Søk i stiler
 

Kvinner i Islam


Beskrivelse av islam med hovedvekt på kvinnens stilling, spesielt i forbindelse med ekteskap.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:18.03.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Islam
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook

1. Innledning og valg av tema

Jeg har valgt religionen Islam, og som tema har jeg "Kvinner i Islam".

Jeg velger å fokusere på hva islam sier om kvinner og ekteskap. I den senere tiden har det vært en stor debatt knyttet til nettopp disse temaene. Det jeg syns er interessant å se nærmere på er i hvilken grad tvangsekteskap kan forsvares ut i fra hva islam mener. Kan dette forsvares med begrunnelse i religionen eller må det forstås med utgangspunkt i kultur ?

 

Måten jeg vil belyse temaet på er at jeg først skriver om:

2. Kort beskrive hva islam er.

3. Redgjøre for hva koranen sier om kvinner, forholdet mellom kvinner og menn, og spesielt hva koranen sier om tvangsekteskap.

4. Jeg vil ta for meg drapet på Fadime i Sverige og se nærmere på hvordan de involverte argumenterer.

5. Konklusjon.

 

2. Hva er islam?

Islam er en stor verdensreligion, som startet i Arabia. Islam er basert på Allahs åpenbaring for Muhammed, som blir kalt for profeten.

 

En person som praktiserer islam kalles for en muslim. Det finnes ikke noe nøyaktig tall for hvor mange muslimer det er i verden, men det anslås til å være over en milliard. I Europa er islam den nest største religionen etter kristendommen, og religionen vokser fort i USA.

En muslim følger koranen, som er muslimenes hellige bok, som tilsvarer vår Bibel.

For å være muslim må man tro på én og samme Gud, Allah, og på at Muhammed er Allahs siste sendebud.

 

Ordet islam betyr fred, underkastelse eller hengivelse, og det betyr at mennesket skal underkaste seg guds vilje, og overgi seg til ham.

 

Islams historie

Islams historie blir ført helt tilbake til Adam, det første mennesket på jorden. Muslimene tror at Adam var en av mange profeter som de anser som Allahs sendebud. Disse profetene skal lære muslimene hvordan de skal ta vare på Allahs skaperverk, og hvordan de skal be til Allah. Profeten Abraham levde for 4000 år siden. Han lærte folket at det var galt å dyrke avguder, og sammen med sønnen Ismael bygde han et Allahs hus i Mekka der alle mennesker var velkomne for å be til Allah. Etter hvert som tiden gikk, glemte menneskene hva Abraham hadde sagt, så derfor sendte Allah flere profeter. Hver gang glemte menneskene hva profetene hadde sagt, eller forandret det til fordel for dem selv.

 

Profeten Muhammed

Muhammed var den siste profeten ifølge muslimene. Han ble født i Mekka rundt år 570. Da han ble født, hadde folket glemt Allah, og i gudshuset i Mekka, var det nesten 360 bilder av avguder hengende på veggene og de tok imot betaling fra pilegrimene. Muhammed fikk mange åpenbaringer fra Allah, og disse er senere skrevet ned i Koranen.

 

Sunni- og shia-muslimer

Den viktigste splittelsen innen islam går mellom sunni- og shia-islam. Shia-islam ble til på 600-tallet, og mener at Ali, Muhammed’s fetter, var Profetens rettmessige etterfølger som muslimsk leder (imam), og at denne stillingen er arvelig. Dette ble ikke godtatt av de fleste muslimer. Derfor er det bare 10% av alle muslimer som tilhører denne retningen. De tror at det har vært 12 immaer, og den siste immaen ikke døde, og at han vil komme tilbake for å gjenopprette rettferdighet. Den viktigste shia-gruppen er Tolv-sekten som har vært statsreligion i Iran siden 1501.

 

Etter Muhammed’s død, valgte noen av hans tilhengere Abu Bakr som Muhammed’s etterfølger. Disse muslimene kalles sunni-musliner og er i klart flertall i dag med 90% av alle troende. Etterfølgeren til Abu Bakr, og stillingen kalif, het Umar, og nestemann der igjen het Ali. Derfra går det ingen direkte linje til nestemann, og forskjellen mellom shia- og sunni-islam ble tydeligere.

 

3. Kvinner og Islam

Familien betyr alt for muslimene, ektefellene i et muslimsk ekteskap har rettigheter og plikter ovenfor hverandre. Disse er ikke felles for mannen og kvinnen. Mannen har forsørgelsesplikt og hustruen har rett til underhold. Å være mor blir sett på som en svært viktig oppgave, morsrollen prises i koranen.

 

Kan muslimske kvinner gifte seg med hvem de vil ? Nei, ikke i følge koranen. I Islam er det slik at menn kan inngå ekteskap med muslimske, jødiske og kristne kvinner. Mens muslimske kvinner kun kan gifte seg med muslimske menn. Ofte har foreldrene også noe å si.

 

Det står ikke noe i koranen om at familien har rett til å inngå ekteskapsavtaler på vegne av barna.  

 

I koranen står det : "Menn er kvinners formyndere pågrunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med framfor andre, og pågrunna de utgifter de bærer. Derfor skal rettskaffene kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart, dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk".

 

Dette betyr at menn er kvinners dommer. En kvinne trenger ikke å ha gjort noe galt engang. Det er nok at mannen frykter at hun har gjort noe galt for at han skal gi henne juling.

 

Det er imidlertid ikke enighet om hva koranen sier om forholdet mellom kvinner og menn. Fatima Mernissi er en muslimsk feminist som har studert koranen (kilde : Dagbladet 27.01.02) viser til at Allah likestiller kvinner og menn, men at Muhammed bøyde seg for mannselliten i sin tid. Siden den gang har menn tolket koranen til fordel for seg selv. Hun mener at dette har noe med at menn har ønsket å kontrollere kvinnen.

 

I Islam har kvinnen en lydighetsplikt overfor mannen, det betyr at kvinnen skal tilfredstille mannens ønsker og behov. Sørge for alt som har med hjem og gjøre og ta ansvaret for å oppdra hans barn. Kvinnen er underlagt mannens vilje når det gjelder seksualitet, men hun har ikke plikt til å godta en vær form for seksualitet.

 

Kvinner og økonomi

Før mannen og kvinnen gifter seg, ber koranen mannen betale en brudepris til den kommende hustruen. Det mannen betaler i medgift blir kvinnenes eindom. Islam garanterer kvinner egen eindom når de er gifte. I koranen kalles dette Qayma.

 

Koranen garanterer visse rettigheter for kvinner, i Islam har både kvinner og menn like rettigheter til formue og eindom. Men når det gjelder arv er det forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner arver bare halvparten av det menn gjør.

 

I følge koranen har mannen rett til å ha flere koner, men en kvinne kan kreve å ha sin mann til sengs hver 4. natt, og alle kvinnene skal behnadles likt og med lik respekt.

Dette har i praksis gjort at det mest vanlige har vært å bare ha en hustru, for det er vanskelig å behandle flere koner helt likt. Kvinner har ingen rett til å ha flere ektefeller.

 

Kvinner og arbeid/utdanning

I følge Tove Dahl (1992) plikter en gift kvinne å jobbe i hjemmet, dersom hun skal være noe annet sted en hjemme skal hun ha tillatelse fra sin ektemann. Dette praktiseres veldig forskjellig i de ulike muslimske land. I noen land, foreksempel Afghanistan, har kvinner ikke lov til å ta utdanning eller lønnet arbeide utenfor hjemmet. Kvinnen får ikke lov til å være en selvstendig person, hun skal bare være til for mann og barn. I andre land praktiseres dette annerledes. der har kvinner mulighet til å ta seg arbeide utenfor hjemmet og utdanning. 

 

I følge lydighetsplikten kvinner har, er det mannen som også bestemmer om hun skal få utdannelse. Alle kvinner skal imidlertid få opplæring i husstell og omsorg for barn. De moderate muslimene mener at kvinner skal få studere, mens andre mener de hører til i hjemmet. Men det er en veldig viktig forskjell mellom gutter og jenter, faren har en plikt til å forsørge guttene under utdanning, men dette gjelder ikke for jenter.

 

4. Fadime-Saken

21. januar 2001 ble Fadime Sahindal drept. Den unge kurdiske kvinnen ble i 1997 kjæreste med Patrik, en 25 år gammel vanlig svensk gutt. Hennes far, Rahmi Shaindal, mente at forholdet førte skam over familien. Derfor likviderte han henne hjemme hos hennes søster om kvelden.. Familiens uskrevne regler tilsa at Fadime skulle leve i stillhet i påvente av å gifte seg med en kurder. Det ville hun ikke.

- Hun har brutt med familien gjennom ikke å følge dens regler, har faren fortalt i retten.

 

For fem år siden måtte Fadime flykte fra sin familie. Etter at hun 22 år gammel ble kjæreste med Patrik, måtte hun leve med drapstrusler og mishandling fra sin far og bror. Fordi hun selv valgte hvem hun ville leve sammen med.

 

 Faren og broren ble dømt for truslene. Under rettssaken kalte broren henne en «jævla hore».

Broren, som stadig vekk truet henne, hadde selv en svensk kjæreste. Faren til kjæresten, Patrik gikk i januar 1998 til Fadimes far for å fri på sønnens vegne. Etter at familien hadde rådslått, sa de nei.

- Min far ringte meg og sa jeg var utstøtt fra familien. Jeg fikk ikke komme tilbake til Uppsala. Hvis jeg kom tilbake, skulle jeg ikke forlate Uppsala i live, har Fadime forklart i politiavhør.

 

I Fadime-Saken ble Fadime drept fordi hun brakte skam over den muslimske familien, fordi hun valgte en kjæreste foreldrene ikke kunne godta. Som vi har sett sier koranen at kvinner kun kan velge ektemenn som har muslimsk opprinnelse. Fadime valgte en svensk gutt og familien hennes mente dermed at hun brakte skam over familien.

 

På den andre siden sier koranen ingenting om at man ikke fritt kan    velge ektefelle så fremt han er muslim.

 

Kari Vogt er en relgionsforsker ved universitetet i Oslo som har forsket mye på Islam, hun sier at æresdrap ikke er noe som skjer i muslimske miljøer, men at slike drap kommer fra skikker i det førmoderne samfunn der mannen bestemte alt og var familien sitt overhode. (Kilde : Verdens Gang 27.01.02)

 

Vogt viser også til at det finnes store variasjoner innenfor den muslimske verden (kilde : Dagsavisen 26.01.02). Den tradisjonelle muslimske verden har ikke noen tanker om likestilling, mens den velutdannende moderne muslim forfekter full likestilling mellom kvinner og menn. Vogt viser til at det samme gjør seg gjeldene i det tradisjonelle kristne samfunn. Det betyr at det har noe å gjøre med religion, men også mye med tradisjon og kultur.

 

I Dagbladet (27.01.02) står det om Islamsk råd og deres møte etter drapet på Fadime. Der tok de avstand fra æresdrapet i Sverige, men sa ikke noe klart om kvinners mulighet til selv å velge ektefelle. De konkluderte med at det var vanskelig å gi ekteskapsråd til muslimske kvinner. I samme artikkel tar Faiz Alam til ordet for at foreldregenrasjonen trenger veiledning. Alam sier at religionen må åpne seg og fornye seg. Hvis en jente velger en ikke-islam er dette en sak mellom Allah og henne og ikke en sak for foreldrene.

 

5. Konklusjon

På noen måter er kvinners stilling i Islam fremmed for oss i dagens norske samfunn. Det er en selvfølge for oss at vi har like rettigheter som menn når det gjelder arv, utdanning og valg av ektefelle. Samtidig er det lett å glemme at nok er mange norske foreldre som heller ikke ville akseptert at sitt barn kom hjem med en muslimsk kjæreste. Har det med den Lutherske kirke å gjøre eller er det kultur (fordommer)?

 

Når det gjelder Fadime-saken er det mer komplisert enn å bare henvise til religion. Som vi har sett gir ikke koranen adgang til å drepe noen for dens valg. Samtidig gir koranen mulighet til å begrense kvinners valg av ektefelle. Kari Vogt viste til at dette har vel så mye med tradisjon å gjøre.

 

Jeg syns at det er vanskelig å akseptere at religion skal stå over grunnleggende menneskerettigheter. I menneskerettighetserklæringen Artikkel 16, ledd 1 sies det:

 

"Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning".

 

 

Litteraturliste

Abdulati, Hammundah. Introdusksjon til Islam. International Islamic Federation of Student Organizations. 990

Dagbladet 27.01.02

Dagsavisen. 26.01.02

Mawdudi. 1983, Islams Fundamenter, Universitetsforlaget.

Verdens Gang. 26.01.02

Verdens Gang. 27.01.02

http://www-lu.hive.no/krl/kv-islam.html, atikkel av Siri Bergfald


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

wilde cat
05.09.2006 18:04

Bra!
49
anbefalinger
hei deilig side du har!!!

aisha
31.03.2005 10:00

Bra!
47
anbefalinger
det var driiiit kuylt med mangler litt

bilale
25.02.2014 12:49

Bra!
46
anbefalinger
bra artikkel. jeg lese den mie.

nadia
25.02.2014 13:23

Bra!
21
anbefalinger
nai do slute nå ike plæge Aisha

marken
25.02.2014 13:24

Bra!
20
anbefalinger
ja nadia jag tro aisha fine tanbårsten si

chippa
25.02.2014 15:55

Bra!
20
anbefalinger
pling plomg jai ar an kioman jajajjajajajajajaajajajajjajajajajajjajajaja, bitchhjes

sadef
25.02.2014 15:56

Bra!
20
anbefalinger
hallllllllllllllllllååååååååååååååååå jai vil være mdd å aisha marken nadia vent på maiiiiiiiiiiiiiiiiii. dere må slutte å kjøpe de juletoalettpapir til mai jai tror jai har mensen hver gong jai ser på den, pga de roda julenissena

Eina
26.02.2014 10:06

Bra!
18
anbefalinger
Marsallah! så bre leila lærar frå denna artikkel! du veldig flink skriva


20.10.2005 14:57

Bra!
15
anbefalinger
hei,,bra skrevet,,hilsen kurdern fra irak

leila
26.02.2014 10:00

Bra!
15
anbefalinger
jaaaa daa baaaa daaa booooo jai er dum men nar jai lese dene jai bli smarte menneske

MARKEN
26.02.2014 10:06

Bra!
15
anbefalinger
ÆSIAHA JAI HAR DIN TANBORTE JEG ER BEST ELLER JEG TAR DEN I ROMPEHUILEN MIN OG DET MASSE BÆSJ KOMME PÅ OG DO SPISE

nædia
26.02.2014 10:01

Bra!
14
anbefalinger
JENTAR!!!!!!!!! VI MÅ SLUTE Å MENSE PÅ DENE TEKSTE. FOLKA TROR VI DUM ER. DO KAN IKKE GJØRE SÅN

marken
26.02.2014 10:02

Bra!
14
anbefalinger
bra bra leila do dom mæn no do ar smart

æisha
26.02.2014 10:05

Bra!
14
anbefalinger
naaaai do ar ikee bast, jeg skulla vare bast

MUSLIM
08.12.2005 14:56

Bra!
13
anbefalinger
bra....men det er ikke MANNEN SOM BESTEMMER OM EI JENTE VIL TA SEG UTDANNELSE....SKJØNNER??????????

MARKEN
26.02.2014 10:03

Bra!
13
anbefalinger
JAI AR BAST AASA

æisha
26.02.2014 10:07

Bra!
13
anbefalinger
VORFOR? FA DO GJÅRA MED MYN TANBORSTA

Pakkis Muslim
20.04.2006 12:57

Bra!
11
anbefalinger
Til Heeija Smile :-\)

Du har ingen kunnskaper om Islam og du snakker bare tull. I islam bør man ikke slå noen kvinner uten grunn og kan IKKE drepe noen. Det er heller ikke vanelig at noe slikt sjer.

Det er kun noen dårlige eksempler som blir kjente. Islam lærer at hvis du dreper noen så kan en av familemedlemmne til tapet bestemme om han eller hun som drepte skal bli drept eller gi erstatingn på 70 kameler (dette er veldig mye for Saudi Arabia på 600 tallet).

Det er ikke rykter som er Islam, men Koranen. Les i den og du finner ut at det ikke på noen måte står at det er lov å drepe noen menneesker i det hele tatt.

Hvis en muslimsk mann dreper kona si, går han imot sin egn religion I EN VELDIG STOR GRAD.

muslim
08.06.2007 00:30

Bra!
11
anbefalinger
1.Menn skal ikke gi kvinner juling
2.Å drepe er forbudt
3. Det er ikke lov å tvinge kvinnen med å gifte en hun ikke vil

Muslimske menn som gir kvinner juling er bare noe de fant på ... ellr tok feil på. Det er sant at det finnes menn som gir kona dems juling,,,, men det er ikke alle som er slike...

Drap er helt forbudt! ikke noe å snakke om...de folka som gjør det er bare noen de fant på også
MOREN TIL LEILA
26.02.2014 10:08

Bra!
11
anbefalinger
LEILA VA DO GJÅRA, DO KOMA HJÆM

Eina
26.02.2014 10:11

Bra!
11
anbefalinger
jeg ta alla dras tanborstar! MOHAHAHHA! dere vil ikkje ha noee borste!!!

leila
26.02.2014 10:09

Bra!
10
anbefalinger
JAI ÅSÅ TÅK DIN TANBORSTA VARFOR DU SLEM. ÆISHA DUM

MARKEN
26.02.2014 10:10

Bra!
10
anbefalinger
DERE JAI AR DEN BESTE OK JEG EIE ARTIKKEL UTEN COPYREIGHT, MEN DET GÅR BRA. EN GANG JEG SLÅ ÆSIHA OG NÆDIA MEN DET GÅ BRA

ÆISHA
26.02.2014 10:11

Bra!
10
anbefalinger
JAG AR EN PAKIS FRA PAKISTAN OG MARKEN DO AR EN NORSK FRA NORGE

MOREN TIL LEILA
26.02.2014 10:12

Bra!
10
anbefalinger
JA BABA JA JAG SPARA ROTI OG COSCOS

LEILA
26.02.2014 10:14

Bra!
10
anbefalinger
MAMA JI, IKKE SI PAPA NO JEG IKKE BANK HJEMME JEG GRÅTE MIE

LEILA
26.02.2014 10:11

Bra!
9
anbefalinger
NEI MAMA JEGF SNAKKA ME MINA VANNER. SPARA LITT ROTI TIL MAI

Eina
26.02.2014 10:16

Bra!
9
anbefalinger
Æisha du hæram! du ikke komme hjem om 5 minutta jeg gi deg belt, sko og kabel på samme tid! HAYWAN!

ÆISHA
26.02.2014 10:16

Bra!
9
anbefalinger
LEILA MIN BERN LEILA '
BABA YKKE HJEME DO KAN KOME OG SPYSE ROTI OG ETERPÅ SNAKE SAMEN MÆD DYNE VÆNNER

MARKEN
26.02.2014 10:17

Bra!
9
anbefalinger
BILETT KEBABE RENE NEDOVER INNI KROPPEN NÅR JAI SPISE DEN. JAI VIL BLIR NESTE JUSTIN BEAVER MEN JAI AR HENTA VA JEI SKAL JORE. JAI OPPERERA MASE OG ÆISHA SKJÆRE ANSIKTEN MIN

LEILA
26.02.2014 10:21

Bra!
9
anbefalinger
DO LIKA Å TWARKE MED MAILY CAYRES , ASJ ASJ HARAM

muslim_girl
12.02.2006 17:07

Bra!
8
anbefalinger
fint!!!!!!!!!!! men mannen kan ikke gi juling til kone si!!!!!!!!!!!!! du kan ikke bare skrive hva du mener skjønner du hva jeg sier

Stolt Muslim
07.10.2007 12:10

Bra!
8
anbefalinger
Tror at du har misforstått det hele, for det første så er det strengt FORBUDT å drepe et menneske, fordi det er ikke vi mennesker som skal dømme hverandre, mens Allah selv skal dømme. For at andre så er det ikke foreldrene som bestemmer hvem jenta skal gifte seg med, det er bare noe folk tror og vil aldri gi fra seg denne meningen. Hvis ikke jenta er enige, har foreldrene aldri rett til å tvinge, og tvang i Islam er FORBUDT. For det tredje når du skriver om at kvinner ikke kan gifte seg med menn uten for Islam, må du også forklare hvorfor itilfelle folk ikke vet det, slik at det ikke blir SURR:!! Grunnen er at, muslimenes barn skal være muslimer, når mannen gifter seg med ei kristen kvinne, skal jo barnet være muslim, fordi faren er muslim, men hvis ei mslimsk kvinne gifter seg med en kristen mann, vil barnet hennes ikke være muslim.


Dette betyr at menn er kvinners dommer. En kvinne trenger ikke å ha gjort noe galt engang. Det er nok at mannen frykter at hun har gjort noe galt for at han skal gi henne juling.


Hva er det du tror om muslimske kvinner? Ingen er billig slik at menn skal slå dem, og hvis en mann slår hans kvinne, har hun full rett ttil å gi opp med ham.

LEILA
26.02.2014 10:19

Bra!
8
anbefalinger
MAMA JI, MYNE VÆNNER DI TÅK MYN TANBORSTE DI IKKE JI MEG DEM MAMA JI SNILL SNAKKE

GirlPOWER
12.01.2006 20:59

Bra!
7
anbefalinger
Tror en del muslimske mannfolk må ta å lese litt om likestilling!!!! Snakker mer om den eldre generasjonen.... Noen som er enige?

muslim girl
10.05.2007 20:07

Bra!
6
anbefalinger
til ----->Håkon Bjerke

Hei jeg er muslimsk jente og setter pris på at du vet en del om Islam, det med Afghanistan er ikke Islamsk for at Afghanistan er ikke En muslimsk land. Det er mange muslimer der men TALIBAN er Islams fiende. Kvinner i Islam er " Leader of All Leaders".

Jeg gir deg mange sider der du kan lese eller se på videoene kankje du kjønner hva jeg menner. Islam kom for å frigjøre kvinner!!!!

Du kan gå på netsider som:

WWW.YOUTUBEISLAM.COM
WWW.ISLAMTOMORROW.COM
WWW.iSLAMALWAYS.COM

OG MANGE ANDRE SOM DU FINNER PÅ NETTSIDENE


HÅPER AT DU FINNER DEN RETTE ISALM.

HADET GODT


MARKEN
26.02.2014 10:24

Bra!
6
anbefalinger
DO AR HRAM HANWAY

Eina
26.02.2014 10:53

Bra!
6
anbefalinger
Allahhhhhowakbar!!! ingenting komme in frå hullane mina! jeg ikke en gang vita hva gutter ar

eina
26.02.2014 12:45

Bra!
6
anbefalinger
pekåå du har mensen? jeg komme dit og skitte deg herifra!du løøø gut, trengar mentalt hjalp. hva du sia? Jeg ar best


02.01.2007 18:06

Bra!
5
anbefalinger
Det er synd med kvinner ass.. Synes ikke noe om at kvinnene i det hele tatt blir nemt når det gjelder religion, det er bare undertrykking uansett. Folk bør ikke få lese slikt, dessuten bør alt snues om. Det står aldri om ''Islam og menn'', men alltid ''Islam og kvinner'' :/ Det er bare vondt å lese at kvinner blir rangert lengre nede på stigen enn menn. Stigen bør snues!!!


18.05.2011 19:23

Bra!
5
anbefalinger
jeg skjønner virkelig ikke hvordan dere tenker, jeg mener har dere sittet og studert koranen. har dere noen gang prøvd å finne ut hva islam er og hva det står for. hvordan kan islam undertrykke kvinner når selve islam betyr FRED. og når det kommer til terrorister så bare ikke snakk om det. de som er terrorister hører ikke til islam, fordi dreping av uskyldige mennesker er forbudt i islam. og en ting til ikke oversett Koranen på den måten du tror det skal være , fordi koranen er ikke biblen, Koranen har en bestemt mening som må tolkes på en bestemt retning. jeg håper alle vi tilslutt oppnår fred.

sasa
17.07.2012 23:14

Bra!
5
anbefalinger
Mye at det du skriver om islam er riktig. men det er en god del tolkninger her. Jeg er født muslim men studerer og interesserer meg for islam av interesse.
Da vil jeg først fortelle deg at du ikke har lov å tolke koranen. det gjør du når du sier "dette betyr".

Innenfor islam har et menneske ikke lov til å skade et annet menneske. Det er første forbud. Da er det ingen forskjell kvinne eller mann. Alle må bøte for det de gjør, legger du hand på et annet menneske blir du straffet for det.
nr 2. Kvinnen i islam har en veldig høy status, altså respekt. Hun er din mor søster hustru eller datter. Når det gjelder deres hustru, har du ikke lov til å holde henne innen for 4 vegger, med mindre du vet hun driver utukt eller går utover din ære. Hvis det har seg slik at din kvinne gjør noe som går ut over din ære, som er ikke akseptabelt for deg, slal du snakke med henne, lar deg seg ikke løse, skal du la henne være, ikke sove med henne, med dette kommer en siste løsning, bedrer ikke ting seg kan du forlate henne som en siste utvei.
Ordet stryk betyr ikke JULING bare så det er klart.

Når det gjelder en mann som har rett til å gifte seg med 4 koner, kommer det fra den tiden islam ble til. En mann kunne hjelpe en annen kvinne som var foreldreløs eller familieløs, med dette menes enke. det ble tillat at du enten kunne gifte deg med denne kvinnen, dersom du var helt sikker på at du behandlet denne kvinnen og din daværende hustru likt. Om din daværende hustru ikke tillater nytt ekteskap, kunne man ansette denne kvinnen som en tjenestepike i sitt hjem hvis man hadde råd. Slik fordeling ble utifra forholdet anntall kvinner og menn var at en mann kunne ha 4 hustruer.
Folk per dags dato ser på regelen om 4 hustruer, MEN for all del glem ikke betingelsen for å kunne ha det- Og dette er BHEHANDLE ALLE LIKT. vet du inners inne at du ikke kan behandle dem likt, så har du dermed IKKE LOV til å ha flere koner en EN.

Man har ifølge innen for islam ikke lov til å skrive noe fakta ellr si at det er fakta dersom man er usikker på noe man sier. Mye av det du skriver er hvordan du har for deg islam. du må lese mellom linjine og du må lese hadith hvis du skal forstå islam på¨en riktig måte.

For de av dere som bare ser hovedregelen og ikke gjør dere kjent med historien bak regelen, kommer med utsagn som gir islam et ikke så godt annsikt. Så vær vennlig å studer nøyere å vær sikker på at ting er riktig før dere fortelle noe som dere TROR er riktig.

Alle regler i islam kommer fra en hendelse. og disse hendelsene er konklusjoner fra forskjellige situasjoner fra profetens tid, som du finner i hadith.
Jeg er en kvinne og trives med islam, og nøkkelen til denne trivselen er kunnslap, skaff dere kunnskap så vet dere bedre om rettigheter og lov og ikke lov.


Witches
26.02.2014 10:35

Bra!
5
anbefalinger
I came in like a virgin ball!

Witches 2
26.02.2014 10:41

Bra!
5
anbefalinger
u sure? u virgin?

Aya
26.02.2014 10:42

Bra!
5
anbefalinger
vor kome du fra, papa drepe me om je ikke er virgin

Eina
26.02.2014 10:42

Bra!
5
anbefalinger
baba si do hora, han ikkje lika deg

aYA
26.02.2014 10:43

Bra!
5
anbefalinger
dU HORA.

Eina
26.02.2014 10:44

Bra!
5
anbefalinger
jeg ar best, hva du sia? du se meg i karl johan nakan?

Aya
26.02.2014 10:45

Bra!
5
anbefalinger
Je sett se kyssa gutt på kine, hora!!! ja er ren

Eina
26.02.2014 10:46

Bra!
5
anbefalinger
Du knulla rett foran hele nabolaget, du ren? du er mer skiten en drit

Aya
26.02.2014 10:47

Bra!
5
anbefalinger
Do klare ike skrive, ja er ren. Inge guter har rørt me, du knulla foran hele pakistan. Militar brukt jo

MARKEN
26.02.2014 12:12

Bra!
4
anbefalinger
NÆDIA ASTAGFRUKAH

æisha
26.02.2014 12:38

Bra!
4
anbefalinger
pacååå do ar ykke bra. jag sa tyl dæg gy meg taco
æbdi do ar sjedeli ågså dere are ækle og næsty

heeelllloo pakkiss
26.02.2014 12:40

Bra!
4
anbefalinger
va do sie jai drepa dai så mya at du og din stora baghode bli borde din bollle jai likar ikka dai fæn!!!

Eina
26.02.2014 12:40

Bra!
4
anbefalinger
Pacååå hvorfor du ikke gi taco? Æisha ikke bli glad, du ar dårlig

leila
26.02.2014 12:41

Bra!
4
anbefalinger
nai nai, han ikke gi taco han hete palo

hellloooo pakkisss
26.02.2014 12:42

Bra!
4
anbefalinger
jai drepaar ogso ainaaaa do skal fli vakk med din Canada gooosse din dratt jai likar ikke dai heller fæn do ar lat som en asal din basj

the niggah in the gooose
26.02.2014 12:41

Bra!
4
anbefalinger
din ææææssjhiiaaaa ar du ulv Woff Woff

the niggah in the gooose
26.02.2014 12:44

Bra!
4
anbefalinger
fill dere se no kuylt søkk Glans på google

æaisha
26.02.2014 12:43

Bra!
4
anbefalinger
æbdiiii din skjælett do ikke mat jeme do bank av mama og papa. spår din vænn paco om taco

aisha jai drepar dai
26.02.2014 12:50

Bra!
4
anbefalinger
Aisha du ar en terrorist do har en bomba i baghodet ditt som do jemmer forti do skal bomba helle skolen din basj

eina
26.02.2014 12:48

Bra!
4
anbefalinger
enig med Æisha, men paco er gjerrig. han ikke gi taco til sin matløse venn Æbdi.

MARKEN
26.02.2014 12:57

Bra!
4
anbefalinger
JAI AR BEST HER DU KOME OG MED LEL HVA ER DO DOM SHARMUTO MEN JAI AR BEST OKI? DET GÅR BRAAA, JAI HAR BOMBE I PUPEN DU HAR BOMBER I HODEN DET GÅR BRA. DEN SPRENGE OG ALLE DØR MED DET GÅR BRAAAAA

æisha
26.02.2014 12:58

Bra!
4
anbefalinger
do ar stigg marken. do ar en lyten regn dir. når det regn do kome i norge og skreme alle samen.

Norsk
06.06.2006 21:02

Bra!
3
anbefalinger
Bra stil! Smile :-\) En del kopiering og gjentakelse som gjør det litt vanskelig og forstå helheten bestandig. Ellers vil jeg bare si at du har fått en del usaklig kritikk, som ser ut til å komme fra muslimske gutter... ikke noe sjokk akkurat.

Skjønner at de prøver beskytte religionen sin, men de må virkelig begynne å forstå at det er fakta at kvinner blir drept av helt uforståelige grunner for oss her i Norge. Det er langt fra likestiling slik som det er her i landet, og det er ikke "kødd" som noen velger å kalle det.

Få det frem i lyset for slik skal det ikke være!! Rett og slett.
Så igjen; bra stil. Jeg skal nå ha muntlig eksamen om kvinner i Islam og Kristendommen (3.klasse allmennfag) og jeg ser at mye av det stoffet du har skrevet finnes i mine lærebøker. Så det er nok ikke oppspinn for de som tror det.

Vicky
12.10.2008 14:34

Bra!
3
anbefalinger
Til Stolt Muslim

Så hvis en muslimsk kvinne gifter seg med en mann fra en annen religion så vil ikke barna bli muslimske? Hva er det for slags tull? Da sier du jo rett ut at kvinnene ikke har noe å si, og at mannen er loven! Det er jo hele problemet at menn undertrykker kvinnene! Burde ikke barna selv få bestemme hva de tror på?

Bra stil btw  Very Happy :-D

MARKEN
26.02.2014 12:43

Bra!
3
anbefalinger
do ar basj

æisha
26.02.2014 12:54

Bra!
3
anbefalinger
dere mobbar mag. dere mobbar mine hoden. jag skal saksåka dere. æbdi jeg kan jobbe og gy dæg mat. pacåå ar gjerrig og dom. leila ar dom. æina er kyl. marken ar næsty. jag ar bast

Eina
26.02.2014 12:56

Bra!
3
anbefalinger
Stakkar Æisha må jobba for Æbdi, Pacåå ha masse Tacåå, men han ikke gi noe

MARKEN
26.02.2014 16:08

Bra!
3
anbefalinger
LLEL

MORA TIL ÆISHA
26.02.2014 21:23

Bra!
3
anbefalinger
varfor du er frekk mot dine venne æisha?

potetmos
07.02.2019 12:46

Bra!
3
anbefalinger
ANUS, LERUM SYLTETØY Sad :-\(, LILLE ASSHOLES KLARER ISEJ Å STOPPE M POTETMOS/MENSEN DOPAPIRET. OLAF BLIR JÆWLIG LEI AV Å KJØPE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXL BIND Smile :-\) JONAS GLEMTE VASKEMASKINEN SIN HJEMME HOS NORA KNUT KNUTSEN. SIRI FINNER IKKE TRAFIKKLYSBOKSEN SIN;( SIRI ER LEI SEG Wink ;-\) DET ER IKKE BRA AT VI GJØR DETTE I TIMEN. ÅNEII;( DETTE ER DOMT. NÅR SIRI KOMMER HJEM SKAL HON SPISE POTETMOS MED MARKEBLOD OG SÅ SKAL HUN HJEM TIL OLAF FOR Å FINNE DE XXXXXXXXXXXXXXXL BINDENE SOM IKKE FINNES I BUTIKKEN LENGRE FOR OLAF KJØPTE SÅ MANGE. NÅ ER DET IKKE MER XXXXXXXXXXXXXXXL BIND PÅ KIVI ELLER JOKER Sad :-\( ÅNEI SIER SIRI MENS HUN KOSER SEG MED POTETMOS. AMEN Smile :-\)

opplyst
20.03.2010 21:07

Bra!
2
anbefalinger
By the way, til dere alle som kommenterte "hvis en muslim kan drepe sin kone, så kan han bare gjøre det" newsflash, det kan jo alle gjør. En trenger ikke å være muslim for å drepe sine barn, eller kone eller hva nå dere trenger å tro på! Blir nesten flau av å si at jeg er fra Norge!

anonym
10.05.2011 09:16

Bra!
2
anbefalinger
Jeg tror ikke mange vet så mye om muslimer, jeg tror de skrive av de ryktene de har hørt fra f.eks USA osv osv.. Muslimer er ikker sånn som dere tror, vi blir ikke tvangs giftet eller slått jeg er ei jente som er i et muslimsk relgion, og det er en fantasktisk relgion syns jeg... Hvis dere får et oppgave om Islam, kan dere værsåsnill ikke si det dere tror og har hørt om Islam, for det hadde nesten vært det samme om jeg hadde begynte å sagt masse "dritt" om kristendommen, jødedommen osv osv...setter STOR pris om dere begynner å lese koranen først også skrive ut av det dere har lært av koranene...

Hvis dere begynner å høre på hva andre "rasister" har å si om muslimer da tror jeg ikke dere lærer så mye om det, da hører dere bare det dritte de har å si, som ikke er sant engang!


03.05.2005 23:36

Bra!
1
anbefalinger
det var veldig bra, men det manglet litt he. jeg er selv en muslim og kurder, men kurder fra Nord Irak. og Fatima er kurder fra Turkya, og det er to forskjellige kurdiske miljøet. dvs, at i Islam verken menn eller kvinner får lov og dømme hverandre på dødsstraff, fordi Alla sier at han skal dømme menneskene på den dømmedagen ifølge i Islam. Men Islam sa og sier fortsatt at hvis menn eller kvinner driver med sex uten ekteskap, skal dem straffes (ikke dødsstraff). allikevet har du skrevt på meget bra måte. hilsen den fremmede

en muslimsk jente
04.03.2006 21:31

Bra!
1
anbefalinger
dess nei

vel...
16.03.2006 15:26

Bra!
1
anbefalinger
hmmm...er ganske lett å se gjennom dette...god venn med mr. copy-paste, er du ikke? Wink ;-\) (må tenke sjæl og mene vettu) du er jo selv gutt, og når du da skriver i konklusjonen \"...Det er en selvfølge for oss at vi har like rettigheter som menn...\" så er dette noe som høres litt mistenkelig ut? spess når du ikke nevner at det er et sitat el.
ellers er det en helt grei oppgave, midt på treet.

John E
03.10.2009 01:17

Bra!
1
anbefalinger
ikke lov å drepe i islam? Det er da det dummeste jeg har hørt.. Les Sura 9:5 i Koranen, også kalt "Sverdverset", som faktisk regnes som det mest gjeldende verset i hele boka. Det går som følger:
"Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik."

Avgudsdyrkere er: kristne, jøder, hinduer, ateister osv... Alle som ikke tror på Allah og hans sendebud, med andre ord...

Sura 9:33 står følgende:
Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I det hinsidige venter en svær straff.

Sura 9:38 sier: Tyven, mann som kvinne, hugg av deres hender, som en gjengjeldelse de har fortjent, og som en preventiv straff fra Gud. Gud er mektig, vis.


Ikke kom her å si at vold å drap ikke er godtatt i islam når det står svart på hvitt i koranen. Kilden til versene er fra http://www.islam.no/newsite/content/default.asp?Action- =Koranen&nTopPage=2&nPage=60

Dette er en norsk oversettelse av koranen som er godkjent av Islamsk Råd i Norge

Sjokkert
02.03.2011 21:00

Bra!
1
anbefalinger
Til oppgitt

Avgudsdyrkere er ikke kristne og jøder, det er ateister og folk som tror på flere guder.

...
15.05.2013 15:48

Bra!
1
anbefalinger
Til norsk

jeg er enig om at kvinner blir undertrykket på mange måter i noen
muslimske land, men det har vel ingenting med religionen å gjøre.. det der er kultur.
og hvis en muslimsk kvinne forteller om livet sitt, der tragiske hendelser har hendt henne pga religionen, betyr det heller ikke at alle muslimske jenter og kvinner har opplevd eller opplever det samme... så tenk over det du skriver.

æksa
27.02.2014 10:55

Bra!
1
anbefalinger
dre ale samen ar dome aksa ar bæsht

æisha
27.02.2014 10:56

Bra!
1
anbefalinger
hahaha aksa ar dom ågso hon hhar fyn og står råmpaaaahh

ÆISHA
27.02.2014 10:56

Bra!
1
anbefalinger
KÅm po do og fæ bing bang

æisha
27.02.2014 10:57

Bra!
1
anbefalinger
aaaaahhhhh dæilig vy kan bra gjore bing bang

æisha
27.02.2014 10:58

Bra!
1
anbefalinger
do vil ha bing baang mad mæg eler mad manen di?

æisha
27.02.2014 10:59

Bra!
1
anbefalinger
kva do gjør på do so længe?

AMAZEBALLS
16.03.2018 11:33

Bra!
1
anbefalinger
Dette er det beste kommentarfeltet jeg har lest på en stund hhahhaha

potetmos
07.02.2019 12:51

Bra!
1
anbefalinger
NOORA SYLTETØY ER BEDRE EN LERUM. HANSA JULEBRUS ER BEDRE EN LERUM. LERUM ER IKKE BRA FOR MAGEN,SPIS HELLER POTETMOS OG SE PÅ TRULS PÅ TV. VIPPS MEG 20 KR SÅ ER DU VELDI KUUUUL. MØOOØØØØ. JEG LIKER IKKE GULLFISKER MEN JEG LIKER FLODHESTER. POTETMOS ER LAGET AV FLODHEST

Markus
25.05.2004 19:39

Bra!
0
anbefalinger
Dette var veldig mye da!! Strålende! Bra skrevet, men litt komplisert..  Smile :-\)

Sara
27.05.2004 13:47

Bra!
0
anbefalinger
Nyttig informasjon og veldig interessant. Bra jobbet! Smile :-\)

heei=)
19.01.2005 19:11

Bra!
0
anbefalinger
Dette var driiit braa!!!! skjønte omtrent alt Smile :-\)

Morten
27.04.2005 14:44

Bra!
0
anbefalinger
Veldig bra side, veldig mye interresant og nyttig..... FOrtsett sånn, keep gooing..

IMPONERT!
03.02.2006 16:03

Bra!
0
anbefalinger
Dette var drittbra! Du har skrevet på en fin og forståelsesfull måte! håper på flere stiler fra deg Very Happy :-D

Heija=)
04.04.2006 20:21

Bra!
0
anbefalinger
dettan va vældi bra Smile :-\) hell på me d samme temae.
sjønne ikje du muslim_girl at du sei at mannen ikje kain gi juling te kona si...
jo før jør hn!! Hves hain føl før d så kain han finn på å dræp ho!!
detta bør du ju vetta du såm e muslim!!
har du ikje læst boka såm heite Prinsessen!! ei muslimsk dama såm har skrevve om live sett, vel bærre så du veit d så blei veninna hænnes drokna i
basænge te familien, mens heile familien sto å så på!!!
trur at nån a dåkker muslima må bynn å få opp øyan!
Theo van Gogh blei dræpt a nån muslima, før hn laga en film om kosn
mange a di muslimske mainnan behandla dama si"damen" døtren!
Sei ikje at alle musliman e sånn, men tængte at du sku få vetta d Smile :-\)

Jostein
04.06.2008 19:29

Bra!
0
anbefalinger
Har det ikke vært en del undertrykking av kvinner (tvangs ekteskap og sånn) etter at Islam vart innfør som lov noen land?


22.01.2009 20:30

Bra!
0
anbefalinger
Jeg synes artikkelen var bra jeg! På skolen har vi nemlig et prosjekt om kvinner i islam, og jeg følte at jeg lærte masse. Det var noen gramatikalske feil, men ellers en super artikkel Smile :-\)

norsk
13.02.2009 10:10

Bra!
0
anbefalinger
alle de som protesterer , prøver å beskytte troen sin, greit det ,
men bøkene til khaled hosseini sier vel litt om hvordan det er der, spesielt siden han er muslim...

kvinner blir nedtrykt....

opplyst
20.03.2010 21:05

Bra!
0
anbefalinger
Dette er nok den meste UOPPLYSTE og IDIOTISKE stilen jeg har da lest om Islam. "Skumleste" fram til " Kan muslimske kvinner gifte seg med hvem de vil ? Nei, ikke i følge koranen" OG SLUTTET! les koranen og få rett informasjon om ISLAM, og dermed begynn å skriv. Herregud, skam å si at du er en del av landet vår!

oppgitt
22.02.2011 00:16

Bra!
0
anbefalinger
"John E
03.10.2009 01:17
Bra!0
anbefalingerikke lov å drepe i islam? Det er da det dummeste jeg har hørt.. Les Sura 9:5 i Koranen, også kalt "Sverdverset", som faktisk regnes som det mest gjeldende verset i hele boka. Det går som følger:
"Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik."

Avgudsdyrkere er: kristne, jøder, hinduer, ateister osv... Alle som ikke tror på Allah og hans sendebud, med andre ord...

Sura 9:33 står følgende:
Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I det hinsidige venter en svær straff.

Sura 9:38 sier: Tyven, mann som kvinne, hugg av deres hender, som en gjengjeldelse de har fortjent, og som en preventiv straff fra Gud. Gud er mektig, vis.


Ikke kom her å si at vold å drap ikke er godtatt i islam når det står svart på hvitt i koranen. Kilden til versene er fra http://www.islam.no/newsite/content/default.asp?Action- - =Koranen&nTopPage=2&nPage=60

Dette er en norsk oversettelse av koranen som er godkjent av Islamsk Råd i Norge"

hei. ville bare si at dette er riktig, men skal visst være: Sura: 5. Almaidah .
Det å være muslim er vel som med mange religioner en tolkning. De fleste religioner har gått igjennom like perioder, men det folk flest nok er enige om er vel at det ikke er greit at mennesker bruker religion for å gi lov til å ødelegge og undertrykke.

Det finnes gode mennesker i alle religioner. Men det finnes alt for mange som bruker disse gamle bøkene for å utøve makt. jeg for min egen del har gitt opp religion for lenge siden da dette resulterer i konflikter og maktmisbruk. Alle har rett til å velge selv. Men det skal ikke gjemmes bort at store deler av de land som kaller seg for muslimsk, bruker deler av koranen, Hadit og ljma for å undertrykker kvinner og styre ett helt folk......

Har lest koranen btw. Har ikke noe imot noen religioner, men se på fakta. Det er ikke greit at en stor del av en religion unnskylder vold, drap eller undertrykkelse av noen!

Sjokkert
02.03.2011 20:55

Bra!
0
anbefalinger
Du siterer koranen og bruker en tolkning som er helt på jordet!!

Dette betyr at menn er kvinners dommer. En kvinne trenger ikke å ha gjort noe galt engang. Det er nok at mannen frykter at hun har gjort noe galt for at han skal gi henne juling.

Det er ikke det verset sier i det hele tatt! For det første skal mannen prate til sin kone om det hun har gjort galt, hvis hun ikke hører etter eller forklarer seg, kan han straffe henne ved å ikke dele samme seng som henne om kvelden. Deretter, hvis kvinnen fortsatt er ulydig, har mannen rett til å slå henne ved bruk av en symbolsk pinne. Mannen er ikke dommer over kona, og kan ikke straffe henne på noen som helst slags måte uten å ha hatt en dialog med henne.

æisha
27.02.2014 12:34

Bra!
0
anbefalinger
thivi do ar morsam vi yke gåy utan dag ågso nå kome råbia ågså det ar kjemåe brå

æisha
28.02.2014 10:15

Bra!
0
anbefalinger
æisha kva do gjøre? Nor do kome hjem do vil fo juling.

æksa
28.02.2014 10:16

Bra!
0
anbefalinger
nai, ja yke fo jiling. mama ælsker mag

Æina
28.02.2014 10:17

Bra!
0
anbefalinger
dere ar ikke brå, dere ikke komme hjem før kl 14.00 dere få slag

æksa
28.02.2014 10:17

Bra!
0
anbefalinger
DU SKJÅNEEEE

leila
28.02.2014 10:18

Bra!
0
anbefalinger
jai politi, jai saksåke dere åm yuling

æisha
28.02.2014 10:17

Bra!
0
anbefalinger
do vil fo juling!!!!!!!!!!!!!!!!!!

leila
28.02.2014 10:19

Bra!
0
anbefalinger
nai nai, jai ta deg du fengsel politi banke deg mase

Politi
28.02.2014 10:19

Bra!
0
anbefalinger
hvem gi julling, hvem? du vil til fengsel bruuuurr?

æisha
28.02.2014 10:41

Bra!
0
anbefalinger
naaaai yke juling elle yke bank bare kjarlighet

nædia
28.02.2014 11:04

Bra!
0
anbefalinger
lila fynger lila fynger hvår ar do, har ar jag har ar jag, gåd dag gåd dag gåd dag...

Marken
06.03.2014 11:14

Bra!
0
anbefalinger
JAI BAST BICHES

leila
07.03.2014 10:18

Bra!
0
anbefalinger
HHHHHHHHHH, DO DOM JAI BEST

MARKEN
07.03.2014 10:55

Bra!
0
anbefalinger
NAI JAI BAST. JAI HAR SKRIVEE MASE NÅ I TIMEN NÅ JEG BLI KALT RASIST

MARKEN
18.03.2014 09:00

Bra!
0
anbefalinger
CHANNING TATUM DRA FRA NORGE ÅÅÅÅ

mARKEN
04.04.2014 10:09

Bra!
0
anbefalinger
http://www.artige.no/40 ÆISHA BLÆ NEDOVAR

z.
06.10.2017 19:24

Bra!
0
anbefalinger
det er ikke sant det om du skrev om kvinner i Afghanistan. det som du skrev tilhører til gamle dager. kvinner har mange rettigheter nå, de kan studere lenge, gifte med hvem de vil osv.

:(
07.02.2019 12:55

Bra!
0
anbefalinger
HEI ER DET NOEN UNGER HER? Smile :-\)

Marie
30.05.2019 15:31

Bra!
0
anbefalinger
Har aldri lest så fæle kommentarer og ordbruk fra enkelte. Og de skal væregode muslimer.

?
07.11.2019 16:29

Bra!
0
anbefalinger
Hva har dette med Islam å gjøre?


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.063 sec - 1 pageviews