dommens dag, og som gjør det som er rett, de har lønn i vente hos sin Herre. Over dem skal ingen frykt hvile, ei heller sorg."( sure 2,59)
Når det gjelder jomfru Maria og Jesus, så lærer alle kristne gjennom Bibelen at hun fikk sendebud fra Gud om at hun skulle få en sønn. Dette er en av grunnene til at kristne kaller Jesus Guds sønn. Han hadde ingen jordisk far. Han var av ånd. Den andre, og viktigste grunnen, slik Bibelen forteller det, er at da den unge Jesus var i synagogen/tempelet, og Maria, hans mor, ville ha ham med hjem, sa han: "Forstår du ikke at jeg må være i min fars hus?" I de monoteistiske religioner, med en allmektig Gud, skal man lyde Guds bud og Guds lover og hensikt. Man skal også hedre sin far og mor og være lydig. Jesus forklarte at det viktigste var å være lydig mot Gud, til og med hvis det var imot det som foreldre, foresatte eller de som bestemmer i landet sier (hvis de forsøker å bestemme noe som strider mot Guds lov). Ingen kan sette seg over Guds lover. Gud er den øverste "far" til alle mennesker, han skapte alt, han styrer alt, og hans lov gjelder.

hemmelig : )
16.03.2011 10:13

Bra!
0
anbefalinger
veldig bra : )

beiste
15.06.2012 10:08

Bra!
0
anbefalinger
dette er vås

jente
20.05.2014 22:15

Bra!
0
anbefalinger
hei orker ikke lese hele teksten den erså lang en va er heighuset til de som tilører islam?

LAMMELÅR
27.04.2016 09:31

Bra!
0
anbefalinger
Bra tekst men altfor mange skrivefeil

xxx
12.12.2017 22:22

Bra!
0
anbefalinger
bra form, men du har ikke nok kunnskap om islam Sad :-\(


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.021 sec - 1 pageviews