Søk i stiler
 

KRL: Den katolske og den ortodokse kirke


Faktaark om den katolske og den ortodokse kirke brukt i forbindelse med en KRL-prøve.
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:10.04.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kristne trosamfunn
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookUenighet og splittelse mellom de to kirkene: Det oppstod tidlig uenighet og splittelse mellom de ulike kirkene. Mellom den katolske og den ortodokse kirke oppstod det blant annet uenighet om synet på kirkens trosgrunnlag. Den viktigste uenigheten gjelder synet på Den Hellige Ånd. Katolikkene lærer at Den Hellige Ånd utgår både faderen og sønnen, mens de ortodokse lærer at Den Hellige Ånd utgår fra faderen alene. Det var også uenighet mellom paven i Roma og patriarken av Konstantinopel om hvem som skulle være den fremste i kirken. Paven av den katolske kirke og patriarken i Konstantinopel var leder av den ortodokse kirke. De brøt forbindelsen mellom seg flere ganger. Det alvorligste bruddet kom i 1054, og til tross for flere forsøk på forening mellom de to kirkene, har enda ikke lykkes.

 

De to kirkene er organisert på forskjellig måte, i den ortodokse kirke i dag er det flere patriarker, mens den katolske kirke har en religiøs leder; paven. I dag er de to kirken ei all hovedsak enige når det gjelder det grunnleggende i kirkens lære. Den vigtiske uenigheten dreier seg om synet på hvilken myndighet biskopen av Roma, paven skal ha.

 

Hva katolikkene og de ortodokse tror på: Katolikkene og de ortodokse tror på Jesus Kristus som Guds sønn, som frelser og Herre. De tror at Gud er den som har skapt universet og alt som er i det. Bibelen forteller at Adam og Eva spiste av treet til kunnskap om godt og ondt som gud hadde forbudt dem å spise fra. Dette kalles syndefallet. Den katolske og den ortodokse kirke lærer at etter dette har mennesket vert tilbøyelig til å synde, det vil si å gjøre mot guds vilje. Kirkene lærer at Gud er kjærlighet, og at han tilgir hvis de angrer. De lærer også at Jesus er gud som ble menneske. Jesus ble korsfestet. Han døde og ble begravet. De kristne tror at han stod opp fra de døde, og dermed overvant han døden. Kirkene lærer at Jesus overvant døden for menneskenes skyld, på den måten fjernet han syndenes makt over menneskene, slik at alle som tror på Jesus kan bli frelst. Dette kaller de kristne kristifrelseverk. frelsen er en vei fra det onde til det gode. Frelsen er å gjøre Guds vilje, å seire over det onde slik at menneskene kan oppnå evig liv sammen med gud. Læren om den treenige gud er sentral for katolikkene og de ortodokse. Treenigheten forklares med at gud av natur er en`, men er samtidig tre guddommelige personer, Faderen; Sønnen og Den Hellige Ånd.

 

Hva den katolske og den ortodokse kirke bygger sin lære på: Kirken bygger sin lære på bibelen og tradisjonen. Tradisjonen er den levende tradisjon der kirkene lærer at de hele tida er veiledet av Den Hellige Ånd., hjalp også kirken til å bestemme hvilke skrifter som skulle være med i det nye testamentet. Og til å uformere den nikenske trosbekjennelsen. Et sentralt skriftord er: men når han kommer, sannhetens ånd, da skal han veilede dere til den fulle sannheten.” Når det oppstår problemet i kirken som bibelen ikke kan svare klart på, samles kirkens ledere til et alminnelig kirkemøte. Et slikt kirkemøte kalles et økumenisk kunsil. På dette møte blir en enig om hva som er kirkens lære. Den ortodokse kirke er forpliktet på de sju såkalte økumeniske kirkemøter, som alle ble avholdt før bruddet mellom kirkene i 1054.

 

Bønnen: Bønnen er viktig for katolikkene og de ortodokse som for andre kristne. Den private bønnen blir sett på som samtale. Den som ber, kommuniserer med gud og er seg bevisst at ha lytter. Men en slik samtale består også i å lytte til hva gud ønsker. Derfor har man ofte evangeliet i tankene under bønnen. På den måten kan en aktiv bønn gå over i stille meditasjon over guds vilje i menneskeheten. I tillegg til slike private bønner er gudstjenesten den viktigste felles bønn.

 

Sakramentene: Dåp og nattverd er eksempler på hellige handlinger i kirken som kalles sakramenter. Den katolske og den ortodokse kirke har 7 sakramenter , og på den måte følger de medlemmene av kirkene fra vugge til grav. De ortodokse og katolikkene mener at det er Jesus som leder kirken gjennom Den Hellige Ånd. Da Jesus levde, tilgav han synd han helbredet mennesker, og han gav dem evig liv.

 

1  dåp vanligste i den ortodokse og den katolske kirke.

 

2 Fermingen eller myronsamlingens:  sakramentet kalle fermingen i den katolske kirken og myronsalving i den ortodokse kirke. ”sakramentet” er en avslutning på dåpen, og består i at den som mottar sakramentet, skal salves med olje.

 

3 nattverdens sakrament eller eukarestien. Nattverden er det viktigste og sentrale sakramentet i kirken.jesus innstiftet nattverden da han spiste sitt siste måltid sammen med disiplene. Kirken lærer at Jesus gjennom nattverden opprettet en ny pakt mellom gud og menneskene. Jesus sa om brødet ”ta dette å et det! Dette er mitt legeme”. Og om vinen sa han ” drikk alle av den for dette er mitt blod, paktens blod som utøses for mange til syndenes tillatelse” videre sa han ” gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg”. Kirkene lærer at Jesus reelt er til stede under nattverden. Når man gjennom nattverdsbønen påkaller Den Helligen Ånd, forvandles vinen og brødet til jesu legeme og blod. Kristus forenes med alle medlemmene av kirken, og gjennom dette forenes også hele kirken. Det gjør kirken sterk og forenet og sikrer at kirken vil leve etter den rette lære.

 

4 botens og forsoningens sakrament: eller skriftemålet , bygger på læren om at kirken kan tilgi synder på vegne av gud. Kirkene lærer at mennesket er svekket av synden og vil fortsette å handle mot guds bud.

 

5 sykesalvingens sakrament : det er vanlig at sykesalvingens sakrament fis til de som er alvorlig syke. Sakramentet består av to deler. Den ene delen er en bønn om tilgivelse for synder, og den andre er en bønn om helbredelse fra sykdommen. For å oppnå at den syke skal helbredes, foretar presten håndspåleggelse og salver den syke med olje..

 

6 ordinasjonens sakrament:   prestevielsen er et annet navn på det,. Dette sakramentet består egentlig av tre vielser: vielse til diakon,prest og biskop. Kirkene ser biskopene som apostelens etterfølgere og de får en nådegave å være forkynnere,lærere og ledere i kirken. Prestene er biskopens medhjelpere og ordineres av biskopen selv. Han ordinerer også diakonene som særlig skal hjelpe biskopen med praktiske oppgaver. I den katolske kirke må prester og biskoper leve i sølibat. Det betyr at de ikke får lov til å gifte seg. Gifte menn kan bli vigslet til diakon. I den ortodokse kirke mener man at prester og diakoner bør være gifte menn, mens biskopene bør være ugifte. Sakramentet gjelder bare for menn .

 

7 ekteskapets sakrament  når to mennesker bestemmer seg for å dele resten av livet sammen går de til kirken for å be om guds velsignelse til å danne kristen familie. Gjennom vielsen mener kirken at paret får Den Hellige Ånds nådegave til å leve et liv sammen. Den katolske kirken godtar ikke skilsmisse. Et ekteskap som er lovlig inngått, kan ikke oppløses. Hvis ekteskapet derimot er inngått på utiktige premisser, kan det erklæres ugyldig og oppløses. Man kan da gifte seg på nytt. De som gifter seg på nytt uten at det første ekteskapet er funnet ugyldig, utelukkes vanligvis fra nattverden , men ikke fra kirken. Den ortodokse kirke godtar visse tilfelle skilsmisse.  

 

Generelt om den katolske kirke: I dag utgjør den katolske kirke det største kristne kirkesamfunnet værden med ca en milliard medlemmer ved årsskiftet 1996/1997,  den katolske kirke i Nore  fra kristendommen kom til Norge på 900-tallet, og fram tl reformasjonen i femten trettisyv var den katolske kirken enerådende. Derfor var nordmenn på denne tida katolikker. I denne perioden ble det skapt storverk innenfor litteratur og arkitektur, som hentet inspirasjon fra den katolske kirke” draumkvedet” og stavkirkene er eksempler på slike storverk som vi beundrer den dag i dag. Etter reformasjonen ble den katolske kirke forbudt i Danmark og Norge. Det var først at den på nytt ble tillatt da var det få mennesker som tilhørte den katolske kirke i Norge. På begynnelsen av nittenhundretallet var det flere kjente nordmenn som begynte å konvertere. Å konvertere betyr gå over til en annen religion eller til et annet kirkesamfunn..

 

Hvem er katolikker?: Alle som er døpt i den katolske kirke er medlemmer av kirken. De som går over til katolismen og som tidligere er døpt i et annet kirkesamfunn trenger ikke å døpes på nytt. De som konverterer til katolismen, får undervisning om kirkens lære minst et år før de tas opp som medlemmerkatolske barn blir ofte kalt etter en helgen.

 

Synet på relgionsfrihet: Det andre vatikankonsil slo fast at relgionsfriheten er en viktig menneskerettighet. Selv om den katolske kirke ser på seg selv som den opprinnelige kirken, har mange andre organisasjoner og trosamfunn rett til å bli hørt i et flerkulturelt samfunn.

 

Pave Johannes Paul den andre: kl. 17 45 den 16 okt. i 1978 ble den katolske kardinal Karol Josef Wojyla valgt til pave. Han ble pave nummer 264 i den katolske kirke. Han er den første paven som er ikke er italiensk på 445 år. Han ble født i Krakow 18. mai 1920. Moren døde rett før han fylte ni år. Karol var svært flink på skolen og arbeidet hard for å få god utdanning. Han var medlem av en teatergruppe og var opptatt av lyrikk. I 1946 ble han ordinert til prest, i 1964 ble han erkebiskop av Krakow og noe senere ble han kardinal. Som pave har Johannes Paul 2. vært svært aktiv. Han fikk oppgaven med å lede kirken etteer det andre vatikankonsil og har reist mye å besøkt alle værdensdeler flere ganger. Han har vært den paven som har reist mest i sin embetstid. I 1989 besøkte han også Norge.

 

Arbeidet med å utvikle den katolske kirkes sosiale etikk har spesielt vært viktig for ham. Under hans ledelse er det blitt utarbeidet tre store encyklikaer om sosial rettferdighet. En Encyklika er et pavelig rundskriv som har stor autoritet. Her behandles blant annet forholdet mellom fattig og rik og mellom systemer i i-land og u-land. Han har til tider vært skarp i sin kritikk av økonomiske systemer som utvikler store sosiale skiller.

 

Den ortodokse kirke: Den ortodokse kirke ser ikke på seg selv som et av mange kristne trossamfunn, men som den eneste rettmessige kristi kirke. Den ortodokse kirke består av flere selvstendige kirker. Den har ingen leder slik som paven, selv om patriarken av Konstantinopel har en viss forrang. I dag regner den ortodokse kirke med et medlemstall på 200 millioner medlemmer (1996). Alle som er døpt og har mottatt myronsalvingen, regnes som medlemmer av den ortodokse kirke. Man ”” konverterer” gjennom myronsalvingen. En ortodoks gudstjeneste er svært viktig. Å tilbe gud på rett vis er et kjennetegn på den ortodokse tro. Når man besøker en ortodoks russisk, gudstjeneste går man først gjennom forrommer og inn i kirkerommet. På veggene i kirkerommet henger det ikoner og bilder av kristus og andre VIP. Ikonene har en viktig oppgave. De minner de troende om at jesus og de hellige er til stede under gudstjenesten sammen med menigheten. Alterrommet er i den østlige delen av kirken. Den har tre dører. Døra i midten kalles den hellige port og fører inn til altere .

 

Ikonet: I den ortodokse kirke spiller ikonet en svært viktig rolle. Ordet ikon betyr bilde. De første ikonmalerne kalte ikonet for bønn. Man sier at ikonene er en forkynnelse av gusd ord i form, farge og skjønnhet. Det vesentlige er ikke selve bildet men at det er en åpenbaring av det guddommelige, en framstilling av guds ord. Bildene skal være hjelp i konsentrasjonen om bønn og meditasjon. Ikonene viser jesus, guds mor, helgener og hendelser fra bibelen. De er først og fremst viktige i gudstjenesten. De viser at jesus og ”folka” er til stede. På en usynlig måte.. man tilber dem ikke som om de var gud, men man ærer dem som en åpenbaring for menneskene. Ikoner har man også hjemme på veggen alle nye ikoner blir velsignet i kirken.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

ida
22.03.2006 19:14

Bra!
42
anbefalinger
Bra side, takk for hjelpen  Smile :-\) Ikonene var det jeg var etter, lette etter kunst i den ortodkose kirke i timesvis, og her fant jeg det  Smile :-\) Og til du som fikk 2 på prøven,Siden var ikke lagd sånn at du skulle sleppe å gjøre en oppgave på skolen, ghør leksene dine selv, og ikke bare kopier andre sine.. Du kommer deg ikke langt på skolen vis du skal drive på sånn. Synes 2'ern var Vell fortjernt!
som sagt, bra side  Smile :-\)

kaja
21.03.2006 19:59

Bra!
32
anbefalinger
lærerne finner ut om du bare tar en tekst herfra. det er ikke meningen at du skal kopiere hele teksten.
derfor fikk du 2.

oomg
05.04.2006 18:11

Bra!
30
anbefalinger
omg n00bs det var jo drit bra dette da

Amalie
29.03.2006 21:47

Bra!
29
anbefalinger
Veldig bra side, men du må bare skrive litt om den ortodokse gudstjenesten Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Så jeg er enig med dej Tika..... Smile :-\)

Det hadde vært fint Smile :-\)

Men det har hjolpet meg khempe mye uansett om du ikke har skrevet oom det ortodokse gudstjenesten...


Emma
29.03.2006 21:41

Bra!
26
anbefalinger
Dette var en veldig bra side Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

Veldig bra sie.....tro hvis det hadde vært så gode sider om alt!!!

STOR KLEM FRA EMMA KAROLINE


meg
26.03.2006 20:50

Bra!
23
anbefalinger
e kje detta fra ein bok da? Razz :-P

sexy and interesert
31.03.2006 16:02

Bra!
23
anbefalinger
jeg syns det var en bar side om det de 2 kirkene hadde til felles men du burde også ta med hva de er ikke felles med Smile :-\), men ellers så syns jeg det var bra skrevet, den skal du ah for og for deg som skrev mongo så er det deg som er den ekte mongoen fordi bare en mongo og en hjerne død person ville ha skrevet samme ord om og om igjen.

SexY;D
12.06.2005 22:35

Bra!
21
anbefalinger
Thnks du.. Smile :-\)

Honey:P
11.01.2006 22:53

Bra!
21
anbefalinger
Super artikkel assa Smile :-\) men still..du burde kanskje tatt med noen av kjennetegnene til den katolske og ortodokse kirken? hehe...men ellers var den super Very Happy :-D Very Happy :-D

yooo man
25.05.2005 12:41

Bra!
20
anbefalinger
denne artikkelen er ganske lærerik og hjelper meg på skolen

tttaaakkkkkk

***
13.06.2005 16:24

Bra!
20
anbefalinger
KJEMPEBRA ARTIKKEL..!!!

lille meg
31.03.2006 10:53

Bra!
20
anbefalinger
kjempebraside helt toppers 1000 takk


20.01.2006 11:40

Bra!
19
anbefalinger
Artikkelen var til stor hjelp! Tusen takk  Smile :-\)


30.03.2006 19:34

Bra!
19
anbefalinger
Hvorfor har dere ikke en artikkel om "Den katolske kirke"???????????????? Syns dere kunne hatt det! =(

lille meg
31.03.2006 10:53

Bra!
19
anbefalinger
kjempebraside helt toppers 1000 takk

M
03.01.2007 19:20

Bra!
19
anbefalinger
Hvis dere ikke har fått med dere det, så står det "sammendrag av pensum", så da er det vel deres egen feil at dere har gått glipp av informasjonen, og fått en toer.

gudstjeneste
18.04.2006 11:56

Bra!
18
anbefalinger
trenger mer om gudsjtjeneste

isefis
05.04.2006 17:49

Bra!
17
anbefalinger
thanx! Smile :-\) d hjalp!!!!.. thihi..

Kristian
06.12.2006 17:50

Bra!
17
anbefalinger
Kjempe bra tekst!  Very Happy :-D fikk 5+ på prøven om dette!  Wink ;-\) kunne kanskje hatt litt om likhetene mellom den katolske og ortodokse kirke! Ellers var det supert!

jurgen
04.01.2006 20:18

Bra!
15
anbefalinger
nice artikkel ja.. du burde kanskje jobbe litt med de største feilene i den.. du vet sikkert hva jeg mener.. men som sagt.. bra. Wink ;-\)


20.04.2006 13:13

Bra!
15
anbefalinger
nice page dude!

linda=)
25.04.2006 08:54

Bra!
15
anbefalinger
bra side da  Smile :-\)
den hjalp meg med prosjekte hehehe
klem linda

bwa
22.05.2006 17:18

Bra!
15
anbefalinger
nydelig Smile :-\) fin oppgave Wink ;-\) akkurat det jeg skulle ha prøve om Smile :-\) takker...

Shuyin
10.10.2005 17:54

Bra!
14
anbefalinger
Nice one Dfwhj xD

*NerD*:D
07.12.2005 18:49

Bra!
14
anbefalinger
bra artikkel...
den har hjulpet meg veldig i et stort psojekt....
Thanks!!

joakim k
06.03.2006 09:41

Bra!
14
anbefalinger
helt elendig. for lite stoff


09.05.2006 13:35

Bra!
14
anbefalinger
aiai cäg ha r viat åteit kanibajs

Therese
12.12.2006 10:21

Bra!
14
anbefalinger
kjemep bra stoff, det hjalp meg mye å¨oppgaven Smile :-\)


14.02.2007 09:31

Bra!
14
anbefalinger
vet dere hva en dag eg jikk nedover ve.gen merket eg at det var noen som ikke kune gå på vennet da bel eg sur og slo han kraftigt nedd langt ned til helvete eg kjener en fyr som ble send til gud får å spøre om han kunne hensjake meg i noen år

bollefanten
14.02.2007 09:34

Bra!
14
anbefalinger
jaja vi får lese dette griene får timen e slutt ass

jørgen greibesland
26.11.2015 12:23

Bra!
14
anbefalinger
sug meg pliz jeg er kåt osv

siv
22.02.2006 17:13

Bra!
13
anbefalinger
denne teksten er utrolig bra. var til stor hjelp, aner ikke hva jeg skulle gjort uten den når det gjelder alt. både skole arbeid å valg i livet. å etter åha leste denne taksten må jeg innrømme jeg har vert en tosk i det livet jeg har levd frem til nå.

GaBy
23.02.2006 18:29

Bra!
13
anbefalinger
hmm.. bra.. Men ikke bra nok..  Razz :-P

ole
24.02.2006 10:40

Bra!
13
anbefalinger
hmm....bra....men ikke bra nok....  Smile :-\)

smarting
09.03.2006 22:19

Bra!
13
anbefalinger
ganske bra.. men.. kunne vert beire!!!! faktisk MASSE beire!!!

mOi
28.10.2006 14:09

Bra!
12
anbefalinger
helt grei side. men, hjalp meg ingen ting. alt er skrevet rett av "under samme himmel" boka...

smaile
11.12.2006 17:49

Bra!
12
anbefalinger
det gigg veldig bra jeg fikk 6 på stilen takk for hjelpen

hmmm..
21.03.2007 18:21

Bra!
12
anbefalinger
helt sikker på at jeg leste nøyaktig det samme fra læreboka...

tika
15.02.2006 15:11

Bra!
11
anbefalinger
bra, men kan du skrive mer om den ortodokse gudstjenesten?

Sanja
13.03.2006 18:41

Bra!
11
anbefalinger
Nu må dokk slutt folkens! Dette va bra! Vess d va ikk så bra, så leit på google etter meir stoff! RETT OG SLETT! og slutt å klag!

eirin
14.03.2006 15:22

Bra!
11
anbefalinger
bra side,nice

Christoffer
16.06.2006 00:35

Bra!
11
anbefalinger
Synes folk skal slutte å klage, dette er jo ikke en oppgave som skal leveres rett inn, da fortjener den ikke noe bedre enn en 2er heller, for de som er interessert i å lære litt mere kan jeg anbefale boka "Det kristne norge- Innføring i konfesjonskunnskap" Den er veldig bra.

Men.. det er alltid et men. Du burde kanskje også ha lagt litt mer vekt på variasjonene innad i konfsjonene?
Jaja, bra var den alikevel  Smile :-\)

Vil jeg ikke si!
14.03.2006 18:07

Bra!
10
anbefalinger
Jeg synes dette var godt skrevet og lærerikt. Den kan alltids skrives bedre, men ingen tekst kan bli helt perfekt ; )

SillSill
21.03.2006 16:57

Bra!
10
anbefalinger
drit bra!! Smile :-\) den som ikke syns det, kan bare dra til et visst sted!!! tusen takk for en kjempe bra sie Smile :-\) Wink ;-\)

Kristine og Thilde
29.05.2006 09:53

Bra!
10
anbefalinger
Hallol...akkurat hva vi trengte lissåmmm.. ..takker og bukker for den Very Happy :-D Har en sånn dum oppgave....jaja....rememeber it .... love yah..

lol
04.06.2006 13:02

Bra!
10
anbefalinger
alt for lite..


04.05.2007 09:56

Bra!
10
anbefalinger
Bra side. Jeg fant mye her som ikke sto i læreboka.

jk
11.05.2007 19:23

Bra!
10
anbefalinger
det var en av de feteste oppg. om badetøy jeg noen gang har lest om på internett.

LOL
12.05.2007 15:52

Bra!
10
anbefalinger
LOL!!! Denne teksten er tatt rett ut av læreboka i KRL i 9. "Under samme himmel" fra side 118!!!


30.01.2006 21:33

Bra!
9
anbefalinger
detta er ein driit bra side jeg lærer mye bra her. . Very Happy :-D

Tarje
20.02.2006 20:49

Bra!
9
anbefalinger
denne siden var bra...hjelper meg mye med leksene...1000 takk

SaraLissm
27.09.2007 18:46

Bra!
9
anbefalinger
Emh, DETTE har du lissm kopiert fra KRL boka under samme himmel.. Akk dn vi bruker, alt er likt faen..


28.02.2008 16:15

Bra!
9
anbefalinger
Dette er tatt ut fra KRL-boken "Under samme himmel" , jeg skal ha prøve om dette i morgen, forstod liksom ikke helt det med ordinasjonens sakrament! Det som var veldig dumt, var det at dette var ordrett fra KRL-boka!

:D:D:D
31.01.2009 17:56

Bra!
6
anbefalinger
herregud, hvorfor komenterer alle at det er tatt rett ut fra boken, kan ingen lese? under overskriften står det hva teksten handler om: "Faktaark om den katolske og den ortodokse kirke brukt i forbindelse med en KRL-prøve. " Faktaark er som regel kopiert fra boken! da burde dere kanskje lest det som står i boken også, før dere gikk rett inn på internett og fant det første og beste stilen om det, ikke rart du får 2 når man har skrevet det som står i boken ordrett på en innlevering.. Razz :-P

xD
11.11.2008 19:31

Bra!
5
anbefalinger
dette er jo kopiert fra læreboken (under samme himmel 9) x]

peete
19.01.2009 23:36

Bra!
5
anbefalinger
Rett fra boka? XD

Mr. Buggey!
04.02.2009 17:13

Bra!
5
anbefalinger
Serriøst! drit bra. hjalp meg heftig!
helt topp! 100%!


25.10.2010 20:05

Bra!
5
anbefalinger
BRA STOFF MAN  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)  Cool 8-\)

kk
16.03.2009 18:34

Bra!
4
anbefalinger
kan noen svare meg på hva den ortodokse kirken mener om paven?  Smile :-\)

Pappa
15.10.2014 14:13

Bra!
4
anbefalinger
Hva fæn gjør du på pc ?! Jeg sa at du må gjøre lekser !

martine
12.11.2009 19:34

Bra!
2
anbefalinger
seriøst ass, jeg sitter her og leser detta ass..... serr lizm

morra de
08.12.2013 21:36

Bra!
2
anbefalinger
fitte bra side ass!! gode

Mari T. Hoslemo
04.11.2014 13:05

Bra!
2
anbefalinger
Denne siden var veldig bra! Nå kan jeg endelig få en bra karakter på gruppeoppgava!  Very Happy :-D
Suger i RLE så dette var bra.

KJEKKEN
27.04.2015 19:55

Bra!
2
anbefalinger
JEG ER KJEKKE, HVIS TO PLUSS TO ER FIRE, HVA ER RESTEN AV NUMMERET DITT BABY

jørgen greibesland
26.11.2015 12:24

Bra!
2
anbefalinger
jeg puler min mor

sveinung
25.05.2009 20:27

Bra!
1
anbefalinger
eksamen på onsdag den 27-mai-09 i den katolske og ortodokse kirke Razz :-P.. akkuratt dette jeg trengte

TAKK
26.05.2009 17:37

Bra!
1
anbefalinger
TUSEN TAKK!

...
03.06.2009 21:02

Bra!
1
anbefalinger
Bra side men det er jo sant at alt er fra under samme himmel boken fra side 118  Very Happy :-D men siden jeg glemter boken på skolen så har denne siden vært til sykt bra hjelp.


28.09.2009 11:00

Bra!
1
anbefalinger
Haha, sida hjalp litt;*

meg
12.10.2009 09:48

Bra!
1
anbefalinger
jeg syns denne siden er skuffende. skulle stått mer om kirker og slikt her...

jegsomøvertilrleprøve
03.11.2009 18:40

Bra!
1
anbefalinger
har du tatt denne fra under samme himmel eller no sånt eller ??? :L

: )
12.11.2009 12:16

Bra!
1
anbefalinger
Meget så bra side det her, du får frem perspektivet på en livlig måte, mange takker til skaperne av denne siden, den var til stor hjelp : )


12.11.2009 12:18

Bra!
1
anbefalinger
Drit bra ass, det her var veldig nytting og vite, får svar på det meste ass Smile :-\)

Awsommlly! xD
27.11.2010 19:24

Bra!
1
anbefalinger
Kjennertegner hadde vært litt hjelpfull!! jeg trenger det!!hjelp!

En Som SLiter i rle
14.04.2015 09:13

Bra!
1
anbefalinger
Kom opp i katolsk og ortodoks kristedom så dette hjelper

NB
27.04.2015 19:51

Bra!
1
anbefalinger
OPS: ser ut som det er skrevet KRL, MEN DET ER FAKTISK RLE!


02.06.2015 11:06

Bra!
1
anbefalinger
kvifor står det skrevet værden? Det er ejdfgafnfu

ingar
14.10.2015 10:18

Bra!
1
anbefalinger
god hjelp til KRLE oppgave  Smile :-\)

jørgen grebesland
26.11.2015 12:33

Bra!
1
anbefalinger
søk meg opp på face jeg er kåt på kuuuk

cyka blyat
30.03.2016 13:45

Bra!
1
anbefalinger
очень хорошая сторона!

Hanne Kari
19.05.2009 13:02

Bra!
0
anbefalinger
Ah , så godt å endelig finne en side der det er litt reflektert stoff! Jeg har lett SÅ lenge etter det! Vi skal skrive en oppgave på skolen om kirkene , så godt å endelig finne noe ordentlig stoff! takk  Very Happy :-D

Line
19.12.2015 17:24

Bra!
0
anbefalinger
Bra du har skrevet disse fakta her, eg fant masse viktig info, men etternavnet til paven Johannes var "Wojtyla", du har glemt den t-en der. Men ellers takk!

Ruski Yes?
06.04.2016 21:31

Bra!
0
anbefalinger
Pidar Nahoej Blyat


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.039 sec - 1 pageviews