Søk i stiler
 

Hvorfor startet andre verdenskrig?


Drøftningsoppgave om hvorfor andre verdenskrig startet. Drøftet forskjellige grunner til hvorfor 2VK startet. kar: 6 (3.kl)
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:03.04.2003
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:2. verdenskrig
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookAndre verdenskrig har betydd mye for verden i etterkant. Hadde ikke andre verdenskrig brutt ut, hadde grensene etter første verdenskrig sannsynligvis fortsatt vært. Verden hadde sluppet en ny krise tid etter 1945. de fleste land hadde så vidt greid å bygd opp ett nytt samfunn i kjølevannet etter første verdenskrig og de store krise i 20 og 30 årene. En har og lært mye i etterkant av ting som ble gjort riktig, og hva som burde ha blitt gjort annerledes. Blant annet ”operasjon Fortitude” i forbindelse med D-dagen, har blitt sett på tidenes beste avledningsmanøver. En fikk også se resultatet av hvor lett påvirkelig en nasjon i krise er, at det er ikke så mye som skal til før en følger etter det som høres bra ut, og det som flertallet gjør.

 

Jeg har alltid vært opptatt av andre verdenskrig. Hele krigen har fascinert meg, og hvordan de forskjellige lederne valgte ulike taktikker og løsninger, og hvilke resultater disse gav.

 

Jeg vil med det ta for meg følgende problemstilling:

”hvorfor startet andre verdenskrig?”

 

Etter første verdenskrig var det mange land som lå i ruiner. Det var mange økonomiske kriser i Amerika og Europa, det ene utløste det andre. Etter det store børs krakket i Amerika i 1929, tok det bare ett par år før det ble store følger av det i resten av verden. Det ble stor arbeidsledighet, stor variabel kurs, lånene ble plutselig skyhøye etc. i kjølevannet av 1. verdenskrig oppstod det også to nye ideologier. Folk trengte noe nytt å stole på. Alle andre ledere hadde de mistet troen på i løpet av andre verdenskrig. Dette gjorde at fascismen og nazismen gjorde så stor oppslutning på veldig kort tid.

 

Bade fascismen og nazismen var sterkt nasjonalistiske, og hadde kommunismen og sosialismen som hovedmotstandere. De så på det parlamentariske systemet, partier og folkevalgte nasjonalforsamlinger som tungrodde systemer med liten handlekraft i krisesituasjoner. De mente heller at staten skulle være totalitær. Staten kunne gripe inn i alle sider ved samfunnslivet. Fascismen la vekt på autoritet og orden. Staten kunne også bruke vold for å nå sine mål, og skulle styres av en fører. Fascistene fikk stor støtte hos bøndene som hadde mistet mye i løpet av krisetiden etter 1. verdenskrig. Hos bøndene stod nasjonalismen sterkt, og de var redd den revolusjonære arbeiderklassen, som ville fjerne den private eiendomsretten. Bøndene så fascistene som en løsning på problemene sine. Den ekstreme nasjonalismen åpnet for mange negative holdninger til andre folkegrupper. Alle som ikke tilhørte ”den hvite rase” ble betraktet som underlegne og mindreverdige. Nazismen var spesielt rasistisk, mens fascismen var spesielt korporatistiske. De fleste landene i Europa fikk fascistiske og nazistiske grupper og partier etter 1. verdenskrig, men den stod sterkest i Italia og Tyskland. Fascismen i Italia ble ledet av Benito Mussolini, og nazismen i Tyskland av Adolf Hitler.

 

Fascismen og nazismen blir sett på en av hovedårsakene til at andre verdenskrig startet, men i serien ”Vår verden i krig”, nevner de ikke fascismen i det hele tatt. Måten de fremviser det, kan man tolke mot at det var Hitler-Tyskland som fikk hele skylden. Tyskland var veldig langt nede og hadde store økonomiske kriser. Nasjonalistene hadde fått ett godt fotfeste i landet som og hadde veldig stor arbeidsledighet. Folket var nedbrutt av politisk svakhet, og så på dette som en mulighet til en ny start. Ingen så på nazismen som noe halt alvorlig. Akkurat da Hitler begynte å miste stemmer, ble han tilbudt makten. De som gjorde Hitler til kansler, sa at de hadde ansatt ham. Kommunistene og sosialistene tok det hele med ro, de sa ”Det vil ikke vare”. Partiet til Hitler var bygd på revolusjonær virksomhet, og de hadde aldri trodd de ville komme til makten ved valg. Da riksdagsbygningen brant ned, opphevet Hitler alle borgerrettighetene. 1. mars stemte riksdagen for at Hitler skulle få styre uten parlament, han ble en lovmessig diktator. Da han kom til makten, ropte han ut et nytt Tyskland som skulle vare i tusen år. Alt fra første stund begynte ha n å sirkle inn fiendene sine. Dette var selvsagt kommunister og sosialister, men også uforskammede journalister og til og med riksdagsmedlemmer. Han satte og i gang en kampanje mot jødene; en boikott av jødisk – eide butikker. An ville at tyskerne skulle ta antisemittisme som en selvfølge. Jødene trodde kampanjen var verket til nazistiske ekstremister, og at Hitler ville stoppe dette da han følte seg tryggere. (”Vår verden i krig, serie som gikk på TV2)

 

Flere steder står det også om en kultur revolusjon. Hitler skulle rense den tyske kulturen for alt som kom fra jøde – bolsjevikene. I Italia ble de fascistiske holdningene spredt gjennom skolene, barne- og ungdomsorganisasjonene, massemediene og kulturlivet. Fascistene lagde massemøter, filmer og radioprogram for å spre propaganda. I filmer ble alt som kunne sette Italia, føreren og ”den hvite rase” i et dårlig lys, sensurert bort. (Verden 2, verdenshistorien etter 1850. Aastad, 1997)

 

På internettsiden; www.anglefire.com/wy/wwi skriver de at det er mange grunner til at krigen startet, men at enkelte ting var mer utredende enn andre. Dette var ting som antikommunisme, antisemittisme, Hitler sin karisma, propagandaen som ble brukt av det nazistiske partiet, idealene om ”den ariske rase”, de som satt igjen som ”tapere” etter første verdenskrig, de store krisetidene og Versailles traktaten. Det står at antikommunismen og antisemittismen var en utvendig trussel og fiende. Versailles traktaten var en utvendig fiende for nasjonen sammen med ideen om ”den ariske rasen”. Alle krisene og depresjonene vekte ny inspirasjon til folket, og sammen med Hitler, som og skapte ny inspirasjon, ville de gå sammen for å bygge opp landet på nytt. Dette ser en å i filmen ”Vår verden i krig”. På klippene en ser fra gatene i Berlin er alle sammen veldig glade, og kommer løpende etter Hitler. Det ser ut til at de hadde veldig tiltro til han, noe som ikke er så rart siden han hjalp de veldig med å bygge opp landet deres etter de vanskelige årene etter første verdenskrig. For Hitler gjorde også veldig mye godt for folket sitt.

 

Nazistene hadde stor oppslutning hos de arbeidsløse, og mindre hos de organiserte arbeiderne. Venstre siden i partiet ville starte en arbeiderbevegelse i fabrikkene, istedenfor fagforeninger. Det ble etter hvert stor uenighet p.g.a. dette, men Hitler fant en mye enklere løsning på problemet. Han gav fagforeningene en ekstra fridag, 1. mai. Dette var alle glade for, men han avskaffet alle fagforeningene dagen etterpå. De fleste nazitilhengerne var altså de fra middelklassen, de som hadde tapt stort i mellomkrigstiden. Det var også stor tilslutning fra bøndene, Hitler hadde vervet disse under depresjonen. Han sa at deres blod og jord var Tysklands skattkammer, og han innførte lover for å gi dem trygghet, og han gav de brød.

 

Som sagt så sies det at Versailles traktaten var en av årsakene til at krigen startet. Patriotene i Tyskland følte seg hindret til å føle seg frie av traktaten, og gjorde alt de kunne for å forandre på avtalen. De ville ha tilbake landene de mistet etter første verdenskrig, de ville ha revansj. Tyskland innførte allmenn verneplikt, noe som var forbudt i følge Versailles traktaten. Etter hvert begynte de også å kreve tilbake de gamle land områdene sine ved å bryte avtalen. De trosset de gikk inn i Saarområdet, Rhinland og område rundt Nord – Tsjekkoslovakia. De tok også Østerrike – Ungarn. De andre landene i resten av verden beundret hvordan Tyskerne stod på, og tenkte ikke noe mer over det. De hadde vel nok med å bygge opp sine egne land etter krisetidene. Innad i Tyskland holdt det nasjonalsosialistiske NS partiet sammen mange verdier, og forskjellige interesser og samlinger. De lovet at alt skulle bli bra, hvis alle hjalp til. De sa at alle som trengte det, alle som slet, skulle få arbeid, dette var grunnleggende behov. Derfor satte de i gang en økt opprustning av landet. De forbedret mtorveiene betraktelig (auto bahn), det ble bygd mer fly og tanks, større fabrikker osv. Da fikk folket enda mer tiltro til denne store lederen, som virkelig ledet de fremover til en bedre og lettere hverdag. Enkelte sa til og med at Hitler var som en profet, men noen svarte på det med at han var falsk. Egentlig var det vel ingen som hadde noe svar på hva han egentlig var.

 

2. august 1934 døde president Hindenburg, da hadde Hitler alt utnevnt seg selv til fører og kansler, stat og regjeringsoverhodet. (”der Fuhrer”), stat og regjeringsoverhodet. Før Hindenburg ble begravet, hadde Hitler alt tatt kommando over Hæren.

 

Ved neste valg vant Hitler med 90 % av stemmene, men dette valget var sterkt påvirket av propaganda og trusler. Det var til og med tvunget oppmøte. (www.verdiverkstedet.no). Partiet hans trodde på fellesskapet, dermed ble det skapt et stort folkefellesskap i landet. Da nazistene kom til makten, var økonomien i sterk vekst, og den bare økte mer og mer. Det ble mindre arbeidsledighet, og det ble stor opprustning av landet. Det ble større veier, økt transport og større nasjonal viljestyrke. I løpet av to år, ble det tyske forsvaret i all hemmelighet tredoblet. De gikk inn for et folkevennlig forsvar, dette ble gjort ved å venne folk til våpen, de lekte med ungene så de skulle ble kjent med soldatene, lagde tanks, lutfvaffe ble organisert, større marineflåte osv. Han forvirret Europa på det sterkeste, og verden forberedte seg på krig etter hvert som han tok til seg mer og mer av de gamle landområdene. Vesten så at Hitler måtte stoppes med makt, men få ønsket egentlig en ny krig, eller tysk rike fra Ural til Atlanterhavet. De fleste mente at de bare tok tilbake det som var frarøvet dem, og at de etablerte orden og enhet i Europa. Ingen skjønte egentlig hva som skjedde med de, uten at det skjedde med de helt personlig. Det var da Chamberlain kom med en ny politikk, som senere har blitt kalt Chamberlains forsoningspolitikk. (vår verden i krig, www.verdiverkstedet.no)

 

Chamberlain mente at Tyskland ble urettferdig behandlet i Versailles, og han fryktet kommunismen mer enn fascismen og nazismen. Chamberlain mente også at alliansepolitikken før 1941 hadde vært en viktig årsak til første verdenskrig, og derfor ønsket han ingen samlet blokk mot Hitler og Mussolini. Ved å gi etter for krav som mange mente var berettiget, kunne en etter hans mening tilfredsstille Hitler og sikre freden. Dessuten mente han at Storbritannia ikke kunne klare en stor krig i Europa og samtidig holde kontrollen med sitt veldige kolonirike (verden 2).

Mange ser på dette som en av årsakene til at andre verdenskrig startet. Dette fordi han ikke ville gå imot Tyskland, men heller ble enige med han om en avtale som skulle gjøre at han ikke ville ta alt det han ville.

 

Andre ting som også blir nevnt som grunner til at andre verdenskrig startet, er at verden manglet en dominerende stormakt som kunne sikre en internasjonal orden i mellomkrigstiden. Storbritannia ville, men kunne ikke. Landet var en stormakt, men hadde stor tilbakegang. USA kunne, men ville ikke. Opinionen var isolasjonistisk, den var imot at USA skulle engasjere seg aktivt i europeisk politikk.

Det er og andre faktorer rundt om kring i verden som spiller inn på resultatene. Det var i det hele tatt stor urolighet i hele verden i kjølevannet av første verdenskrig. Saker som blir nevnt er krigen mellom Japan og Kina, den økende makten til Italia, Molotov/Ribbentrop – avtalen og den spanske borgerkrigen.

 

I 1931 erobret Japan Mandjuria i Nord – Kina. Hovedmotivet deres var å sikre seg råvarer og markeder for en kriserammet japansk økonomi. Utover i 30-årene ble Kina hovedmål for japansk aggresjon, og Folkeforbundet klarte ikke å skape fred. Fra 1937 var det full krig mellom Japan og Kina. Sett fra den asiatiske siden, startet andre verdenskrig her, og Japan havnet også i et motsetningsforhold til USA. Amerikanerne fryktet at japanerne skulle skaffe seg herredømmet over deler av Øst – Asia og Stillehavsområdet. (verden 2)

 

Fra 1935 til 36 erobret Italia Etiopia. Mussolini erklærte at han skulle bygge et italiensk imperium i Afrika. Folkeforbundet demonstrerte sin maktesløshet. Det vedtok økonomiske sanksjoner mot Italia, men få land viste vilje til å følge dem opp. Mussolini og Hitler inngikk dessuten en samarbeidsavtale. Dette samarbeidet fikk en tydelig se under den spanske borgerkrigen. Den brøt ut i 1936, og varte helt til 1939. Den blir sett på som en generalprøve på den kommende storkrigen. Grunnen til konflikten var en maktkamp mellom spansk høyreside og venstreside. Venstresiden i lande gikk etter hvert imot høyre siden, og ble ledet av Francisco Franco. I hemmelighet søkte han støtte hos Hitler og Mussolini. Han skremte de med at kommunistene var i ferd med å ta over Spania. Både Hitler og Mussolini gav støtte til Franco. Mussolini satte åpent inn 50000 italienske ”frivillige” soldater, mens tyskerne stilte jager- og bombefly med mannskaper til disposisjon. Den spanske regjeringen søkte støtte hos Frankrike og Storbritannia, men ingen av de ville hjelpe. De fryktet at krigen kunne utvikle seg til en storkrig.

 

Tyskerne hadde også et lite område i Polen som tilhørte de, Østpreussen. Området mellom Tyskland og Preussen ble kalt ”den polske korridoren”, og delte Tyskland i to. Hitler ville ha byen Danzig, hvor det bodde mange tyskere. Storbritannia og Frankrike skjønte at Hitler måtte møtes med makt, og de garanterte Polens grenser. Stalin fryktet Tysklands ekspansjon østover, og han ville at Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike skulle gå inn for en militæravtale mot Hitler. Forhandlingene med vestmaktene førte ikke frem, og i august 1939 sprang bomben. Sovjetunionen inngikk en ikkeangrepsavtale mer Tyskland. Statene fant tilbake til samarbeidet fra 20-årene, og Sovjetunionen lovte å forsyne Tyskland med råvarer. Det har blitt forsøkt å forklare denne avtalen mellom de to ideologiske hovedfiendene. Stalin håpet kanskje å kunne holde seg utenfor en storkrig med denne avtalen, Sovjetunionen var ganske nedrustet etter krig med Finland, eller vinne mer tid, sånn at lande kunne få mulighet til å bygge seg opp igjen. Men Tyskland hadde bestemt seg for å slette Polen fra kartet. Så over hele Europa fikk soldater telegram om dette, og de hadde bare å kle seg i uniform med et slitent smil…

 

Da de tyske troppene allikevel entret Polen 1. september 1939, kunne ikke Storbritannia og Frankrike noe annet enn å erklære krig mot Tyskland.

 

Så hvem har egentlig skylden for at andre verdenskrig startet?

Det er vanskelig å si, men i de fleste kildene ser det ut som om Hitler og hans Tyskland har fått størsteparten av skylden, selv om han gjorde mye godt for landet sitt før krigen brøt ut. Dessverre ble store deler av det lagt i ruiner få år etter. Det har blitt lagt stor vekt på nazismen, og deres propagandavirksomhet. De andre faktorene jeg har skrevet om, har ikke fått så stor omtale som nazismen og det de utøvde rundt omkring i verden.

 

Som jeg sa i begynnelsen, så ser en lett resultatet av en sliten nasjon som har store vanskeligheter. Det er klart at befolkningen klamrer seg til det lille håpet som oppstår, og følger det som ser ut til å være svaret på alle bønnene og troen deres. Dessverre skulle det få så fatale følger som det gjorde denne gangen, vi får bare håpe det ikke skjer igjen.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

neineinei
17.04.2005 17:50

Bra!
28
anbefalinger
detta her e kje ein føbanna seksar! bra skrive, men du har jo ikkje med halvparten av årsakane til krigen!!!!

......
20.04.2005 21:44

Bra!
16
anbefalinger
høres caplex.no kjent ut for deg??????? haha

oddi
16.06.2005 08:43

Bra!
16
anbefalinger
helt greit dette, brukte mye til mitt foredrag om grunnen til 2 v.k. skal ha muntlig examen om 2 timer  Smile :-\)! gg gl

Per
06.02.2007 12:32

Bra!
14
anbefalinger
direkte avskrift fra denne siden:http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=2394..- .
hehe

hola
01.03.2007 10:23

Bra!
14
anbefalinger
hei. jeg synes at denne taksten var bra jeg Smile :-\)

Per
06.02.2007 12:35

Bra!
12
anbefalinger
Bare tullet Wink ;-\)
Vet jo at d er samme forfatter på begge sidene Smile :-\)
Stå på!

?
01.06.2006 16:01

Bra!
11
anbefalinger
skjønte ikke no jeg....  Sad :-\(

kåre få'n ravi
05.01.2006 11:12

Bra!
9
anbefalinger
vet ikke

syrlig og sarkastisk nynorskmann
25.01.2006 08:56

Bra!
9
anbefalinger
"Ooooh! Det var så kjempe, kjempe, kjempe flott. Oooh, så utruleg bra det var kjempe spanandes og mykje intresant lesastoff. Dette kan du virkileg kjempe, kjempe bra. Du er bare så utrulig flink. Du er den fødde historikar!"

rolf
11.01.2006 22:22

Bra!
8
anbefalinger
dette ver mye stoff

kosejentene
13.01.2006 11:29

Bra!
8
anbefalinger
det skulle stått mer om militære hendinger under 2. verdenskrig.....
den var uoversiktelig....!!!!!!!!!!!!!siiiiinnnnsykt lang sia...

anette
24.01.2007 17:18

Bra!
8
anbefalinger
;P hey  Razz :-P

Kari
26.01.2007 10:33

Bra!
8
anbefalinger
6'er meg i rompa!
det der var bare masse tørt stoff som er skrevet rett frå internett, faen så kjedelig!

Gutt
21.03.2007 23:05

Bra!
8
anbefalinger
Har sett det meste av dette i lærebøker og andre steder på nett, så det meste er kopiert. Synes ikke du fortjener en sekser på en slik oppgave.

Celeste
12.06.2008 13:36

Bra!
8
anbefalinger
hehe.. Det er tydlig at du ikke har like streng historielærer som meg ihvertfall.. Hun leste dette og sa hun hadde gitt det toppen 4.. menmen.. Bra for deg hvis du har fått 6-er på det! ^^


01.05.2004 22:01

Bra!
7
anbefalinger
 Wink ;-\)

sofie
20.04.2005 21:38

Bra!
7
anbefalinger
dette er jo bare avskrivt jo Confused :-\? Confused :-\? Confused :-\? drit dårlig!!!! dette kan da umulig vært nokk arbeid til en 6...

panda
21.04.2005 20:09

Bra!
7
anbefalinger
må nok si meg enig med mona der ja.. var jo versailleskonferansen som var den egentlige grunnen til at tyskland var så pissed.. var bra skrevet dette (hvis du har gjort d selv da) men 6??? nææh

gog
07.03.2006 19:36

Bra!
7
anbefalinger
eg syntes dette var knall bra. STÅ PÅ

Kristin
13.04.2008 16:06

Bra!
7
anbefalinger
får man 6' er av å skrive av boka? står akkorat d samme i historieboka mi, som masse av d som står her..
men førr all del, gratulere me 6'ern Wink ;-\)

andre naustvik
05.05.2004 12:05

Bra!
5
anbefalinger
da va ett godt stoff,men da e eit godt stykke fra ein sekser

bananen
06.05.2004 16:00

Bra!
5
anbefalinger
eh.. eg syns ikje dette va ein 6'år... men eg fekk d eg trengte te mitt prosjekt.. 1000 takk  Smile :-\)

o0o
13.03.2006 12:43

Bra!
5
anbefalinger
har du ingen kilder??

mee just mee
03.04.2006 13:19

Bra!
5
anbefalinger
Dette var og virket så kjeddelig at jeg ikke nesten ikk gadd å lese men uansett var den KJEMPEBRA

Meeg
13.05.2006 16:37

Bra!
5
anbefalinger
Dette synes jeg var kjempebra ! Jeg fikk vite alt jeg trengte til mitt prosjekt! Vist 7 hadde vært en karakter så hadde du fått den! KJJEMPEBRA!

teg
09.06.2006 10:29

Bra!
5
anbefalinger
it sucks man!....

jjfish
27.05.2014 13:41

Bra!
5
anbefalinger
bra


19.09.2018 09:34

Bra!
5
anbefalinger
så jævla fett bra dette hva

Kvark
15.04.2004 19:57

Bra!
4
anbefalinger
Bra gjort å få sekser på en oppgave hvor over halvparten av stoffet er direkte avskriving av historielærebøker... Men men..

Glenn
20.04.2004 08:57

Bra!
4
anbefalinger
whine, whine

Tor
05.05.2004 12:12

Bra!
4
anbefalinger
Unnskyld meg. ALT for longt!

Tore øvstebø næss
05.05.2004 12:13

Bra!
4
anbefalinger
ikkje nåkje spesielt..
eg lese på nåke tørrt stoff..

gadalv
05.05.2004 12:27

Bra!
4
anbefalinger
øøøøøøeg vett ikkje heilt men sio e ikkje den værste eg har sett kunne ha vore litt mer detaljert blablablablablablablablablablablablablablablablablabla- blabla

mhm
08.05.2004 17:59

Bra!
4
anbefalinger
orket ikke lese heele.. du bruker voksne ord, og drar fordel av det, men det var drittkjedelig å lese! grattis med 6er da, keep up the "good" work!


mona
01.10.2004 15:39

Bra!
4
anbefalinger
det er dummt skrivd, alt for mye store ord, som KAN være vanskelige å forstå.. men jeg syns ikke du fikk med at det i STOOOOR grad var versaillesfreden som var en av årsakene til krigen.. det var jo at tyskland var så utruulig missfornøyd med at de fikk så stor straff...

kult
10.03.2005 13:36

Bra!
4
anbefalinger
Detta e kult stoff...


13.04.2005 12:07

Bra!
4
anbefalinger
Dette var veldig bra stoff... meget interisangt. Karakteren 6 ver vel fortjent  Smile :-\)

simon
15.04.2005 09:26

Bra!
4
anbefalinger
haha, tro hva som skjer vis jeg bruker dette på min oppgave.. jeg går i 9 kl.

catharina
22.01.2006 11:44

Bra!
4
anbefalinger
den var utrolig brA!det er litt mange skrivefeil, men det funker. jeg har også valgt denne problemstilingen så jeg har alle rede fått mye hjelp Smile :-\)

d
31.01.2006 11:24

Bra!
4
anbefalinger
denne tekseten var for lang, den hjalp me gikke

Diamonds are forever
13.02.2006 20:01

Bra!
4
anbefalinger
Et par skrivefeil; kunne gjerne sett at du hadde forklart et par av fremmedordene, for dette er langt(?) unna en 6'er.. Det er lurt å se over det du har skrevet, og eventuelt rette de feilene du finner; gjerne skrive om noen setninger. Husk også å utdype argumentene du nevner, ikke bare sleng de ut i stikkordsform og forvent at vi tar 'hintet'.. Det som står etter kan du stryke.
Savner struktur i teksten: innledningen er grei, men resten faller ut, syns jeg. Hadde vært fint med overskrift for hvert nytt avsnitt. Men du har i hvert fall klart å samle sammen masse (bra) stoff. Det eneste som mangler er å klippe det pent og pyntelig sammen slik at det blir interessant å lese.
Og det sier jeg som "bare" har 4 i historie..!

Oisann!
06.01.2009 22:03

Bra!
4
anbefalinger
Oisann.. her var det vell litt vell mye stoff... Dette er ren avskrift fra andre sider..

anne xx
27.02.2011 23:25

Bra!
4
anbefalinger
Jeg synes dette var knall bra Wink ;-\) en sterk 6 av meg  Wink ;-\)

Christer
24.03.2012 13:57

Bra!
4
anbefalinger
Dude, lær deg å skrive. Ellers bra innhold.


09.04.2015 20:36

Bra!
4
anbefalinger
Du faar 6 - av meg. Du faar mye ut av lite kildehenvisninger, aarstall og andre relevant informasjon. Med dette i tillegg ville du faa full pott (6).Jeg elsker lange innlegg. Dette skaper debatt som dere kan se her. Kan diskuteres. Mye stoff om konsekvensen av 1 verdenskrig og konsekvensen av dette som en aarsakssammenheng. Flott. Debatten ruller videre. mange hevder at Nazistene var hoyreekstremister. Dette er proppaganda fra sosialistbevegelsene i Europa. Hitler var en venstremann med rot i arbeiderbevegelsen.

JA
22.04.2016 12:38

Bra!
4
anbefalinger
JA

KukTrollet
19.09.2018 09:34

Bra!
4
anbefalinger
jævla bra stoff smakte godt i ræva


19.09.2018 10:37

Bra!
4
anbefalinger
gå å spill fortnite


24.05.2004 11:39

Bra!
3
anbefalinger
detta e drit tøft


mona
01.10.2004 15:43

Bra!
3
anbefalinger
okey da.. nå har jeg lest den, men det var ikke no bra stil for det..hehe..neida

karita
04.03.2005 09:12

Bra!
3
anbefalinger
jah.. va jo ganske innvikla skreve, trur ikkje detta kan hjæle mæ tell mitt prosjekt... =(

Diamonds are forever.., again!
13.02.2006 20:04

Bra!
3
anbefalinger
Og hvorfor må du skrive ting flere ganger. Les det som står øverst med fet skrift; før karakteren. Men du har i det minste et pent navn, det skal du ha, for jeg liker navnet ditt, det er et pent navn..
*G*L*I*S*E*

Georg
19.03.2006 20:16

Bra!
3
anbefalinger
du bruker alt for mange voksne og rare ord. og du har jo ingen kilder eller no så jeg skjønner iokke at det her kan bli en sekser når det bare er skrivd RART


28.04.2009 11:00

Bra!
3
anbefalinger
Hei dette er dritt kult  Wink ;-\)

Mathilde F.
02.05.2010 12:50

Bra!
3
anbefalinger
www.anglefire.com/wy/wwi
er en helt useriøs side.. Du sier at på den siden står det at det er mange grunner til WW2, men det er en date side..

Mathilde F.
02.05.2010 13:03

Bra!
3
anbefalinger
Du har nesten ikke årstall i oppgaven din.. Det er dumt, for nå kan jeg ikke bruke noen ting av det du har skrevet.
Ufortjent 6'er, kanskje en 5'er hadde vært mer fortjent? Eller var du lærerens gullunge?

Farhat
30.11.2010 02:32

Bra!
3
anbefalinger
hei, ikke vær så negativ.alle fokuserer på hvor dårlig det er skrevet og om vedkommende fortjener en 6 er eller ikke.misunnelig eller? Ja det er mye fra lærebøker men dette er historie og handler om faktaer og da kommer det fra bøker. Hadde det vært drøfting, hadde han måttet komme med egne tanker/drøftinger.
å lese stoff fra ulike bøker og sette det sammen er ikke lett. Jeg syns det r bra skrevet.Er sammenhengende og virker at ting er forstått og tenkt gjennom for så å presentere dem som de er presentert. så ikke vær fokusert på hva han ikke har fått med.

SJIJOBH
29.05.2017 18:42

Bra!
3
anbefalinger
LÆ LÆ LÆ LÆ LÆ, kopiering, kopiering, men bra da da dada dadada, 6'er, 6'er hvor er du?


19.09.2018 10:39

Bra!
3
anbefalinger
kuk i ræva

.
21.01.2019 19:40

Bra!
1
anbefalinger
Dette var veldig bra. Veldig lang tekst men veldig lærerikt.( Takk)

6 meg i tissen
06.09.2019 13:26

Bra!
1
anbefalinger
jævla bullshit, pul meg i munnen

knulleren
29.01.2020 12:21

Bra!
1
anbefalinger
vill du pule isåfall liker jeg ræææv og du kan suge hvis du vill


19.09.2018 10:43

Bra!
0
anbefalinger
altså dette er fortnite cuben når loot lake så kommer det en vulkan så bare gå å spill fortnite


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.031 sec - 1 pageviews