Søk i stiler
 

Vannmiljøet


Sammendrag om hva vann er. Punktvis sammendrag av boken Tellus.
Sjanger:FaktaoppgaveLastet opp:20.02.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Natur
Verktøy:UtskriftKapittel 1: Vannmiljøet der du bor – trusler og tiltak

 

 • Det viktige vannet
 • Hvorfor skal vi bry oss om vannet?
 • Vannet på jorden
 • Ferskvann i mange former - Hva er et nedbørsfelt?
 • Rennende vann
 • Vann som strømmer raskt
 • Vann som strømmer sakte
 • Innsjøer
 • Næringsfattige innsjøer
 • Næringsrike innsjøer
 • Myrvannsjøer
 • Grunnvann
 • Det gode grunnvannet
 • Våtmarker – de viktige vannkantene
 • Forurensing av elver og innsjøer – avløpsvann og kloakk
 • Utslipp fra jordbruket
 • Overgjødslingblomstring og død
 • Nei til fosfat i vaskemidler
 • Fiskedød – fisken kan drukne!
 • Forurensing av grunnvannet
 • Våtmarkene i faresonen
 • Tiltak for å redde ferskvann
 • Er det mulig å redde overgjødslede innsjøer?
 • Mjøsaksjonen – happy ending?
 • Våtmarkene som filter
 • Rensing av avløpsvann
 • Mekaniske rensing
 • Kjemisk rensing
 • Biologisk rensing

 

Hvorfor skal vi bry oss om vannet?

 • Her i landet har vi mye vann. Selv om vi har en tørkesommer eller to, har vi mer enn nok vann å gå på.
 • Her i landet faller det mye nedbør, vi har vannrike elver, og vi er få mennesker i forhold til størrelsen på landet vårt.
 • Men også her i Norge har vi grunn til å bekymre oss over vannsituasjonen.
 • Vann er en kretsløpsressurs som vi burde kunne bruke ubegrensede mengder av.
 • Enkelte områder på jorden er i dag blitt så overbefolkede at vannforsyningene på langt nær strekker til.
 • Landbruket er den største forbrukeren av vann her i verden. Vi vet at det går med 1000 kg vann for å produsere 1 kg korn!
 • Pga intens vanning er mange land nå i ferd med å tørke ut.
 • Når det blir mindre vann, betyr det i neste omgang mindre korn for en voksende verdensbefolkning.
 • Mange steder brukes vassdragene som søppelbøtter.
 • Ulike typer forurensing havner i vannet, noe som gjør  stor skade på plante- og dyrelivet.
 • Dessuten blir drikkevannet ødelagt.
 • Stadig flere mennesker på jorda mangler rent drikkevann.
 • FN har regnet ut at det dør 40 000 barn hver dag, blant annet på grunn av dårlig vannkvalitet.
 • Barna kan for eksempel få diaré fordi det er tarmbakterier i vannet, noe som skyldes at det er kommet avføring i vannet.
 • Elva er drikkevannskilde – og kloakk.
 • Rent ferskvann er en av de største naturrikdommene et land kan ha.
 • Vannets kretsløp på jorda er like viktig for livet på jorda som blodkretsløpet er for kroppen.
 • Uten ferskvann – intet liv.

 

Ferskvannet har avgjørende betydning for matforsyning og helse i verden.                                        

 

Rennende vann

 • Tydeligste beviset på at vannet går i kretsløp, er elvene som bryter gjennom landskapet.
 • Fuktig luft kommer inn fra havene, det regner og snør, og det vannet som ikke fordamper over land, renner tilbake til havet igjen.
 • Elvene utgjør utrolig varierte økosystemer.
 • Den aller viktigste faktoren for at livet i elva er hvor fort vannet beveger seg.
 • Vi kan skille mellom vann som strømmer raskt, og vann som strømmer sakte.
 • Vi kan også se at menneskelig virksomhet også har stor betydning for livsmiljøet i elvene.

 

Vann som strømmer raskt

 • Pga strømvirvlene, er det alltid mye oksygen i vannet i elver der vannet fosser nedover.
 • Organismene i slike brusene elver vil derfor aldri mangle oksygen.
 • I slike elver finner vi steinbunn, fordi all sanden og småpartiklene blir ført bort av strømmen.
 • Alt som ikke er tungt, eller som er festet til bunne, bil renne bort.
 • Alle organismene som lever her, har hver sin måte å overleve på uten å bli skylt av sted.
 • Noen organismer er flate, slik at vannstrømmen trykker dem ned mot bunnen der de kryper omkring.
 • Andre, som for eksempel knottlarven, har gode griperedskaper som gjør at de kan feste seg til underlaget.

 

Rasktstrømmende vann er oksygenrikt. For å klare å leve i strømmen må organismene ha spesielle tilpasninger.

 

 

Næringsrike innsjøer

 • Mange av sjøene i lavlandet mottar mye næringssalter, som fosfater, nitrater og mineraler.
 • Dette kan være naturlig i områder der det finnes mineralrike bergarter og jordtyper som ”gjødsler” vannet.
 • Dette kalles naturlig næringsrike innsjøer.
 • Slike sjøer er som oftest små.
 • Her er det et rikt planteliv, både av store sumpplanter og planteplankton som flyter i vannet.
 • Noen ganger blir det så mye plankton at vannet blir helt farget.
 • Dette kaller vi vannblomst.
 • Mange fuglearter utnytter næringen og skjulestedene i denne naturtypen.
 • Liker du å fiske, er det godt mulig å få gjedde, abbor or karpefisk her.
 • Noen sjøer i lavlandet kan også motta ekstra næringssalter, for eksempel fra jordbruket.
 • Kunstgjødselen som brukes på åker og eng havner i vassdraget.
 • Sjøer og elver som får tilført særlig mye næringssalter, kaller vi overgjødslede. (eutrofiering)
 • Næringssaltene kan føre til så sterk oppblomstring av planktonalger at vannet blir uklart.
 • Disse innsjøene er blitt næringsrike på grunn av menneskelige utslipp, altså er de kunstige næringsrike innsjøer.
 • Selv om ordet næringsrik høres positivt ut, kan det rett og slett bety at innsjøene er forurenset.

 

Myrvannsjøer

 • Også kalt skogssjøer.
 • Kan ikke se bunnen der vannet er dypere enn et par meter.
 • Dette skyldes at det er en god del humus i vannet.
 • Vannet er enten gul- eller brunfarget av humusstoffene.
 • Det komme lite næringssalter i vannet, derfor er det næringsfattig.
 • I strandkanten vokser det torvmoser som krever lite næring, og litt lengre ute ser vi nøkkeroser.
 • Det er liten sjanse for å få fisk i slike vann, men abbor og stingsild kan forekomme.
 • Vannet er surt.
 • Lav pH (ned til pH4) gjør at det er få nedbryterbakterier i vannet.
 • Derfor vil dødt materiale hope seg opp, og sjøene kan gro helt igjen.

Myrvannsjøer er oftest næringsfattige, de har lav pH og er grumset på grunn av humus i vannet.

 

Det gode grunnvannet.

 • Om man kan hente ferskevannet fra en grunnvannskilde, er man heldige.
 • Grunnvannet blir filtrert (silt) når de renner ned gjennom stein og jord.
 • Humus og andre partikler blir fjernet på vei ned.
 • Dypt nede i jorda kan ikke bakterier leve, så derfor er vannet fritt for mikroorganismer.
 • Vannet er rent og klart.
 • I tillegg holder det er jevn temperatur gjennom hele året.
 • Driver man for eksempel med fikseoppdrett, er det lurt å bruke grunnvann, fordi det er så stabilt.

 

Grunnvann er det vannet som fyller alle små hulrom og sprekker nedover i jord og fjell.

 

Trusler mot ferskvannet – forurensing av elver og innsjøer.

Avløpsvann og kloakk.

 • Før i tiden gikk all kloakken rett ut i alver og innsjøer.
 • På den tiden var det greit, for det var færre mennesker, få fabrikker, og det ble bare brukt naturgjødsel.
 • Alt som ble hevet uti da, var bare litt ekstra gjødsel til plantelivet i vann.
 • Nå har mengden økt så altfor mye.
 • For å hindre stor forurensing, har samfunnet brukt milliardbeløp på å bygge ut kloakksystemer og renseanlegg.
 • Målet har vært at minst mulig forurensing skal havne i vassdragene.
 • Disse tiltakene har gjort at vannkvaliteten har blitt betraktelig bedre på de fleste steder.
 • Fremdeles er det mange dårlige vann- og kloakkledninger rundt forbi, der så mye som nesten halvparten av kloakken lekker ut fra ledningene!
 • Både elver, innsjøer og grunnvann kan bli forurenset av slike utslipp.

 

Utslipp fra jordbruket

 • Den viktigste kilden til forurensing av vassdragene er jordbruket.
 • Det skjer slik:  For å få bedre avling sprer bonden kunstgjødsel på jordene sine.
 • Kunstgjødsel er en blanding av ulike næringssalter og mineraler som bonden selv setter sammen.
 • Kunstgjødselen består av små ”perler” som løses opp i vann.
 • Når det regner mye, eller når snøen smelter, følger noe av den oppløste kunstgjødselen med vannet fra jordene og ut i bekker og innsjøer.
 • Der vil de oppløste næringssaltene påvirke livet i vannet.
 • Også naturgjødsel kan forurense vassdragene på samme måte.

 

 

Nei til fosfat i vaskemidler

 • De viktigste næringssaltene som fører til eutrofiering, er nitrat og fosfat.
 • Fosfat har vært brukt i vaskemidler fordi det hindrer at kalk setter seg i tøyet.
 • Fosfatet havner jo i vassdragene, og i 1990 ble det innført forbud mot tøyvaskemidler med fosfat i Norge.
 • Av den grunn., og at kloakkrenseanleggene er flinke til å fjerne fosfat, har fosfatforurensingen avtatt sterkt.

 

Våtmarkene i faresonen

 • Våtmarkene er en truet naturtype i Norge.
 • Mange av dem er allerede bygget ut til ulike formål, eller drenert (grøftet og tørket) og benyttet til jordbruksjord.
 • Derfor finner vi stadig færre dammer, sumper og myrområder.
 • Før var det lett å komme seg fra en våtmark til en annen, men nå, hvis en våtmark blir ødelagt, betyr det døden for de artene som lever der, fordi det er så lang avstand mellom våtmarkene.
 • Hvis er våtmark som er ett stoppested for trekkfugler, kan dette få alvorlige følger for fugler som bruker våtmarken to ganger i året.
 • De er helt avhengige av gode matpauser, og fuglene trenger ny energi for å klare resten av turen.

 

Er det mulig å redde overgjødslede innsjøer?

 • Siden hovedårsak til overgjødsling er for mye fosfat og nitrat, er det viktig å fjerne kildene til disse to stoffene.
 • Husholdninger, landbruk og industri må redusere utslippene.
 • Men vi vet at 75% av all fosfat fra underholdninger kommer fra urin og avføring, og det er jo umulig å unngå.
 • Dette ordnes i renseanlegg.
 • I sterkt overgjødslede innsjøer kan det være aktuelt å rense vannet og andre deler av innsjøen.
 • Det er mulig å blåse luft ned i det råtne bunnvannet for å øke oksygeninnholdet.
 • Dette får fart på forråtnelsen igjen.
 • I tett gjengrodde vann kan også vegetasjon fjernes, og det råtne bunnvannet og slammet tappes ut.
 • Når en slik sjø først er blitt renset opp, gjelder det å holde de skadelige utslippene så lave som mulig.

 

Rensing av avløpsvann

 • Hver kommune har ansvaret for å rense sitt eget avløpsvann.
 • Litt over halvparten av Norges befolkning får avløpsvannet sitt renset i et renseanlegg.

 

Kjemisk rensing

 • Kjemiske stoffer blir tilsatt avløpsvannet.
 • Fosfatet blir oppløst i vannet, blir til et fast stoff og synker til bunns.
 • Det samme skjer med det organiske stoffet.

Kapittel 2  - Energi – ting skjer

 • Ting skjer
 • Energi – den har mange forkledninger
 • All energi er bevegelses- eller stillingsenergi
 • Stillingsenergi kan lagres
 • Energi i mat
 • Energioverganger - fra det ene til det andre – energikjeden viser hvor energien tar veien
 • Det meste begynner i sola
 • Krefter – de dytter og drar
 • Kraft, kraft, kraft
 • Hvordan måler vi kraft?
 • Friksjon
 • Tyngde
 • Hva er forskjellen på masse og tyngde
 • Arbeid og varme – overføring av energi
 • Arbeid – når en kraft flytter noe
 • Hvor mye energi går med til å gjøre et arbeid ?
 • Samme arbeid med mindre karft?
 • Ikke alt arbeid er arbeid
 • Varme – energien strømmer fra varmt til kaldt
 • Men hva er egentlig energi?
 • Energiloven
 • Men hvor blir det av energien, da?
 • Energien blir ikke brukt opp – den blir vanskeligere å utnytte!
 • Energikilder – bare noen varer evig!
 • Ikke-fornybare energikilder – olje, gass og kull
 • Kjerneenergi
 • Fornybare energikilder
 • De største energikildene

Kapittel 3 – Karbonkjemi – fra planter til plast

 • Karbonatomets mange ansikter
 • Diamant og grafitt – to sider av samme sak
 • Karbon – en viktig byggestein i alt levende
 • Karbonkretsløpet – en evig runddans
 • Karbonatomet holder med fire hender
 • Alkaner – en gruppe hydrokarboner
 • ”Perlekjeder” av karbonatomer
 • Modeller forteller aldri hele sannheten
 • Alle alkaner har samme ”etternavn”
 • Alkanenes egenskaper
 • Metan – kjært barn har mange navn
 • Noen av alkanenes slektninger
 • Alkener og alkyner
 • Alkenene har dobbeltbinding
 • Alkynene har trippelbinding
 • Plastic … isn’t it fantastic
 • Polyeten
 • PVC
 • Plaststoffer er polymerer
 • Klorholdige stoffer
 • KFK ødelegger ozonlaget
 • Innsektsmidlet DDT
 • Alkohol er mer enn sprit
 • Metanol
 • Etanol
 • Glyserol
 • Organiske løsemidler – når vann ikke duger
 • Hva er det organiske løsemidler kan, som vann ikke kan ?
 • Kjente løsemidler
 • White – spirit til oljemaling
 • Hva er løsemiddelskader
 • Hvordan kan vi unngå løsemiddelskader?

 


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

kristine
23.08.2005 22:06

Bra!
9
anbefalinger
kjekt å lera når da står enkelt!!  Smile :-\)

Franki
07.06.2004 10:19

Bra!
6
anbefalinger
Detter er bare rått, jeg kom opp i Natur og miljø i muntlig eksamen, å dette hjalp meg masse!!! Tema var vann, å her er det mye om tema! Tusen takk. Takk For Seg Wink ;-\)


teddy
23.08.2004 09:27

Bra!
5
anbefalinger
Bra side. Fikk 6 i Natur & Miljø-prosjektet om vann.
Siden anbefales!!!!!!!!

Christer
05.06.2005 22:01

Bra!
5
anbefalinger
kom opp i natur og miljø i examen "Vassmiljø der du bor" dette hjalp meg mye!! alt jeg trenger er jo her

børre
14.06.2004 15:29

Bra!
4
anbefalinger
super side... takk for all hjelp til examen Smile :-\)

jlouup9
13.05.2005 11:22

Bra!
4
anbefalinger
yess! Dette er en super side!

hanne
07.06.2005 15:20

Bra!
4
anbefalinger
kom opp i naturfag -vann.. mye enklere å lære stoffet ved å lese her enn å lese i boka... takk Very Happy :-D

Tina
13.09.2005 14:02

Bra!
4
anbefalinger
Geniaal side.. fikk 5 + på nami prosjektet  Wink ;-\)


25.10.2005 19:06

Bra!
4
anbefalinger
hei Smile :-\) ville bare si tusen takk for denne bra sia, har vannprosjekt og fant masse bra her Smile :-\)

sarah
14.06.2004 15:30

Bra!
3
anbefalinger
skjønner ingenting jeg....skal alle opp i examen??? har jeg gått glipp av det?

børre
14.06.2004 15:30

Bra!
3
anbefalinger
nei,ikke hvis du ikke har hørt noe.

sarah
14.06.2004 15:31

Bra!
3
anbefalinger
ok....

faan
07.09.2004 14:34

Bra!
3
anbefalinger
hælvette.. har itj nå om forurænsa vann hr......

: D
06.09.2006 16:14

Bra!
3
anbefalinger
Bra side : )

lol
18.09.2006 18:38

Bra!
3
anbefalinger
det er velldig dumt at lærerne hvet om denne siden da....!

Karamell
23.11.2006 17:37

Bra!
3
anbefalinger
Veldig bra side, perkeft til foredrag  Smile :-\)

Anonym
04.06.2007 09:55

Bra!
3
anbefalinger
Hvorfor står det ingentin om næringsrike innsjøer her?
ellers helt greit


31.08.2004 14:36

Bra!
2
anbefalinger
halla Wink ;-\)står t??? braa side..finn faan mæ itj vannløperen ein gang!!!tippe at dåkk såm ha komme opp i xamen ha stjælt stila innj på her!!!hahah

Ak-47
13.06.2005 11:43

Bra!
2
anbefalinger
Litt synd at det ikke stod noe om kretsløpet da  Razz :-P

kråk
02.09.2005 15:55

Bra!
2
anbefalinger
kjekt å ha no enkelt å lese istede for boka Smile :-\) kjempe topp

Marie
13.09.2005 19:04

Bra!
2
anbefalinger
denne siden hadde hjelpt mg veldig visst det hadde stått noe om: trussler mot ferskvannet.. mn neida... så denne siden her liker jg ikkke!

meg og hei
20.09.2005 20:57

Bra!
2
anbefalinger
bestemora til tanten til onkelen tiøl tanten min sin kamerat sin venn tipset meg om denne siden når jeg skulle opp i eksamen og det hjalp jeg komm opp i matte muntlig og her fikk jeg alle svar

Oops
26.09.2005 13:06

Bra!
2
anbefalinger
konge side, men vet lærerne om den? litt stusselig om noen hadde juksa og blitt busta....


05.10.2005 04:05

Bra!
2
anbefalinger
denne side er så bra å ta i mot noen informasjon om vann og natur.....

hei
22.02.2006 16:29

Bra!
2
anbefalinger
Skal ha muntlig nami i over i mårra og øvedag hjemme i morra, og glemte Tellus Razz :-P
Så kan sikkert lese litt på dette Wink ;-\)

sammygirl
03.04.2006 14:16

Bra!
2
anbefalinger
hei! kom opp i natur og mijø muntlig eksamen, å denna sia hjalp mæ masse. Genialt sia  Wink ;-\) takker

BRa side
14.05.2006 17:04

Bra!
2
anbefalinger
bra side... klarer ikke jobbe nå...helt ukonsentrert

Linn
31.05.2006 10:59

Bra!
2
anbefalinger
æ ska opp i xamen, å tema æ fekk va vann. Har dåkk nå fårslag te mæ? æ satse på ætth æ grej d shøl....men drit bra si, shøl om ailltj står i naturfag boka.. Smile :-\) Very Happy :-D Wink ;-\)


29.08.2006 20:39

Bra!
2
anbefalinger
Bra side  Smile :-\) Takker


13.09.2006 15:42

Bra!
2
anbefalinger
Jeg synes det var ei bra sie.. men jeg fant ingenting om hvilke dyr osv som lever i ferskvann.. har dere noen side der det står om Flakstad elva ??  Smile :-\) Det hadde vært fint  Smile :-\)

=)
13.09.2006 16:48

Bra!
2
anbefalinger
det er en ting jeg ikke skjønner; når man skal skrive kjennetegn på næringsrike innsjøer, skal man da skrive om naturlige eller kunstige? Men det her var en kjempebra side!

Lille meg ..
25.09.2006 19:21

Bra!
2
anbefalinger
Veldig oversiktlig og greit. Godt jobba !  Very Happy :-D

aleksandra
25.09.2006 22:20

Bra!
2
anbefalinger
selv om det er tatt rett ut av fagboka Tellus, så står det mye mer ordentlig, mye morsommere og lese og mye lettere å forstå!!  Wink ;-\)

MR
26.09.2006 17:32

Bra!
2
anbefalinger
bra sie  Very Happy :-D har nom prøve og denna sia hjelper meg masse Very Happy :-D

MK
28.09.2006 19:30

Bra!
2
anbefalinger
hei! Drit bra sia Very Happy :-D Ska ha prøve å glemte bogå på skolen Sad :-\( Denne sia redda mg asså!!! Wink ;-\) sykt bra! naiiizzz takk!

Idol-lover
30.09.2006 21:29

Bra!
2
anbefalinger
Er fra sørlandet... Hvorfor står det ingenting om næringsfattige innsjøer her??

camilla
28.11.2006 17:06

Bra!
2
anbefalinger
super side ass hjalp meg med leksene når jeg hadde bedre ting og gjøre  Smile :-\) takk  Smile :-\)

Helena
11.12.2006 19:03

Bra!
2
anbefalinger
Skal opp i eksamen i NaM, vann & økologi. Kan noen hjelpe?? Aner ikke hva jeg kan gjøre, føler meg helt blank...

Anonym
13.03.2007 12:41

Bra!
2
anbefalinger
Det er jo masse å si om vann! Bruk dette innlegget som momentliste og legg til litt ekstra så har du en perfekt oppgave! Husk å øv godt på stoffet slik at du ikke må drukne deg ned i papirene under eksamen! Hvis ikke daler karakteren rett ned! lykke til!

Oggie
13.09.2007 11:05

Bra!
1
anbefalinger
Bra bra vann er viktig¨å ha Very Happy :-D

Roxissa
27.01.2008 23:41

Bra!
1
anbefalinger
Hvorfor står det ingenting om næringsfattige innsjøer her ?

Me
12.09.2007 16:58

Bra!
0
anbefalinger
Dette var greit nok,men du glemte å skrive om næringsfattige innsjøer!!!

En fra Moss
01.11.2007 20:47

Bra!
0
anbefalinger
Tuusentakk!!! Skal ha muntlig prøve i morra og skjønte ingenting! men så fant jeg denne siden Very Happy :-D Tuusentusentusentakk!!!

En fra Arendal xD
06.11.2007 10:37

Bra!
0
anbefalinger
Takk jeg skal ha en muntlig prøve på Torsdag. dette er noe av det jeg trengte Smile :-\) tusen takk

øysletta
09.06.2009 10:56

Bra!
0
anbefalinger
prooo. kom op i vannmiljø i naturfag Smile :-\)

Bendik
14.12.2011 17:57

Bra!
0
anbefalinger
Kom opp i muntlig tentamen i matematikk, om Vannmiljøet! Kjempebra med hjelp, skal opp i morgen, håper på en bra karakter!

Hana
15.10.2012 17:13

Bra!
0
anbefalinger
BENDIK ??? tentamen i matemtikk om vannmiljøet !!!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.029 sec - 1 pageviews