Søk i stiler
 

Satanisme


Prosjektoppgave om satanisme. Kar: 5/6.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:20.05.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Djevelen
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookInnledning

 

I Norge har vi de siste tiårene sett en økende oppslutning rundt trosretningen satanisme. Denne trosretningen forbindes ofte med kirkebranner, ofringer, vold og seksuelle perversiteter. I den troen at media ofte gir et unyansert bilde av den virkelige situasjonen, valgte vi å skrive om satanisme for å få innsikt i hva denne religionen egentlig innebærer. Norge har også et internasjonalt annerkjent musikkmiljø, som spiller satanistisk musikk. Vi ville derfor også vite litt om hva disse artistene står for, altså hvilket budskap de sprer gjennom sin musikk. Men hovedvekten i oppgaven har vi valgt å konsentrere om ungdommer og satanistisk ungdomskultur. Vår problemstilling ble derfor at vi ville se på hvordan ungdommer er med på å gjøre satanisme til en religion, og hvordan satanisme egentlig fungerer som en avvikende ungdomskultur.

 

Historikk

 

Satanisme har eksistert like lenge som kristendommen. På begynnelsen av 1900-tallet var den fremste talsmannen for satanistene Aleister Crowley, og han regnes som en av de første troende satanistene. Crowley utga i 1904 en bok om satanisme, "Book of Law", og framsto da som en "profet" med sin lov "Gjør hva du ønsker, det skal være den hele lov". Ut i fra denne levereglen utviklet han sin filosofi som raserte alle moralske og etiske oppfatninger i samfunnet. Hans artikler og bøker har trolig vært den kilde som har "popularisert" satanismen mer enn noe annen litteratur man kjenner til. Den mest kjente og betydningsfulle person innen satanismen i nyere tid er Anton Szandor La Vey, bedre kjent som "Den svarte pave". I 1966 grunnla han kirken "The first Church of Satan" i San Francisco. Denne kirken var den første sammenslutning innen satanismen som ble godkjent av staten på lik linje med andre kirker.

 

Det er usikkert om det finnes slike forsamlinger her i landet, men i Sverige finner man etablerte satanistkirker, som for eksempel satanistkirken i Sundstrøm. I 1969 gav La Vey ut "Den satanistiske Bibel". Denne boken ble svært populær og solgte hos enkelte bokhandlere langt flere eksemplarer enn bibelen. I den sataniske bibel skriver La Vey:

 

"Satan er symbolet på din personlige frelser, som ivaretar de verdslige, kroppslige og de aller viktigste ting i ditt liv." (Kobbhaug,1991:23).

 

Både satanismen og kristendommen er "bygget opp" rundt ulike seremonier og ulike ritualer. Satanismen består i hovedsak av åtte ulike ritualer som benyttes til forskjellige seremonier for å tjene et formål. Et eksempel på et ritual kan være det medlidende ritualet som benyttes for å hjelpe hverandre.

 

Media og anti satanister har i hovedsak kun fokusert negativt på ett av de satanistiske ritualene nemlig; det mest skremmende og grusomme - offerritualet, "Den sorte messe". På denne måten framstår satanister som ekstremt voldelige og barbariske. "Den sorte messe" går kort ut på å håne den katolske messe ved å bruke de samme elementer som en kristen messe, men i omvendt og pervertert form. Det hevdes at dette ritualet enkelte ganger innbefatter ofring av dyr eller mennesker, men det foreligger ingen bevis for dette.

 

Hva er satanisme?

 

Forsker Eva Lundgren ved universitetet i Oslo som har forsket mye på satanisme, deler satanismen inn i tre hovedretninger, den offisielle satanismen, renessansesatanismen og ungdomssatanismen. Den offisielle satanismen er inspirert av Anton Szandor La Vey. I deres tenkning er Satan og Gud ingen realitet. Satan er et symbol på det indre mennesket som satanistene mener kristendommen med sin dominans i vår kultur har fortrengt og gjort uutviklet. Renessansesatanistene, de "ekte" satanistene, tror på Gud og Satan. De mener at Satan eksisterer som en Gud eller naturkraft i universet. De vender opp ned på begrepene om rett og galt. Hvis Gud representerer liv, så representerer Satan død. Ungdomssatanistene er ikke en homogen gruppe, de har svært ulike motiver for å bli en del av det satanistiske miljøet. Dette skal vi komme tilbake til senere i oppgaven. Ungdomssatanistene skiller seg fra de andre satanistene ved at de har manglende trosoppfatning. Satanisme eller djeveldyrkelse er et svært vidt begrep. Det er derfor nødvendig å definere hva som objektivt sett er satanisme. Vi kan tenke oss fire forskjellige måter å karakterisere satanisme på. Disse fire måtene ble først tatt i bruk av dr. Richardson og hans forsker team da de i 1991 laget en rapport om satanisme:

 

1. å dyrke Satan som et reelt vesen, ved bruk av ritualer
2. å dyrke onde og egosentrisk krefter, ved bruk av ritualer
3. å utføre sataniske, onde og kriminelle handlinger
4. å erklære seg som satanist og se ut som en satanist ved bruk av sminke og klær

 

Den første definisjonen setter som kriterium at man skal dyrke Satan som en person. Da de fleste satanister ikke oppfatter Satan som en person, vil få satanister falle inn under denne definisjonen. Dersom man karakteriserer satanistene som en personer som dyrker onde, eventuelt egosentriske krefter, vil langt flere satanister falle innenfor satanistbegrepet. Både den offisielle satanismen og renessansesatanismen benytter magiske ritualer for å fremheve egosentriske krefter. Blant ungdomssatanistene er satandyrkingen mer eksperimentering, med ritualer som følge av ren nysgjerrighet.

 

Spørsmålet er så om man skal kalle mennesker som begår onde handlinger, som f.eks. kirkebranner, overgrep mot barn og mord for satanister. Vi er av den oppfatning at dersom man skulle lagt en så vid forståelseramme til grunn, ville det oppstå problemer med å skille denne kriminaliteten fra kriminalitet generelt. Vi har selvfølgelig sett eksempler i Norge der selvutnevnte satanister tar på seg ansvar for kirkebranner og lignende. Den mest framtredende satanisten i Norge på 90-tallet, er nok Varg Vikernes, alias Greven. Han soner nå en dom på 21 år for kirkebrann og mord.

 

I de fleste tilfellene hvor slike handlinger er begått, er den sataniske aktiviteten minimal. Det dreier seg ofte om å ha lest noen sataniske bøker, hørt noe sataninspirert musikk eller sett noen okkult filmer. Denne rammen blir likevel lagt til grunn både av folk flest, politiet, kristne miljøer og enkelte forskere som forsker på satanisme. Forsker Jan Brøgger hevder at de episodene vi har vært vitne til hovedsakelig er å betrakte som guttestreker. Likevel mener han at de må tas alvorlig, men ikke på Satans premisser. Den siste definisjonen mener vi er helt uegnet da det å erklære seg, eller se ut som en satanist, ikke er noe bevis for at man virkelig dyrker onde krefter.

 

Professor Bill Ellis, i USA, har lenge drevet med undersøkelser omkring ungdom og satanisme, hans forskning viser at ungdommens-satanisme kan deles i tre kategorier. Hans viser i sin undersøkelse at de fleste ungdommer faller innenfor en kategori hvor handlingene ikke er begått med sataniske motiver, og derfor ikke kan anses for å være satanisme. Man kan likevel ikke utelukke at det finnes ungdommer som objektivt sett er å betrakte som satanister. Den offisielle og renessansesatanismen er den "ekte" formen for djeveldyrkelse. Her er det imidlertid svært få holdepunkter og beviser for at groteske handlinger og ritualer er foretatt Når det gjelder ungdomssatanismen finnes det bevis for onde og sataniske handlinger, men som vi har belyst, er dette hovedsakelig ikke satanisme. Man baserer altså eksistensen av hemmelige og groteske sataniske sekter på handlingene til ikke-satanister!

 

Symbolbruk

 

Ungdomssatanistene har i likhet med andre ungdomskulturer sine særegne symboler. Klesstilen er påfallende og lett synelig for andre. Satanistene er svært ofte svartkledd. De har hvit ansiktsmaske, dødsmasken, er langhårete og har gjerne svartfarget eller blondt hår. Deres spesielle kles- og symbolbruk fører til at det blir et markant skille mellom gruppen og omverdenen. Dette skillet gjør gruppen mer sammensveiset. De mest iøynefallende symbolene satanistene benytter ved ritualene er opp-ned kors, tveeggede dolker, gjeitesymbolet som er tegnet på Satan og Pentagrammet - en femkantet stjerne omsluttet av en sirkel. De satanistiske ritualer foretas som regel innenfor Pentagrammets grenser.

 

Ungdom generelt har i flere tiår benyttet musikk som en utvei for å skape avstand til foreldrenes og samfunnets stress og press. Musikken har blitt benyttet som et medium til å frembringe deres syn på tilværelsen og ikke minst et middel for å bli hørt. Musikken fungerer også som en integrerende faktor ved at det dannes en fellesskapsfølelse. De ulike ungdomsmiljøene har særegne musikkstiler, og velger den som de i størst mulig grad kan identifisere seg med. Satanistene benytter de to musikkartene Black Metal og Death Metal som er avarter av Heavy Metal. Black Metal er den mest ekstreme av de to stilene. Denne stilen kjennetegnes som dyster og klageaktig, en veldig destruktiv musikk, hvor tekstene ofte inneholder hyllest til Satan og det onde.

 

Satanisme og andre ungdomskulturer

 

I følge litteratur vi har lest, hevder forskere at ungdomskulturer skapes ved den gjensidige nærhet og avhengighet som man ser mellom ungdom. Ungdom er en forholdsvis homogen gruppe når det gjelder kulturverdier. De har ganske lik smak når det gjelder musikk, klesstil og holdninger. Konsekvensen av dette blir at det dannes en hovedkultur som ungdom tilstreber seg å følge. Mange vil unngå å skille seg ut og følger derfor det de andre gjør. Det finnes likevel ungdom som skiller seg ut fra denne hovedkulturen. De kan ha en klesstil, en musikkstil, et verdisyn eller en atferd som skiller seg kraftig fra hovedkulturen. Disse avvikende ungdomskulturene kan oppstå som et resultat av sosiale forskjeller og motsetninger som også finnes blant ungdom.

 

Vi har tidligere sett at løsrivelse fra foreldre og jakt på et ideal er et generelt trekk ved ungdomsgenerasjonen. Opprørstrangen er en naturlig del av utformingen av menneskets personlige identitet, i form av sosialisering. Utformingen av identiteten kan føre til konflikter mellom ungdom, foreldre og samfunnet. For å skape en konflikt må ungdommen velge et verdigrunnlag og ideal som skiller seg fra foreldrenes verdier og som da danner et avvikende verdigrunnlag. Dette verdigrunnlaget vil variere alt etter hvilken sosial klasse foreldrene tilhører. Dersom familien tilhører arbeiderklassen, vil en opphøying og kjemping for å nå middelklassens verdier opprøre foreldrene mest. For ungdom tilhørende middelklassen vil man forkaste middelklassens vektlegging av materiell velstand til fordel for et anti materialistisk verdisyn. Slik vil altså noen handlinger kunne være opprørske for enkelte, men ikke for andre.

 

Når det gjelder gruppeforhold opptrer ungdomssatanistene som tidligere nevnt i små gjenger, aldri i store grupper. Satanistiske grupper er både lukkede og fiendtlig innstilt overfor utenforstående. Ungdommene samles for å leke med ritualer som de har lest eller hørt om, eller for å begå hærverk og andre "satanistiske" handlinger. Et eksempel på dette er de satanistiske handlingene som angivelig fant sted i tyskerhulen i Stavanger, der satanister tagget og ofret. Forskere hevder at satanist miljøene er svært mannsdominert og gruppene er hierarkisk oppbygget. Maktdyrkingen er enormt viktig for satanistene. De samme forskerne hevder at satanistenes grenser for hva som er rett og galt stadig forskyves og man mener man må se dette i nøye sammenheng med deres ritualer:

 

"Kun gjennom å forstå deres ritualer kan man forstå at deres norm grenser forskyves så raskt som vi kan se i dag at norm grensen forskyves"

 

Dette sitatet kom fra Britt Torgersen, lederen for denne forskningskomiteen.

 

Disse maktdyrkingsritualene fungerer for å integrere og gjenintegrere et medlem av en satanistisk gruppe. De fungerer også som en gjensidig bekreftelse eller oppslutning om hva de andre medlemmene har felles; en styrking av "vi-følelsen".

 

Avslutning

 

Satanisme står for en religiøs gruppering i samfunnet som stadig er strekt økende. Det kan være mange årsaker til dette, men personlig tror vi at hovedgrunnen ligger i at det stadig blir vanskeligere å lykkes som enkeltindivid, samtidig som man trenger alternative ungdomskulturer å identifisere seg med. Personlig mener vi at man må skille mellom satanister som en gruppering og de personlige holdningen enkeltpersoner har. Satanisme som religion vil aldri bli en stor religion på linje med for eksempel kristendommen, men som en gruppering av individer med ett kanskje litt annerledes syn på de høyre makter, vil nok satanisme i framtiden også finne sin plass.

 

Kilder

 

Familie boka , 4. Utgave, 1974
Aschehoug og Gyldendal, Ettbinds leksikon, 1983
Avisartikkel om Satanisme i Stavanger aftenblad
Klipparkivet på Kongsbakken
Diverse undersøkelser av forskere som vi fant på News-Group Servere på Universitetet
Den satanistiske Bibel, av Anton Szandor La Vey

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mogthegamer69
27.03.2017 10:31

Bra!
37
anbefalinger
TOERIEN ER SAN

Selene
16.10.2006 02:33

Bra!
30
anbefalinger
Huffda... Her har dere virkelig kommet skjevt ut. Jeg er satanist selv (medlem av the First Church of Satan) og kan virkelig ikke annet enn å riste på hodet av denne oppgaven. La meg få påpeke de største feilene for dere.

Aleister Crowley var en okkultist, ikke en satanist per se. Og boka heter "The Book of the Law". Denne har dere helt klart misforstått grundig, som tidligere påpekt av en annen.

LaVey grunnla ikke "The First Church of Satan" men "The Church of Satan". FCoS er en separat gruppe dannet og ledet av John Allee. Nettsidene deres finner dere på www.fcos.us.

Det blir feil å si at satanismen er bygd opp av forskjellige ritualer. Heller er ritualene en måte å fysisk uttrykke den filosofien som ligger til grunne for religionen. Ikke alle satanister utfører ritualer.

Den sorte messe er på ingen måte en obligatorisk del av satanismen. Ofte blir den bare brukt som et virkemiddel for å frigjøre seg fra informasjon og handlinger som har blitt presset på en av andre religiøse bevegelser, for eksempel kristendommen. Og nei, ingen satanist med vettet i behold ofrer dyr/ mennesker/ annet eller drikker blod. Hvorfor skal et annet levende vesen lide for min religiøse praksis? Selv er jeg vegetarianer og vurderer å bli veganer.

Kirkebrenning er for pyser som ikke tør stå frem og ta ansvar for det de har gjort. Jeg har ingen respekt for dem, og synes det er trist at satanismen skal bli koblet opp imot slike sinnsforvirrede mennesker.

Varg Vikernes har selv tatt avstand fra satanismen. Altså er han ikke satanist.

Det fins ikke noen "satanist- look". Naboen din som alltid er så blid og hyggelig kan godt være satanist uten at du noensinne kommer til å mistenke dette.

Metallsjangren har i grunn ingenting å gjøre med satanismen. Det er ingenting som tilsier at for å være satanist så _må_ du høre på metall.

"Satanismen er i stadig vekst"?! Jøss, det visst jeg ikke... rart at man ikke har nevnt det på mailinglistene til FCoS! Det ville jo vært nyhetssak nummer én!

De fleste av kildene deres er upålitelige og foreldet. Dere skulle sett dere litt rundt på internett istedet. Se for eksempel på: satanism101.com, churchofsatan.com, fcos.us, religioustolerance.org og ta et søk etter sidene til Vexen Crabtree. Er dere interessert kan dere også se på mine egne sider på http://selene666.blogspot.com.

Med vennlig hilsen
~Selene

Karoline
06.09.2006 18:04

Bra!
11
anbefalinger
Ta en titt på dette, dere:


Jordas Elleve Satanistiske Regler1. Gi ikke råd og veiledning med mindre du blir spurt.


2. Fortell ikke om dine plager og bekymringer til andre uten at du er sikker på at de vil høre dem.


3. Når du er på andres eiendom, vis respekt eller la være å gå der.


4. Hvis en gjest på din eiendom irriterer deg, behandle ham onskapsfullt og vis ingen nåde.


5. Ikke gi seksuelle råd uten at du har fått riktige signaler.


6. Ikke ta ting som ikke hører deg til, med mindre det er en byrde for den andre personen, og han ber om å bli reddet.


7. Ta vare på magiens makt hvis du har fått den til å gjøre som du sier. Hvis du nekter magiens makt adgang etter å ha påkalt den, vil du miste den igjen.


8. Ikke klag over noen ting så lenge du ikke trenger å se på deg selv som et subjekt.


9. Skad ikke små barn.


10. Drep ikke umenneskelige dyr med mindre du blir angrepet eller trenger mat.


11. Når du går på åpent territorium, ikke plag noen. Hvis noen plager deg, be ham slutte. Hvis han ikke slutter, ødelegg ham.
De ni sataniske erklæringer1. Satan representerer fråtsing fremfor avhold!


2. Satan representerer vital eksistens fremfor tåkefylte drømmer!


3. Satan representerer ubesmittet visdom fremfor hyklerisk selvbedrag!


4. Satan representerer godhet mot dem som fortjener det, fremfor spilt kjærlighet til de uverdige!


5. Satan representerer hevn fremfor å snu det andre kinnet til!


6. Satan representerer ansvarlighet for den ansvarlige fremfor omtanke for psykiske vampyrer!


7. Satan representerer mennesket likt et annet dyr, noen ganger bedre, men ofte verre enn de som går på alle fire, et dyr som på grunn av sin "guddommelige åndelige og intellektuelle utvikling" er blitt det grusomste av alle dyr!


8. Satan representerer alle de såkalte synder, ettersom de alle fører til fysisk, mental eller følelsesmessig tilfredsstillelse!


9. Satan er den beste venn kirken noensinne har hatt, da han har holdt dem travelt opptatt i alle disse årene!


30.04.2007 16:25

Bra!
11
anbefalinger
Sinnsykt idiotisk skrivi!! Du har her skrivd om Antikrister Djeveldyrking og ikke Satanisme, dermed skulle overskrifta vært "Antikrist" ikke Satanisme... Hvorfor alle tar Oss Satanister for Antikrister og Djeveldyrkere skjønner jeg lite av... Vi står for mennesket og hva vi er i stand til, vi setter ingen Gud høyere enn oss sjøl, og av den grunn tilber vi ikke Satan på den måten du beskriver her... Det var bra skrivi da, men alt nesten alt var feil... Hehe Razz :-P
Du er sikkert en trangsynt Kristen som velger å tru hva du hører og bla bla bla...
Jeg har en melding til alle kristene:
Deres Gud er oppfunnet fordi mennesket var urolig når noe uforklarelig ("mirakler") skjedde og de trengte noen å skylde på... De trengte også noen å drepe i navnet til, så de kunne gå i krig... Vips der er Gud lagd... Etterkommer av alle de Greske gudene som blei oppfunnet på samme grunnlag...
En ting til Mr. Kristen god troer, SJEKK FAKTA FØRST!!!

Geno C. Ide
24.02.2006 11:02

Bra!
8
anbefalinger
Satanisme er som annen humanisme: menneskesentrerte tåpeligheter. Eneste forskjellen er at man slipper det evinnelige gnålet om menneskerettigheter og FN og Amnesty International osv. Stort sett, ihvertfall. Men mennesker? Hva er vitsen med å dyrke det verste avskummet planeten har sett? Noen av neandertalerne hadde en slags bjørnereligion; selv de hadde funnet en art mer verdig tilbedelse.

Om noen fjortiser har moro av litt satan-basert opprør, la dem holde på. Det er tryggere, sunnere og ikke minst mer estetisk enn den kriminalitetsdyrkende hiphop-"kulturen".

---M.O.: Gaia Liberation Front---

Joakim
28.12.2007 21:00

Bra!
7
anbefalinger
La alle mennesker ta sitt egne valg når det gjelder religion. Satanisme er en religion, men blir ofte dyttet vekk i og med at de fleste folk mener at det heller til det onde og svarte. Hvorfor? Vel.. En fjær blir til fem høns, right? Ryktene sprer seg om at Satan er så fæl og ond og bare påfører menneskene elendighet. Men.. Søk i deg selv og finn svarene.. Hvem er den rette? Alle kristne og ikke-troende er jo helt åpenbart hypnotisert av bibelens innhold og de kristne ulver i fåreklær. De mater flere og flere folk med Bibelens innhold om at Satan er løgnens far.. Mitt råd til de som ikke har funnet sin tro ennå : Ikke la de kristne påføre deg løgn. Finn din tro for det kommer en tid i alle individers liv, da ordet “tro” blir en del av deg. For lenge siden, da jeg bar et opp-ned kors og lusket utenfor en kirke i Oslo, ble jeg kastet ut av området.. Presten virket for meg helt hypnotisert av kristent søppel. Han viste korset imot meg og nærmest skrek til meg med ville øyne. Og det var da jeg fattet at det var noe helt feil med de kristne. I Bibelen står det at menneskene ikke skal bære hat mot andre folk, men nåtidens kristne, gjør det helt motsatte av Bibelen. Og allmektige Jehova har i gammel tid sagt at menneskene har et valg.. Ethvert menneske skal kunne velge om de vil stå på Satans side eller Jehovas side. Dette er ditt valg! Og den siden du velger å stå på, skal vise seg rett eller gal når dommedagens klokker ringer inn den siste time..

L
13.11.2006 22:34

Bra!
6
anbefalinger
Satanisme er(iallefall nå) i omtrent alle tilfeller en holdning. Et politisk standpunkt - ikke en religion. Folk som hører på black metal og er satanister har misforstått - black metal handler om å rive vekk den anti-norske kristendommen og etablere et gammel-hedensk rike. Satanist-symboler brukes kun for å demosntrere hat mot kristendommen, Åsatru er mye mer i riktig retning religiøst sett.

Nå snakker såklart om ekte svartmetall - ikke populariserte ting uten dybde og mening.

Kristoffer
21.04.2004 20:34

Bra!
5
anbefalinger
Det finnes også Goth, de blir ofte sammenlignet med satanismen, noe som er svært feil!

Sven
10.05.2004 10:56

Bra!
5
anbefalinger
ja du er satanist...for faen!

Derrick
27.09.2004 01:54

Bra!
5
anbefalinger
Her stod det mye idiotisk, og særlig enkelte, jeg referer spesielt til Hilde. oppnedkorset er et symbol på anti-krist, det viser til at man er imot kristendommen. men takk til enkelte få for fornuftige innslag her!

doffen
16.05.2004 02:11

Bra!
4
anbefalinger
bare for å rette opp. du TROR ikke på satan. satan blir levende igjennom deg, du er satan på ditt beste, eller verste....handler om definisjon...

det med opp ned kors er en mote, wannabe antichrist.

1. Satan represents indulgence instead of abstinence!

2. Satan represents vital existence instead of spiritual pipe dreams!

3. Satan represents undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit!

4. Satan represents kindness to those who deserve it instead of love wasted on ingrates!

5. Satan represents vengeance instead of turning the other cheek!

6. Satan represents responsibility to the responsible instead of concern for psychic vampires!

7. Satan represents man as just another animal, sometimes better, more often worse than those that walk on all-fours, who, because of his “divine spiritual and intellectual development,” has become the most vicious animal of all!

8. Satan represents all of the so-called sins, as they all lead to physical, mental, or emotional gratification!9. Satan has been the best friend the Church has ever had, as He has kept it in business all these years!

5. Satan represents vengeance instead of turning the other cheek!

denne er min favoritt.

Satanists do not believe in Satan. On the other hand, Satanists do believe in Satan. It depends on what you mean by "believe in" and what you mean by "Satan."

Do I believe in a funny-looking creature in red tights with horns and a tail? No. Neither do I believe in the literalist Christian lie that He is a former angel of Jehovah thrown out of Heaven for being too uppity.

What I believe in is a Satan that represents the so-called "dark side" of humanity. He represents selfishness, anger, lust, hatred, pride and all the allegedly negative emotions. He represents getting whatever you want. He is not "real," in the sense that you and I are real, or the President is real, or the shopkeeper around the corner is real. What He represents is very real, however.

I do not believe in Him the way that Christians believe in their pathetic deity. I do not worship the Dark Lord, nor do I look to Him for a diabolic stamp of approval on the way I live my life. I am the only being whose opinion ultimately matters. I am a Satanist because it pleases me to be so, not because I have been threatened or coerced or deluded into the religion.

Satan is as real as I am. What I mean by this is that insofar as I manifest the Satanic ethos, Satan becomes real through me. I am, at my best (worst?), the incarnation of Satan Himself.

What is the Satanic ethos? At its simplest, it is pure egoism: total and exclusive concern for myself. I am nice to other people on occassion because I want to be, not because someone is telling me that I "should." I could just as easily be cruel to them, with just as much moral foundation -- I was cruel to them because I *wanted* to be cruel to them. More on this idea in a later chapter.

Satan is real because I am real, and we are one. His empire is my empire and it grows daily, giving us greater power and influence. The only "worship" that I do involves pleasing myself by doing whatever I want to do.

Who is a Satanist? Quick answer: I am.

I am me; nobody else is. I can call myself a Satanist. I can call myself a Buddhist. I even reserve the right to call myself a plate of fruit salad if I so desire. You can agree with, disagree with, laugh at, applaud, worship or ridicule me. The one thing you can not do is argue with me. You can argue at me, but I refuse to be led into any sort of discussion on the topic.

The fact that I am a Satanist is an axiom. It is not subject to debate, proof or criticism. You either accept it, or you reject it. It's that simple.

As the axiomatic Satanist, my religious beliefs and disbeliefs constitute Satanism. This is not open to debate either. Similarly, I can decide to accept or reject you as a Satanist. There is no court of appeal, no higher authority; you have no recourse.

I refuse to subject myself to another's definitions. I will choose whatever label I want to with which to identify myself. I will tell you what that label means when I use it. You, and others, may have other definitions for that label. That is not my problem.

I do not insist that you adopt my labels as your own, nor that you associate my meanings with them. Neither will I consent to having your labels and meanings imposed upon me. Unless our labels and meanings overlap to some degree, communication will become not only impossible and frustrating, but distasteful and undersirable as well.

I am a Satanist. I define Satanism. I decide who is or is not a Satanist. This may be egotistical; this may even be megalomaniacal. It is most certainly the truth.

No pretense will be made at apologizing for offending you. If you are offended by what I say, then what I say is meant to offend you. I have no patience with sycophants or dabblers. There is no room in my universe for endless debate or pointless politeness. There is only room for work, for effort, and for results.

Hear the Word of Satan.Bah
04.07.2004 05:27

Bra!
3
anbefalinger
Hvorfor skal alle i dette landet ha en mening om andre? Kan ikke folk få lov til å drive med sitt, sett at det er legalt? Du som mener en negativ ting om et annet menneske; er du så mye bedre selv? Isåfall; hva gjør deg til et bedre menneske? La folk styre med sitt i fred og ro.


19.04.2007 09:29

Bra!
3
anbefalinger
Halo, hvis man går med opp-ned kors så betyr det ikke at man er satanist, det betyr at man misliker kristendommen, og ikke vil ha noe med den å gjøre. Men uansett hail satan \m/ altså satan i oss selv. Btw, bra oppgave om satanismen :]

storm
13.05.2004 11:13

Bra!
2
anbefalinger
Du er ikke satanist bare fordi du hører på Dimmu. Men du skal faen meg ikke gå rund med oppned kors hvis ikke du er satanist. Det må være det mest patetiske du kan gjøre. Den sataniske bibelen kan du kjøpe på Witchy Bitchy hvis du bor i bergen. Der finner du veldig mange bøker om Satanisme, svart messe, svart magi. Og de kan også bestille bøker til deg.
Hilde- hvis ikke du vet selv om du er satanist eller ikke, bør du faen meg finne ut av det. Tror du på satan, følger du den satanistiske bibelen? Det er spørsmål du må spøre deg selv og du elsker ikke satan, det ordet blir ikke brukt.


17.09.2004 09:10

Bra!
2
anbefalinger
jeg elsker og høre dimmu og jeg kaller den nyeste plata demes bibelen min jeg er satanist og jeg er stolt av det jeg hater deg og denne forbannade siden for du gjør skam på alle satanister her i verden

Zyark
28.10.2004 15:00

Bra!
2
anbefalinger
www.ordoilluminatorum.com
sjekk det ut! dere har mye å lære enda..

MALIN!
30.11.2004 22:54

Bra!
2
anbefalinger
HVIS DU LURTE SÅ KAN MAN IKKE SE PÅ EN PERSON VED SMINKE OG KLÆR AT DEN ER SATANIST, EN SKIKKELIG BERTE SOM GÅR MED ROSA OG ALT DET DER KAN VÆRE SATANIST, DET DU TENKER PÅ ER NOK GOTHERE! SATANISME ER EN TRO IKKE EN KLES STIL...

Black Angel
20.01.2005 22:49

Bra!
2
anbefalinger
Samme faen, blås i at det fins satanister, drit i kristendommen, religion er bare for naive dritt hauer uansett, kommer aldri noe godt ut av det, se på alle krigene vi har pga religion. Kristendommen er ondere enn Satanist religionen og, for kristendommen har drevet med heksebrenning og jødeforfølgelse. Black metall er grei musikk det, men det er faen ikke bare om satanisme, langt fra alle black metall banda synger om satan, faktisk synger de mer om filosofi og natur, og slikt, og hat da selvfølgelig. Hadde vi ikke hatt noen religion hadde verden vert bedre....

Høstkveld
12.02.2006 18:04

Bra!
2
anbefalinger
Satanisme er enten en lineær motsetning av kristendommen (lite vanlig) eller en slags freud/nietzsche/sartre-inspirert humanisme signert LaVey (litt mer vanlig). Begge deler er tåpelig. Oppgaver som denne gjør ingen ting bedre.

Jeg husker at for snart et år siden ble det kasta blod på Gjerpen kirke, utenfor hjembyen min Skien. Den lokale blekka (Varden) hevdet i store bokstaver at satanister sto bak, noe de fleste deromkring fortsatt tror. FEIL. Ingenting beviser satanistisk innblanding. Jeg kjenner dessuten fyren som gjorde det, han er bare litt mer økologisk interessert enn folk liker, det er alt man kan si om han. Dette er et eksempel på hvordan både "satan" og satanisme kan fungere som et fugleskremsel for godtroende plebeiere som Icei (over), hvis kommentar forøvrig snakker for seg.

Hilsen fra kirkemannen: sjekk ut Pentti Linkola.

Høstkveld
13.02.2006 20:54

Bra!
2
anbefalinger
...eller Eurnasi-kirken (ikke satanister de heller) www.churchofeuthanasia.org

Save the Planet - Kill Yourself!


01.08.2006 11:48

Bra!
2
anbefalinger
hei folka... jeg hører på Black metall osv. og jeg er IKKE satanist!!!!! de er HELT feil å si at de som gjør d er Satanister!! okei... det er faktisk vanskelig å se om man virkelig er satanist!! jeg digger svart og blod rødt... går nesten bare i svart !! men er jeg Satanist?? N E I !!!!! jeg hadde foresten ei veninne som var d... så jeg veit hva jeg snakker om!! men en ting folka?? åssen farger har d stjerne symbolet??  Confused :-\? har aldri sett d... og jeg kjøpte et skjede som kan ligne på d... det er en femkantet stjerne med rødt rundt... og en runing utafor der igjen... betyr d at jeg er Satanist?? jeg digger kjede... men vil ikke ha d vis d betyr d... kleem

Mester'n
18.11.2006 13:46

Bra!
2
anbefalinger
Prototyp dritt stil, jeg ville gitt den en 3er fordi den er så jævlig prototyp. En ting til, legg av dere å kalle death/black metall for satan musikk , høres bare uvitende dumt ut.

søster til min bror
20.11.2006 16:35

Bra!
2
anbefalinger
"Hva i huleste er dette?!?!? Beklager, men hele artikkelen er #%%&/¤#!!!!! Kom over denne artikkelen ved en tilfedighet og jeg er bare nødt til å si at mye "forfatteren(e)" har skrevet er FEIL!!!! F.eks. "...Både kristendommen og satanismen er bygget opp rundt ulike seremonier og ritualer..." Nei, det er ikke rett i det hele tatt!!! Ritualer blir kun brukt tilknyttet seriøse episoder, og utføres bare av en prest/prestinne, hvordan kan "religionen" da være bygget opp rundt ritualer/seremonier?
Hvordan i all verden kan du/dere ha fått 5/6 på dette???"
Ja du er jo eksperten!!!!
Jeg mener at stilen var bra og hjelper meg på tentamen!

dNa
28.05.2007 15:56

Bra!
2
anbefalinger
Man skal RESPEKTERE menneskenes valg. Og artikkelen din var teit. Neste gang dobbel sjekk dine fakte....... Sad :-\(

.
24.05.2008 01:59

Bra!
2
anbefalinger
religion er skrot

Somhing Wild!
27.05.2008 23:10

Bra!
2
anbefalinger
satanisme er en levempte og en religion, det finnes sort of to satanisme måter, og begge består av valg. DaVay satanismen er en levemåte, der du kan velge hvordan du lever osv. det vil jeg kalle ny moderne satanisme, mens den andre satanismen er en religion, som kom når kristendommen begynte å blomstre, noen folk lagde denne religionen ut av kristendommen,jødismen, og islam fordi de ikke likte reglene og ville være mer frie. npr det gjelder ritualer og djevel dyrking så går det mer på okkultisme, satanister kan selv velge om de vil drive med svarte kunster og offring av dyr/mennesker, hvis de tror på sånt(nå fortiden så ville dette være helt absurd og ende med fengsel, bot og dyrevern på nakken) djeveldryking er mer heksegreie forresten... og de fleste hekser er/var satanister så derfor blir det knyttet til satanisme, så det er på en måte rett, og de folka som tror på Lucifer(som er satan som var en engel som ikke likte gud osv, lucifer betyr forresten lysbringer...) så går det under religionen, noen satanister mente også at siden det var så mye jævelskap og dritt her i verden, så måtte satan logisk sett være gud, fordi satan er sort of ondskapen(i jødedommen, kristendommen, og islam). så de trodde på en måte på gud. det er vel det vi fleste ser i satanismen, men den nymoderne stanismen, bringer bare stanismen i et bedre lys. det er litt teit men jeg bryr meg egentlig ikke om det. grunnen til at jeg synest det er teit er fordi satanismen er bygd på å motsette gud og kristendommen, jødedommen og islam, så derfor har det my med svartekunster offring og sexuelle perverisoner og gjøre, fordi det var forbudt i de tre nevnte religionene, så det var vel et slags opprør mot religionene.


dette her er bare det jeg mener om satanisme, det finnes ingen faste bevis for dette, og jeg vil ikke motsi hva ekte satanister mener. men wannebe satanister kan dra til midtøsten og ta bli halshogd av en eller annen fanatiker. forresten, opp ned korset er et symbol på anti-krist og har egentlig ikke så mye med satanismen og gjøre...

når det gjelder satanmusikk, sp finnes det, men satan musikk kan være alt fra pop til metal, det er innholdet i tekstene og de som synger som får det til å bli satan musikk. når det gjelder andre band sånn som deicide, god dethroned og vader, så kan noen av sangene kalles satan musikk, men det er mer antikirst en satanistisk. jeg hører på alt som heter metal,untatt emo dritt, fordi det er patetisk og høre på noen som har det så vondt og vil kutte seg opp osv.osv


CHILDREN OF BODOM FTW!!!!!!!!!!!!!!

Christine
06.05.2004 23:35

Bra!
1
anbefalinger
Lene: Det er jo ikke påstand her om at det BARE er satanister som hører på b&d metal..... Les litt nøyere neste gang!

Sven...en gang til
10.05.2004 10:59

Bra!
1
anbefalinger
Hører på satan musikk sjøl, men går faen ikke rundt med omvendt kors og elsker satan...................

Svens venn
12.05.2004 08:51

Bra!
1
anbefalinger
gee, du som elsker satan, har du et slags personlig forhold til han? siden du kjenner han så godt? gee... tosk! n00b!

Daniel
13.05.2004 15:53

Bra!
1
anbefalinger
Det hva da som faen..
Dimmu Borgir er bra.. MEN de har blitt så jæævla popfikserte..
Begynte å høre på Immortal.. DET BESTE METAL BANDET I VERDEN.. også er de norsk.. Men uansett.. Ut ifra det jeg har hørt, så er ikke Satanismen en religion, men et livssyn og en levemåte!!!!


29.08.2004 17:40

Bra!
1
anbefalinger
å herre gud er det mulig å bli så jævlig patetisk som mange her er???huff*skuffa*
Dimmu Borgir og anna metal musikk er ikke Satan musikk i den forstand, men mye er retta mot Satan.
Å hvis man knytter seg til satanismen så er man helt fri, fordi satanismen er en helt fri "religion".å for å forstå satanismen så man vare dyrisk, komme seg tilbake på jorden. ikke gå rundt å tenke "jeg er et menneske jeg, å er så jævlia mye bedre en alle andre dyr". hvis du tenker sånn og kaller seg en satanist, så har man missforstått hele greia. satanisten holder seg på et likt nivå som alle andre dyr, å har det dyriske innstinktet. hvis det er noe noen lurer på så går det jo ann å sende meg en e-mail ell no Smile :-\)


13.09.2004 19:55

Bra!
1
anbefalinger
Her var det mye dumt, jeg er ikke ekspert selv, men jeg ser jo at noe av dette er helt idiotisk..

\"Du storm? jeg vet om MANGE som går med oppned kors som HATER black metall og Satan og slike ting.... bare fordi man har oppnedkors betyr det ikke at man er satanist da... \"

Gå med opp-ned kors når du hater \"satan\"?
Det er jo det ultimate hykleri, du kan ikke være særlig klok, eller oppegående.
Å ikke være anti kristen, eller satenist, men bære opp ned kors?
Forde formen er så eksepsjonelt fin da eller?


20.09.2004 21:34

Bra!
1
anbefalinger
TROR DERE PÅ SATAN TROR DERE PÅ GUD!! Så enkelt er det;hvem skapte jorda & mennesker? GUD! Satan levde på jorda!!! Jeg er ikke kristen, men tror heller ikke på satan: Hører black,death,goth & heavy metal!!!

Kevin
29.09.2004 15:14

Bra!
1
anbefalinger
ok, dere har misforstått noe enormt mange av dere. Jeg er ikke satanist, men anti-kristen, STOR forskjell. Hater du linux elsker du ikke windows. Det er ikke snakk om enten eller. Opp ned kors er mer et tegn på hån av kristendommen enn hyllest til satanismen. Den sataniske bibelen sier at man ikke skal tilbe satan, men at man skal være frisinnet og ikke lenket slik man blir av kristendommen. Det med musikken er også en annen ting: Selv om man liker death metal og black metal, betyr det ikke at man har en gryte hvor man brygger heksebrygg og maner fram demoner. Ikke alle som hører på pop er homofile, er de vel? Ikke alle som hører på datakomponert musikk er narkomane, er de vel? Hører på en rekke grupper, alle black og death, men hvorfor gjør dette meg til en satanist? Kanskje fordi jeg setter pris på genialt instrumentbruk og kongevokaler som viser skikkelig musikk, og ikke det andre skvipet, som hiphop med en rytme hele veien, eller trance som er VM i gjentagelse? er like dumt å lese som jødepropagandaen til Hitler, er jo så helsikes fordomsfylt at jeg er i ferd med å bitchslappe skribenten med en gigantisk plastikkrullestol. Det med at Thyme skriver at hva er så spesielt med opp-ned kors? ikke annet enn at vi vil vise andre mennesker hva vi føler. Vi protesterer mot eventyrene de kristne forgifter oss og seg selv med. Så før dere slenger ut masse dritt om Metal=satanister og hater du kristendommen= satanist, så gjør grundigere research, er så drit lei av ignorante mennesker som ikke vet hva de snakker om. Skal du ha den reineste formen av norsk black metal uten tilsnitt av satanistiske innlegg, hører du på Immortal som btw er best  Smile :-\) Men spar meg for kristne "gud er god" meningsløse og vagt holdende replikker til dette innlegget, takk.


20.01.2005 22:08

Bra!
1
anbefalinger
satanister bruker kanskje oppnedkorset, men det betyr vel bare ant-krist, at man ikke er kristen, de bruker vel heller det omvendte pentagram som betyr ondskap eller no

digger Immortal jeg og
20.01.2005 22:30

Bra!
1
anbefalinger
Hei kevin, genialt sagt, Immortal er KONGE, de sier selv at de ser på seg som det viktigste black metal bandet, de synger jo om Winter, Grimness, Darkness, Death, Blashyrkh. Og disse som har skrevet det på denne siden, tror musikk har noe med religion å gjøre. Jeg kan forresten Pure Holocaust på gitar, holder på å få igang et black metal band.


14.04.2005 11:10

Bra!
1
anbefalinger
Faan, da! Jeg begynner å bli "satanist" som dere kaller det, men jeg går ikke rundt med oppned kors og svarte klær fordi! I Satanismen skal man kunne gjøre hva man vil, er ikke det hele saken? Riktignok er svart hovedfargen, men tenk om man ikke vil at noen skal legge merke til at man er satanist? Da bør det være lov å gå med andre farger og! Jeg elsker Black/ Death Metal, og blir mobbet som helvette på skolen! Akkurat nå leter jeg etter et sted å kjøpe den satanistiske bibel. Fint om noen hadde sendt en mail til meg om dette! Jeg bor ganske nærme Tr.Heim. Men ingen kan kalle seg Satanist hvis man ikke tror på og dyrker Satan!!!!

Tordenguden
22.04.2005 00:43

Bra!
1
anbefalinger
her var det mye stupiditet gitt! har ingen skjønt Nietzsche's "hinsides godt og ondt " filosofi? hva som er godt kan være ondt for deg og motsatt. Begreper er subjektive..objektivitet finnes ikke da vi alle sanser og opplever verden forskjellig...satan er kun et begrep jeg bruker for å beskrive min livsfilosofi...det er et konsept/en arketype i mitt sinn....


27.04.2005 13:07

Bra!
1
anbefalinger
Hva er det med folk og det at all metal er "satanmusikk"? Det er black metal som er satanistisk innspirert musikk... Jeg kan ikke mene å ha hørt at Nightwish eller Ensiferum har laget noe satandyrkende musikk? Men for guds skyld..  Confused :-\? det ble litt feil da. Men corect me if im wrong... Noe jeg tviler sterkt på. Satanismen har foresten vært siden før kristi fødsel.... ordet satan kommer av et gammelt babylonsk språk... Men det har selvfølgelig ikke vært fær på begnnelsen av 1900 tallet satanismen begynte å blomstre... Og som tordenguden var så vennelig å på peke. Det som er godt for deg er "snillt" for å si det slik.... Og satan er bare alteregoet ditt for å si det på en litt rar måte... Du tilber deg selv i satanismen... Smile :-\)

TheWise
25.05.2005 00:09

Bra!
1
anbefalinger
opphavet til satanister er jo faktisk noe så enkelt som at det før eksisterte kvinnegrupper som satte seg opp imot mannsdominansen, og disse kvinnene ble kalt hedninger og hekser; tilhengere av djevelen, ergo satanister (ordrett), fordi mennene syntes lite om deres intensjoner, og brukte bibelen til å støtte sine syn. Satanister har bare holdt fast ved navnet.

Let all the Christian souls burn in hell.
28.06.2005 20:18

Bra!
1
anbefalinger
Black angel:Endeli noe som nærmet seg bra. Jeg er ikke satanist,men jeg er faen meg antikrist! La oss ta knekken på alle kristne.Det er alt for mange av dem,og de er de største hyklerne vi har her i verden. La kristendommen dø! Men la også de kristne få et valg. Leve eller dø. Vil de leve,får de holde kjeft og aldri mer dukke opp i nærheten av oss for å skulle frelse oss. Vil de dø,får vi en helvettes god seremoni. \"Burn the Christian Flesh! \"

Men dere som snakker om at dimmu har så jævla satanistisk musikk,-les tekstene! Hver sang handler om forskjellig.Noen er ganske nasty,men f.eks.denne.Hvor satanistisk er den?

1. Alt Lys Svunnet Hen

Glinsende månelys ovenfor driver
Frostlagte stier viser vei
Svarte sjeler farer henover natten
Inn gjennom skodde heim

Alt har svartnet
Alt lys er svunnet hen
Lødig trer vi nå inn i Riket
I minne om at våre spor blir fulgt

Omgitt av sorgens dis
Skrider ferden frem
Som en skare av likkledde skrømt
Vandrer vi jervens hjem

Brisen fører oss over norske myrer
Forbi hver en tåkegrend
Med hatet i våre harme sinn
Reiser vi for aldri å komme igjen

Den dere kristne kan komme dere ned der alle jøder og faenskap bor,
så skal vi antikristne herske over moder jord.

Og en ting til: (Sitat fra Shagrath):

Darkness has its attractions,which everyone can feel only hypocrites deny, its time to remove the blindfold of hypocrisy. Stay true to yourself. Hail Satan.

Kort oppsummering:jeg har lite greie på satanisme,men det du sa på slutten,- at satanismen kom til å bli stor...Får håpe den bli stor,eller at alt kristent kjøtt dør,eller blir frelst av satan!


Gaar
02.08.2005 17:31

Bra!
1
anbefalinger
Black Metal ruler... Satan lives

oberst
19.09.2005 18:27

Bra!
1
anbefalinger
det finnes ikke lenger noen ekte satanister i verden , det er bare en gjeng tapere og umodne fjortizzer som bare surrer rundt , og tror at det tanketomme livet deres har en mening .
Det finnes verken en gud , satan , buddha , allah ....bare død

Splendor
29.09.2005 17:37

Bra!
1
anbefalinger
Moahaha! The Lord is in the action!

christina
03.10.2005 15:47

Bra!
1
anbefalinger
Hei du DANIFILTH! du har så jævla lite peiling når du sier at hvis man tror på satan så tror man på gud...bør faen meg få litt bedre peiling før du utbasunerer noe sånt. Og til deg MARIA kristne faen. satan er ikke ond, det er dere som har "gjort" han det i deres tanker fordi han står for det dere synes er synd, f.eks. sex før ekteskapet. Man skal ikke nedbryte naturlige lyster som hat og sex. Det er noe satanismen står for...du skal leve vitalt. Lytt til kroppen. Hvis du har lyst til å gjøre noe er det ikke naturlig å stenge det inne.

christina
03.10.2005 15:49

Bra!
1
anbefalinger
Ehhh...by the way. den informasjonen jeg skrev over har jeg fått fra Anton Szandor La Vey.


08.10.2005 22:51

Bra!
1
anbefalinger
du er skikkeli naiv!! tenk å tru at satan er ond, det er jo folk som har gjort han ond..! er enig med christina!
dessuten må jeg si en ting til, "jeg vet om mange folk som går med oppne kors og hater satan"
DET er skikkelig sykt! da gjør du det for å være tøff... det er helt ulogisk at en ska gjøre noe sånt..!
de som er imot satanister, kan reise en viss plass..!!

ScaredAndWondering
11.11.2005 22:28

Bra!
1
anbefalinger
Jeg blir helt redd av disse kommentarene. Så sterke meninger, når det er åpenbart at det er ytterst få av kommentatorene som har den ringeste anelse om hva de uttaler seg om. Artikkelen som debatten går om, er også forferdelig unyansert og subjektiv: for å få den karakteren den har, må den ha blitt skrevet i åttende eller noe, og så har læreren latt seg imponere av alle de lange ordene. Den nevner ikke engang det som kanskje er noe av det viktigste med satanismen: at det er en utrolig sammensatt bevegelse/religion/filosofi/organisasjon etc., som omfatter alle mennesketyper. I tillegg bruker artikkelen begrepet "satanisme" helt ukritisk: definisjonen varierer! "Satanisme/satanistisk tankegang" for fundamentalist-kristne er noe helt annet enn "satanisme/satanistisk tankegang" for f. eks. neopaganister. Dette er bare et par eksempler på mangler i artikkelen. For god, saklig, nyansert informasjon og dekkende oversikt anbefales www.religioustolerance.org.
PS: for kjøp av Den Sataniske Bibel og andre satanisme-effekter i Oslo anbefales butikken Wolf's Lair på Youngstorget (ikke la deg skremme, selv om du ikke er heavy-metaller/hardrocker/goter. Finnes ikke hyggeligere mennesker enn dem i den butikken. Man kan spørre om hva man vil). De har også en nettside, www.wolfslair.no.


12.12.2005 14:58

Bra!
1
anbefalinger
jeg elsker dette, satanisme er noe som tilfredstiller meg, kontakt meg på valler VGS 3aaa, pisky

tanju aka tanja
12.12.2005 14:59

Bra!
1
anbefalinger
hlt e9

Bahemot
19.12.2005 18:51

Bra!
1
anbefalinger
doffen, geniale sitater du har delt med oss, men hvor kommer de fra?18.01.2006 23:46

Bra!
1
anbefalinger
ok, hør her alle sammen.... Denne oppgaven fortjente den karakteren som den fikk... Jeg fikkk mye informasjon fra denne stilen... selv er jeg kristen, å det mest heavyet jeg hører på er Linkin Park.... Å folk som går med kors oppned, har et stort problem med respekt for relligion.... Alt er motsatt for satanistene: Liv i Kirken, er Død i satan-kirken.... Kors i Kirken, er Oppnedkors i satan-kirken... å alle dere... ligg unna satan bibelen.. den gir dere bare masse dårlige ideer i hode...

ATEISTEN
02.02.2006 13:33

Bra!
1
anbefalinger
all fanatisme er den verste satanisme hold dere ateistiske

åååå
10.02.2006 20:19

Bra!
1
anbefalinger
faen, eg gidd ikke å folklare de til dokker looosere, men faen noen av dokker har rett
IMMORTAL ruler, eg e naboen tl ABBATH(vokalisten, for di som ikke vet det)!!!!
Dimmu Borgir ruler!

Karina
19.02.2006 14:31

Bra!
1
anbefalinger
Haha, seriøst, dette var forferdelig rotete, og mye av det dere har skrevet, er totalt feil. Dere gir oss ett like forvrengt bilde av satanismen, som media.

Og til folk som har kommentert : jises kraist, dimmu borgir er blitt pop, å gå med oppneddkors ufattelig patetisk, siden ett oppnedkors er ett kristent symbol, som som symboliserer disippelen Peter sin død.

Ett kors, med jesus korsfestet, oppned, derimot, er hakket mer 'satanistisk'.

Og man tror ikke på Satan. -__- Eller, små fjortissersatanister, som ikke har noe bedre å ta seg til, og skriver egne bønner de ber til Satan hver kveld, gjør kanskje. Tanken med satanismen, er at satan symboliserer den menneskelige kraften.
Og hvorfor man må være tilhenger av satanismen, for å kunne være ett menneske, er idiotisk. Du kan gjøre akkurat det samme som atetist eller agnostiker, eller humanetiker, for den saks skyld.25.02.2006 18:23

Bra!
1
anbefalinger
Eg e ikkje satanist åg ikkje kristen, men vist eg måtte valgt så tror eg satanst, får klærna e faen drid kule åg alle di djevelske symbolene.....men men

Gothic..
04.03.2006 19:05

Bra!
1
anbefalinger
Auda.. Vil si at de som ofrer dyr/babyer er skikkelige satanister.. Men slikt er jo egentligt helt sykt.. Er jo og stor forskjell på satanister og Ani - Krist da.... Men kan godt misforståes av sånne trangsynte jævler som tydeligvis er en god del av her... Kan ikke velge å vere Goth feks... Det funker bare ikke... Enten er man det eller ikke... Samme gjelder Satanisme... Vedder på at mangen av de som har kallet seg satanister her, egentlig er ført opp i krsitne kirker... =|

hey
10.03.2006 13:49

Bra!
1
anbefalinger
jeg li ker satanisme... bra prosjekt her.. ¨


t\d
10.03.2006 13:50

Bra!
1
anbefalinger
jeg likji8uskmiukiuy\+fgc xitbtøæuy.klj ,mjhlkdft79ijet7iiuhktiyjeyfdtjn

madde
23.03.2006 20:40

Bra!
1
anbefalinger
det finnes så mye rart

megseg
26.03.2006 20:27

Bra!
1
anbefalinger
Du får kjøpt den satanistiske bibel og book of law på Outland. Les den satanistiske bibel. Innholdet er ikke som du tror! De har en helt nøytral tro! Helt sant!

Adolf Hitler
02.05.2006 14:19

Bra!
1
anbefalinger
jeg er veldig glad i satanisme.
før var d bare nazisme jeg brydde meg om

javel ja
02.05.2006 18:49

Bra!
1
anbefalinger
"Du storm? jeg vet om MANGE som går med oppned kors som HATER black metall og Satan og slike ting.... bare fordi man har oppnedkors betyr det ikke at man er satanist da... \" litt mekrelig å si att du kjenner mange som går med oppned kors men som hater satan.. oppned korset står får satan.....
Du som skrev det må være en svært uintligent person...


04.05.2006 12:34

Bra!
1
anbefalinger
jeg er en satanist haha! det er ikke dere. er det noen som vil være med i satanist klubben min? klemzer kozer fra satanisten


05.05.2006 09:40

Bra!
1
anbefalinger
hakahakhakhakahkahkahkahakahakahaaaakahaah kokokokokokokkoookookoko obobob hei på

Pål
31.05.2006 16:13

Bra!
1
anbefalinger
Ok. Jeg leste ikke teksten, med en del av kommentarene som er blitt gitt.
Det jeg tok til meg mest det med goth, blackmetal og "omvendtkors".
- For de som ikke vet det, er gotikken en kunstnerisk stilart ifra før i tiden. Husker ikke årtallene. Men noe med satanismen har det ingenting med.
- Blackmetal. Som ble så og si grunnlagt av det norske bandet "Mayhem". Kanskje de har sine fæle tekster, utseender osv. Men å sammenligne det med satanismen blir helt feil.
- Omvendtkors, som da heter Peterskorset kommer av at Peter, Jesu' ene disippel ble anklaget for synding, og skulle korsfestet.
Det var så grovt gjort å forråde Jesus, at de fant på og korsfeste ham oppned.

Og sånn helt til slutt, for de som ikke vet hva satanismen går ut på, og egentlig er, kan jo lese på Det Norske Sataniske Samfunn om de vil læte noe.
Det står der utfyldig.
Og det med wannabe antichrist. Satanisme og Antikrist sies å ikke være det samme. Skaff deg viten og kunnskap, før du vrenger ut ordene dine.
Satanismen går ut på egoisme, kort sagt.

http://www.satanisk.com/satanismen/index.html
les- , dere kan ha godt av det.

gsss
01.06.2006 16:09

Bra!
1
anbefalinger
hallo,! satan og kristen e så JÆVLIG cp. heil hitler!!!

Whateva
08.06.2006 10:59

Bra!
1
anbefalinger
sorry at jeg sier det menne hva sher med satanisme a? Alle som sier de er "satanister" mener no helt forsjellig om satanismen... menne whateva la folk leve sitt å drit i hva andre mener.. liksom kriste bør dø å sånt.. IKKE BRY DERE FOR FAEN.. Satanisme er en lættis relgion... Get a life..opp ned kors og metal... har INGENTING med satanisme å gjøre... Så holla at cha

Jaha...
26.06.2006 21:15

Bra!
1
anbefalinger
Det eneste som virkelig er patetisk med all religion er at man skal tilbe en person/gud som man aldri har fått noe bevis på at fins.. i det tilfellet er satanismen (den ekte altså) bedre enn de fleste.. Satanister som ikke er wannabefjortissatanister tilber ikke personen satan! de bare følger og tror på det de mener han står for, og det er MYE bedre enn det de fleste kristne gjør, for de følger ikke det dem tror, men det prester og andre dytter hjernene deres fulle med... Uansett er ikke jeg noen stor tilhenger av hverken satanisme, kristendom eller andre religioner uansett.. skal man absolutt ha noe å tro på, fordi livet blir for hardt for en, så får man tro på seg selv! noe mange dessverre ikke kan.....


10.10.2007 18:57

Bra!
1
anbefalinger
Jeg vil ha en metal kjæreste..
hvor finner man de??^^

Succubus
28.12.2007 20:36

Bra!
1
anbefalinger
Egentlig til DangerArslan.. Du elsker Gud og skal drepe alle satanister.. Men følger du da budskapene og reglene til din Gud? Eller står det i deres hellige bok at det er lov å drepe satanister? XP

Asmodai
28.12.2007 21:03

Bra!
1
anbefalinger
Hvorfor forbinder alle kristne og generelt alle andre folk tallet "666" med satanisme? Det er det langt ifra egentlig.. Nå til dags heter det 666, men i gammel tid, da Satan påførte apostler smerte, var Djevelens sanne tall egentlig 616.. Men i senere tid ble det byttet til 666 og er idag kjent som "Number of the beast"..

Mari Y
17.04.2008 18:30

Bra!
1
anbefalinger
OK. Det var en interessant artikkel. Like vel synes jeg den var litt jinxa, så jeg skal gjøre det beste jeg kan og tilrettelegge det jeg vet om satanisme.

Satanisme kan beregnes i to retninger: den filosofiske og teistiske.
Den filosofiske er den mest berømte og aksepterte formen for Satanisme. Dette kaller man LaVeynisme, som er oppkalt etter Anton Szandor LaVey(1930 - 1997). Anton LaVey er grunnleggeren av Church of Satan. Church of Satan har mye av evolusjonsteorien som hovedgrunnlag, tanken om det suverene mennesket, og sette individet i sentrum. For mange betyr Satan "motstander", og det er hvel slik og anta at denne formen for satanisme er en motstander av moralsamfunnet der alle behandles likt. Derimot er Alisteir Crowley en ritualmagiker som var en sterk inspirasjon for Anton LaVey. Andre aktører som gav sterk inspirasjon til LaVey er Charles Darwin, Frederik Nietzhe, og Ayn Rand. Frederikl Nietzhe var en 1800 - talls filosof som gav liv til teorien om Undermensch og Ubermensch(Overmennesket og undermennesket).

På den andre siden finner man teistisk satanisme. Denne formen for satanisme
baserer seg på Satan som en ånd. Dette er derfor ikke ateister som den øvrige.
Blant annet har folk som den norske maleren Edvard Munch hatt fascinasjon i satanisme

HISTORIE
I gjennom hele historien har man funnet folkegrupper som har
drevet med åndelige krefter. Allerede rundt år 300 hadde man
en gruppe kalt gnostikere. Disse ble sett på som religiøse forrædere
av kirken. Under middelalderen og senere ut ble millioner av
mennesker forfulgt misstenkeliggjort for å stå i ledtog med Satan.
Kvinner ble ofte beskyldt for å være hekser, og på 1600 - tallet i Frankrike
ble minnst like mange brent for å være "varulver". Det er viktig å poengtere at
marjoriteten av ofrene sannsynligvis var mennesker, tilfeldig beskyldt for satanisme
og at flesteparten av disse ikke praktiserte heksekunst. Kjente norske kvinner som har blitt henrettet er Mari Thamisdatter og Anne Pedersdatter. Det mest kjente tilfellet av hekseforfølgelser i USA er hekseforfølgelsene i Salem under nybyggertiden. På slutten av 1600 - tallet ble et antall barn misstenkeliggjort for å ha vært besatt av djevelen. Dette førte til en masser av henrettelser i flere hundre år. Det også ikke ukjent at funksjonshemmede ble antatt og ha vært i ledtog med Satan.

På 1700 - tallet begynte folk å stille seg spørsmål om kristendommen og dens egenltige kraft. Det blir beskrevet om enorme fester i "satans ære".

Den satanismen vi kjenner til i dag, er mest sannsynlig den av Church of Satan. Church of Satan ble grunnlagt i 1966, og tok tilbake gamle sorte messer. Den første ble holdt på Valborgsaften.

SATANISME OG MUSIKK
I mange år har man hatt musikk som ble sett på som "djevelens verk". Fela, har hatt sin tid. Wagner skrev en sang kalt: "Til en djevel".
På begynnelsen av 1700 - tallet begynte negre og utvikle sine egne sanger. Soul, jazz og blues ble også ansett som djevelens verk.

Først på 1960 - tallet begynte Hard Rock - musikken og utvikle seg. Etter hvert på 70 - tallet, hadde band som KIZZ, Black Sabbath og Alice Cooper kommet på banen, disse også med "djevelsk image" og store sceneshow. Band som Judas Priest tok dette videre og etter hvert ble heavy metal skapt. På den første delen av 80 - tallet hadde man band som skulle være en sterk forgjenger for norske Black Metal - band som Mayhem. Her har du bandene Hellhammer, Celtic Frost, Venom, Bathory, Mercyful Fate og bandet King Diamond. Disse kalles første bølgen av Black Metal. Både Black og Death metal er innen sjangeren ekstrem Metall, men det som skiller disse sjangerene er at Black Metal sentrerer mer på det filosofiske. På andre bølgen av Black metal finner man de norske bandene Mayhem, Darkthrone Burzum(Varg Vikernes),og Immortal. Senere fikk Black metal en eksplosjon og har fått flere etterfølgere verden over. De kalles ikke tredje bølgen men er
heller betegnet nyere generasjons BM. Black Metal er en sjanger, som har hatt en ekstrem kontroversiell historie, både grunnet sin musikalske karriere så hvel som sin voldelige historie med kirkebranner og drap på etiketten og medienes rolle. Det hele startet rundt og i Oslo - området. Øystein Aarseth(Mayhem), startet opp en butikk i Gamlebyen kalt Helvete. Denne platebutikken hadde som mål og skape den mest ekstreme og mørke og kalde musikken som mulig. Etter hvert kom bandene Darkthrone og Burzum på banen. Burzum er enmannsbandet til den beryktede Vikernes. Dette lille miljøet som etter hvert vokste, var et miljø tuftet på den sterkestes rett. Etter noen år fikk mediene oppmerksomhet rundt dette miljøet, da Per Yngve Ohlin tok selvmord. Det skal ha blitt fortalt at Aarseth, som fant liket, spiste hjernen hans. Dette var noe av det som skapte historie rundt selvmordet. Etter hvert kom det flere ganske kritiske saker opp som drapet på Magne Andreassen i Lillehammer og at kirker begynte og brenne. Hele dette endte med drapet på Aarseth, selv, av Vikernes.

Vikernes ble arrestert for både kirkebranner blant andre Fantoft stavkirke og drapet.
Etter dette har ikke BM hatt så sterk kontrovers med unntak av en spredning med ny - nazistiske BM - Band(NSBM), et drap i Tyskland og Gorgoroth et BM - band fra indre Sogn som har hatt medlemmer med senere kriminell innblanding.

Det er viktig å se det slik at de fleste BM - band eller artister ikke er satanister. Generelt sett handler Heavy Metal ofte om individualisme og anarkisme, og Satan blir her brukt som symbol for fri individualisme. Metallmusikken var ofte en nedbryter mot kapitalismen, og i dette tilfellet fellesskapet. I og med at Satan er et kirkelig symbol, blir ikke satanisme så ofte praktisert. Black Metal er ekstremt anti - kristenjødisk, noe som gjør at det ikke er så utenkelig at adskillig få her dyrker den filosofiske retningen. Derimot fantes det enkelte av dem som dyrket dette på 1990 - tallet. Kjente Heavy Metal - stjerner som er/ har vært satanister er Marilyn Manson(fra det industrielle metall - bandet med samme navn; Marilyn Manson er Bryan Warners kallenavn), King Diamond(Fra Mercyful Fate og King Diamond), Glenn Benton(Fra Deicide) og norke Ihsahn(fra Emperor, Ihsahn er kallenavnet til Vegard Tveitan).

SATANISME OG NAZISME
Satanisme og nazisme har visse ting forenelig og det
er fokuset på det sterke mennesket. Satanismen
setter fokus på elite - mennesket, og nazismen har
Adolf Hitlers ideologiske tankegang som utgangspunkt.
Faktum er at nazisme kan i henhold beskrives som
anti - kirkelig. Nazisme, eller Hitlers nasjonalsosialsime var
læren om at i hver en verden kunne man finne noen raser mer overlegne enn andre.
Det er dette som forklarer Hitlers utganspunkt i blant annet folkemord.
Denne tankeretningen kan også ansees som etnonasjonaliasme - et rike, et folk, en fører. Nazisme tar utganspunkt i "den ariske rase". ordet "arisk" kommer fra hinduisme og betyr "øverst i kasten". I nazismen ansees den germanske folkestammen som "herrerasen"
I en del tilfeller har nazisme vært forenelig med Satanisme. Det finnes til og med organisasjoner som knytter sammen disse to faktorene. På den andre siden tar nazisme utgangspunkt i kollektivisme, noe som ikke er paralelt med individualisme. Velkjente organisasjoner som forbinder nazisme og satanisme er Temple of Set. Flere kjente som forbindes med nazisme og satanisme er Boyd Rice og Blood Axis - artisten Michael Moynihan.

lucisat
25.02.2017 16:45

Bra!
1
anbefalinger
I stedet for å la norge som et land gå i konk. Ha det ikke vært bedre å borre etter olje i lofoten? Men så har vi miljø og de naturressursene da som fugl og fisk, og annet man lever av der oppe. Den risk må man kanskje ta, for å stabilisere i disse nedgangstider? Men, menneskeheten er jo ferd med å ødelegge jorda likevel, så kan vel like greit fortsette der man slapp? Hvis dette er endetiden for vårt land. Har jo politikere klart det de ville oppnå, ikke sant? Alt legges ned uansett.


21.04.2004 18:18

Bra!
0
anbefalinger
Det er helt feil at det bare er satanister som hører på black og death metal, helt feil. Samtidig så finnes det metallere med den samme stilen, og blir ofte missforstått

Doffen
09.05.2004 01:39

Bra!
0
anbefalinger
hvor får man kjøpt den satanistiske bibelen og the Book of Law

RaWgrrl
09.05.2004 22:44

Bra!
0
anbefalinger
jeg er kristen og jeg hører jo på black metal og heavy metal.liker svært godt dimmu borgir.. men er den gruppa offentlege satanister?? lurer bare


10.05.2004 09:37

Bra!
0
anbefalinger
du! jeg hører på death metal, og jeg blir kalt satanist, ikke at jeg har noe imot det Smile :-\) jeg simpelten elsker dimmu borgir! jeg går med "opp-ned-kors" og elsker satan, men er jeg satanist fordi?

Daniel igjen
13.05.2004 15:55

Bra!
0
anbefalinger
Du storm? jeg vet om MANGE som går med oppned kors som HATER black metall og Satan og slike ting.... bare fordi man har oppnedkors betyr det ikke at man er satanist da...

doffen
16.05.2004 02:17

Bra!
0
anbefalinger
dimmu borgir er søt jente metall, last ned noe fra Dismember, de er gode. gorgoroth og Nargaroth er også gode. nevermore er et fint metall band. hvis du hører på metallica, bør det være den siste plata. wigrid er også pent å høre på

doffen
16.05.2004 02:21

Bra!
0
anbefalinger
jeg gidder ingen komentarer fra fjortisser med poengløse meninger. og jeg gir faen i om du hører på britney, men hvis du hører på noe av det som er nevnt over, *respekt* eller whatever...

doffen
16.05.2004 02:22

Bra!
0
anbefalinger
en ting til, legg av dere å kalle death/black metall for satan musikk da, høres bare uvitende dumt ut

It's a shame stupidity isn't painfull

NEINEINEI
18.05.2004 17:52

Bra!
0
anbefalinger
Hva i huleste er dette?!?!? Beklager, men hele artikkelen er #%%&/¤#!!!!! Kom over denne artikkelen ved en tilfedighet og jeg er bare nødt til å si at mye "forfatteren(e)" har skrevet er FEIL!!!! F.eks. "...Både kristendommen og satanismen er bygget opp rundt ulike seremonier og ritualer..." Nei, det er ikke rett i det hele tatt!!! Ritualer blir kun brukt tilknyttet seriøse episoder, og utføres bare av en prest/prestinne, hvordan kan "religionen" da være bygget opp rundt ritualer/seremonier?
Hvordan i all verden kan du/dere ha fått 5/6 på dette???

Jon
25.05.2004 08:59

Bra!
0
anbefalinger
du har ikkje greie på nokon ting!!!!!! heilt feil::::::::: helsing ekspert.............

doffen
26.05.2004 21:56

Bra!
0
anbefalinger
hvem har helt feil?

...........
03.06.2004 18:51

Bra!
0
anbefalinger
jeg bare lurte på en ting....hvor får man tak i opp-ned-kors som smykke eller noe annet ....lixom...sånne tegn og sånn....har en begynnelse på å bli en real satanist her...bare mangler det siste verket-bibelen og smykkene...tips?

Lene
05.06.2004 22:00

Bra!
0
anbefalinger
Vell, hvorfor dyrker alle dimmu borgir? Skjønner ikke hva som er så utrolig flott med dem,immortal,windir,gorgoroth er ti ganger bedre. Min mening da såklart. Uanset, det med opp-ned-kors, er jo ikke bare satanister som bruker de, men antikrister også. Dessuten tror jeg faktisk det er enklest og lage slike smykker selv.

maria
23.06.2004 23:29

Bra!
0
anbefalinger
satan ? er ikke han sånn slemm ? hvorfor liker dere han da, når dere kan like gud, som er snill og god ?


09.07.2004 02:30

Bra!
0
anbefalinger
Her er det vanvittig meget med forvirrede sjeler. Ta dere heller en titt innom Norwegian Satanic Temple for å få vite hva satanisme egentlig er.


09.07.2004 02:36

Bra!
0
anbefalinger
linken dit er: http://www.ordoilluminatorum.com

??
06.08.2004 12:54

Bra!
0
anbefalinger
Jeg har noen spørsmål:
Jeg er enig i det om at mennersker er dyr (darwin sin teori), og at menneske skapte gud. Men om jeg kaller meg satanist, da kan jeg velge om jeg vil vise respekt eller ikke til andre religioner og sånt, jeg gjør da som det passer meg? Jeg vil være meg selv, vil ikke være en død fisk som flyter med strømmen, jeg vil lage min egen etikk, mitt første inntrykk, er da at satanismen gir meg mulighet til det. Jeg tror sjebnen er i mine hender, men noen ganger er ting vanskelig og da er det lett for å legge alt i hendene på noe som ikke finnes. bla bla bla
Det jeg lurte på var, kan man kalle seg satanist selv om man ikke hører på den type musikk som mange mener hører med og la være å bruke svarte klær? For meg blir det mer som et ungdomsopprør eller skrik etter oppmerksomhet . Jeg er enig i en god del av det jeg har lest, har ikke lest så mye. Kan man låne den satanistiske bible på biblioteket i bergen?
Jeg tror foresten at himmelen og helvete er på jorden, og man har mye å si selv, kommer ann på hva man gjør livet til altså. Er dette en oppfatning som ligner på satanisme? Er satanisme basert på phsykologi, hvilken?
Jeg får sikkert enda flere spørsmål etter som jeg leser mer. Håper dere svarer på noen av dem...

Frater Arne
19.08.2004 11:18

Bra!
0
anbefalinger
Hei hei hei......

Så i begynnelsen av oppgaven...
" Satanisme har eksistert like lenge som kristendommen. På begynnelsen av 1900-tallet var den fremste talsmannen for satanistene Aleister Crowley, og han regnes som en av de første troende satanistene. Crowley utga i 1904 en bok om satanisme, "Book of Law", og framsto da som en "profet" med sin lov "Gjør hva du ønsker, det skal være den hele lov". Ut i fra denne levereglen utviklet han sin filosofi som raserte alle moralske og etiske oppfatninger i samfunnet"


Hvordan er det mulig å skrive dette uten å stryke? vel.. Læreren vet vel ikke bedre.. Men, det er bare tull. Forfatteren viser klart at han overhode ikke forstår hva han snakker om. For det første er det kanske på kanten å kalle Crowley satanist (Han forandret mening alt for ofte til det). For det andre er det helt åpenbart at forfatteren ikke forstår Lovens bok, og dets fulle budskap. Å hvilket belegg har han for å kalle dette en bok om satanisme????
Jeg tror det er få som forstår Lovens bok fullt ut (jeg gjør det ikke), men jeg forstår en del fordi jeg har FORUTSETNINGER til å forstå det.... Å, som sagt, det har ingen ting med satanisme å gjøre. Det er fullstendig meningsløst å referere til lovens bok uten å ta med:
"Det er ingen lov hinsides Gjør hva du vil. "

"Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje. "
Lovens bok, del 1, 57.

Og en liten ting, Hvilken vilje er det egentlig snakk om?

Min karakter: 2 , det holder til å stå, men ikke mer...paladin fyren
10.03.2006 13:51

Bra!
0
anbefalinger
hey.. jeg liker veldig godt et spill som heter WoW (world of warcraft),, det er verdens mest spilte online spill.. 4 millioner over hele verden spiller dette.. det er rått spill. og anbefaler alle til og prøve det... man kan låne min acount vis man vill.. brukernavn: topgun500 passord: abcd1234

noob i rompa
29.05.2006 11:14

Bra!
0
anbefalinger
lalalazlaladopsdgojfdjngioådjnfgjfdjgfdjihunted


02.09.2006 03:49

Bra!
0
anbefalinger
De synder er av Satan d sier Gud som skapte ham. Jeg er slik som Satan vil være min egen Gud. De som ikke vet hvem Gud er? vil i

^^
14.09.2006 22:45

Bra!
0
anbefalinger
jeg tror det han mener med musikken er ikke at BARE satanister hører på slik, men at om satanistene hører på noe, så er det, det. men andre kan jo høre på det også. jeg hører på det, jeg er ingen satanist, men hvorfor skal alle hate satanistene så mye? hvorfor kan vi ikke bare respektere dem?
og den stjerna, jeg svarer på spørsmålet til "meg" 2-3 poster over:

Populært blir pentagramet brukt som et satanistisk symbol, men snudd riktig vei er det et wicca-symbol. (Heksetegn)
I wicca står de fem armene på stjerna for de fem elementene (jord, vann, ild, luft, ånd)

Peker spissen ned er tegnet ondt, satanistisk.
Peker spissen opp et tegnet godt, wicca.
Pentagramet er også et kristent symbol, men ikke så godt kjent som dette. Spissen peker her oppover, som i wicca.

I kistendommen symboliserer de fem armene Jesu' fem sår.
Pentagramet kan også symbolisere mennesket med utsrakte armer og bein (og hode), og det kan symbolisere de fem sansene våre.

"Penta" er gresk og betyr fem.02.01.2007 05:39

Bra!
0
anbefalinger
opp-ned kors er et kristent tegn! ordet satan er hebraisk og betyr motstander.
det finnes ingen guder og satan er ingen levende skikkelse men,en ide en ideologi!

TK
03.01.2007 16:10

Bra!
0
anbefalinger
Vil bare seie at denne oppgåva er mest sannsynleg produsert på grunnskulen. Det vi i dag veit om satanisme, er at det er samansett.

menneske :D
06.05.2007 23:04

Bra!
0
anbefalinger
Lenge leve de som ikke trenger noen "høyere eller lavere makter" for å leve. Lenge leve de som har troen på seg selv. Lenge leve mennesket.

-Lenge Leve..


09.05.2007 18:06

Bra!
0
anbefalinger
det står ett sted på denne siden at man satanister kler seg i svart, ikke vil hjelpe mennesker som er i nør og trenger det og at de hører på en spessiell musikk, slet ikke alle satanister er sånn. den største bimboen på skolen kan være satanist. meg for eksempel er og jeg kler meg ikke svart jeg hjelper selvfølgelig folk som trenger det. jeg bare liker musikken.eller på en måte svart inni meg, men ikke utenpå. bare ble jævlig iritert når det står noe sånn, for ingen kan vite hvordan alle satanister er, hvem som helst kan være satanist bare at det ikke synes så godt. og man kan også kle seg svart, høre på musikken og ikke hjelpe folk uten å være satanist bare så det er klart (: Klem

Kristus
25.09.2007 10:11

Bra!
0
anbefalinger
HM... har lest utrolig mye om satanisme nå, men jeg har enda ikke fått med meg hva det egentlig går ut på!! så kan dere som faktisk vet noe skrive noe konkret om hva det er??? Jeg har vært kristen og trodd på gud og det som hører til, men når etter å ha lest om satanisme så begynner jeg å tvile på om jeg er 100% kristen. Men jeg jobber med saken og skal gå inn på noen av de linkene dere har skrevet ned... Finnest sanistbibelen på nettet enn??? i såfall ko æ adressa????

( kristus æ kallenavnet mitt uten at de visste at det "kledde" meg)

Mari Y
17.04.2008 17:44

Bra!
0
anbefalinger
OK. Det var en interessant artikkel. Like vel synes jeg den var litt jinxa, så jeg skal gjøre det beste jeg kan og tilrettelegge det jeg vet om satanisme.

Satanisme kan beregnes i to retninger: den filosofiske og teistiske.
Den filosofiske er den mest berømte og aksepterte formen for Satanisme. Dette kaller man LaVeynisme, som er oppkalt etter Anton Szandor LaVey(1930 - 1997). Anton LaVey er grunnleggeren av Church of Satan. Church of Satan har mye av evolusjonsteorien som hovedgrunnlag, tanken om det suverene mennesket, og sette individet i sentrum. For mange betyr Satan "motstander", og det er hvel slik og anta at denne formen for satanisme er en motstander av moralsamfunnet der alle behandles likt. Derimot er Alisteir Crowley en ritualmagiker som var en sterk inspirasjon for Anton LaVey. Andre aktører som gav sterk inspirasjon til LaVey er Charles Darwin, Frederik Nietzhe, og Ayn Rand. Frederikl Nietzhe var en 1800 - talls filosof som gav liv til teorien om Undermensch og Ubermensch(Overmennesket og undermennesket).

På den andre siden finner man teistisk satanisme. Denne formen for satanisme
baserer seg på Satan som en ånd. Dette er derfor ikke ateister som den øvrige.

Historie
I gjennom hele historien har man funnet folkegrupper som har
drevet med åndelige krefter. Allerede rundt år 300 hadde man
en gruppe kalt gnostikere. Disse ble sett på som religiøse forrædere
av kirken. Under middelalderen og senere ut ble millioner av
mennesker forfulgt misstenkeliggjort for å stå i ledtog med Satan.
Kvinner ble ofte beskyldt for å være hekser, og på 1600 - tallet i Frankrike
ble minnst like mange brent for å være "varulver". Det er viktig å poengtere at
marjoriteten av ofrene sannsynligvis var mennesker, tilfeldig beskyldt for satanisme
og at flesteparten av disse ikke praktiserte heksekunst. Kjente norske kvinner som har blitt henrettet er Mari Thamisdatter og Anne Pedersdatter. Det mest kjente tilfellet av hekseforfølgelser i USA er hekseforfølgelsene i Salem under nybyggertiden. På slutten av 1600 - tallet ble et antall barn misstenkeliggjort for å ha vært besatt av djevelen. Dette førte til en masser av henrettelser i flere hundre år. Det også ikke ukjent at funksjonshemmede ble antatt og ha vært i ledtog med Satan.

På 1700 - tallet begynte folk å stille seg spørsmål om kristendommen og dens egenltige kraft. Det blir beskrevet om enorme fester i "satans ære".

Den satanismen vi kjenner til i dag, er mest sannsynlig den av Church of Satan. Church of Satan ble grunnlagt i 1966, og tok tilbake gamle sorte messer. Den første ble holdt på Valborgsaften.

SATANISME OG MUSIKK
I mange år har man hatt musikk som ble sett på som "djevelens verk". Fela, har hatt sin tid. Wagner skrev en sang kalt: "Til en djevel".
På begynnelsen av 1700 - tallet begynte negre og utvikle sine egne sanger. Soul, jazz og blues ble også ansett som djevelens verk.

Først på 1960 - tallet begynte Hard Rock - musikken og utvikle seg. Etter hvert på 70 - tallet, hadde band som KIZZ, Black Sabbath og Alice Cooper kommet på banen, disse også med "djevelsk image" og store sceneshow. Band som Judas Priest tok dette videre og etter hvert ble heavy metal skapt. På den første delen av 80 - tallet hadde man band som skulle være en sterk forgjenger for norske Black Metal - band som Mayhem. Her har du bandene Hellhammer, Celtic Frost, Venom, Bathory, Mercyful Fate og bandet King Diamond. Disse kalles første bølgen av Black Metal. Både Black og Death metal er innen sjangeren ekstrem Metall, men det som skiller disse sjangerene er at Black Metal sentrerer mer på det filosofiske. På andre bølgen av Black metal finner man de norske bandene Mayhem, Darkthrone Burzum(Varg Vikernes),og Immortal. Senere fikk Black metal en eksplosjon og har fått flere etterfølgere verden over. De kalles ikke tredje bølgen men er
heller betegnet nyere generasjons BM. Black Metal er en sjanger, som har hatt en ekstrem kontroversiell historie, både grunnet sin musikalske karriere så hvel som sin voldelige historie med kirkebranner og drap på etiketten og medienes rolle. Det hele startet rundt og i Oslo - området. Øystein Aarseth(Mayhem), startet opp en butikk i Gamlebyen kalt Helvete. Denne platebutikken hadde som mål og skape den mest ekstreme og mørke og kalde musikken som mulig. Etter hvert kom bandene Darkthrone og Burzum på banen. Burzum er enmannsbandet til den beryktede Vikernes. Dette lille miljøet som etter hvert vokste, var et miljø tuftet på den sterkestes rett. Etter noen år fikk mediene oppmerksomhet rundt dette miljøet, da Per Yngve Ohlin tok selvmord. Det skal ha blitt fortalt at Aarseth, som fant liket, spiste hjernen hans. Dette var noe av det som skapte historie rundt selvmordet. Etter hvert kom det flere ganske kritiske saker opp som drapet på Magne Andreassen i Lillehammer og at kirker begynte og brenne. Hele dette endte med drapet på Aarseth, selv, av Vikernes.

Vikernes ble arrestert for både kirkebranner blant andre Fantoft stavkirke og drapet.
Etter dette har ikke BM hatt så sterk kontrovers med unntak av en ny - nazistiske BM - Band(NSBM), et drap i Tyskland og Gorgoroth et BM - band fra indre Sogn som har hatt medlemmer med senere kriminell innblanding.


Somhing Wild!
27.05.2008 23:11

Bra!
0
anbefalinger
forresten, stilen din sugde balle din trangsynte dust

Sindre
15.06.2008 16:55

Bra!
0
anbefalinger
Hva fikk du/dere i karakter egentlig? Større møl og dritt skal man lete lenge etter.

meg
04.10.2008 18:08

Bra!
0
anbefalinger
Pål: bare en liten rettelse, Peter ble ikke korsfestet opp-ned pga han forrådte Jesus..han ble drept fordi han trodde på Jesus, og da de skulle korsfeste han følte han seg ikke verdig til å bli korsfestet på samme måte som Jesus, så han ba selv om å bli korsfestet oppned..bare en liten digresjon som sagt.

kai eddy
07.11.2008 22:33

Bra!
0
anbefalinger
Opp-ned korset er et symbol som mange flere enn kristne forbinder med Peter ble spikret opp-ned, og som forsåvidt er blitt et satanisk symbol. For meg er opp-ned korset symbol på frihet.

Blabla
24.12.2008 08:04

Bra!
0
anbefalinger
Det som er patetisk er alle dere som er så jævlig imot kristendommen og oppfordrer folk til å holde avstand fra den. Jeg skjønner at folk kan være skeptisk til det, men at folk faktisk har så lite å gjøre at de skriver dritt om det og prøver å få alle til å syns at kristendom er noe tull, det er rett og slett patetisk. Hvis folk tror på gud, og tror at han gjør godt, så la dem få gjøre det og slutt å vær så jævla bedrevitende og si at det bare er tull. Det er ingen som kan bevise at gud finns, men det er heller ingen som kan bevise at han ikke finns. så bare hold kjeft med alle de patetiske kommentarene deres om at kristendom bare er vrøl og at alt som står i bibelen er løgn og bedrageri. la folk få tro det de vil og slutt å bedøm dem så jævlig...

Satanpøbel
24.12.2008 08:14

Bra!
0
anbefalinger
Jeg er også satanist. og jeg mener også som resten av satanistene som har kommentert innlegget at mennesker er dyr på samme måte som en bikkje.. og det er derfor jeg går å sniffer langt oppi rumpa til fremmede og spiser min egen avføring.. jeg er jo satanist, så jeg må jo stå for det jeg mener.. GO SATAN.. hva sier dere satanistvenner. skal vi ha en liten sammenkommst hvor vi gjør som dyra gjør og slikker oss selv mens vi løper som gale etter pinner..


14.02.2009 23:01

Bra!
0
anbefalinger
det er flere typer satanisme en bare en sånne som meg. Man tror ikke at satan er en person eller ett individ men en leve måte.

Martin
03.04.2009 08:59

Bra!
0
anbefalinger
Satanismen er en undervurdert retning

Kristen antisatanist
30.09.2009 19:59

Bra!
0
anbefalinger
SATANISME ER NOE DRIT! HVORFOR BE OM/ØNSKE NOE SOM BARE ER VONDT. I BIBELEN STÅR DET AT SATAN ER OND. DA BØR VI STÅ I SAMMEN IMOT HAN. ALLE SATANISTER ER NOEN FORBANNEDE WANNABES. DET ER MIN MENING. GÅ OG HENG DERE!

CV
11.04.2010 17:34

Bra!
0
anbefalinger
Opp-nedkorset er faktisk ikke mot kristendom i sin helhet, da det i katolismen er et St. Peters-kors, som er like mye kristent som det vanlige (St. Peter ville ikke korsfestes slik som Jesus og ble derfor korsfesta opp-ned). Det som er antikristisk er derimot et opp-ned krusifiks. Ellers kan jeg legge til at ikke engang teistisk satanisme (som omtrent bare finnes i populærkultur, såvidt jeg veit) er stort mye verre enn mange av verdensreligionene.

Devi
27.07.2012 00:27

Bra!
0
anbefalinger
Satanisme er et oppgjør med fortidens historie der mennesket av de åndelige religionene har forsøkt å demonisere betydningene bak ordet ''Satan'', Set-Han som betyr ''Gud''. Som alt i alt er guddommeliggjort av mennesket selv, og vil komme til å stå som et symbol uansett gudenavn. så er alt dette i vår psyke begge deler, for å kunne se innover seg selv for å finne åndelig svar - balansen i naturen vi alle deler på godt og vondt.

Devi
27.07.2012 03:51

Bra!
0
anbefalinger
Satanisme er et begrep som oppstod under middelalderens individualisme, da kirken bestemte at Lucifer våget og stå opp imot Gud. Og folk som ikke fulgte kirkens meninger ble henrettet på stedet. Vitenskapsfolk ble sett på som den store trusselen for kirken, og verden ville stå i brann hvis ikke Guds folk kjempet mot slike Satanister.

kai eddy
27.07.2012 09:46

Bra!
0
anbefalinger
Til CV, husk at opp-ned krusifiks er som sagt et kors da liksom - eller var det et opp-ned pentagram du mente?

lucisat
21.04.2014 23:49

Bra!
0
anbefalinger
Satanismen representerer ulike religioner og filosofier som fokuserer på figuren av Satan, som er en kilde til personlig, metaforisk, eller magisk inspirasjon. Dette er en ateistisk filosofi som representerer motstand mot konservative og andre religiøse strømninger begrenser menneskets naturlige atferd, hvorav Satan står som et tegn på det motsatte. Arven er at man foretrekker autoriteter som fra filosofere som bringer kunnskap innenfor vitenskap, og ingen tro på en Gud som står over alle andre og dømmer enten belønning eller straff i neste liv.

lucisat
21.05.2014 06:47

Bra!
0
anbefalinger
Satanisme er så mye mer variert enn den blir definert innenfor kristendom, islam eller jødedom. På grunn av dens variasjoner representerer satanismen menneskedyrets frihet til å utfolde seg i viten om at mennesket er dyr med instinkter som trenger ritualer for å fylle mening inn i tilværelsen, slik som sex, god mat, luksusvarer og så videre. Satanismen er en religion med ritualer hvor man arbeider i harmoni med naturen-ikke imot den! Den bygger på troen at barn og dyr settes fokus for religion-naturkrefter som i fellesskap kjemper med nebb og klør for å opprettholde et ansvar og den respekt for alt liv man selv verdsetter!


28.05.2014 06:49

Bra!
0
anbefalinger
Jeg er ikke satanist selv, men jeg har et minimum av respekt for sannhet og fakta. Satanisme har absolutt ingenting med djeveldyrking å gjøre, dette er kun noe som kristne dogmatikere har konstruert i sine korstog imot andre religioner og trosretninger. Dere er kanskje ikke klar over det, men den norske eventyrheksa med den store nesa, er opprinnelig en kristen karikatur av jøder. Liknende svada finner vi rundt den greske guden Pan, som siden ble korruptert av kristne til Baphomet og Satan - altså sabbatsgeita. Jeg kunne nevnt hundrevis av annen feilaktig symbolisme som de uvitende elsker å meske seg med.

Når jeg leser kommentarene her, må jeg flire. I tillegg vil jeg anbefale brorparten av dere å faktisk gjøre litt research på hva som definerer en religion, et politisk ståsted, en ideologi, etc.

Satanisme er i bunn og grunn et livssyn og, som med samtlige andre livssyn, er det definert og tolket av personen det gjelder. "Satanist" per se er kun en merkelapp, akkurat som "kristen", og den betyr overhodet ingenting. Alt som betyr noe er de faktiske handlingene som en person foretar seg, og konsekvensene av disse.

Forøvrig synes jeg det er interessant at kristne i det hele tatt tror på Satan og at han er absolutt ond. Jeg synes nå det sier langt mer om Gud enn om Satan, i og med at det skal ha vært Gud som skapte ham (med mindre dere har ombestemt dere og nå mener at Gud IKKE skapte alt). Just saying.

Anyways, her har dere litt mer popkorn folkens.  Smile :-\)

Tro på hva du vil
19.06.2014 22:13

Bra!
0
anbefalinger
Religion er makt og kontroll, som et følge av undertrykkelse og terror styrt av en Gud noen mener er av ren godhet. Det er ikke hva man tror på som bestandig er av ren ondskap, det er hva man gjør ut av sine handlinger som ikke bestandig er av ren godhet.

Tro på hva du vil
19.06.2014 22:45

Bra!
0
anbefalinger
Religionen sier til deg: ''Tro det, og du vil forstå det''. Vitenskapen kommer til å si til deg: ''Forstå det, og du vil tro på det''. Det er ingen fasitsvar innenfor noen av delene. En som er grunnlegger av en religion, filosofi, har sin forståelse på virkeligheten. Så, det er bedre å stå fri av de valgene man tar innenfor trosretninger hvor man bygger på sin forståelse av virkeligheten? Siden all filosofi har sin ideologi, trenger vel alle sin veiledning? Vi er rare slik vi mennesker? Men, det er kun en stifter, uansett hva det er, som vet best hva man vil, og gjøre med sine tilhengere.

lucisat
19.06.2014 23:09

Bra!
0
anbefalinger
Sant det, det er en livssyn med mange humanistiske ideer, og som fremmer mange individualistiske ideologier som bygger på mange filosofer som er motstander mot religion som støtter opp under ting som frarøver friheten til folk.

lucisat
22.06.2014 17:59

Bra!
0
anbefalinger
Det finnes like mange Satanister som det gjør med Satanisme. Dette er en ateistisk filosofi som går hånd i hånd med de naturkreftene som finnes i oss og i naturen, som vi alle er en del av, som styrker driften til overlevelse og forplantning. Satan er et symbol på menneskesinnet, en kraft som har eksistert siden fødselen av, alle de naturlige drifter som kan være en utfordring for hvem som helst. Det finnes ingen Gud sies det, men universets skaperkraft som fant sted, kan "big bang" like gjerne være en Gud som med hvem som helst guddom? Det at vi har ikke all den kunnskapen som skal til for å finne ut av, hva slags kraft vi har med å gjøre? Det er kanskje ikke så viktig, men syns det kunne ha vært et tema?

lucisat
24.06.2014 15:44

Bra!
0
anbefalinger
LaVey-Satanismen er ateistisk, og slik som Satan, demoner, eller guder ikke eksisterer-så faller det naturlig at dette ikke er en spesifikk religion som krever tilbedelse. Men selv om man ikke tror på noen teologisk guddom eller en metafysikk liv etter døden, så betyr ikke dette et liv blottet for åndelighet, men i stedet for å henvende seg til en ytre guddom oppfordres det i stedet at man heller skal se innover seg selv for å finne åndelig svar.

lucisat
26.07.2014 15:18

Bra!
0
anbefalinger
Merkelig med religion, av de tilhengere som følger dens filosofi, ikke skal praktisere død, som det stort sett gjelder i alle religioner, skal opprettholde liv, men i stedet sprer død rundt seg? Da det ikke finnes noen Allha, Gud, Jehova, eller hva man måtte kalle denne skaperkraft? Da denne skaperkraft ble dannet, var vel ikke den, som resten av religioner, at det skulle oppstå konflikt, men gjensidig forståelse av en skaperkraft?

lucisat
29.07.2014 14:13

Bra!
0
anbefalinger
Vi deler sikkert alle noe av de samme ideene om hva son skal være urett og rettferd? Vi er, som resten av befolkningen, må ta ansvar for våres handlinger. Om man så er religiøs, ateist, humanist, buddhist, kristen, muslim, jøde, osv., så er det nå slik, at vi alle deler, hva som er rett? Ingen vil vel innerst inne føle lidelse på kroppen?

lucisat
30.07.2014 00:09

Bra!
0
anbefalinger
Jeg føler meg litt usikker. Hvorfor? Fordi, det som for meg er kunst, er black metal! Man skulle vel nesten ikke tro det, men det er et faktum! Det som er synd er jo at vi som liker denne type sjanger, blir ofte sett ned på? Ikke alle naturligvis, men noen av oss! Jeg skal tilføye at, selv for de som virkelig kan spille, er et uttrykk for sin magi de skaper! Jeg skal ikke komme her å påstå at jeg kjenner noen av de som spiller, og skal heller ikke legge meg oppi den kunsten jeg, med all respekt, kan si at mine formuleringer kan ramme mange, uten å tenke over, eller hvordan i heite faen ska jeg si det? Jeg vil ikke ramme noe som jeg selv liker! Og det er musikk! Skal ikke tvinge noen jeg, til å la andre høre på hva andre ikke liker! Og dessuten, driter jeg rett og slett i hva andre måtte tro om meg! Jeg vet at mitt sinn kan vakle mellom tro og tvil. Jeg er vel sikkert ikke som alle andre flokkdyr som står sammen, og vet best hva man skal si og ikke si! Er da faen meg ikke en politikker heller da for faen! Kan ikke si noe annet, at hvis noen skulle blitt såret, forbanna, eller hva som helst? Er jo det bare bra, blir bra musikk ut av det, ikke sant? Jeg mener alle har sin inspirasjonskilde uansett hva det måtte være! Jeg, har blitt sett ned på helt sia jeg var liten, men vet dere hva? Det driter jeg i, har hatt mange oppgjør med meg selv jeg, og er sikkert ikke alene om det? Jeg skal ikke fremstå som perfekt, hvem faen er vel det? Bare latterliggjør meg, spott meg, spark meg ned i rennesteinen slik alle for så vidt gjør uansett. Jeg vet akkurat hva jeg liker, og hva jeg ser og hører! Selvfølgelig ska jeg ta ansvar, men ikke glem nå da, at vi befinner oss i samme båt?

Vil bare si til de som tror, alle som vet noe, alle som sier jeg ikke vet noe? Kjenner ikke meg personlig! Jeg sier som så, at verden er sammensatt med ulike ideer, ulik musikksmak, ulik bakgrunn, men det betyr jo ikke et angrep på religion, musikk, politikk, eller noe sånt, men at alle kan vel være enige om å være uenige uten å ty til vold?

Enten er dette bare et svada av mine egne tanker, eller så er de virkelige? Det får dere som vet så mye om meg, og liksom har fulgt meg opp gjennom hele oppveksten avgjøre. Bare le, latter forlenger livet sier forskerne, hehe

lucisat
30.07.2014 02:43

Bra!
0
anbefalinger
God natt P3, dere er jo så utrulige å høre på.

lucisat
10.08.2014 14:46

Bra!
0
anbefalinger
Hva skal jeg si? Man dyrker det man liker, om det så er musikk, kunst, filosofi. Hvor trenger man næring fra? Alle blir sikkert påvirket av hva man ser og hører, og med det, må man selvfølgelig ta konsekvensene av. Det betyr jo selvfølgelig ikke, som sikkert alle vet, at man kan gjøre hva man vil her i verden? Man kan selvfølgelig gjøre hva man vil, så lenge det ikke skader noe (musikk, religion, filosofi), men det betyr jo ikke at man skal finne seg i alt? Derfor kunne, til tross for, at vi alle har forskjellig tro, om man velger å tro på en Gud, eller en Satan, eller ingen av delene, så kan man, se det slik, at vi alle er født med en tro. Om det er en ateist, velger man å tro på det, uten at personen er en sadistisk psykopat som går å fordømmer andre, fordi, det er ikke bestandig det ytre, slik som skjønnhet, eller noen velger å se ut som en "djevel", kommer skjønnheten innenfra hva man selv velger å tro på. Om det er en Gud, med eller uten noe retninger av en eller annen type filosofi, så er det naturen som man er, kan bli forandret fra ateist til kristen, eller motsatt. Betyr jo ikke at man er noe høyere, mer viten enn andre? Det går an å være uenig, selv for meg, hører på black metal, og syns for øvrig kristen musikk er ensformig å kjedelig musikk. Betyr jo selvfølgelig ikke at jeg har lyst til å drepe, selv om noen tekster kan dreie seg om det? Så, ser jeg det som et uttrykk for utvikling av, ikke hva jeg vet hva personene tenker, men hva jeg selv tenker og føler, kan betyr, at man er forbanna på hva historien mot hedninger ble utsatt for. Eller hva kristne mener, og tror på alt hva ledere av religioner står for, som å forhindre, undertrykke, se ned på andre på grunn av musikken man (er et raskt eksempel) liker å høre på, hva man velger å ha på seg, eller om det er noen som ikke velger å ha noe tøy på kroppen, er det opp til enhver enkelt, uten at det skal bli et hinder, men dessverre, så er det noen som ser kun skjønnheten utenpå, uten å vite eller kjenne godt nok til denne ene personen, dømmer hva andre velger å tro, om det er religion eller dyret i oss, vet jeg ikke, men vi ble alle født, og vi alle kommer til å dø når vi blir gamle. Livet selv er en utfordring, om man tror eller ikke tror på hva det måtte være av en guddom.

Skulle man fulgt en type leder, en type religion, så hadde ikke det vært en garanti for en belønning til evig tid. Det som betyr noe er, hva man velger å beskytte, natur, dyr, mennesker som individ, mennesker som flokk, frihet til å kunne velge det livet man selv vil gjøre så lenge det ikke skader noe eller noen andre. Det å bli såret, skuffa, fortvila, føle seg ikke forstått, hørt, sett, så trenger man innputt, man trenger næring! Man trenger noe, men man trenger også noen man kan henvende seg til. Ensomhet, kan være både farlig for både mennesker og kun det ene, hvis man tror på noe, er en frelse, uten å ha respekt for liv - og da tenker jeg på uansett hva man skulle tro på. Jeg er hverken kristen, buddhist, muslim, satanist, eller noe som helst. Jeg er et menneske, med bakgrunn av problemer, betyr ikke at jeg ikke kan tenke selv, høres sikkert jævla latterlig ut det som står her, men men, det får da bare være som det er.

lucisat
12.08.2014 05:33

Bra!
0
anbefalinger
Har tro på den frie vilje, har tro på at man kan tro på hva som helst. Frihet til å kunne velge, om det er politisk innenfor trygge rammer, bygget på både hva vi, eller andre har et ønske om hva vi selv velger å kalle frihet. Ikke som et angrep på noe hva andre ser kan virke ukjent, på grunn av tro, eller på tvers av kultur mellom land man gjester. Klart, når en nordmann tar seg til rette i et annet land, skal man selvfølgelig gjeste det landet man ikke kommer ifra med respekt utefra hva andre land retter seg til som sin frihet. Men, av og til, kan man spørre seg, hva slags frihet ønsker man for sine egne behov fremfor andres behov? Og hva er frihet? Går an å se seg blind på hva andre ser som et angrep på sin religion, filosofi, er jeg glad over at vi bor i et land, der vi har denne friheten til å kunne tro på hva man vil uten å bli undertrykket, så lenge det ikke er til fare for andres liv og helse? Kan være også en tankevekker på den kritikken man får, om det gjelder religion, filosofi, eller politikk? Og, hva ønsker man egentlig friheten for oss mennesker som rase, ikke hva som skal være best utefra hva andre liker av musikk, uttrykk gjennom kunst, filosofi, så betyr det jo ikke at jeg har et ønske om å skape konflikt, men refleksjon mellom hva vi sammen kan skape frihet på tvers av religioner. Som å ta et eksempel, jeg hører på black metal, som er et uttrykksform for meg, og det jeg skriver, at jeg stiller spørsmålstegn ved religion, fordi hva slag frihet ønsker så denne Gud, jeg ikke klarer å tro på? Og det betyr, at ikke jeg er imot, de som er kristne, det er hva ønsker de som sin tro, jeg ikke kjenner til? Betyr det at man ikke kan få et normalt liv, hvis man ikke er kristen? Selvfølgelig, kan mange svare.

Jeg hadde en bestemor, hun var den gang, da hun levde, trodde på Gud. Jeg, for min del, var åpen om at jeg trodde på Satan. Men, hun tvang meg ikke til å tro på Gud. Hvorfor? Fordi jeg er sikker på at hun hadde tro på frihet av tro. Selvfølgelig, sa hun mange ganger til meg, at hun ba for meg. Så, jeg sa, ja det kan du få gjøre som du vil med. Saken er den, at jeg skal ikke tvinge andre med religion, eller skape konflikt på grunn av en tro. Vi er ikke noe av et høyere vesen bare fordi det står slik og så skal du tenke, man skal gjøre hva man selv ønsker å oppnå hos andre, på godt og vondt.

Hva ønsker vi? Tvang eller frihet av tro?

lucisat
13.08.2014 16:40

Bra!
0
anbefalinger
Man skulle ikke trodd at kunnskap skal koste, men hvor kommer kunnskapen egentlig ifra? Det sies at Dyrets tall er 666, slik som vi mennesker har personnummer med egne tall. Slik som Gud har sine tall, er vi et symbol, vi selv skaper, men hvor kommer egentlig fornuften ifra? Vi er jo et flokk dyr, men også noe mer enn det? Hva ønsker vi egentlig vår fremtidens barn, den dagen vi blir gamle, også videre?

Det med krigens ledere skaper, hva fører nå det til? Skal vi vente på frelseren fra himmelen kommer å redder barn og kvinner? Eller andre falske profetier? Det er jo ingen andre enn ledere som kan gjøre noe? Myndigheter må begynne å høre på folket?

lucisat
13.08.2014 17:29

Bra!
0
anbefalinger
Man skal høre på folket, men også på hva myndigheter har å si? Det er jo tross alt de som skaper fremtiden, selv om ting kan virke opp ned. Og selvfølgelig skal ikke alt gli på skinner heller? Alle har noe å bidra med?

lucisat
13.08.2014 18:24

Bra!
0
anbefalinger
Ja. Unnskylde meg, men, har ikke den kapasiteten til å kunne gjennomføre visjoner, vet ikke hvor eller hvem jeg er. Har ikke nok kunnskap til kunne si at jeg ser hva som må til får at hele verden kan gå rundt. Det jeg kan bare si, er at alle har et håp eller et eller annet sted, et lys som brenner for fred.

lucisat
23.03.2015 05:36

Bra!
0
anbefalinger
Det er mange som har fallet for en myte om demonbesettelser og lignende middelaldersk forestillinger. Hvor mange forvirrede unge mennesker har blitt fascinert av død, vold, magi osv, som andre hevder, noe annet, ikke kan leves i praksis. Kristne og andre forfattere har også vært med på å gi unge næring inn i et fantasifult landskap, som på en eller annen måte fanger dem inn i sitt kyniske nett i kontrollerte omgivelser. Hvorav mange føler seg forfulgt, og blir et offer for sine naturlige drømmer og fantasier. Som da, også, kan slå ut i psykose. Dette er ikke forsvarlig. At kyniske folk får lov, eller tror at de kan gjøre hva de vil. Ved å tråkke på andres følelser.

lucisat
02.06.2015 07:16

Bra!
0
anbefalinger
Det hva andre tolker, blir ikke alltid slik, andre forventes å oppfatte av hva en forfatter skriver om sine tanker. Det er som filmenes innhold hadde mistet sin effekt å påvirke uten musikk. Selv, om kanskje det ikke har noen sammenheng, ville naturprogrammer vært mye mer interessante på TV uten den teite musikken mennesker legger til naturprogrammer? Men, virker som om mange ikke takler stillheten naturen gir? Men, hvis man lærer seg å kjenne, som alle er en del av, er jo naturen full av musikk. Kanskje ikke slik man ellers er vant til, å høre på fin musikk man hører på radio, TV, Internett, osv, men ingenting slår musikken selv naturen skaper? Det å finne rette tiden til å sette seg ned, og høre på stillheten. Slå av Nyheter og annet som surrer og går på TV-har alle absolutt fortjent i en ellers så hektisk tid, sette seg ned, og høre på naturen i seg selv, og det man omgir seg med. Det blir som å koble av med en film man liker å se på. Men, når alt kommer til alt, så kaller naturen, til det å finne harmonien, man kanskje trenger, om det så regner, snør, blåser, forsøke å finne seg i, at det er ikke vi mennesker som bestemmer over hvordan været skal være, selv om man håper på bedre tider. Er det naturen, ikke vi som regjerer hva slags været skal bli dagene fremover. Det er vel kanskje bedre å akseptere naturen, enn hva andre skriver, sier, mener, påstår-da er det jo godt å ha noe man henvender seg til? Fiske, jakte, nyte naturen i en så ellers hektisk tid. Som, kan gjøre en bekymret, stresset, utfordrende... Da, er det godt å ha steder man kan ha mulighet til å trekke seg tilbake å finne ro i naturen!

lucisat
04.06.2015 17:45

Bra!
0
anbefalinger
Vi alle er bundet til hverandre, om man liker det eller ei. Hvis ett folk, blir ført til taushet. Vil det over tid, bygge opp både mistillit og usikkerhet. Man kan sette ett land, en gruppe mennesker med annen tro eller tradisjon fra andre land, gi rykte på om hva andre tenker. Det blir som å sette naboer opp i mot hverandre. Hvis man er med på å bryte ned fordommer, eller kanskje, ordet fordom, er feil ord å bruke? At, når alt kommer til alt, at det er mer uvitenhet enn noe man selv innbiller hva f. eks. ens egen nabo tenker, blir mistenksom hva de tenker, i hovedsak er usikkerhet på hva andre mener, tenker? Hvis man ikke åpner seg for noen, så blir man menneskelig fiendtlig. At man tror kan lese hva andre tenker, om hva naboen tenker om deg. Er det, kanskje små bagateller som at kanskje naboen har en dårlig dag, eller har opplevd noe, som gjør ham usikker. Ingen har evnen til å gå fra nabo til nabo, og begynner å snakke med en man ikke kjenner, like bra som de man omgår seg med? Man, må kanskje begynne å akseptere, at noen er mer pratsom enn andre? Og det er vel ikke vanlig å gå og hilse på alt og alle man ser? Det betyr jo ikke at man hater alt og alle bare fordi at man ikke gjort seg kjent med naboen? Man må ha tid til å bli kjent, og kanskje man ikke blir kjent med noen, men, igjen, betyr det ikke at de ikke liker deg. Kommunikasjon er en læreprosess. Man møter nye mennesker hver dag. På gata, i naturen, hvor hen man ferdes, er det mennesker. Og klart, man brøyter seg ikke frem uten å vite for sikkert hvem man møter? Det er jo slik det gjelder for alle, uansett hvem og hvor i verden man kommer ifra? Men, man oppnår ikke langt, hvis man er drittsekk til enhver tid. Men, dette er vel noe alle og enhver vet? Og, ja, vi alle er fulle av feil som resten av menneskeheten, uansett? Så, igjen, er også dette en læringsprosess. Man tenker fremover, ikke til stadighet lengre og lengre bakover i tid? Verden går rundt sola, ikke sola rundt menneskeheten? Da, vi alle befinner oss i en virkelighet, med ulik erfaring, hvor tiden er alles skjebne. Og, det er jo kun menneskeheten som "rase" vet å bruke, hva vi ønsker, og gjøre med fremtiden? Og, da trenger man ledere i verden, som har ambisjoner, på godt og vondt. Derfor trenger vi demokrati, frihet til å mene noe, andre ikke er enige i? Ikke en verden av diktatorer som har ønske om enevelde gjennom undertrykkelse og fiendskap, som å sette alt og alle opp i mot hverandre? Kommunikasjon, på godt og vondt?

Dessverre, er det vel slik, at det ene slår i hjel det andre? Bra det finnes frihet til ytring, men kommer sikkert litt an på hva man ønsker å oppnå med sine ytringer? All ytring, er ikke nødvendigvis bra ytring. Men, er vel en læreprosess det også, ikke sant? Som alt annet i livet, er både natur og de man omgås med, en stor visdom del av noe større, enn den lille sammenheng man selv tenker, man ser, mye større og mektigere enn man i det hele tatt kan forestille seg.

lucisat
07.06.2015 10:59

Bra!
0
anbefalinger
Det som til alle tider, har interessert et folk, uansett bakgrunn og opprinnelse, er, hvem er vi, hvor tilhører vi. Da begynner man å se tilbake ens egne røtter, på hvem man er i slekt med. Ser man tilbake, hvor menneskets opprinnelse kommer ifra. Ser man på Historien fra da mennesket vandret ut, og hadde sine røtter ifra. Hvor religion og filosofi, har fulgt hånd i hånd med nye banebrytende ideer. Og det er ikke bare religion og filosofi, som har fulgt menneskeheten opp igjennom tidene, det er også musikk. Musikken er i seg selv, det mest smarteste, og ikke minst, den største uttrykksform som er Universell, både symbolsk, men også, hva det mentalt vekkes til liv i vårt indre!

Man skal vel ikke motsi forskere, men det finnes mange veier selv en forsker ikke kan se. At verden er malt i farger, ikke bestandig enkelt å se. Men, filosofi, vekker mulighet, at det kan virke religiøst, selv for en som kaller seg ateist. Reisen i vår eget hode, med resten av verdens påvirkning på hvordan man ser seg bundet til resten av verden, kan jo virke både skremmende og fascinerende på samme tid. Nok om det. Det som er ganske så spesielt, er at vi som art, har gjennom en lang reise, gjennom det historien viser til. At man fortsetter med å utdele egne erfaringer, og eget syn på verden, sammen med andre. Dette kan selvfølgelig være på godt og vondt. Uansett er livet en viktig funksjon sammen med resten av verden!

Historisk sett, er vi individer, som ser verden forskjellig. Derfor er det viktig med kommunikasjon! Dette kan være utfordrende, men også meningsfylt, hvis man mener med god hensikt, at man har et ønske om å gjøre verden til et bedre sted å bo? Dette er garantert ikke gjort over natten, men, man har vel ikke annet et håp og lene seg til, hvis selv ikke egne ledere, har ønske om annet å tilfredsstille sine egne meninger og egne ambisjoner om å føre et folk til taushet? Selvklart trenger man lover og regler. Det er jo det, man må forsøke, beste man kan å holde. Hvis nye tanker kan virke truende på andre land, går det garantert, begge veier. Kommer absolutt an på hva andre parten ønsker, derfor er det viktig å kommunisere, om man er mørk eller hvit i huden? Vi alle har tradisjon for å være skeptiske, men sunn skeptisk er heller ingen dårlig egenskap. Det er jo vi alle er skapt? Nok om det.

Menneskets opprinnelse ja, det vekker urkraften i oss alle? Men, menneskehetens utvandring, man må jo ikke glemme, hvordan mennesket har utvekslet erfaring, måter å overleve på, samtidig, den store respekt til selve Jordens Opprinnelse. Myter gir makt, men har også grad av sannhet i seg. At verden har hatt sitt opphav. At Universet, eller "Gud", har skapt en verden av muligheter for oss alle! Jeg for min del, stoler vel mer på vitenskapen, men at også religion i utgangspunktet har hatt noe positivt i seg! Vel, ikke misforstå, altså, da folket hadde respekt til hva de så og brukte jorden på best mulig måte, ved å holde balansen oppe. Nå i dag, har man nesten glemt opprinnelsen, og hvem og hva vi egentlig er? Mye på grunn av vi alle er huleboere i teknologiske verden, at det går allting så fort, at den nye oppfinnelsen etter den andre er så langt mye viktigere enn å forsøke å forstå planeten vår, og livet man omgis med. Alt fra insekter, planter, tre, pattedyr, truende dyrearter, som ser ut til å forsvinne på grunn av enten dårskap eller uvitenhet, utsletter selve balansen for alt grunnlag for liv! Man ser i andre land, hvor også truende dyrearter finnes i vårt eget land. Men, det skal liksom ikke være et tema, liksom? Ikke rart bier og humler forsvinner? At bonden er den mest dominante av de øverste klasser? Har ikke sagt at verden er enkel jeg, hvordan sol er avhengig korn og annen dyrking, vet jeg også, regn har sin viktig del av naturen. Jaaa, nå ble jeg populær nå?

Det er ikke ment som å provosere, men, det går vel an å passe ltt på disse sauedottene selv vel? Eller ligger alt i eventyret om rød hette og den stygge ulven? Det er jo andre land der man bruker sauehunder, eller lama? Ja, og jeg er nå ikke så blind, at jeg ikke ser, at rein eller sau koster på grunn av tap. Økonomisk tap spesielt? Skjønner det! Og selvfølgelig skal man forsvare sin egen eiendom, det ligger i alles natur det.

Sammenhengende? Nei, ja?

lucisat
07.06.2015 11:21

Bra!
0
anbefalinger
Igjen oppretting i uttalelsene her. Det jeg mente, var egentlig, at man har bruk for bonden, men også muligheten til å kanskje hatt muligheten til at ville dyr kunne hatt et sted også kunne ha hatt muligheten til å ferdes fritt, hvis mulighetene hadde vært der da?

Det andre jeg skreiv, får vel være opp til øvre myndigheter til å avgjøre, hvordan ellers verden skal se ut!

lucisat
07.06.2015 11:29

Bra!
0
anbefalinger
Skrivefeil, men får ta å legge det ut på nytt!

Igjen oppretting i uttalelsene her. Det jeg mente, var egentlig, at man har bruk for bonden, men at også om at ville dyr hatt mulighet til å ferdes fritt i naturen, et eller annet sted?

Det andre jeg skreiv, er vel egentlig opp til de øvre myndigheter til å avgjøre, hvis det finnes kommunikasjon, hvordan ellers verden skal se ut! Også, får man krysse fingrene om bedre tider fremover!

lucisat
07.06.2015 11:56

Bra!
0
anbefalinger
Vil bare si ifra om at, hadde jeg hatt muligheten til å slette noe av skriveriene som er i mange sammenhenger, tatt av tanker fra tid til annen. At, noe kunne slettes, hadde jeg gjort det. Men, man får gjøre som folk flest, tenke fremover. Det at man ikke har mulighet til å slette, er vel kanskje til glede for andre? Så, da får det heller bare stå som det gjør! Det er liksom om man hadde hatt mulighet til å retta opp i noe, men, hvis man skulle ha forandra på alt, hadde man vel ikke hatt annet å gjort, for å rettet opp skrivefeil og innhold, selv står jeg får innholdet, men menes ikke som et angrep, mer som et forsvar, kanskje også som en tankevekker, at man skriver noe man ikke tenker så langt lengre enn sin egen nese rekker? Er sikkert ikke alene om det. Vel, det slutter sikkert ikke her, så lenge Data maskinen funker. At ytring er utfordrende, kanskje ikke bare for meg selv, men også for alle andre? Det er vel egentlig ikke samme som å snakke med de man liker å snakke med. For da, kan som regel misforståelser rettes opp igjen! Så, maskin og menneske, er heldigvis, inntil videre, store avstander. Det går vel sikkert an på hva man ønsker å fylle andres hoder med ting og tang? Maskin er som regel feilfrie, det er ikke vi mennesker?

lucisat
07.06.2015 15:03

Bra!
0
anbefalinger
Tenker, er jeg? Et filosofisk tema, som betyr, hva? Det vet man jo selvfølgelig ikke, før innholdet dannes form. Slik sett, støtter jeg mer til filosofi, enn noe annet. Hvorfor? Fordi filosofi, gir mulighet for forskning. Forskning på medisin, psykologi, religion, vitenskap etc. Det er det at filosofi, er både historisk, og rommer ytringsfrihet, uten at det er noen over deg, som sier: "Fy, fy, du skal tenke slik jeg gjør". Altså, ordet filosofi, grunner seg på opplevelser, og har rot i menneskelige følelser. Det kan også være utfordrende, noe man sier, ikke bestandig stemmer overens med andres tanker. Dette gjør også mulighet for diskusjon. Det betyr likevel ikke at verken jeg, eller andre alltid har det rette svaret. Derfor, kommunikasjon må innebære, at man selv er kritisk. Myter, slik som religion og legender, finnes det mange av. Det er fordi, filosofi bindes opp med læren om overlevelse, fra en tid, da det var nødvendig med slik type tro. På samme måte som det har funnes mange religioner, finnes det like mange tolkninger, av de samme læren, om å bevare liv, slik nåtidens religion representerer. Dessverre, er det for mange, som seg i mellom, at noen enkelte, har ønske om å ødelegge prinsippene i selve kilden av ulik tro. Uansett, syns jeg, for min del, at det burde være åpenhet på lik linje med annen tro. Om man selv velger å være ateist, så er det et valg man tar! Men, så må det også være åpenhet, hvis man syns, at troen burde være personlig! Filosofi gir åpenhet, muligheten til å få lov til å tenke selv. Utvikle seg. Tenke nytt, med nye ambisjoner, nye ideer, meddele erfaringer. Se mulighetene, men også, stå åpen for nye impulser man får fra dag til dag. Man utvikler tankene og de erfaringene, slik vi mennesker alltid har gjort, siden tidenes første dannelse av tanker, fra en tid, da overlevelse og respekt for natur og mennesker ble tegnet, symboler risset inn i fjell.

Filosofi, er tegnet på Phi, og sophia, er visdommens og kjærlighetens gudinne. Hva han som fant opp ordet, er også fantastisk, historisk kanskje ikke helt dekkende, men, blir stående på menneskehetens tanker gjennom historien til alle tider. Kanskje ordet "filosofi", går lengre tilbake, når det gjelder ordets betydning og ordets opprinnelse? Siden opprinnelser, alltid har vært bindeledd mellom våres hjerter og natur, andre arter, dannelse, og opphav. Blir vi, både store i ord og handling? Derfor brukte mennesket sine ritualer for å beskytte, forstå livssyklusen mye bedre. Filosofi, innebærer ikke bare religion, tvert i mot, men har også rom for vitenskap! Det er rom for oppdagelser, men også et forsøk på å forstå universets lunefulle aktiviteter som resten av vår, eller livets påvirkning til Jorden. Det finnes ingen grenser for fantasi, det som grunner for både filosofi og vitenskap. Dette jeg har lyst å kalle Magi! Selv om ordet kan virke litt utgått på dato Smile :-\) Uansett, er det jo ganske så fascinerende, så det blir nesten magisk og religiøst på samme tid. Også skremmende, blandet med æresfrykt og beundring.

lucisat
09.06.2015 06:35

Bra!
0
anbefalinger
Vet ikke jeg, men, skal man bringe frem blasfemi paragraf som en del av vår ytringsfrihet? Har vi bruk for den, eller har vi ikke? Og hvorfor bruker man blasfemi som effekt, hvis det irriterer og bare provoserer? Men, hvor går grensen? Kanskje man latterliggjøre samtidig som å komme til enighet på samme tid? Om ikke alle er enige, hva har dem rett til å si? Har de retten til å ytre sine synspunkter om angrep på sin religion eller filosofi?

Alle har sikkert en tid til annen følt seg mobbet. Men, hvorfor gjør man det? Det kan være frykt for noe som virker ukjent, eller er det behovet for hele tiden, heve seg over alt og alle bare fordi å gjøre kvalme mot alt og alle? Eller er dette en ny måte å skape egne klaner? Eller er det, et ønske om å bli kjent? Måter på å gjenvinne respekt? Men blasfemi og mobbing, finnes det forskjeller mellom dem? Nei, blasfemi er et "angrep" mer om en samlet gruppe tenking, der flere er mer er under samme tak. Mobbing er en hel gruppe, som fryser ut kun ett uskyldig menneske. Hva tenker dere om saken, der ute et sted?

lucisat
28.06.2015 04:00

Bra!
0
anbefalinger
Djevelen, noen kaller henne Lucifer, Venus eller Lillith, Satan, Set, Gudinne, Moderjord, Stjerne, på engelsk betyr The Star, knyttes troen mye om at Gud Står over henne og alt over alle helt alene og regjerer? Hvorfor? Kan det være mannen selv som har lagt et grunnlag for hva andre kvinner skal følge, uansett, hvis ikke, så steines eller brennes de på bålet? Hvorfor ikke terroristene selv, brenne til evig tid på bålet eller steines til døde? Ledere, eller hva de nå enn kaller seg? Selvfølgelig, svaret på alt, er jo det, at ingen, uansett, ønsker å lide en smertefull DØD! Dette er noe alle burde kjenne til, som hvis man mister noen man er glad i, hvis kreft blir tilfellet, burde få dødshjelp, så lenge systemet på sykehus, helselovene, sikrer trygge rammer til pasientens ønsker, om han/hun ønsker å leve så lenge som mulig, eller andre sykdommer, som går utover pusten og alle muskler som holder en pasient i live, ene plaga er og kan være verre enn den andre! Dette burde, være tilrettelagt til pasientenes beste, uansett hvem og hva det har gjort. Innerst inne, har jeg hvert fall ett håp, at alle er snille innerst inne, selv om det ikke alltid virker sånn. Og, i en Krig, er ingen vinnere, uansett hvem og hva de mener tror og tenker om seg selv, over alle? Må huske på at livet ikke varer livet i all evighet. Men, masse utryddelses våpen og annet krigføring, tjener ingen, dette da går utover uskyldige menn, kvinner og barn! Dyr og natur! Insekter! Fisk! etc! Alt Liv avhenger av hverandre og i hverandre, slik universet og vår natur består av! Fred, HARMONI MED VÅR BLÅ KLODE, TIL EVIG TID!

Djevelen rekker opp venstre hånd, Gud rekker opp høyre hånd, for at alt, særlig menneskeheten, skal se innover seg selv, og tenke, og forsøke å godta, at uten motsetninger, ingen balanse, utvikling, liv, helse, NATUR OG UNIVERSET, som står til kontraster, i menneskesinnet!

lucisat
08.07.2015 13:03

Bra!
0
anbefalinger
Man må ikke tro på hva som helst-det viktigste er å tro på seg selv og de man står seg nærmest. Men, at også, mulighetene for å knytte nye bånd mellom andre relasjoner. Hva andre har som privat politikk, tro på ismer, varierer fra person til person. Ett sted må man starte, og det er med seg selv også videre utvikle egne synspunkter for seg selv og den verden man befinner seg i, på godt og vondt. Naturen, dyr, barn er ikke onde, det er vi, derfor vokser motsetninger, mistenkelighet, mistro, til slutt, uvitenhet og hat av en liten verden, av en større verden, fylt med mange ytringer, burde opplyses, ikke undergraves! Bringe til diskusjon, debatt på tv og gjennom andre kilder. Kanskje man kommer frem til noe?

lucisat
21.08.2015 12:27

Bra!
0
anbefalinger
Hvorfor skal man knele foran et religiøst bilde som har vært de mest ondeste konstruktører på jorden? Alt i alt, høre på menneskerasens evige refreng: ''Hjelp meg. Jeg forstår ikke''? En Gud alle elsker, tvinger menneskehetens ansikt ned i sitt eget mørke blod, helt siden profetenes eller Guds frelsers først fødte uskyld, som fortærer og slår i hjel ens egen sjel? De er kun fordervet av doktrinen har lært dem å tenke selvdestruktiv.

Det er ikke hva som skal være bra, det er hva som virkelig er bra. Med et øye for skjønnhet, for balanse-må alle ta ansvar for sine egne handlinger. Ingen må glemme hvem og hva de er, og hvilken trussel alle kan være bare med sin eksistens! Nytelse og smerte, som skjønnhet, ligger i øynene på de som ser. Det går en tynn skille mellom fantasi og virkelighet, slik som linjene mellom galskap og forstand. Ikke la deg bli lokket inn i en flokkmentalitet der en upersonlig skikkelse lar diktere deg-se mønstrene og plasser ting sammen slik som du vil at bitene skal falle på plass.

Ditt sinn er som en dør som vil bli åpnet. Ikke flykt fra deg selv. Vær stolt av dine kvaliteter. La dem uttrykke din personlighet. Du skal ikke skamme deg over hvem du er, hva du liker, vil bli/blitt til. Hva du drømmer om, hva du kan!

Tiden har kommet for alle til å se at livet er hva man gjør ut av selv. At livet har en rekke stunder som man burde sette mye mer bedre pris på!

lucisat
29.08.2015 17:49

Bra!
0
anbefalinger
LaVey-Satanisme er en av flere ulike religioner som identifiserer seg som Satanisk. For mange bringer begrepet ''Satanisme'' til mange ubehagelige tanker og bilder. Satanisme har vært anklaget for mange byrdefull praksis-og har vært en vanlig misforståelse å tro at satanister bryr kun om seg selv. Mennesker har rett til å gjøre det de velger og skal føle seg fri til å følge sin egen lykke. Men dette gjengir ikke at dem er immune mot konsekvenser.

Satanister tror ikke bokstavelig på dette som SATANISK, men bruker i stedet navnet som en metafor for menneskehetens sanne natur. Han blir sett på som bringer av kunnskap, at alt liv er høyt utviklede individer og burde rette sitt sinn til å kjempe mot tyranniske regime og slavearbeid. At man selv skal heve seg gjennom kunnskap og forståelse, også bruke de forestillinger styrke, makt, rettferdighet og friheten man har til å bedre situasjoner, både for seg selv og andre man omgir seg med!

lucisat
03.09.2015 15:37

Bra!
0
anbefalinger
LaVey-satanismen tilbyr en interessant sammenligning mellom sin filosofi og ikke tilstedeværelse innesperret av regler, dogmer og tabuer, siden samfunnet har preget de fleste av oss med alle slags regler, som setter begrensninger for å føle frihet. Barn er fortsatt i stor grad fri fra slike betingelser eller bekymringer. Samtidig tilbyr satanismen egne regler (f. eks. sataniske regler for jorden), og oppmuntrer til lovlig atferd.

Satanisk filosofi tar et sterkt fokus på forherligelse og tilfredsstillelse av selvet. Også fordi den avviser en rekke sosiale tabuer er på grunn av at tabuer generelt mangler praktisk begrunnelse. Enhver person er sin egen herre, og handlinger tar ingen form for noen som helst åndelig dømmekraft. I dag, er man fokusert på selvbestemmelse i å finne kraften i seg selv, i stedet for å tilbe en overlegen styrke. Det oppfordres at folk skal søke egne sannheter, nyte begjær uten frykt for sosiale tabuer og perfeksjonere seg selv. Satanismen går ut på å styrke utøverens vilje og avdramatisere behovet for forbønn av noen høyere makt. Det er å være seg selv fortrolig på hva man ser og hører, og ikke ta all fisk for å være god fisk. Spesielt når det gjelder kyniske tankespinnere!

lucisat
05.09.2015 00:51

Bra!
0
anbefalinger
Satanisme er et vidt begrep som henviser til en gruppe vestlige religioner som består av ulike ideologiske og filosofiske tro. Det finnes like mange satanister som det gjør med Satanisme, så hvis du spør to satanister om det samme spørsmålet kan du vente deg to vidt forskjellige svar. Dette er ideer som sprer seg som ild i tørt gress langs det vidstrakte landskap globalt rundt om i verden. Dens læresetninger er basert på individualisme, naturfenomener, og en moralitet som begrunnes fra ens eget ståsted, både er fornuftig og rettferdig i samklang med det samfunnet man befinner seg i. Internett fremmer muligheten til å bevisstgjøre og opplyse hva man oppfatter dagens samfunn, på godt og vondt. Verden generelt er i ferd med å smuldre opp, hvis ikke økonomien styrkes. Men, så er vi ikke blitt alene om det problemet. Slik gjenspeiles også i andre land, hva er straffen? Når det får utover mange uskyldige? Verre forbrytelser enn krig og terror er vel det man kan sette i samme bås? Også, økonomisk krise. Er det vel ikke noe annet som tjener enn krigsmaskiner som faller i hånden på en terrorist? Verdensledere, makten går i hodet på dem, og de blir kyniske kjeltringer alle sammen. Vi har så mye bekymringer som ikke rammer oss generelt, men den dagen det skjer vil alt rase innover oss alle sammen! Håpe det ikke skjer! Men kyniske ledere med høy våpenutvikling, kan vel dette umulig gå bra? Men, hva kan vel en vanlig mann i gata si eller gjøre? Ingenting! Bare krysse fingrer og tær til de blir blå og svart til alt faller av? Nei, man får nyte den vakre jorda vi har så lenge vi har den! Ikke sant?  Wink ;-\)

lucisat
06.09.2015 03:47

Bra!
0
anbefalinger
Satanisk tro går imot som i mange religioner tyder på at det er en belønning eller et bedre liv venter oss etter døden, skal vi kjempe med nebb og klør for å fortsette å leve, på samme måte som dyr gjør. Bare når døden er uunngåelig bør vi stille akseptere det. Vi aksepterer ingen tro på et liv etter døden. Hver person kommer inn i eksistensen ved fødselen og forsvinner med døden. Perioden i mellom - et liv - er summen av eksistensen. Livet skal derfor nytes i fulle drag. Det er ingen gud som dømmer eller gir belønning eller straff inn i et neste liv. Fysiske eksistens er den totale summen av et menneskets liv, og bør nytes frem ens eget liv opphører.

Vi satanister tror ikke på et liv etter døden, og vurderer vår vitale eksistens for å være avgjørende i betydning av vårt ego gjerne vil leve lenge og ha et sunt liv. Vi blir født her for å utforske vår unike ego ved vår guddommelige natur, et verktøy vi fokuserer på vår natur langt fremover i fremtiden av denne verden. Det er en tidsmessig tilstand her og når. Ego er en tidsmessig produkt av naturen at den valgte å dukke opp i vår kropp i dette livet, med hensyn til erfaring og utvikling som fortsatt skaper ditt sanne jeg. Vårt ego skaper den personen vi tror vi er i dette livet. Sett fra et psykologisk syn, er ego rett og slett et bilde på oss selv. En kvalitet siden den gang mennesket skapte sine trosretninger bundet til mange ulike trossystemer, blir det sentrale for alle type tro, et ønske om å ikke lide eller bli straffet for sin personlige tro.

Religiøse symboler på hva nå enn det er, blir en veiledning for de som søker kunnskap om hvor god og hellig en ''Gud'' skal være, men viser frem den verste sort på drap, ofring av uskyldige dyr hvor døden er en befrielse til frelse? Dette med ofring, æresdrap også videre, passer rett og slett ikke inn i vår moderne tid. Et liv blir tatt, og tar ingen form inn i et Guds eller Djevelens rike. Det er ikke noe man kan ofre til siden det intet er noe, men kraften for rettferdighet, om en straff venter jo der det ikke finnes æresdrap som en del av et samfunn. En hyllest til alle som har vært kritiske, og ennå er det til hva en religion innebærer av kyniske ledere!

lucisat
28.09.2015 05:05

Bra!
0
anbefalinger
I ulike tidsepoker og ulike kulturer har alltid funnet det hensiktsmessig å knytte sine fiender med den verst tenkelig ondskap de kunne forestille seg. Historien om Satan, er i bibelens forstand skapt med onde assosiasjoner i forhold til andre religioner som var hedenske. Vitenskapsmenn har også blitt lynsjet på grunn av sin teori har vært en helt annen form for kunnskap. Okkultisme osv. Men, så har også kristne hatt og har forskjellig beskrivelse og bønn om sin skaper, som om alle avgudsdyrkere blir dømt i helvete på grunn av deres ulike tro? All religion, all tro på en eller annen ''Gud'' blir oppfattet i mine øyne som folk tror på forskjellige guder, selv om de påstår å tilhøre kun denne ene guden. Også de som påstår at alle hedninger kommer til helvete da gitt?  Wink ;-\) Folk kan nøyaktig lese samme tekst men tolke det radikalt på forskjellige måter. Fordi folks kunnskap, behov, og misforståelser vil endre seg over tid, slik også informasjoner utvikler seg over tid. Er menneskets forhold til naturen oppfattet ulik, hvor det avhenger de enkeltes mål og forståelse, og vilje til å gjøre noe, i nåtidens virkelighet. Vil også, som alt annet fortsette være i personlig vekst!

lucisat
30.10.2015 17:38

Bra!
0
anbefalinger
Siden alle er ansvarlige for sitt eget liv, som å ta konsekvenser for hva, hvis noen tror at man er immune mot konsekvenser. Trenger man lover og regler, så ikke alt blir lov trengs konsekvenser. Alle er ansvarlig på godt og vondt. Så vidt min mørke side, omfavner jeg både mine lyse og mørke side. Siden alle blir født original, og at vi dør som kopier. Føler jeg meg ikke ond om å ha en mørk side, akkurat som jeg føler meg ikke god om å ha en lys side. Det er nettopp det å være menneske, jeg ser som fjell ikke har kun denne ene lyse side, den har to. Ene siden av fjellet er mørk, den andre siden har lys. At jeg vil leve i harmonien med Naturen-ikke i mot den!

lucisat
22.06.2016 04:39

Bra!
0
anbefalinger
Gud fremstilles ofte som hellig fylt med godhet? Hvorfor skapte han da ondskap? Han kan da ikke være så god som han fremstilles? Religion er roten til alt vondt, uansett teistisk religion.

lucisat
17.07.2016 17:03

Bra!
0
anbefalinger
I likhet med den kristne og muslimske begrepet av Satan, er i Satanismen ikke en levende kvasi-guddom, eller helvete, demoner, høygafler, sadistisk tortur, demonisk besettelse, og dyp ondskap å gjøre, men et bildet på en hedensk kraft, før-kristen naturkraft. Himmel og helvete eksisterer ikke. Folk har skapt Guder i mange former, så hvis du vil, kan man selv velge ut en som kan være nyttig for deg. Satan er ikke nært relatert til det moderne begrepet kristne eller muslimer har til djevelen eller djinn. Han vises som en livsprinsipp som representerer den kjødelige, jordiske og dagligdagse aspekter i livet.

Vårt budskap og tro er dypt oppriktig. For oss er Satan en figur som utrykker de egenskaper som informerer våre dype tro, og vi omfavner en ateistisk filosofi som ikke ser på Satan som en guddom, men en litterær symbol. Satan, i denne type ''isme,'' står for begrunnelse, autonomi og avvisning til overtro. Gjennom dette objektivitet, bærer han mer i likhet med den opprørske engel i Paradise Lost enn i Bibelens gjengivelse av ondskap inkarnert.

Forestillingen om ''Gud'' er skapt av mennesker som summen av dets høyeste lengsler og behov. Mennesket selv har ikke tilstrekkelig grunnlag for viten som ''Gud''. Ordet Allha eller Gud blir mer meningsskapende sentrum for et menneskets liv som for så vidt står i forhold bestemt av ''Gud''. Folk kan nøyaktig lese samme tekst men tolke det radikalt på forskjellige måter. Så, det finnes ikke kun den ene av samme ''Gud'', det finnes mange, så derfor blir Gud kun et ord som dekker et lite av et større begrep av guder og gudinner, nemlig Satan, stående som en fellesnevner for guder og gudinner, i alle dannelser av alle slags religioner. Og Muhammed, er som alle andre hellige ikoner, Jesus, Messiaser som kommer tydelig frem i religioner, som ser nedlatende ned på hverandre, på grunn av en feiloversettelse og omskrivende tekster som ikke passer inn for den moderne verden, og kommer sikkert aldri til å gjøre det. De er av alle samme ulla, undertrykkende, ledere av inkarnert ondskap tilhørende religion?

lucisat
18.07.2016 16:20

Bra!
0
anbefalinger
Jeg bruker verken begrepet ''Gud'' eller ''Gudinne'', fordi gudene er verken mann eller kvinne. Bruk av vitenskap og teknologi er ment for å bryte ''biologiske barrierer'', og at man kan formidle kunnskap gjennom tiden, men det er to klasser av mennesker på jorda, som vil øke avstanden mellom dem. Det er de som ''leker Gud''.

lucisat
18.07.2016 23:57

Bra!
0
anbefalinger
Jeg kan ikke vite, om ''Gud'' er en Gudinne eller ei, men, troen på menneskeheten, at det finnes godt i alle, er når man blir født, utvikler oss, lar oss påvirke uansett om man vil eller ei, blir troen på at det finnes godt i alle vag. Vi alle ønsker frihet, og frihet har alle med de valgene man tar. Likhet med kristendom, islam, jødedom, hinduisme, etc, ønsker alle å leve stort sett et harmonisk liv, og ledere som forvrenger på dogmer de stiller seg til troen, er det ikke religionenes feil, det er individet som har et ønske om å ødelegge hva de religiøse har til prinsipp uansett gudenavn, så ønsker alle å ha et godt liv. Man kan ikke skylde på en annen tro, uansett religion, at det er skylden for at et liv ødelegger andres liv. Det som er ukjent, bringer usikkerhet og mistenksomhet, men til opplysning, har religion de samme leveprinsippene uansett gudenavn. Er man kristen, muslim, jøde, ateist, satanist, hinduist, etc, så deler alle de samme oppdelinger av synet på verden, i godt og vondt.

lucisat
29.07.2016 14:37

Bra!
0
anbefalinger
Ordet ''re-ligion'' betyr ''tilbake til opphavet'', da kan man jo si at vitenskapen også er an annen form for ''religion''. Vitenskapen har mange retninger innenfor historie, universets fødsel, artenes opprinnelse osv. Vi alle er en liten brikke av et større univers, som menneskeheten forsøker å forstå. Dette kan også være kilden til overtro, som en bit av en av mange åndelige verdener - kampen mellom det gode og onde, evig frelse eller fortapelse, som er menneskeskapte oppfinnelser om en ide tilbake til opphavet, mellom det gode og onde.

lucisat
08.08.2016 01:23

Bra!
0
anbefalinger
Noen mener at bevisene for big bang er bevis for ''Guds'' eksistens. Hvem andre, spør de, kunne ha forårsaket noe slikt? En kollapset stjerne danner et svart hull, hvor den komprimeres til et meget tett tilstand. Universet begynte i en tilsvarende tett tilstand som den utvides. Vi befinner alle oss i riket av filosofi, med mange kreative fantasier som gjør Kosmos livet mer interessant å leve i. Den eneste mening i livet er hva personen gir den.

lucisat
09.08.2016 22:44

Bra!
0
anbefalinger
Den dypeste tvil bygger på den sterkeste tro-vitenskap basert på forskning, ikke overtro.

lucisat
29.08.2016 07:33

Bra!
0
anbefalinger
Satanisme har alltid handlet om å være et individ og hovedfokus bør være for den enkelte. Da de først fødte kom over bakken med rasjonelle egeninteresser, førte en mørk kraft i naturen, en arketype de gamle hebreerne kalte Satan, som betyr ''motstander'', ''motsatt'' eller ''anklager'' frem til en Ny Satanisk Tid, som nå har begynt. Det første skrittet på veien gjennom livets reise, er det virkelig det som holder deg jordbundet og hodet ut av skyene. Religioner er tenkende flokkmentalitet som har Gud som brensel, det er jo bare se hvordan IS praktiserer sin dumhet og uvitenhet? Nei, jeg foreslår en doktrine som gjør det mulig å nyte den mest fredelige fordelene innenfor Naturens rimelige grenser, som representerer sekulær balanse frigjort fra menneskets overtro, men heller mer bestemt tro på seg selv!

lucisat
09.09.2016 15:09

Bra!
0
anbefalinger
Det er klart at det sentrale identiteten til satanisme er absolutt opphøyelse av selvet, men også opphøyelse av de du ønsker storhet for. Satanisme respekterer og opphøyer liv. Barn og dyr er de reneste uttrykk for livets kraft, og som sådan holdes hellig. Satanisme er satanisme ikke på grunn av vår tilbedelse av noen guddom, men for en filosofi som vi står for. Vi anerkjenner oss selv som guder, og vi holder vår egen perspektiv på livet som hellig og hedrer våre egne erfaringer som den eneste sannhet vi noensinne vet om. Vi lever hver for oss i samsvar med sataniske oppfatninger. Jeg vil si at de fleste mennesker har en misforståelse av hva satanisme er, spesielt hva vår form for satanisme er, fordi vi støtter ting som medfølelse og empati, og generelt sett folk tror satanister er fulle av hat og tilber djevelen... Vi bruker symbolet på Satan som arketypiske bilder, som representerer et symbol på menneskeheten, den ukuelige ånd i menneskeheten, som er symbolet på alt den menneskelige frihet fra undertrykkelse religioner setter tvang fremfor frihet på hva et menneske er født instinktivt, enten man er homofil, heterofil, bifil, så lenge det ikke skader andre, kan man nettopp være det man best trivs med!

lucisat
11.09.2016 03:54

Bra!
0
anbefalinger
Konseptet med Satan er noe helt annet: I kabbalistiske tradisjoner, er Satan sett på som en agent for Gud; i Det gamle testamentet inkluderer hans funksjoner å være Guds budbringer eller opptrer som en (noen ganger sunn) hindring. Identifiseringen av Satan som et rent onde motstander av Gud kom bare i fokus i tiden rundt Jesu liv. Siden den gang har bildet på Satan forblitt forandret. Mens han er legemliggjørelsen av ondskap og synd i tradisjonell kristen lore, blir han i enkelte vestlige litterære tradisjoner, særlig i romantikken, vises Satan som politisk frigjører og kultur helt. Med andre ord, den primære rollen Satan, i sine ulike forkledninger i verdensreligioner, er avvisning av åndelig ønsketenkning som i stedet omfavner vår nåværende liv i den virkelige verden. Filosofisk og intellektuell utvikling har en tendens til å svekke verdien av ideen rundt Satan, gjør religionenes symbol overflødig, med begrepet ''ondskap'' i seg selv ofte blir nedgradert til kun ''menneskelig syndighet'' (en del av systemet) og naturkatastrofer (forklart av vitenskapen). Til tross for dette, holder satanister på de positive elementene i symbolet, som godtar Satan som en metafor, ikke som et ekte vesen.

lucisat
12.09.2016 22:16

Bra!
0
anbefalinger
For de som tror på ''Gud'', er de fleste store spørsmålene besvart. Men for de av oss som ikke så lett aksepterer ''Gud'' formelen, har de store svarene ikke forblitt bevart som ble skrevet i stein. Troen og ideologien har forandret seg over tid i samband med tiden, kanskje til noe verre enn det som var før datateknologien kom? Vi tilpasser oss nye forhold og funn, noe har blitt ødelagt av nyere og mer brutal religion enn andre. De ledere som får deg til å tro på absurditeter, kan få deg til å begå grusomheter. Jeg tror ikke på å svelge ordene i toran, bibelen eller koranen. Mange stiller spørsmål ved religion. Dette er i seg selv en stolt handling mange har gjort opp gjennom historien-noen hevder om det å tenke kritisk og selvstendig er å fungere som ''Satan'' ideelt sett, sett i øynene til de religiøse. Av de gamle gudene har blitt oppfunnet av nye. Slik er det med tro og tvil, resultert i konflikt. Ikke for den som tviler, men for den som tror. Foruten den gamle ''Satan'' fra fortiden, spirer nye ytringer langt inn i fremtiden. Og slik bør det være. Men da burde det også ha en grad av saklighet, et ønske om forbedring. Ikke motsatt?

lucisat
16.09.2016 16:30

Bra!
0
anbefalinger
Mange lar seg fascinere av mørke, trekk som det overnaturlige, kampen mellom det gode og onde, spøkelser, hjemsøkte bygninger, slott, dommedag, død, forfall, galskap, arvelige forbannelser, piskende regnvær på øde steder, torden og lyn, mektige krefter og golde kirkeruiner, stemmer som følger med vinden om natten-men til tross for overtro, er mye vridd på begrepene, som legger kun begrepene over verden som alt vitende. Symboler på helt(inner) som bekjemper tyranner og står opp mot overmaktene, og blir tolket som ondskapsfulle på grunn av sin motstand. For å skape et system konservative kristne, jøder og muslimer ikke liker å miste sin lederstilling de selv liker å holde på. Skylder på andre uskyldige for å stå i ledtog med djevelen?

lucisat
16.09.2016 19:18

Bra!
0
anbefalinger
Tross for rovdyrpolitikken, er det bestemt å avlive disse ulver som vandrer og tar for mye sau? Det hele begynte med et eventyr om at ulven er en fiende fra mytologi og frem til dagens forvaltning av sauer. At rovdyr er blitt en fiende nummer en, er ikke så uvanlig. Det handler om tap av sau og ikke hvor ille ulven tar sitt bytte. Penger går alltid fremfor rovdyr. Og suen er en inntektskilde. Det som mange sier er at i ulveflokken er det for mye innavl. Det er bare en ting å gjøre med det. Og det er å ta å blande ulveflokk fra andre deler av verden, og blande det med de som er i Norge. Men det er vel bare snakk om penger og ressurser, som alt annet? Men det er vel ingen som går med på det. Og det er det som er problemet!

lucisat
19.09.2016 12:53

Bra!
0
anbefalinger
Ord har makt til å uroe folk, skremme, true, støte, provosere, forføre og opprøre en stemning. De fleste er løgn eller halv sannheter, men selv sannheten kan brukes til å sjokkere eller opprøre folk. Manipulerende ord og uttrykk brukes av foreldre, lærere, selgere, politikere, og prester, og i mange tilfeller ikke er tilkoblet til sannheten, men for å vinne sin sak uansett hvor mange løgner som må til for å lure andre.

Hver person er ment å leve sitt eget liv, lykkelig og selvstendig. Uten å tenke over at mange har traumer etter vold og ydmykelser. Våre liv og helse er avhengig av å ha nok energi som strømmer gjennom kroppen og hjernen. Når vi blir eldre, avtar det sakte, etter hvert forårsaker død av hjernen. Det som skiller tro fra en ''Gud'' eller en allmektig energikilde jøder, kristne, muslimer mener er tilkoblet, er at mange ikke føler har kontakt med denne energien. Og blir hetset uten å ''vite'' om at uskyldige har blitt krenket eller fått traumer. Det er det som gjør det vanskelig for dem å ha kontakt ellers med sitt eget liv, føler seg utstøt på grunn av legning eller ikke har samme trosretning med ledere, og mister å utstråle energi.

lucisat
19.09.2016 20:54

Bra!
0
anbefalinger
Ville heller hatt en flokk med ulver rundt meg enn en flokk med terrorister som har misforstått bruk av våpen! Terrorister slipper alltid ansvar, og det er ikke nok med at de ødelegger liv, men de gir også dårlig rykte om sine egne, som ikke har et ønske om at noe slikt skal skje. Kanskje også aldri drømt om at egne skulle tatt slike brutale beslutninger. Jeg frykter ikke, jeg blir mest forbanna over slike forskrudd ideologi. At de ikke blir mer voksne er mer enn det jeg kan forstå! Hvis dem ønsker et helvete på jord, kan vel terrorister krige seg i mellom langt vekk fra folk å fe? Men nei da, de skryter i media, og media hjelper dem nesten å få den oppmerksomheten de ønsker. Gi dem null oppmerksomhet, de er ingen verdt å gi så mye oppmerksomhet som ei flue på veggen!

lucisat
19.11.2016 07:36

Bra!
0
anbefalinger
Kvinnen har alltid blitt nedvurdert og undertrykket av religion. Enten om det er jødedommen, kristendommen eller islam, så virker på meg at muslimene har strenge regler for kvinnerollen. Man Kan ikke håndhilse, de må tildekkes for å ikke vekke lyst i mannen? Likevel, er det noen enkelte, som ser på norske kvinner som horer? Ser på vestlige verdier med stor trussel for deres muslimske tro. Kvinnens rolle burde absolutt vært mer priset og likestilt med mannens rolle oppi alt dette her! Historisk sett, var det jo kvinnen som formet samfunnet. Det som mannen frykter? Har også bidratt til forfølgelse og undertrykkelse av kvinnens begjær. Ble sett på som hekser, og ble straffet til døden.

Da mannen var ute å jaktet, førte kvinnen politikk og passet på sine små. Mannens rolle var å beskytte sitt samfunn. Det har de fleste religioner glemt men burde påminnes! Tiden bør være utviklende og ikke sitte fastklemt i en fortid av kaos!

lucisat
25.02.2017 16:30

Bra!
0
anbefalinger
Fattig og rik blir større og større. Arbeidsplasser bygges ned. Helse går i glemmeboka. Alt på grunn av oljefatet? Hva skal skje med rovdyrpolitikken? Gårder blir lagt ned. Alt sentarlisert på ett sted. Slik det også er med andre ting for å sparre penger. Folk mister trygghet. Og bryr politikere seg så mye som de sier, at de heller fyller opp sin egen lommebok?

Snakker om ulvens skrekk eksemplar, hva med det mennesker kaster ut i naturen? Hva med økosystemet. Ulven har også som med andre dyr like mye rett til å være i naturen. I Italita, finnes det hybrider, som bor tett opp under befolningen. Klart, da jeg så det programmet, var de ganske nærgående. Men, var lite angrep på befolkning der? De snakker om å bevare andre arter i naturen, men glemmer sin egen natur!

lucisat
10.03.2017 02:49

Bra!
0
anbefalinger
Selv etter historiens dystre natt-vil Solen på ny stå opp. Liv etter liv. Epoke etter epoke. Helt siden livets vugge. Hvis evighet er begynnelse på alt, slik livets ankomst stjerner har forutsett livets sirkel-fødes på ny-for hver dag i all evighet. Slik skjulte motiver oppfyller målet. Hver situasjon er unik. Hver situasjon og hver dag er unik. Alle er unike og verdifulle, oss som lever nå, og for de som vil leve i framtiden. Er politikere pliktet til å sikre eksistensen både økologisk og økonomisk for neste generasjon og for de som lever nå!

lucisat
02.11.2018 22:45

Bra!
0
anbefalinger
Da ulven ble offer for sauen. Ble bonden jeger overfor ulven. Da krf ble ofret for de blå, da rødgrønn politisk ble offer for ekstremisme ble det sagt at så lenge blå er i regjering, vil det bli mindre ekstremisme. Er det så samfunn vi Ønsker oss? At et kaldere samfunn? De står sammen. Ikke resten av befolkningen. Skulle gjort som de gjorde i Finland. Forby deres frammarsj mot demokratiet.

lucisat
02.11.2018 23:03

Bra!
0
anbefalinger
Vekst og fall. Krig og fred. Makt og ikke likhet. Hva driver mennesker til vanvidd? Tap og forfall for sitt land. Vi har så skjøre når alt kommer til alt. Alle ønsker makt. Hver fall kontroll over våres egen skjebne. Da nyhetsbildet, media, og andre i eliten, har makt til å rive enkelt menneske slik at det mister fatningen.

lucisat
02.11.2018 23:36

Bra!
0
anbefalinger
Høyre, venstre, frp, venstre, så kommer krf inn. Hva skjer så med all trygghet når de så sikrer sin egen trygghet. Blir jo ikke mildere samfunn. Selvmord vil øke. Alt rakner. Det blir jo ikke mindre forskjeller. Muligens samme hvem som styrer. Korrupte hele gjengen. Er det derfor de trenger beskyttelse mer enn en vanlig borger. De sier nett troll er feige, men hva med de? Skjønner folk reagerer selv om jeg ikke forsvarer hat ytringer.

lucisat
03.11.2018 07:30

Bra!
0
anbefalinger
All ekstremisme som ny-nazisme, er en trussel mot vår velferdsstat. De oppfordrer til vold. Går mot all informasjon som knekker deres ideologi. Blir en trussel mot deres politikk. Makt og sosial kontroll ligger i deres plan. Det å ikke ha egne ytringer. Muligens blå regjering setter demper på deres frammarsj? Er enig, hjelp ditt eget land, så andre land etterpå. Vet ikke hvor langt ned i penge sekken Norge har råd til sia Nato koster som det gjør? Russland ses som en trussel, hele verden er i trussel. Spesielt når alle på en gang skal frelse verden fra menneskeskapt ondskap. Det trengs ny pust. Det trengs forståelse, respekt og ansvar for vår Moder Jord. Ikke krangle over hvilke land som har størst våpen. Men, det er vel slik barnslige barn gjør når de ikke får Vilja si?

lucisat
04.11.2018 13:51

Bra!
0
anbefalinger
Big Bang, universets fødsel og opprinnelse til liv. Big Bang, som tilhører til tidens dype historie til da den forandret vår plass i universet. Livets evolusjon, fra da livskreftene lå i dvale og tok bolig i celler og utviklet, ga nye former og utviklet seg i mange former for liv. Liv som ennå man ikke ser, tenker over har sin plass blant oss. Uoppdaget, går rød tråd for livets evolusjon. Det som har globalisert sin arbeidskraft for overlevelse til veiens lange epoke slik livet er årlig tilbakevendende. Mange påvirkes kontinuerlig av hva vi sier og hva vi gjør, ser og hører, som kommet i fragmenter av hver og en, oppfattet i bilder fra barn til voksen alder blir begrenset. Alt liv beror på en særskilt livskraft av ukjent natur, som samlet observasjoner fra fortiden der fornuften senere har funnet sted. Nettopp ta vare på vår eneste blå planet og dyrelivet der som nesten er utryddet. Ikke bare i andre land, også vårt eget. Bygge på forståelsen av natur og historisk opprinnelse, også biologisk. I Egypt var faraoer herskere, i kina, keisere, så videre i alle land, ser verdien av sitt land og sin historie. Bygge på forståelsen av hvordan og muligheten for å bevare natur i land som til havs, finne en måte og balansere alt grunnlag for liv. Det er vel det land seg i mellom streber hen i mot for å finne løsninger på.

Lucisat
07.11.2018 23:17

Bra!
0
anbefalinger
Det som er inspirerende, er skapelsesberetninger. Det som er røtter til denne evige søken etter svar, uten helt, vite hva som lå og fikk svar på det ukjente, slik det er i den dag i dag. Betyr ikke at jeg benekter vitenskapen forskere verden rundt søker svar. Mytene våres forfedre hadde om skapelsen var tettere bundet til naturen. Hadde lettere å lese naturen rundt seg. Skapelsesberetninger rundt om i verden knyttes ofte til guddommer og vesener. Den har to sider, liv og død. Troen på evig liv. Den eksistensielle redselen for intethet er også grunnlaget til tro om et liv etter døden. Trøst for noen, andre en fattig trøst for de som ikke tror. Minnene og det livet som ble gitt dem lever videre. Jeg for min del, heller mot agnosistiker og er en tviler. Men mer mellom himmel og jord enn man aner, vet jeg jo ikke før jeg selv er død. Alle har sett døde til de man er glad i, men forestillinger kan være noe helt annet enn det man leser og tror på. Himmel og helvete, lykke og ulykke, glad, trist, nytelse, smerte, etc. er her på jorden, det er en beskrivelse av en suppe av følelser. Slik det også er med skapelse og som om sola skal sluke jorda. Virkelig helvete i vitenskapens navn.

Jeg går for metaforer og fantasi, rømme litt fra virkeligheten hvis man kan si det slik. Fikk jeg lyst til å skrive litt hva vikingene trodde på, selv det kanskje ikke er helt fullstendig dokumentert, da vikingene ikke hadde annet gikk på folkemunne og ble nedskrevet av kristne misjonærer.

I opphavs tider var Ginnungagap fylt med is og rim, andre siden lå Muspellsheim der det sprutet gnist og glør. Midt i mellom lå et bunnløs dyp og ventet på at verdensguddommer ble til. Da rimet møtte varmen, tok det til å smelte, vannet ble til sjø og dråpene ble til liv i hav og til land. Guddommene skapte menneskene. Gnistre fra Musspellsheim kastet opp sola, månen, jorda og stjernene. Jorda ble rund på utsiden - Jordgudinnen er datter til Natt og mor til Tor - Sol er søster til Måne, som rår over det som skjer på jorda.

Odin ble sett på som øverste guddom, men var ikke alene om å skape mennesket. Det oppsto konflikt, Kvase var klokere enn Odin, han ble drept av Loki så Visdomsblodet som vikingene lagde mjøden av, ga han til mennesket, som levde videre i dem og i deres kunst. Gudene utstyrte menneskene med diverse egenskaper. Odin ga dem sjel og liv. Vile ga følelser, Ve ga ansiktsuttrykk, tale, hørsel og syn.

Ja. Er nok overtro og lagt litt på selv, sia det ikke finnes noe konkret bevis på hva dagligtroen til vikingene var.

En annen poesi av skapelsesberetning om savn, kjærlighet og fødsel:

Mørket var det første før hele skaperverket. Mørke og lyset ble delt, men det savnet sin halvdel, lengtet etter det med stort ønske å motta lyset igjen i sitt mørke, svelge det i glede i all evighet. Til trøst fikk den Solens måne i sin prakt, og ga mørket et ansikt kunne påvirke Jorden. Solen og Månens Skaperkraft skapte Aurora, Daggry som ligger mellom mørket og lyset symbol på deres innvielse og fødsel av Lucifer.

lucisat
12.11.2018 23:37

Bra!
0
anbefalinger
Ser på Nato som viktig. Og all det surre jeg skriver håp om verdensfred, har jeg ikke oppskriften på hvis om at all verdens atomvåpen ble lagt ned. Jeg har f eks ikke oppskriften til lysets hastighet, eller hvordan land med sine lover og regler henger sammen, Big Bangs skapelse eller tiden mellom tid og rom til månelanding. Altså, jeg har rotet det til mitt eget liv for å finne sammenhengen til verden. Samfunnet jeg lever i. Familie etc, sorg og tap man har vært glad i.

lucisat
16.11.2018 13:27

Bra!
0
anbefalinger
Ved alle bilder, som nærer barnedomens fantasier, ved alle dyrs avkom, befruktende Moder Jord som fra tidevannet alt liv har sitt opphav fra. En teknologisk fremskritt har ført oss fra sletten til å være reisende. Med seil satte kurs og fulgt Sol og stjerner for å forstå verden. Nye seil på ny er satt på mot det ukjente. Søkende, søkende, trenger alle land hverandre, som havet og jungelen skjuler det ukjente. Venter på å bli oppdaget. Slik som universet.

lucisat
18.11.2018 10:43

Bra!
0
anbefalinger
Jeg skal ikke komme her for å løse verdensproblemer, men skal åpenhjertig mene hva som kunne vært nødvendig i vårt samfunn. Mer kriminalomsorg og psykiatri. Vet ikke hva som kan hjelpe mot selvmordstanker, men kanskje et mer samlet samfunn, som kanskje går i rett retning.

lucisat
05.01.2019 23:13

Bra!
0
anbefalinger
Synet på tilværelsen satte universets urverk i gang. Livets videreføring når seg rundt, tar sin egen hale og danner en hellig sirkel. da den religiøse tanke oppsto, er dypest sett ikke mange guder igjen, men at deres innflytelse er blitt drastisk redusert med tiden. Alle etterkommere styres av de første som kalte seg filosof gjennom formulerbare lover, hvis essens brukes av et enkelt prinsipp, som uttrykkes i saker av intellekt så langt vil ta deg.

Jeg har en sterk følelse for ærbødighet og ærefrykt for naturen, min kjærlighet til naturen og naturlige former forskere økologisk finner bærekraftig løsninger på vårt klima, føler stolthet til eliten som har satt sitt fotavtrykk. Det som ikke krever rettferdighet, men pliktet til å ta vare på livet i naturen, ingen skaper, men ideer realiseres, hvis uten hensikt enn at fortsettelsen til Solen fortsetter å gå i stykker eller den endelige meteoren kolliderer - tror jeg på at kampen fortsetter å bevare det vi har kjærest: Jordkloden, tror jeg på fortsettelsen og reisen fortsetter etter svar om annet intelligent liv lik vår jord som en organisme, fra det minste usynlige til større livsformer avhenger alt sammen med hverandre.

lucisat
06.01.2019 05:13

Bra!
0
anbefalinger
Atom-kjemisk krigføring setter verden randen opp mot et stup. Det har vært kriger før, og noen land kriger man fortsatt. Hvert land vil forsvare eller oppsøke krig uansett hvordan man vender på det. Mange benekter holocaust selv om det aller så mye dokumentert på film og fra de som opplevde nazismen. Verdens myndigheter og andre ekstremister, var de som hadde opplevd krigen noen helter som kjempet mot det diktatoriske regimet. Den som ikke kan huske eller kjenne til historiens fortid er dømt til å gjenta den. Livet lever seg ikke selv, det må leves. Hvis sjelen er en fallende guddom, ligger håpet i en fremvekst av nye sjeler, der tilværelsen henter sin mening fra kunstuttrykk og filosofi. Musikk er en vakker mulighet å kommunisere med hverandre mellom land. Og historisk, hvem har nå innerst inne et ønske om å bli påført lidelse og tap av menneskeliv?

lucisat
08.01.2019 15:44

Bra!
0
anbefalinger
Egoisme, ego, jeg, isme, læren om meg selv og til fordel for meg selv. Vi blir født med evne til å etterligne og ta etter hva vi ser, hører og føler med hverandre. Alle har et ønske om å ha et godt liv og leve lykkelig. Verden er komplisert med så mange erfaringer som deles om hverandre. Man har "ismer" der kun den ene filosof oppfant ordet. En ekte egoist ønsker å ha det bra, og vil ikke forlate livet uten kamp hvis livet ikke er ateist, ønsker å forlate verden uten mening. Egoisme kan også gjenspeiles i religion, men det er mer i et negativt perspektiv. Eller oppveies den gale verden opp i mot hverandre? Sannheten finnes ikke. Det finnes kun i de begrepene som vi legger til over verden: følelser.

lucisat
08.01.2019 16:23

Bra!
0
anbefalinger
LUPUS VIVAMUS!

lucisat
09.01.2019 04:23

Bra!
0
anbefalinger
Mennesket har en felles opprinnelse som kommer til syne under fosterutviklingen, og vi ha en arv, ikke bare en kulturell arv, men også en genetisk arv fra da vi var dyr. Ulvens egenskaper, rangorden som gjenspeiles i vår natur. Synd at så mange er motstandere av ulv. Det er en mytisk figur da vikingene så på Odin hadde to ulver ved sin side. Vel, det er nå irrelevant nå, men frykten for ulv kan spores tilbake til brytningstiden mellom kristen og hedensk tradisjon, da Fenrisulven slukte verden og selve bildet på djevelen. Tiden før, var ulven hedret av Berserkerne, som kristne oppfattet som varulver. Mange glemmer ulvens omsorg, slik som ulv har tatt seg av små barn i skogen da foreldrene ikke kunne ta seg av dem i middelalderen og lengre tilbake i tid fra Romerriket. Rovdyr har vært til fascinasjon og frykt. Jeg frykter elg, men har jo ikke noe ønske om å utrydde dem! Bonden derimot, har ønske vårt land fult med sauedotter fordi det er Guds skapning, ikke vet jeg. De føler seg truet, de mener at sauen er deres inntektskilde, greit nok det, men hvorfor skaffe så mye sau et de ikke greier å selge unna kjøttet? Hvis de er så redd for sauen sin, kan de vel skaffe seg gjetter for å passe på, i stedet for å utrydde all rovdyr?

lucisat
05.02.2019 17:23

Bra!
0
anbefalinger
Det er ikke ment som et angrep på bønder. Vi er dyr, med instinkt, drømmer og fantasier. Det skjulte driver oss hen I mot oppdagelse mot ukjente krefter kanskje vi ikke har rådighet over. Og de øverste ledere Bør behandle naturen med respekt og ansvar.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.820 sec - 1 pageviews