Søk i stiler
 

Olje


Fakta om olje, samt informasjon om norsk oljeproduksjon og historie.

Karakter: 6- (10. klasse)

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:11.05.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Olje og gass
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookForord

Har du noen gang fundert over all plasten som er rundt alle matvarene, som opptar stor plass i søppelet vårt? Dette slo meg en gang da moren min tvang meg til å sortere søppelet, før jeg skulle bære det ut. Det meste kom jo faktisk fra en spesiell ressurs, som i vårt moderne forbrukssamfunn, faktisk er millioner av år gammel. Nemlig fra olje….

 

Innledning

Slutten av 50-tallet: det var ikke mange som trodde det fantes olje og gassrikdommer på havbunnen utenfor Norge. Etter et gassfunn i Nederland i 1959, kom geologene på andre tanker.
Høsten 1962 spurte oljeselskapet Phillips om de fikk lov til å undersøke havbunnen utenfor Norge. I 1963 kunngjorde staten at Norge skulle begynne å undersøke havbunnen for å se om det fantes olje- og gassrikdommer der. I 1965 inngikk Norge, Danmark og Storbritannia en avtale om hvordan havområdene mellom landene skulle deles. Dermed fikk Norge en større inntekt enn de fleste Nordiske landene.

 

Hva er olje?

For flere hundre millioner år siden ble rester etter døde planter og dyr fra urtiden utsatt for et enormt trykk uten lufttilførsel og omdannet til kull, olje og gass. Kull, olje og gass er derfor via fotosyntese omdannet solenergi, men regnes som ikke-fornybar siden omdannelsen tar flere millioner år. Kull, olje og gass består for det meste av karbon og hydrogen og er derfor meget energifullt. Olje inneholder mer energi enn kull (pr. tonn), fordi det inneholder mer hydrogen. I tillegg inneholder olje små mengder oksygen, nitrogen og svovel.

 

Fra oljefeltene utvinnes råolje som blir foredlet til flere typer olje som har forskjellig tetthet og svovelinnhold. Eksempler på ulike typer olje er fyringsparafin, lett fyringsolje og tungolje. Olje er lett å transportere og lagre.

 

Hvor kommer oljen fra?

De fleste vet at olje- og gass kommer fra dypt under havet, og at vi må bore oss ned for å finne det. Men hvordan har det kommet ditt, så langt under havbunnen?

 

For flere hundre millioner år siden fantes det store mengder alger, sjøplankton og små sjødyr i havet. Disse falt til bakken når de døde, og de ble, gjennom flere år, begravd av sand, leire og slam. Etter flere millioner år ble denne blandingen større og tykkere, noen lag ble flere kilometer tykke.

 

Etter hvert ble de nederste lagene presset sammen, og de ble harde som stein. Disse bergartene kaller man ”sedimentære bergarter”. Når disse sedimentære blandingene blir blandet med enda flere store mengder av plante- og dyrerester, og begravd av nye tunge lag med sand og slam, startes en kjemisk prosses som omdanner plante- og dyrerestene til olje og gass.

 

For at denne forvandlingen skal skje må man ha et voldsomt trykk som tidligere fortalt kommer fra de tykke sand- og steinlagene oppå. Man trenger en høy temperatur, som kommer fra jordas indre. Man trenger også god tid, flere millioner år.

 

Det er altså i små porer, små åpninger, i sedimentære bergarter at oljen og gassen ligger. Det store trykket presser oljen og gassen opp mot overflaten, og vanligvis forsvinn det ut i havet. Det som en brusflaske du rister på, og når du åpner spruter det ut.

 

Hvis alle bergarter hadde vært sedimentære, hadde all olje forsvunnet opp og ut i havet, men av og til går oljen i fella. Det skjer vis et berglag blir liggende som et lokk over oljen og gassen. Det er berglag som er helt tette, og som gass og olje ikke slipper gjennom.

 

Hundre millioner år etter dette, kommer vi mennesker og etablerer oljeplattformer, og vi borer oss ned og henter opp oljen og gassen. Olje bruker vi til det meste: I vanlige bruksting, kjøretøy osv, men oljen er også med på å forurense havet ved ulykker med tankskip og lignende. De største tankskipene kan frakte opptil 650 millioner liter olje.

 

Olje og gass har blitt den viktigste eksportvaren vår. De siste årene har staten tjent mer en 30 milliarder kroner hvert år på salget. I tillegg tjener de nesten like mye på skatter og avgifter som oljeselskapene må betale. Dette blir en nesten utenkelig sum til sammen. Disse pengene er verdt ca. 3000 til 4000 nye skoler! Mange av diskusjonene om økonomi i Norge dreier seg om hvorfor disse pengene skal stå i fond og ikke brukes til skole og helse.

 

Ressurser globalt

Olje er som sagt en ikke-fornybar ressurs. Mesteparten av oljereservene er lokalisert i Midt-Østen (64%) der Saudi-Arabia har 24,8% av reservene, Irak 10,7%, Forenende Arabiske Emirater 9,3%, Kuwait 9,2% og Iran 8,5%. Betydelige oljereserver finnes også i Venezuela (6,9%), tidligere Sovjetunionen (6,3%), Mexico (4,5%), USA (2,9%) og Libya (2,8%).

 

Nye funn og forbedret utvinningsteknologi har gjort at verdens oljereserver har vært tilnærmet konstante siden 1989. De påviste utvinnbare oljereserver vil med dagens forbruk og teknikk vare i ca. 40 år.

 

Ressurser i Norge

På den norske kontinentalsokkelen er de forventede oljeressurser (både oppdagede, uoppdagede og utnyttede) på noe over 6,1 milliarder Sm³ oljeekvivalenter som tilsvarer 1,0 % av verdens samlede oljereserver. Det er produsert i alt 2.4 milliarder Sm³ oljeekvivalenter dvs. tilsvarende 39 % av Norges totale ressurser.

 

Hvordan utnyttes energien i olje

Olje kan utnyttes direkte til oppvarming, til industriformål, til transport og til å lage elektrisitet i et varmekraftverk. Foruten oljeproduktene som brukes i transportsektoren, brukes oljen i Norge til oppvarming av bygninger og tappevann (23 %) og til produksjon av varme til ulike formål i industrien og annen virksomhet.

 

Norsk oljehistorie

Slutten av 50-tallet: det var ikke mange som trodde det fantes olje og gassrikdommer på havbunnen utenfor Norge. Etter gassfunn i Nederland i 1959, kom geologene på andre tanker.


Høsten 1962 spurte oljeselskapet Phillips om de fikk lov til å undersøke havbunnen utenfor Norge. I 1963 kunngjorde staten at Norge skulle begynne å undersøke havbunnen for å se om det fantes olje- og gassrikdommer der. I 1965 inngikk Norge, Danmark og Storbritannia en avtale om hvordan havområdene mellom landene skulle deles.


Den første brønnen på norsk kontinentalsokkel ble boret sommeren 1966. Brønnen var tørr.
Utenlandske selskaper var veldig viktige i begynnelsen. Det var de som sto for utbyggingen av de første olje- og gassfeltene. Det var meningen at de også skulle spille en viktig rolle senere, men målet var å skape et norsk oljemiljø.


I 1972 ble den norske stats oljeselskap as, Statoil stiftet. Etter dette har norsk oljeproduksjon gjort store framskritt. Norge har utviklet seg til å bli en av verdens ledende oljeeksportører.

 

Boring etter olje

Prinsippet for boring etter olje er ganske enkelt. Et langt rør med bor i enden dreies rundt ned gjennom berglagene i havbunnen. Borekronen og røret utgjør borestrengen. Nederst på den er det tunge vektrør som gjør det lettere å komme gjennom berglagene. Etter hvert som borestrengen arbeider seg nedover, må den forlenges. Rørlengder heises opp i boretårnet, der de kobles til enden av strengen. Borestrengen drives rundt av et rotasjonsbord på plattformdekket.


Når man starter å bore må man først bore et såkalt pilothull, 45-60m. Til det brukes en liten borekrone. Deretter byttes det til noe man kaller en hullåpner, en borekrone har en diameter på opptil 90 cm. Denne hullåpneren borer hele pilothullets lengde. Så byttes det til en ny og mindre borekrone. Jo lengre ned man borer, jo mindre borekrone bruker man. De minste kan være ca 15cm i diameter.


For å skifte borekrone må hele borestrengen trekkes opp. Borehullet blir foret med stålrør. Det blir så pumpet sement ned i borehullet. Sementen presses opp på utsiden av forerørerne sånn at de støpes fast i brønnveggene. Dette fordi at veggene ikke skal rase sammen, og det hindrer olje og gass i å trenge ukontrollert til overflaten. Så starter boringa med en mindre borekrone.


Borekronen må skiftes ut når den blir utslitt. Hvor ofte dette skjer avhenger av bergarten. Det kan være fra et par meter til flere kilometer. I en dyp brønn blir borekronen skiftet ut 10- 12 ganger.

 

Sikkerhet ved oljeboring

BOP- ventil (Blow-Out- Preventer) nede i brønnen. Sikkerhetsventil som forhindrer ukontrollerte utblåsninger av olje og gass. Reagerer på uventede trykkforandringer, og stenger strømmen av olje og gass. Byttes ut med ventilarrangement på plattformen før produksjonsstart. Er også montert sikkerhetsventiler nede i brønnen.

 

Boreslam

Blanding av leire, kjemikalier, olje og vann. Under boring pumpes det ned gjennom borestrengen og ut gjennom hull i borekronen. Presses ut på utsiden av borestrengen, tilbake til plattformen der det blir renset. Det blir så pumpet tilbake i brønnen.
Boreslammets oppgaver:

 • Smører og kjøler borekronen under boring.
 • Fører utboret masse til overflaten.
 • Motvirker at veggene i borehullet raser ut.
 • Holder trykket i brønnen under kontroll.
 •  

  Avviksboring

  Ved avviksboring arbeider borestrengen seg nedover, og blir vridd ut mot siden. Vinkelen på borestrengen kan bli opptil 90 grader. Ved å bore horisontalt inn i berglag er det mulig å produsere fra veldig tynne petroleumsførende berglag.

   

  Borekroner

  Flere typer, de vanligste består av tre dreibare kjegler med tagger som knuser berglagene den borer i gjennom i småbiter. Laget av forskjellige typer metall.
  Hardere bergarter og hardt stål med korte tagger. Veldig harde bergarter å borekroner uten dreibare kjegler, men med industridiamanter i taggene. Antall tagger og tagglengde varierer etter bergtype.
  Omdreiningshastighet på 50-300 omdreininger pr min. Kan skjære seg gjennom 70 meter steinmasse i timen, men det kan ta lengre tid hvis bergarten er veldig hard.

   

  Kostnader

  Varierer fra 50- 150 millioner kr, avhengig av dybden av brønnen. Leie av plattform varierer i pris. Jo større etterspørsel, jo høyere pris.

   

   

  Ulike brønntyper:

  Wildcat

  Den første brønnen i et område. Ekstra kraftig utstyr, siden man ikke vet hvilke bergarter man borer i.

  Avgrensningsbrønn

  Brukes for å kartlegge utstrekningen av et funn, for å avgjøre om det er drivverdig eller ikke.

  Produksjonsbrønn

  Permanent brønn som bringer olje og gass til overflaten. Wildcat kan også være produksjonsbrønn, men det er sjelden. Når produksjonsutstyret er på plass, bores det flere produksjonsbrønner for å øke kapasiteten. Ved disse brønnene brukes det avviksboring. Ved avviksboring kan en plattform være utgangspunktet for opptil 30-40 nye produksjonsbrønner.

  Avlastningsbrønn

  Kan være nødvendig hvis det er fare for en ukontrollert utblåsning, eller det allerede har skjedd. Bores enten for å lette trykket i problembrønnen, eller for å stanse strømmen av petroleum fra den ved å pumpe sement inn i bergformasjonen. Dyrt, tidskrevende og komplisert arbeid.

   

  Konklusjon

  Jeg har gjennom oppgaven forsøkt å opplyse litt om Norges vei til oljerikdommer, og hvordan man får tak i oljen. Jeg har også lært en god del om hvordan man utvinner den, og hvorfor den er så viktig. Leting etter olje er tidkrevende og kostbart, men den er en viktig ressurs i vårt moderne samfunn. Ved en senere anledning vil det være interessant å jobbe videre med ulike problemstillinger, som for eksempel alternative kilder eller forurensing.

   

   

  Problemstillingen ved denne oppgaven var ”Hvor kommer oljen fra”

   

  Kildehenvisning:

  Jeg har brukt Naturfagsboken og leksikon til denne oppgaven. Jeg har valgt og ikke bruke Internett pga. at jeg ville ha helt rette fakta til denne oppgaven som er veldig viktig med tanke på karakteren.


  Kommentarer fra brukere


  En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

  KAL FREDRIK llooool
  04.05.2015 13:09

  Bra!
  36
  anbefalinger
  yo

  Pia
  30.09.2004 20:59

  Bra!
  33
  anbefalinger
  Takk for god hjelp! Veldig bra oppgave..!  Smile :-\)

  Henriette
  06.11.2004 14:34

  Bra!
  22
  anbefalinger
  dritt bra prosjekt må jeg si! dette har hjulpet meg mye, selv om jeg har et annet tema innen olje sjangeren. Tusen takk for god hjelp Smile :-\)

  internett skurken
  28.03.2005 22:26

  Bra!
  19
  anbefalinger
  mye fra denne oppgaven fant jeg skremmende likt teksten på denne siden: "http://www.kongsvegen.vgs.no/~kp1/oljegass.htm" er du sikker på at du ikke brukte internett? men må inrømme at det var en knalgod oppgave  Wink ;-\)

  vikke
  23.04.2005 16:23

  Bra!
  15
  anbefalinger
  Tusen takk, dette hjalp meg med min oppg. så slapp jeg å lete så mye hehe..

  Ingvild
  04.05.2005 22:03

  Bra!
  14
  anbefalinger
  Tusen takk for mange gode ideer!
  Jeg har brukt litt av innholdet til et eget prosjekt
  Takk for hjelpen : )

  Morten
  31.05.2005 18:11

  Bra!
  13
  anbefalinger
  Takk for hjelpen..
  Har temaet olje til muntlig examen ....

  Luring
  30.05.2006 23:22

  Bra!
  13
  anbefalinger
  Tusen takk, inspirerte meg veldig til eksamen  Smile :-\) Hjalp meg å komme igang!
  og Kerkan, vi vet jo at ingen lærere er rettferdige  Sad :-\( eller kanskje du ikke bør kopiere oppgaver rett av?

  terkel=P
  14.12.2005 09:01

  Bra!
  12
  anbefalinger
  drit bra oppgave Wink ;-\) skal bruke den på en innlevering i N&M der jeg har om olje, går på 1ste vg men tror allikevel at den her hjelper ganske bra på karakteren Wink ;-\)
  fortsett å legge inn bra oppgaver da Smile :-\)


  09.05.2005 13:15

  Bra!
  11
  anbefalinger
  kjempe gfin oppgave asas Smile :-\) ntååå

  Speedma
  12.05.2005 20:44

  Bra!
  11
  anbefalinger
  denne var grei.. takker, hjalp meg veldig! =D

  kerkan
  11.01.2006 11:07

  Bra!
  11
  anbefalinger
  funket ikke fikk 4+ bare!!!

  Hilde
  13.10.2005 10:43

  Bra!
  10
  anbefalinger
  Takk for hjelpen!  Very Happy :-D

  xacdsdasd
  09.01.2006 19:52

  Bra!
  10
  anbefalinger
  bra oppgave! thanx a lot

  internett skurken 2
  09.01.2006 20:03

  Bra!
  10
  anbefalinger
  jeg fant også ut om at du egentlig ikke bare har brukt leksikon og sånt.......
  naughty....sleiping...!  15.09.2006 13:19

  Bra!
  10
  anbefalinger
  Driiit bra Very Happy :-D

  internett skurken 2
  09.01.2006 20:03

  Bra!
  9
  anbefalinger
  jeg fant også ut om at du egentlig ikke bare har brukt leksikon og sånt.......
  naughty....sleiping...!
  men bra innhold,da


  12.01.2006 14:06

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Hei

  m3kka
  06.04.2006 20:02

  Bra!
  9
  anbefalinger
  nydelig oppgave, hjalp no sykt (hehe 4+ er jo bra da)

  fredrik
  20.04.2006 10:08

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Hehe! Mulig du ikke har kopiert fra nettet, men fant en annen oppgave her der et avsnitt var helt likt. Hvem har kopiert??


  09.05.2006 14:43

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Takk for hjelpen Wink ;-\)

  Herb
  12.06.2006 12:32

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Feiler deg..!! Dette har du tatt rett ut fra jakkelommen min! Du må ha sneket deg inn i lommen når eg ikke så på! DIN GRIS! JEG skal ha den 6'eren, JEG!!! INGEN ANDRE!!!!

  =)
  18.08.2006 15:02

  Bra!
  8
  anbefalinger
  takk for hjelpen!

  maili;);):):):P:P:D:D
  19.10.2006 16:44

  Bra!
  8
  anbefalinger
  ååååååååååååååååååååååååååååååå

  nikki
  19.10.2006 16:45

  Bra!
  8
  anbefalinger
   Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Wink ;-\) Wink ;-\) Wink ;-\) Razz :-P Razz :-P Razz :-P Very Happy :-DVery Happy :-D Very Happy :-D

  ole jørge
  23.10.2006 10:23

  Bra!
  8
  anbefalinger
  du hjalp meg med mye hehe
   Razz :-P

  Lattergal
  11.12.2006 20:26

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Takk for denne oppgaven.
  Den hjalp meg veldig, selv om jeg bare skulle ha noen små utklipp.
  Takk igjen.  Smile :-\)

  Heidi S
  09.05.2007 16:57

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Hei. "Jeg har valgt og ikke bruke Internett pga. at jeg ville ha helt rette fakta til denne oppgaven som er veldig viktig med tanke på karakteren." You'r right!!! http://www.enova.no/?itemid=103 , her finner du ei sie som har kopiert alt du har skrevet, eller kanskje omvendt. Tror nok at du har kopiert dem, for enova er et seriøst firma... hehe, litt tabbe Wink ;-\)

  Herb
  12.06.2006 12:32

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Feiler deg..!! Dette har du tatt rett ut fra jakkelommen min! Du må ha sneket deg inn i lommen når eg ikke så på! DIN GRIS! JEG skal ha den 6'eren, JEG!!! INGEN ANDRE!!!!

  Anynym27
  11.01.2007 15:13

  Bra!
  7
  anbefalinger
  http://www.enova.no/?itemid=103 ALLE børsepå denne siden. Der har han fått det fra. Jeg visste nok at en 10 klassing ikke klarte å skrive dette selv.

  Bassefar
  16.12.2007 13:21

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Tusentakk esså! Very Happy :-D Fikk kjempe go hjelp av den oppgava her! Very Happy :-D Very Happy :-D

  søster til min bror
  22.11.2006 18:33

  Bra!
  6
  anbefalinger
  ok,
  hvem av dere dritunger lyver nå???????????????

  søster til min bror
  22.11.2006 18:38

  Bra!
  6
  anbefalinger
  ok,
  hvem av dere dritunger lyver nå???????????????


  01.12.2006 08:54

  Bra!
  6
  anbefalinger
   Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

  Anonym27
  11.01.2007 15:08

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Du har jo ikke nevnt fotosyntesen i forhold til olje? Du har heller ikke sett sammenhenger mellom mange faktorer. Dette var en bra oppgave, men ikke en komplett en.

  mgnus
  18.01.2007 20:15

  Bra!
  6
  anbefalinger
  konge! tnxx!

  skusers
  01.02.2007 12:48

  Bra!
  6
  anbefalinger
  copy paste thx

  Happy face!
  06.03.2007 15:51

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dette kom som en reddende engel fra himmelen!

  sondre
  11.03.2007 17:06

  Bra!
  6
  anbefalinger
  dette var juks...

  http://www.enova.no/?itemid=103

  =(
  02.05.2007 19:31

  Bra!
  6
  anbefalinger
  juks...

  Lisa
  15.11.2007 12:15

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Juks  Wink ;-\)

  Ergo
  04.05.2008 12:20

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Du kunne i det minste skrevet om litt. Sitat: "Jeg har brukt Naturfagsboken og leksikon til denne oppgaven. Jeg har valgt og ikke bruke Internett pga. at jeg ville ha helt rette fakta til denne oppgaven som er veldig viktig med tanke på karakteren." HAHAHAHAHAHAHAHAHA... Mener du at Energisenteret har kopiert deg? Sjekk linken: http://www.eis.no/index.php?option=com_content&task=bl- ogcategory&id=46&Itemid=110

  puppa
  23.10.2008 17:06

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dette hjalp meg sinnsykt mye til særoppgave om olje, selv om noe av dette er direkte avskrift .. Men, men jeg gjorde om en del på det selv  Smile :-\)


  10.02.2009 11:52

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Hahah.dette er grelt

  Litt smartere enn deg.
  28.05.2009 14:13

  Bra!
  6
  anbefalinger
  ehh.... borre skrives med to r'er...


  04.01.2010 16:26

  Bra!
  6
  anbefalinger
  TUUsen takk for hjelpen, dette hjalp meg veldig, fikk 6 på oppgaven min, selv om jeg forandret litt på den da  Razz :-P men uansett, tuusen takk  Very Happy :-D

  Siljee :)
  05.03.2010 11:14

  Bra!
  6
  anbefalinger
  tusentakk for infoen (:

  Daniboy95
  27.04.2011 09:43

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Juks..juks..juks... dette er jo bare juks!!! MIIIG altså.. du har kopiert rett fra nettsider, noe som irriterer meg grenseløst.. begynn å gjør oppgavene dine ordentlig!

  Borghild
  25.10.2011 16:54

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Altså denne personen har brukt naturfagsboka så igjen kansje har kopiert i frå alle desse sidene dere krangler om! JEg fant mye likt i teksten til min naturfagsbok Eureka 10! Men har ikke lest noe om dette på inernett.

  =)
  01.02.2007 18:06

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Supert! Du hjalp meg Smile :-\)

  Roughneck
  13.03.2015 20:47

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Ser ut som om du har brukt leksikon fra 1980.
  Mye feilinformasjon om drilling i allefall.

  Anonym
  04.12.2016 21:25

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Synes det er helt feil av deg som kaller deg selv "Kulere enn deg" å skylde på h*n som skrev faktateksten for at du fikk en to'er. Man skal ikke alltid tro på det man leser, og det var du som valgte å stole på denne teksten. Alle sammen kan slutte og være usaklige. Trodde alle lærte som liten at om du ikke har noe fint å si, så skal du ikke si det i det hele tatt. Dette gjelder på internett også.


  10.04.2015 10:33

  Bra!
  4
  anbefalinger
  WOW drit bra bark

  Kulere enn deg
  07.01.2016 10:38

  Bra!
  4
  anbefalinger
  takk, fikk 2'er på framlegget mitt på grunn av deg! aldri stol på internett. peace out, takk igjen! Smile :-\)


  27.04.2015 09:14

  Bra!
  3
  anbefalinger
  ddeefwe


  27.04.2015 09:15

  Bra!
  3
  anbefalinger
  xscjdu


  27.04.2015 09:16

  Bra!
  3
  anbefalinger
  give me some space

  halla broshan
  17.02.2016 08:31

  Bra!
  2
  anbefalinger
  en tommel opp fra meg!

  kala
  03.04.2016 11:25

  Bra!
  2
  anbefalinger
  si wallah, du fikk 2?


  30.11.2017 10:06

  Bra!
  1
  anbefalinger
  TAKK


  Legg inn en melding!
  Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
  Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
  Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


   
  Req.time: 0.029 sec - 1 pageviews