Søk i stiler
 

Hinduismen - Den frie religionen


Temaoppgåve om hinduismen.

Karakter: 4/5 (10. klasse)

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:12.05.2004
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Hinduisme
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Meir enn 90 % av verdas hinduar bor i India. Det er difor nærliggande å definere hinduismen som Indias nasjonalrelgion.

 

Hinduismen er den eldste av verdas eksisterande religiøse tradisjonar. Den fører sine røtte heilt tilbake til Indus kulturen, ein av dei mest kjente og eldste sivilisasjonane på jorda. Hinduismen er ganske så forskjellig frå alle andre religionane, sjølv om du kan finne delar av hinduismen i andre religionar. I hinduismen er det tillat mykje meir enn i andre religionar. Hinduismen blir av mange ofte beskreven som ein tolerant religion. Årsaka kan være at det er ein samanheng mellom den hinduistiske tanke om at religionar i verklegheta uttrykkjer den same sanning, fører til same mål, og den friing enn har til å uttrykke det ubeskrivelige gjennom de mange gudsførestillingane

 

Hinduismen er ein religion som skil seg ut frå andre religionar ved at ingen veit kor tid i historia den oppstod. Det er heller ingen historisk person som blir sett på som stiftar av religionen. Hinduismen har ikkje noko fast organisert leiarskap og ingen trosartiklar. Men det fins rikeleg med ulike skrifter, kunst, arkitektur og liknande som fortel mykje om bakgrunn og utøving av religionen. Religionen er heile tida under forandring, men den forsette å være den same.

 

Gudane i Hinduismen

Skriftene i hinduismen fortel om mange gudar. Dei fleste gudane ser ut som menneske, nokon ser ut som dyr, og andre igjen har ein kropp som er delvis menneske og delvis dyr. Alle gudane samlast på det hellige Merufjellet, men mange har også bustad andre stadar enn der.

 

Hinduane har mange hellige skrifter. Dei eldste er Veda – skriftene som er rundt tre tusen år gamle. Forteljingane om gudane finnes først og fremst i fleire store diktverk og fortelings- skrifter, puranaer. Disse fortelingsskriftene er blitt til i tida frå rundt byrjinga av vår tidsregning og fram til år 1600.

 

I forteljingane får vi vite om kvar enkelt gud, og kva den guden kan utrette. Det fins eigentleg berre ein gud i hinduismen, Brahma, som har skapt alt i verda. Denne guden kan vise seg på tre måtar, Brahma, Shiva og Vishna. Til saman viser dei guddommens skapande, bevarande og øydeleggande sider. Det finst også mange andre gudar, men dei er berre skikkingar av desse tre gudane. I hinduismen er likevel Visnhu og Shiva viktigare enn dei andre gudane.

 

Visnhu er guden som beskyttar , opretthelde og skaper. Det viktigaste for hinduane er orden både i samfunnet og universet - Dharma. Når denne ordenen trues av demoniske krefter, viser Vishnu seg i verden i ein passande form og gjenopprettar den gode orden.

 

Vishnu blir også ofte framstilt som ein konge.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 

Vishnu

 

Shiva er ein gud med mange forskjellige eigenskapar. Namnet Shiva betyr "den milde", men han er også den grusomme, den ville guden. Shiva sitter ubevegeleg, i djup indre konsentrasjon i Himalayas ville fjell. Frå det lange samanfiltrede håret hans strømmer den hellige Ganges-elva ned på jorda. Han har i mange tusen år vært forbilde for utallige omvandrande asketar i India.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Shiva

 

 

Ei forteljing frå ei av dei heilage bøkene

Kong Vasudeva og dronning Devaki var satt i fengsel av den vonde Kamsa. Det var spådd at et barn av Vasudeva og Devaki skulle drepe Kamsa. Derfor fikk ingen av barna deira vokse opp. Men da Krishna ble født, fikk Vishnu vaktene i fengselet til å sovne. Vasudeva kom seg ut av fengslet med det lisje bornet og fant eit fosterheim til Krishna, slik at han var trygg.

 

Skriftene fortel at Krishna vokste opp hos fosterforeldra sine i byen Vrindaban i India. Han likte å leke og erte de vaksne. Han elska søt mjølk og smør, og fikk både mjølkebart og smør i fjeset når han forsynte seg. Han var stadig på utkikk etter meir smør, og var kjent som smørtjuven Krishna.

 

 

Kaster

I hinduismen fins det kaster. Ein kaste er ein rang som blir gitt til eit menneske allereie frå den dagen ein blir født. Ein som er født med lav rang skal heller ikkje omgås folk som er født med høgare rang ein seg sjølv. Ein "ren" kan bli "uren" ved å berøre ein av lavarar kaste, men reninga kan gjenvinnast ved å utføre spesielle renselsar, særlig rituelle bad. Folk av høg rang skal heller ikkje hjelpe folk av lavare rang fordi kasten de har fått kjem av korleis dei har levd sitt førre liv. Det er altså deira eigen skyld at dei er satt til den kasten dei har fått. Det er ein av grunnane til at det er så stor forskjell mellom fattig og rik i India. Hinduane kan bare gifte seg ein med ein frå same kaste. Det finnes fire hovudkategoriar av kaster; prestane, krigarane, landsbyfolket (bønder og handverkarar) og tenarane. Men i verklegheita finns det fleire tusen kaster i India.

 

De høyste kastene blir sett på som "rene" og de lavarar kastene blir sett på som ulik grad av "urene". Nedst på rangstigen er grupper som er så urene at de tidligare ikkje ein gong fikk gå i tempelet eller drikke av byens brønn. De måtte bo utanfor byen. Disse kallast "kastelause".

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Teksten til høyre på figuren:

Brahminer - Den høyeste kasten av alle

krigerkasten (f.eks. politikere)

Arbeiderkasten

tjenerklassen (f.eks. bønder)

Kasteløse/urørbare

 

Slike kaster er ikkje lengre like viktige som dei var før, men kastene brukast fortatt. På den Indiske landsbygda brukast kastene. Der bor nærmare 70 % av befolkninga.

 

 

Skriftene i Hinduismen

Skriftene i hinduismen er blitt til gjennom tusenvis av år. Dei er forfatta på sanskrit. I moderne tid er også engelsk blitt et viktig språk for å fortelje om hinduismen. Vediske tekster eller Veda er et fellesnamn for de vediske hymnene, Rigveda, og de tidligaste filosofiske tekstene, Brahmana og Upanishadene.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

Rigveda, også kaldt "Strofenes visdom", er ein samling hymner som er skrevet for tre tusen år sida av de indo-ariske innvandrarane. . Hymnene er både påkallingar av ulike gudar som ble dyrka av disse folkegruppene og beskrivingar av korleis verden er oppstått. De vediske hymnene ble lært utenat av prestane og er blitt overlevert munnlig i enkelte hinduiske prestefamiliar helt til vår tid. Dette er ein lang og ubutt religiøs og litterær tradisjon

 

Brahmana er også ein del av vedaene. Dette er ei samling av tekstar som oppstod på 800-talet f. kr. Å finne fram til den djupare tydinga av offerhandlingane som var svært viktige for indernes religion på den tida, er det tekstane er opptekne av.

 

Upanishadene oppstod litt seinare. Betydninga av ordet er usikkert, men det kan bety "sammenstillingar". Disse tekstene hevder at det ytre ritualet er unødvendig. Det som er vesentlig for menneska er den indre erkjenninga, den indre virklegheita, selvet, eller på sanskrit atman. Dette "selvet" er det same som brahman, den skjulte krafta som hele universet er utgått frå. Tat tvam asi. "Du er det (det vil si brahman)" er kjernen i Upanishadenes bodskap.

 

Skriftene blir delt inn i to hovudtypar. Altså i Shruti (det som er høyrt) og Smriti (Det som er hugsa).

I hundreåra omkring Kristi fødsel ble to andre store litterære verk til.

 

Mahabharata: Dette er den lengste og eldste av bøkene. Det er ei forteljing om striden mellom dei fem Pandava-brødrene og slektningane deira i Kuruklanen. Verket består av 100 000 vers og inneheld mange innskotne skrifter med filosofisk og belærande innhald. Det andre litterære verket heter Ramayana og handler om prinsen Rama. Rama er ein kongeson som urettmessig blir fråtatt trona og må leve i skogen saman med kona si Sita. Der blir Sita røvet av demonenes hersker, Ravana med ti hoder og ført til borgen hans på øya Lanka (Sri Lanka). Til slutt blir demonane nedkjempa og Sita befridd.

 

Det andre litterære verket heter Ramayana og handler om prinsen Rama. Rama er en kongesønn som urettmessig blir fratatt tronen og må leve i skogen sammen med kona si Sita. Der blir Sita røvet av demonenes hersker, Ravana med ti hoder og ført til borgen hans på øya Lanka (Sri Lanka). Til slutt blir demonane nedkjempa og Sita blir befridd.

 

Alle tekstene er opprinneleg skrevet på sanskrit som var lærdoms- og kulturspråket. Det ble sett på som et tidlaust språk. Dei to store verka, Ramayana og Mahabharta inneheld svært mykje mytologisk stoff, og har hatt veldig mye å bety for hinduismen, men like mye for indisk kultur og tradisjon helt frem til våre dagar.

 

 

Meditasjon

Dette er ein del av Hinduismen som er ganske spesiell og vanskeleg å forstå. Det som er meininga/målet med å meditere er å komme i eitt med Braman, verdenssjela. Når man kjem i eitt med Bramanmistar ein alle dei mennesklege tina som f.eks sakn og ynskjar. Da vil all karma blir vekke og dei er ikkje lenger bunna av krinsløp eller sjelevandring. Når ein mediterer er ein i ein slags transe. Dei som mediterer kan sitte i same stillinga i mange timar, som ellers hadde gitt dei store smerter.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

Samsara – sjelevandring

Ifølge Bhagavad Gita består verda av to ting, materie og sjel. Materien består igjen av tre formar, Sattva -det lyse, lette, strålande, Rajas - det utrolige, lidenskaper og Tamas -det formørkede, treige og hemmede. Før verda blei til var desse stoffene i likevekt.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Når desse kom ut av likevekta ble alt som er i verden skapt og sjelden blei binda i det som er levande. Så fort desse kjem i balanse igjen vil sjelen ikkje lengre bli gjenfødt. Det er dette man prøver å oppnå i hinduismen og det er derfor viktig å lage ein balanse mellom desse tre formane for materie. Dette kan man oppnå ved å oppfylle sin samfunnsplikt, som ofte er satt til den kasten man er i, ved handling og åndelige øvingar. Kort sagt ved all menneskeleg virksomhet. Er man god og gjør som man skal vil man få det betre i sitt neste liv. Har man gjort masse ugang får man et dårligare liv enn det enn allereie har. Dette kallast for karma.

 

Kvar person i Hinduismen har sin egen karma dei kan forbetre eller forverre. Om man før var født i krigerkasten kunne man krige utan at det påvirka sin karma. I dødsøyeblikket blir personens neste liv avgjort. Samsara er troen på at et liv er det siste i en lang rekke med andre liv. Samsara kan strekke seg over hundre eller tusener av liv. Det sentrale i Hinduismen er spenningen mellom dharma og moksha. Moska er løsrivelsen fra sjelvandringa og er målet for ein kvar hindu. Darma er verdssorden og måten livet deira er organisert på. Sjølv om det er moskha hinduane tar sikte på er det ofte ikkje det hinduane flest tenkar på når dei mediterar.

 

Dei heilage kyra

Kyra er det mest hellige i den Indiske befolkning. Ved å skade ei ku kan ein få fleire års fengsel. Det høyrest kanskje litt rart ut men det er ein del av kulturen. Kyrene er eit symbol på livet og ikkjevald og det er eit standpunkt India alltid har hatt.

 

Moksha - frigjøring

Reinkarnasjon eller gjenfødsel blir oppfatta som et fengsel for sjela, den er på hvileløs vandring i ein rundgang av fødsel, død og gjenfødsel og livet er preget av liding og usikkerhet.

 

Det høyste målet for ein hindu er å sleppe å bli gjenfødt til et anna liv. At sjela skal finne ro i ein tidlaus tilstand. For å oppnå denne frigjøringa - Moksha- må man gi avkall på verden og leve som asket. Det betyr at man blir heimlaus, kastelaus, og må gi avkall på familie, eigendom og namn. Da kan man bare konsentrere seg om sjelas frigjøring.

 

De fleste hinduane må likevel leve et vanlig liv og har dharma som mål, altså å oppretthalde orden i samfunnet, naturen og universet. Likevel er det en del menneske som velgar å leve som asketar i periodar av livet sitt.

 

Mahatma Gandhi og Hinduismen

Det er nesten umulig å skrive om hinduismen utan å nemne Mahatma Gandhi.

 

Mohandas Karachand Gandhi var den første pasifisten. Han blei kasta i fengsel fleire gongar i løpet av 78 årige liv. Dei fleste gongane fordi han dreiv på med sivil ulydigleik. Han trossa lova på dei punkane som han meinte var urettferdig. Gandhi ble æret av sitt folk som Mahatma, den storsjela. «For å få sjå den universelle og alt gjennomtrengande Sannhetas Ånd ansikt til ansikt, må ein kunne elske det ringaste i skapinga som seg sjølv.»

 

Han sa dette og forvandlet dermed det hinduistiske idealet ahimsa til ein til ein politisk og sosial lære. Tusenvis av hinduar tok imot busskapet hans leste frå de hellige skriftene, fordømte uetiske seder og skikkelser. De millionar kastelause var for ham harijanere (Guds barn), men nå føretrekker de å kalle seg dalit. Takket være Gandhis utrettelige anstrengelser ble «urørbarhet-begrepet» forbudt i Indias grunnlov. I dag blir de kastelause tildelt stillingar, stipend osv.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Fredrik
02.11.2006 17:00

Bra!
22
anbefalinger
Ser ut som om det er skrevet rett av KRL boka som heter "Midt I Vår Verden"!
noen av bildene er tydelighvis scannet fra boka også...

Chr
21.10.2004 16:49

Bra!
12
anbefalinger
detta var bra detta...
Fortsett slik!


03.11.2005 14:44

Bra!
11
anbefalinger
bra nok


17.01.2006 10:01

Bra!
10
anbefalinger
hei Very Happy :-D driit kuuuuuuult! nå kan jeg klare oppgavene på skolen! Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Wink ;-\)

piratgirl
31.01.2006 12:57

Bra!
10
anbefalinger
Det her er utrolig bra! og bare drit i de folka som har skrevet dritt til deg...!
det her ruler bare Very Happy :-D skjønner ikke hvor du har fått alt stoffet fra jeg da Wink ;-\)

kooz og klemz!

Roar
07.04.2006 09:38

Bra!
10
anbefalinger
blei ferska når jeg brukte denne oppgaven=(!!!

til ellen
04.05.2006 10:45

Bra!
10
anbefalinger
Du må komme deg ut av det uansett hva du gjør, ikke vær naiv du lever bare en gang du må bruke livet til det du vil.......ellers blir det en vane og du kommer inn i en ond sirkel. Tenk på det du egentlig vil med livet ditt!!dette høres kanskje dumt ut men det er så enkelt og så komplisert. samfunnet kan hjelpe deg.....hilsen en som vet hvordan du har det

Stril
17.09.2006 13:57

Bra!
10
anbefalinger
Lekent ; )

helene
01.02.2006 20:12

Bra!
9
anbefalinger
bra Smile :-\) endelig noe nyttig stoff om hinduismen. dette hjelper veldig mye til fremmlegget i morgen.  Smile :-\)


08.02.2006 17:06

Bra!
9
anbefalinger
dritbra side da, no får eg mabe rett på prøven i morra..!


27.02.2006 12:20

Bra!
9
anbefalinger
dette hjalp ikke en eneste grann...


christeen
19.03.2006 01:23

Bra!
9
anbefalinger
låner litt av denna jeg:::

Anonym
21.03.2006 21:19

Bra!
9
anbefalinger
Driiiit bra as =D takk trenger litt av den jeg

sharon
10.05.2006 19:12

Bra!
9
anbefalinger
kjempe bra siie;D
hjelp med prosjekte


01.06.2006 12:57

Bra!
9
anbefalinger
greit nok d her, men e har fønne nå bedre.. Razz :-P
hjalp meg jo litt da Very Happy :-D

Anonym
15.06.2006 19:03

Bra!
9
anbefalinger
Hei du  Smile :-\) Jeg synes dette var veldig bra, men kan dere ikke skrive på bokmål istede, det blir litt vanskelig og skjønne alt sammen  Wink ;-\) Thanx.. it was good anyways  Wink ;-\)

anonym
29.04.2005 16:45

Bra!
8
anbefalinger
kjempebra!! takk for hjelpenj

mka
10.05.2005 13:42

Bra!
8
anbefalinger
d her var bra!!! nå får j gkansje en bra karakter alikavell!!!! Razz :-P Razz :-P

hULDRA
12.05.2005 18:12

Bra!
8
anbefalinger
hei!
takk!
dette hjalp virkli på de prosjektet jeg hadde for litt siden!25.05.2005 09:51

Bra!
8
anbefalinger
Bra! takk for hjelpen til muntlig  Smile :-\)

helene
05.12.2005 21:11

Bra!
8
anbefalinger
tusen takk for hjelpa!
æ syns det va veldig bra skrevve.. ett par skrivefeil kanskje Wink ;-\)

fredrik sandorf
12.01.2006 10:29

Bra!
8
anbefalinger
driiiit bra oppgave. stå på! dette hjelp meg veldig med krl oppgaven min  Smile :-\)
^^


17.01.2006 09:58

Bra!
8
anbefalinger
hei  Smile :-\) kuuult ass takk for hjelpen din hade koz

Helene
15.02.2006 21:02

Bra!
7
anbefalinger
Konge bra side Smile :-\) Smile :-\) denne hjelp meg i krl prosjektet  Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) nå får jeg nok en bra karakter... takk  Smile :-\) Smile :-\)

muhammed
28.03.2006 14:03

Bra!
7
anbefalinger
dette ikke rett er! Men bra mye her..

K@rr0
30.03.2006 22:18

Bra!
7
anbefalinger
Supert!
Hjalp meg gjennom masse arbeid her!


25.04.2006 11:52

Bra!
7
anbefalinger
heija vennnen bra sia hehe

Jonas
12.11.2006 19:02

Bra!
7
anbefalinger
Jeg syns det er bra at du har skrevet alt dette, men ikke fullt så bra siden du har kopiert alt fra boka da men! Yeye... slik er bare enkelte folk.

Anonym
30.11.2006 17:01

Bra!
7
anbefalinger
Kjempe bra side, fikk MASSE hjelp her jau!! Slipper jeg å velge ut hva jeg trenger Very Happy :-D


bakkmyr
12.02.2007 22:12

Bra!
5
anbefalinger
greitt henne hn ja....


12.04.2007 10:33

Bra!
5
anbefalinger
dette var heilt på tryne

Konge!!
17.04.2007 19:57

Bra!
5
anbefalinger
Du skal være jævli tett i haue hvis du ikke greier å finne dette et anna sted på dettet; Det var en som skreiv; "skjønner ikke hvor du har fått alt stoffet fra jeg da". Har noen hørt om http://no.wikipedia.org ?? lol... Men det var en bra oppgave. Men velger dessverre å ikke bruke den  Wink ;-\)... Mener jeg har lagd en bedre en selv så jeg bruker den istedet  Smile :-\) ... Men detter er jo kjempe bra stoff for de retardsa som ikke vet hvordan man bruker ett tastatur og internett Smile :-\)
/

hmph..
18.04.2007 01:48

Bra!
5
anbefalinger
dette ser ut som direkte kopi fra et annet særemnet jeg var på i stad = /


24.04.2007 20:10

Bra!
5
anbefalinger
sikkeli bra ass
no blir æ færdi me krl stilen Very Happy :-D
du e driit kul

Fredrik
14.12.2007 10:46

Bra!
5
anbefalinger
Dette har eg sett før et annet sted...en annen side den var helt lik bare med bokmål!
de samme bildene også!

Celina
05.02.2008 17:44

Bra!
5
anbefalinger
Hvorfor bryr dere dere om det er kopiert!? Vær glad noen vil hjelpe dere!

martine
03.04.2008 22:08

Bra!
4
anbefalinger
dette var da en bra side, men kanskje litt mye kopi da...jaja den var bra for det!  Smile :-\)

Tottan
30.04.2008 19:23

Bra!
3
anbefalinger
Jeg digger Daria.no  Very Happy :-D Hadde ikke klart meg i skoleprosjekter og skolearbeid uten dere! Takk så mye, for flott stoff og lære ;D

minien
20.01.2009 16:38

Bra!
1
anbefalinger
endelig noen som har hjelpt meg til skole prosjektet Razz :-P

okilokse
20.01.2009 19:05

Bra!
1
anbefalinger
drit bra Very Happy :-D

helene
23.10.2009 09:50

Bra!
0
anbefalinger
super tekst! Hjertelig takk, men litt dumt den står på dialekt da.
Endelig fant jeg svar på 70% av det jeg trengte.

anonym
04.02.2010 15:26

Bra!
0
anbefalinger
genialt Very Happy :-D

inger helen
08.02.2010 15:45

Bra!
0
anbefalinger
no klara eg oppgaven om det flygende hollender!!
tusen takk Smile :-\) Smile :-\)


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.024 sec - 1 pageviews