Søk i stiler
 

Hasj


Om det narkotiske stoffet hasj.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:20.05.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Cannabis
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookCannabis

 

Cannabis er fellesnavnet for hasj, marihuana og cannabisolje. Preparatene stammer fra planten Cannabis sativa, eller indisk hamp, en hardfør gressort som trives i subtropisk og tørt klima, men som kan dyrkes nær sagt overalt. I cannabis finnes kjemiske stoffer - cannabinoider - som gir rusvirkning. Det viktigste er tetrahydrocannabinol - THC. Innholdet av THC kan variere enormt etter plantetype dyrkning og bearbeiding. Hasj inneholder vanligvis en betydelig større mengde THC enn marihuana.

FRAMSTILLING OG BRUKSMÅTER

 

De stoffene som gir rusvirkning finnes i blomstertoppene, i bladene og i plantesaften. Marihuana er de tørrede blomstrende eller fruktbærende toppskuddene, men kan også utvinnes fra deler av stengelen og bladene. Hasj er plantens harpiks, i rå eller renset form. Harpiksen tørkes og får en meget hard substans. Fargen kan variere fra lys brunt eller grønt til nesten sort. Hasj smugles ofte i form av store kaker eller kuler. Duften er svakt søtelig, særlig når den blir glødet og gir fra seg røyk. Cannabisolje er et ekstrakt av de aktive stoffene. Den har en tyktflytende for, med farge fra brunt til sort. Hasj blir gjerne karvet opp i småstykker, som tobakk, og røykes som regel i pipe, ofte i den spesielle varianten som er særlig beregnet på hasj, chillium. Marihuana kan røykes alene eller rullet sammen med tobakk i sigaretter. Cannabispreparater kan også bli spist i mat eller kaker, men virkningen er da mye svakere. Virkestoffene i cannabis er ikke vannløselig og egner seg derfor ikke til injeksjon.

VIRKNINGER

 

Virkningene av cannabis, som av andre stoffer, kan variere sterkt og avhenger dels av mengde stoff og innhold av THC, dels av personlighetstypen til brukeren, dels av omgivelsene og forventninger av rusen. Noen opplever en gledesfølelse, ikke sjelden i form av "latterkick" og pratsomhet, med endrede sanseinntrykk av lukt, farge og lyd. Andre igjen får ikke slike rusopplevelser, noen kjenner mest ubehag med kvalme og svimmelhet. Ved røyking kan rusvirkningen komme etter få minutter og vare 1 - 2 timer. De kroppslige kjennetegnene er økt pulsfrekvens, rødhet i øynene og tørr munn. Rødheten i øynene er det omgivelsene lettest merker. Andre kjennetegn er plutselig sult på søtsaker. Selv ved små doser vil oppmerksomheten og avstandsbedømmelsen svekkes. Det er derfor trafikkfarlig å sette seg bak rattet eller kjøre motorsykkel etter å ha brukt cannabis. Det samme gjelder for bruk av andre maskiner som fordrer god koordinasjon. Større doser kan på sikt nedsette hukommelsen, nøyaktigheten og forståelsen av skriftlig informasjon. Kortidsminnet kan være nedsatt opp til et par dager etter rusen. Akutte depresjoner, angst eller forfølgelses- forestillinger forekommer også, avhengig av sinnstillstand, mengde stoff og innhold av THC. Slike reaksjoner kan oppstå selv etter kort tids bruk. Ved meget store doser har cannabis liknende virkninger som LSD og andre hallusinogene stoffer. Virkelighetsoppfatningen kan bli forvrengt med forstyrrelse av syn og hørsel. Kortvarige sinnsykelige symptomer kan utvikles, særlig i form av forfølgelsesforestillinger. Sammenlignet med opiater og sentralstimulerende stoffer er cannabis et mindre giftig stoff. Risikoen for overdose som følge av vanlig røyking er derfor ikke til stede. Dersom en større mengde av stoffet svelges, ved for eksempel å skjule besittelse av stoffet, kan dette likevel være farlig. Brukt sammen med andre narkotiske stoffer og alkohol kan virkningen forsterkes og gi uforutsigbare reaksjoner. Ulykker av ulik art, drukningen og annen brå død kan ha sammenheng med kritikkløse handlinger og nedsatt funksjonsevne under rusen.

Langtidsvirkninger

 

Når rusen er over, finnes fortsatt THC i kroppen. THC er fettløselig og lagres i organismen ved at det bindes til fettvevet. Selv om nedbrytningen av THC går hurtig, vil nedbrytningsprodukter - metabolitter - holde seg i organismen i lang tid, opptil en måned etter siste tilførsel. Regelmessige misbrukere vil derfor ha et konstant reservoar av cannabisstoffene i kroppen, selv om disse ikke er aktive. Det såkalte amotivasjonsyndromet har vært tillagt cannabisstoffene. Syndromet utvikles særlig hos unge, mottakelige individer, og arter seg som likegyldighet, apati, nedsatt konsentrasjonsevne, nedsatt toleranse for skuffelser og til å gi seg i kast med nye oppgaver. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom hva som har årsak i stoffbruken. og hva som er miljøfaktorer - bl.a. "gjengens spilleregler" for ønsket adferd og livsstil. Cannabis har en dempende, sløvende effekt, og omfattende bruk over tid kan gi vedvarende sløvhetstilstander. Langvarig bruk kan øke risikoen for akutte angst- og depresjonsreaksjoner og forverre behandlingen av sinnslidelser som schizofreni og depresjonstilstander. Det er likevel ikke påvist at bruk av cannabis fører til varige hjerneskader. Av fysiske virkninger kan langtidsbruk

 • svekke lungefunksjonen og gi kronisk bronkitt, astmaplager og andre lungesykdommer.
 • på virke hjerterytmen slik at folk med hjertelidelser kan skades.
 • redusere kroppens immunforsvar mot infeksjoner.
 • påvirke hormonbalansen i kroppen både hos menn og kvinner.
 •  

  Hos høykonsumenter nedsettes konsentrasjonene av det mannlige kjønnshormonet testosteron og seksualdriften kan bli svekket. Hos kvinner kan det skje forandring i de hormonene som styrer eggløsningen og påvirke menstruasjonssyklusen.

  TOLERANSE OG AVHENGIGHET

   

  Cannabis fører i liten grad til toleranseutvikling. Det trengs derfor ikke stadig større doser for å oppnå samme virkning. Avvenningssymptomene er milde, irritasjon, søvnproblemer og nedstemthet er mest vanlig. Stoffet i seg selv fører neppe til avhengighet av andre stoffer. Selv om bare et fåtall av brukerne går over til hardere stoffer, har likevel cannabis nesten alltid vært det innledende stoffet - bortsett fra alkohol og tobakk - i en misbrukerkarriere.

  CANNABIS I MISBRUKERMILJØER

   

  Hasj er det mest utbredte narkotiske stoffet her i landet. En antar at 200 - 240 000 nordmenn over 15 år har prøvd stoffet. De fleste har likevel bare brukt stoffet sporadisk og sluttet. Bruken økte sterkt fra slutten av 60-tallet frem til midten av 70-tallet. Senere har det ikke vært noen sikker stigning, snarere en liten tilbakegang, særlig blant de yngste. Hasjmisbruken har likevel spredt seg til store deler av landet, men er forsatt mest utbredt i større bysamfunn, spesielt Oslo-regionen. I Oslo oppgir hver 5. ungdom i alderen 15 - 20 år å ha hvert borti stoffet. Tidligere var hasjrøyking sett på som et ungdomsfenomen, men i dag forekommer det også i voksen alder, i noen grad også utenfor misbrukermiljøene.

  CANNABISSTOFFENE OG LOVEN

   

  Cannabisstoffene er ført opp på den norske narkotikalisten. All bruk, besittelse, omsetning og andre former for ulovlig omgang med narkotiske stoffer i Norge kan medføre straffeansvar. I motsetning til andre land behandles alle stoffer likt etter lovens forstand. I praksis vil særlig arten og mengde av stoff få betydning ved straffebedømmelsen. Legemiddellovens prg. 22, jfr. prg. 43, omfatter de mindre alvorlige forhold, bruk og besittelse av små kvanta av cannabis og narkotikiske legemidler ervervet på illegal måte. Strafferammen er her inntil 6 måneders fengsel. Straffelovens prg. 162 rammer de øvrige narkotikalovbrudd - tilvirkning, innførsel, utførsel, erverv, oppbevaring, sending og overdraging. Overtredelse av prg. 162 er inndelt i fire kategorier av narkotika forbrytelser, med en øvre strafferamme på h.h.v. 2, 10, 15 og 21 års fengsel, avhengig av arten og omfanget av forbrytelsen. I 1988 ble det vedtatt en ny bestemmelse, straffelovens prg. 162 A, som rammer økonomisk utbytte av en narkotikaforbrytelse. Dette betyr at såkalt hvitvasking av narkotikamidler er blitt kriminalisert. Strafferammen er også her gradert, men kan medføre fengselsstraff inntil 21 år.

  HASJ SOM SOSIALT PROBLEM

   

  Hasjbruk utgjør som det fremgår en klar helserisiko. Likevel er de sosiale virkningene alvorligere. Dette gjelder egentlig alle rusmidler. Rusvirkningen svekker evnen til å mestre problemer, til å lære, til å ta hensyn og øker tendensen til sosialt uheldige handlinger. I tillegg fungere rusmidler også som en slags unnskyldning. "Han var jo full". Mange av de virkningene vi ser av alkoholbruk skyldes at både den som drikker og andre forventer - og på en måte tillater - handlinger som ellers ville være utenkelige. Når det gjelder hasj, er dette dessuten et ikke akseptabelt middel. Bruken utgjør derfor et avviksfenomen, og brukergrupper danner subkulturer som lett utvikler andre typer avvikende holdninger. Kulturen er blant annet rusaksepterende. Dette øker sjansen for bruk andre illegale stoffer. Bruken og omsetningen er dessuten forbudt, og kriminaliseringen har også sine konsekvenser.

   

  Sosiale farer ved hasjrusen

   

  To fenomener peker seg særlig ut:

 • Den ene er svekket funksjonsevne i sosiale situasjoner. Det er nevnt at kjøreferdigheten blir nedsatt selv ved små doser av hasj. En høy andel av blodprøvene fra promillekjørere har inneholdt THC. Dette funnet har direkte relevans for annen bruk av maskiner i og utenfor arbeidslivet. Faren for ulykker gir behov for kontroll av arbeidstakere som bruker farlige maskiner i arbeidet. Misbrukeren vil dessuten selv bli en mindre brukbar arbeidstaker. Det er altså betydelige følger for arbeidslivet.
 • Den andre er svekket innlæringsevne. Det som skjer under rusen, huskes dårligere. Samtidig har mange en tendens til å bli mer likegyldige i forhold til den sosiale virkeligheten med dens krav og vansker. Det er derfor vanlig at ungdom som begynner å røyke hasj, blir sløve, uinteresserte i skolen, og mislykkes mer i ulike aktiviteter. I den tiden de skulle utfolde seg og utvikle sosiale ferdigheter og formell og uformell kompetanse, kretser livet svært mye om hasj.

   

  Skyldes dette hasjen i seg selv? Vi har også en del data fra større undersøkelser som peker i en slik retning. I den store amerikanske "high-school"-undersøkelsen "Monitoring the future", er det påvist at grupper av studenter som bruker cannabis, gjør det dårligere i studiene enn de som ikke bruker. De er også mindre motiverte. Dette kan selvfølgelig også forklares ved at det er mindre tilpassede grupper som begynner å bruke hasj i første omgang, men da skulle en forvente at det var forskjell i skoleresultater før hasjbruken. Undersøkelsene har ikke funnet slik forskjell. rsaken er at svært mange får et høyt forbruk. Forskere mener at så mye som 18% blir daglige brukere. Misbrukere kan starte dagen med "et blås", og det er helt vanlig å røyke i løpet av en arbeidsdag eller en skoledag. Dette vil si at man er ruset under lærersituasjonene og har svekket innlæring og svekket pågangskraft. Vi vet dessuten at misbruken er langt høyere i grupper med problemer. Oslo-undersøkelsene viser at andelen som har prøvd hasj er langt høyere hos ungdom fra skilsmissehjem og mer enn dobbelt så stor hos de med betydelige skoleproblemer. Dette vil si at de gruppene som i seg selv har det vanskelig, kommer i en situasjon hvor de får dårligere evne til å mestre sosiale situasjoner. Konklusjonen av dette er at utbredt hasjmisbruk i samfunnet vil ha betydelige sosiale skadevirkninger. Det vil ramme særlig de som har vansker og problemer og bidra til at disse får sin mestringsevne i samfunnet svekket. De eksemplene som er brukt, viser imidlertidig at det ikke er bare er de såkalt "ressurssvake" som kan få vansker. Også ungdom fra hjem i svært god posisjon kan få problemer. I enkelte tilfeller gjelder dette også voksne, sterke mennesker. Men de som får størst belastning, er her som nesten alltid ellers-de som bærer sosiale og personlige vansker på nakken.

  Kommentarer fra brukere


  En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

  Adrian
  04.03.2005 13:00

  Bra!
  11
  anbefalinger
  Hasj er mindre farlig enn både alkohol og tobakk...
  Hasj har i menneskehetens historie aldri blitt knyttet til et dødsfall... det er så godt som ingen sjanse til å ta overdose med cannabis (man må da røyke flere kilo på en gang).
  Alkohol tar livet av ca. 400mennesker hvert år i norge
  cannabis tar livet av 0.
  Hva vil vi egentlig ha?  innihampen
  29.04.2005 20:39

  Bra!
  9
  anbefalinger
  "Sammenlignet med opiater og sentralstimulerende stoffer er cannabis et mindre giftig stoff". Cannabis er IKKE giftig!!! I motsetning til f.eks. nikotin, koffein og alkohol, som alle er dødlig i ganske små mengder!
  "forfølgelses- forestillinger forekommer også". For det første skrives forfølgelsesforestillinger i ett ord..... Dette fenomenet skyldes i stor grad at cannabis er et forbudt stoff, og sett ned på av "normale" mennesker. Du er rett for at folk skal kjenne lukta, eller merke det på deg at du har røyka. Og siden cannabis forsterker følelser, så det egentlig ganske naturlig...!
  De andre fysiske og psykiske bivirkningene som beskrives er også krafig overdrevet! Å røyke hasj er jo selvfølgelig helsefarlig, i likhet med å røyke tobakk!
  trekke røyk ned i lungene er aldri sundt.....
  Men cannabis kan også spises, eller det kan fordampes i en såkalt vaporizer.
  den eneste psykiske bivirkningen av betydning, er at du blir sløv og ukonsentrert. men dette går fort over om du ikke røyker daglig. Ingen har klart å finne noen varige skadevirkninger ennå!
  Sundt for deg deg påstår jeg ikke at det er, men det er i alle fall sinnssykt mye sunnere enn alkohol!!
  Jeg er overbevist om at mange alkoholikere ville fått en mye bedre hverdag om de oppdaget cannabis som et alternativ!
  Leste forresten her om dagen at noen forskere nå har funnet ut at cannabis styrker mørkesynet! Smile :-\)
  har også hørt fra flere som har sluttet med cannabis etter lengre tids bruk at de aldri var forkjøla mens de holdt på med dette. Etter at de slutta derimot, så begynte snørra å renne.....

  Propaganda kaller man sånt som dere bedriver her!

  Smoker!:P
  28.04.2006 20:33

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Cannabis burde absolutt legalliseres!!! Alkohol er mye mer skadeligere enn hasj!

  therese
  07.06.2005 18:31

  Bra!
  7
  anbefalinger
  jeg blir rett å slett oppgitt av å lese at "smarte", "opplyste" unge som lever nå i år 2005 fortsatt sitter igjen med propaganda som amerika begynte med på 1900-tallet. det gjør vondt inni meg! grunnen til at hasj/marihujana er ulovlig den dag i dag er fordi at på 1900-tallet likte mexikanske arbeidere i amerika å ta seg en joint for å slappe av etter dagens arbeid, dette var ikke vanlig i amerika derfor ble politikerne redde og forbydde det. de begynte med propaganda i form av reklame på tv som fremstilte at hvis man røyket hasj kom man til å bli vill og gal, og ende opp ,med å drepe seg selv eller andre. alle som har røyket hasj vet at dette et tull, og at man blir sosial og glad av hasj. hvorfor tror dere i alle år at det har vært demonstrasjoner for å få legalisert hasj? det er ingen som har prøvd på dette med f.eks amfetamin og da burde det være ganske innlysende hvorfor. og hvorfor tror dere det er lov i flere land? hvis dere ønsker i bli mer opplyste, og lære den virkelige sannhet om cannabis så skaff dere dokumentaren "grass" av Ronn Mann. den er en virkelig vekker! vi er frie mennesker som ikke kan la staten bestemme at vi gjør noe ulovlig vet å nyte en rullings som verken skader oss selv eller andre. våkn opp folkens!!!!!!!!!!

  therese
  07.06.2005 18:39

  Bra!
  5
  anbefalinger
  og til deg "tildligere rusmisbruker" det skinner lang vei at du bare buker det navnet for å bli tatt på alvor. men noe slikt som du skrev hadde aldri en rusmisbruker skrevet. det er ikke hasj sin skyld at folk blir narkomane, men det at det ikke er legalisert gjør at man må kjøpe det hos snuskete dop-dealere, da blir man ofte tilbudt andre narkotiske stoffer som gjør at man prøver noe som man ellers ikke ville ha gjort. hvis hasj hadde vært legalisert kunne man ha dratt på "coffeshops" som KUN selger forskjellig typer hasj/marihujana så slipper man å få tilbudt annen narkotika. vær så snill å bruk hodet litt a, har du røyka for mye hasj eller????

  mina
  26.09.2005 12:28

  Bra!
  5
  anbefalinger
  synd at cannabis blir sett på slik. Røyker av å til pga. rygg/nakke skader, og for å slappe av i en stressende tid. kan gå flere uker eller måneder for vær gang. det er til og med på vist at cannabis kan hjelpe ms rammede og andre lidende. selv er jeg redd for å bli tatt. legalisering av hasj? JA

  T
  27.11.2005 01:57

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Herregud for noen nisser dere er. hasj er sunt og godt. det passer til all slags selskap.no får dere gi dere med negativ om det guddommelige stoffet.det er helt herlig å røyke. skal vi bli skev?? snakes på den andre siden. peace!!!!!!!

  punker
  03.07.2004 15:28

  Bra!
  3
  anbefalinger
  hasje er mindere farlig en alkohol. alkohol dreper hjerneceller. hasj bare bedøver de

  Sex, Meditation and Rock'n'Roll
  03.12.2007 13:45

  Bra!
  3
  anbefalinger
  Alkohol bryter ned kroppen din samtidig som det kan få deg i det flotte "sinna-humøret". Flesteparten av alle drap (og også druknings-ulykker) i Norge skjer i alkohol-rus.
  Cannabis får deg i et "chill" og tenkende humør, der drap ikke er et alternativ for deg. Det er klart at gresset kan sløve deg ned og begynne å spille en alt for stor rolle i livet ditt, men da skal du faktisk tråkke over en grense og røyke flere ganger ukentlig.
  Jeg har sluttet å innta alkohol, da dette gir en rus som ikke gir meg noe godt. Derimot tar jeg meg en liten pause fra stress og mas, der jeg kan tenke kreativt og slappe av, ca. en gang hver andre uke.
  Rusmidler er noe som ikke skal oppta noe særlig plass i livet ditt, og som egentlig ikke er noe vits i, men skal man ruse seg; gjør det kontrollert (og med et stoff som skader deg minst mulig). Det er mitt tips...

  LaMaCa
  25.11.2005 13:40

  Bra!
  2
  anbefalinger
  tidligere bruker jeg også. røyka i 7 år. 5 år så og si hver dag. jeg hadde absolutt ingen planer om å slutte fordi jeg følte meg vel med det. MEN plustelig så ble jeg gravid. hjelp!!!!! jeg slutta og røyke 5 dager etter jeg fant det ut. jeg var redd for hvordan kroppen skulle reagere og miste barnet. det gikk helt fint. var lettere en det jeg trudde. nå er det 11 mnd sia jeg tok siste trekk og tenker svært lite på det.... jeg har ingen planer om å røyke i fremtiden for det om jeg har forferdelig lyst. men lar vær fordi det er ulovelig og har lite lyst til å bli tatt.... jeg mener at hasj ikke er skadelig i forhold til alkohol. hasj burde absolutt legaliseres. purken klager så mye på lite penger. hadde dem slutte å løpt etter små narkomane hasjmisbrukere burde det problemet vært løst. det er de store folka en må ta. de som bringer heroin og andre dritt stoffer inn i lannet. det er de en bør bekymre seg over. ikke den uskadelige hasjen. den gjør deg sløv, roer deg ned og får det til å slappe av. jeg hadde ingen problemer med konsentrasjon. hadde bare topp karrakterer altså for det meste 5 noen ganger 4. i dag har jeg 2 og 3 minus. men det kan jo være fodi jeg netopp har blitt mor Smile :-\) men det jeg prøver å si er at jeg har vært der og jeg syntes at mange overdriver. det er jo forskjellig fra menneske til menneske men slik var det for meg. sist men ikke minst. jeg vil heller at dattra mi skal røyke hasj en gang i blant en å drikke alkohol. så da var det sagt!!!!! håper at det blir legalisert snart så får jeg røyket litt igjen jeg også Smile :-\)

  Simen
  11.04.2007 12:53

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Bare sier til alle dere som er for legalisering av Cannabis, www.normal.no og bli med i marihuanamarsen 2007 og Marsjer for legalisering av Cannabis! FREEDOM! ***peace**

  Mons32
  22.11.2005 15:25

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Det er åpenbart at de som bagatelliserer problemene røykingen kan medføre ikke har opplevd hasj-relaterte problemer selv. Det er lett å bruke seg selv og sine (unge?) venner som bevis på hasjens ufarlighet. Det er heler ikke vanskelig å finne "informasjon" som støtter dette synet. Likevel er det, slik artikkelen over viser, endel storrøykere som over tid får problemer . Langtidsvirkningene av hasjrøyking er også godt kjent i psykiatrien/forskningsmiljøer. Jeg tillater meg også å bruke meg selv (hasjrøyker i 15 år/ daglig i 8 år / stort sett avholdende siste året) som "sannhetsvitne": Jeg kjenner igjen alle argumentene i kommentarer som ufarliggjør cannabisen. Disse tingene hevdet jeg (og trodde på) de første årene jeg røyket. Samtidig kjenner jeg også igjen de fleste ubehagelig langtidsvirkninger (psykisk/sosialt/sløvhet osv). Poenget her er at det gikk svært lang tid før jeg innså de negative konsekvensene og ble motivert til å slutte. Man tror man har kontroll på misbruket. Underveis opplevde jeg ulike problemer som jeg ikke koblet til hasjen, men som jeg derimot brukte hasj for å flykte fra. Dermed økte problemene og avhengigheten gjensidig samtidig som jeg trodde hasjen var min beste venn. Etter å ka kuttet ut regelmessig røyking har jeg fått et mye bedre liv. Trenger ikke lenger en blås for å føle meg ok. De få gangene jeg røyker nå om dagen er det også desto bedre! Man bør vise respekt for alle rusmidler inkl. alkohol. Hver dag kan ikke være en fest i lengden. Dagen derpå kan bi lang og smertefull!  26.04.2006 18:33

  Bra!
  1
  anbefalinger
  therese
  07.06.2005 18:31 jeg blir rett å slett oppgitt av å lese at "smarte", "opplyste" unge som lever nå i år 2005 fortsatt sitter igjen med propaganda som amerika begynte med på 1900-tallet. det gjør vondt inni meg! grunnen til at hasj/marihujana er ulovlig den dag i dag er fordi at på 1900-tallet likte mexikanske arbeidere i amerika å ta seg en joint for å slappe av etter dagens arbeid, dette var ikke vanlig i amerika derfor ble politikerne redde og forbydde det. de begynte med propaganda i form av reklame på tv som fremstilte at hvis man røyket hasj kom man til å bli vill og gal, og ende opp ,med å drepe seg selv eller andre. alle som har røyket hasj vet at dette et tull, og at man blir sosial og glad av hasj. hvorfor tror dere i alle år at det har vært demonstrasjoner for å få legalisert hasj? det er ingen som har prøvd på dette med f.eks amfetamin og da burde det være ganske innlysende hvorfor. og hvorfor tror dere det er lov i flere land? hvis dere ønsker i bli mer opplyste, og lære den virkelige sannhet om cannabis så skaff dere dokumentaren "grass" av Ronn Mann. den er en virkelig vekker! vi er frie mennesker som ikke kan la staten bestemme at vi gjør noe ulovlig vet å nyte en rullings som verken skader oss selv eller andre. våkn opp folkens!!!!!!!!!!

  Skylder fortsatt på Amerika??? Herregud..

  ææsjj
  28.05.2006 17:51

  Bra!
  1
  anbefalinger
  alle de tingene,,,alkohol.,,narkotika,hasj cannabis osv er noe basjjj

  Smokin fan
  12.03.2007 21:34

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Så lenge man har et sterkt sinn er det ikke noe stress å ta seg en liten en en gang i blant. Chillern

  TeeJay
  26.03.2009 16:45

  Bra!
  1
  anbefalinger
  cannabis er et mildt psykoaktivt stoff som påvirker hjernen på forskjellige måter og det er noe man må forstå hvis man skal nyte det. personlig begyte jeg å røyke da jeg var 13år ca, det er ikke å anbefale siden kroppen er i utvikling og det kan ha uønskede fysiologiske følger. allikevel kan jeg si at det er mye positivt ved å bruke cannabis forsvarlig. alkohol som rusmiddel har bare den "positive" effekten av at den fjerner hemninger, men hvis du bruker cannabis forsvarlig så forstår du visse hemninger i en rolig frstand og kan dermed velge å ha visse hemninger eller ikke. ikke noen tvangsfjerning med katastrofale følger. teit å sammenligne rusmidler for å retferdiggjøre de, alkohol som cannabis er medisin og bør kun bruker til det egentlig. den vanlige sinnstilstanden vi har er den beste i lengden, men i dette tibakestående samfunnet har tydelighvis mange behov for å unnslippe vikeligheten fordi den til tider er uvirkelig og dermed er behovet for å "læxern" større. Men hemp som er av arten cannabis finnes det INGEN grunn til at man ikke skal kultivere. rett og slett på grunn av dens mangfoldige bruksområder, og røyking er en veldig liten det av det! Les og bruk hjernen dere har til å se hva som er sant og ikke bare det man blir fortalt i troverdig sammenheng...PEACE..

  anonym
  23.05.2004 22:40

  Bra!
  0
  anbefalinger
  En flott tekst om hasj og virkningen av den. Takk, jeg lærte masse. Kommer til å holde meg unna den slags!

  tidligere rusmisbruker
  28.05.2005 12:35

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Kjære Innihampen!!!
  Jeg tror du må ha hatt et major breakdown i din konsentrasjon... Jeg håper virkelig du lærer noe viktig om hjernen din og dens sårbarhet i din videre forskning innenfor rusmidler.

  Til forfatteren av denne artikkelen: Jeg ser opp til deg!

  Nei.
  18.06.2005 19:28

  Bra!
  0
  anbefalinger
  therese. Hva om fyren er tidligere rusmisbruker.. Det vet du inngenting om.
  Om du mener at grunnen til at folk går videre ikke er hasj, men at de blir tilbytt sterkere stoffer av dealere/presset, så er jo det din mening, men virkeligheten er nok ikke helt slik. Om du kaller forskning på narkotiske stoffer for "propaganda" så er jo det greit det og. Om man isteden for å ta en joint tar en pils, er jo det mindre skadelig. Altså, man sammenligner ikke måtehold innen hasj med misbruk av alkohol, da dette er totalt feil utgangspunkt. Det er klart 1 liter sprit er mer skadelig enn en joint. Men de fleste drikker jo ikke hver dag, og de fleste røyker kanskje ikke hasj hver dag heller. Ingen har sagt at alkohol er uskadelig, så hvorfor alle alltid sammenligner hasj med alkohol, undrer jeg meg over.


  Been there, done it, gone.

  ææsjj
  28.05.2006 17:51

  Bra!
  0
  anbefalinger
  alle de tingene,,,alkohol.,,narkotika,hasj cannabis osv er noe basjjj

  angst80
  03.10.2006 11:08

  Bra!
  0
  anbefalinger
  har sment og skrevet selv som mange her inne..at hasj egentlig ikke er noe farlig, og kan fint røykes av og til..

  endte med at jeg røyket mer eller mindre hver dag i 7 år og sliter nå greit med angst etter at jeg har klart å slutte.. har ingen lyst til å røre en joint noensinne igjen..

  men det er vel individuelt, kjenner folk som har røyket lengre og røyker enda..

  for min del føler jeg de psykiske bis`ene altfor mye..

  ta det med ro..


  gal ape
  09.10.2007 00:58

  Bra!
  0
  anbefalinger

  Alkohol tar livet av ca. 400mennesker hvert år i norge
  cannabis tar livet av 0.
  Hva vil vi egentlig ha?


  Folk dør hvert eneste år, det er noe vi ikke kan forhindre. MEN at flere og flere individer får livslange psykiske skader av hasj og annet dritt, det kan forindres.
  Jeg for min del klarer meg uten 400++ innbyggere her i landet hvert år, jeg merker ingenting. Men dersom det blir mer og mer vanlig, og tilslutt ender opp med at hasj er like normalt og populært som alkohol, får vi selv se hvem som sitter med sjegget i postkassa om noen år.

  Remi
  04.09.2008 00:15

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Hva i all verden er gale med dere som kommenterer?
  Visst fører hasj til dødsfall, men indirekte. Når du røyker hasj, påvirkes hjernen din. Dette dreper mange mennesker hvert år (og man tar med seg andre i slengen) da man ikke klarer å kontrollere hva man

  T.N.T
  02.02.2009 16:29

  Bra!
  0
  anbefalinger
  hasj er skadelig over lang tid. men en sjelden gang skader ikke.

  weed420
  31.03.2009 20:22

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Ble oppgitt over det som står i artikkelen og noe av det som er sagt i noen av kommentarene.

  Det første cannabisfrøet som kom til USA kom med Pilegrimmer på 1600-tallet! Hasj ble ulovlig fordi tobakk- og oljeindustrien følte seg truet av hasjen, så de presset regjeringa i USA til å ulovliggjøre det, før den tid hadde det ALDRI blitt forsket på i USA. Etter at de klarte å få regjeringa til å ulovliggjøre det så kom all propagandaen om at hvis du tok du et trekk så døde du, ble gal og vill (morderisk) osv.

  Først i 1950 eller noe, jeg husker ikke, så ble det forsket på. Da kom det fram at hvis man røyker så døde man ikke, man ble heller ikke vill eller en morder fordet, men at man ble avslappet, lattermild, sulten, trøtt osv. Da "klikka" det for regjeringa og de stoppet all forskning på cannabis og det ble faktisk ulovlig å forske på det. Og det kom bare mer og mer propaganda, og propagandaen endret seg over tid noe som den alltid hadde gjort.

  Cannabis er nå en medisin for de få, men det er fakisk utrolig mye det hjelper mot som f.eks. Stress, HIV/AIDS, leddgikt, diverse funksjonshemninger.

  Jeg satt faktisk å så på et intervju av en mann på ca. 50-60, han hadde røyket hver dag, hele tiden i over 30 år, og han pratet vanlig, og så ut som det 50-60åringer ser ut som. Men ja, det er èn person. Men med flere millioner som faktisk har prøvd hasj og det er sikkert på vei mot 1 mill på verdensbasis som røyker hasj hver dag eller et par ganger i uka. Og fortsatt så er det INGEN dødsfall eller tidligere dødsårsaker som kommer av bruk av cannabis. Jeg så også på en statistikk for ikke så lenge sia over hvor mange som hadde dødd ved bruk av hasj, det eneste jeg fikk med meg var 8 selvmord og få dødsulykker i trafikken mens sjåføren har vært høy, fjern, stein...

  Og jeg tror ikke det er så mange som vet hva som skal til for å klare å ta en overdose på hasj. Hvis du veier ca. 67kg så må du klarer å røyke 1,2kg hasj på 15 minutter! Ellers så skal du klarer å få i deg 250.000 hasjbrowniser på 15min. Og det er jo fysisk umulig.

  Og de som er narkomane eller prøver et sterkere stoff en cannabis starter faktisk ikke med hasj, men med nikotin og alkohol. Hadde ikke hasjen vært ulovlig idag, så tror jeg ikke at vi hadde hatt så veldig mange som hadde prøvd noe sterkere. I og med at de fleste grunnene til at enkelte personer prøver noe sterkere er fordi dem f.eks. har blitt tatt hjemme og da blitt møtt med sure fjes og en stor skuffelse hjemme.

  Jeg må innrømme at jeg selv røyker hasj hver dag, har blitt tatt hjemme men jeg har kanskje vært heldig og ikke blitt møtt med stor skuffelse eller noen sure fjes.

  Og det pisset om at hvis du røyker hasj så har du 0 mulighet i livet? HA! Det er så utrolig mange som har den jobben, kone og barn og har rett og slett blitt en suksess i livet røyker hasj hver dag, til og med veldig mange av de amerikanske presidentene har røyket hasj.

  ---------------------------------------------- ------------

  Til dere som røyker og vil legalisere hasj, bli medlem på www.normal.no eller møt opp 2. Mai i den nærmeste byen som det blir en demostrasjon i! Ta med deg all det hasjen du får bruk for  Razz :-P Så kan vi alle gå i "tog" og røyke og demostrere foran stortinget  Razz :-P Vel møtt!

  weed420
  31.03.2009 20:30

  Bra!
  0
  anbefalinger
  2 ting til.
  1. Den vanligste alderen hvor det blir prøvd cannabis for første gang er over 20 år.

  2. Hasj kan du få hvor du vil i hele Norge, det finnes ikke en flekk over befolkede steder på kartet hvor man ikke får tak i hasj!  Razz :-P

  Lars
  01.04.2009 15:51

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Må bare nevne at hasj gjør deg avhengig og depressiv etter langt missbruk. Er vel et rusmiddel som fungerer bra om man bruker det en skjelden gang iblant.. men ikke reklamer for hvor kult det er å røyke seg "mornings" i ukedagene.. da blir man narkoman..

  Har røyket hver dag i 12 år nå så vet litt av hvert om dette flotte destruktive dopet..
  Husk at å ruse seg på gode opplevelser er det beste.

  Jeg angrer hver dag på at jeg ikke roet ned tidligere og hadde litt mer respekt for dette her.


  ikketenkpådet
  21.02.2010 00:21

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Jeg er lei av alle som sier hasj ikke er farlig og er bare sunt, og nei, jeg er ikke en imbasil naiv nasjonalist, jeg røyker faktisk selv.

  Hasj er et rusmiddel, det er det mange glemmer. Man skal ikke inta hasj hver kveld, man må se på det med samme øyner som alkohol, og ikke tro at selv om det er sunnere enn alkohol så kan man ta det hver dag istedenfor kun i helgene. Det er akkurat derfor jeg er litt på vippen når det gjelder legalisering, hverfall før nordmenn har fått det forholde for rusmiddel som man skal ha.
  takk for meg


  16.08.2011 12:33

  Bra!
  0
  anbefalinger
  godde rådd. dyrk selv. da får du det beste. og bilgere..da sleper man andre fristelser...

  Øystein
  13.04.2012 18:43

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Ånei ! står at hasj skader testosteronproduksjonen permanent(langtidsbivirkning). Jeg har prøvd hasj 2 ganger, skal aldri prøve det igjen. Men er redd for at testo produksjonen og hormonbkansen kan ha blitt forandret for alltid : (


  Legg inn en melding!
  Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
  Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
  Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

 • På forsiden nå!

  Lyktes med Shakira-fleipen

  Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

  Les hele saken

     

  Holmes tas av tidlig

  Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

  Les hele saken   
  Req.time: 0.035 sec - 1 pageviews