Søk i stiler
 

Du må ikke sove (A. Øverland)


Analyse av diktet "Du må ikke sove" skrevet av Arnulf Øverland.
Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:08.12.2002
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Du må ikke sove
Verktøy:UtskriftForfatteren Arnulf Øverland tok i mellomkrigstida stilling for kommunisme og ateisme. Han var en av de første som advarte mot nazismen. Diktet "Du må ikke sove" vil vekke oss og varsle om det som foregår i Europa på denne tiden. Diktet er skrevet i 1936, og Øverland er profetisk og skjønner hva som skjer, han ser at – "Europa brenner".

 

"Du må ikke sove" er hentet fra samlinga "Den røde front" som kom ut i 1937. Diktet er tradisjonelt oppbygd, noe som ikke er overraskende siden Øverland var tilhenger av fast form i lyrikken og tok avstand fra modernismen – dette sier han klart og tydelig i den kjente, "Tungetale fra parnasset". Øverland var, som tidligere nevnt, kommunist på denne tida. Han er apostel for nettopp det samme som drømmestemmen i diktet: fred, arbeid, samhold og kjærlighet, og for å kjempe for dette på slagmarken. Sener i livet snur Øverland ryggen til kommunismen da han forstår at samfunnet i Sovjetunionen rakner Den radikale opprøreren blir konservativ. Men på den tiden da han skriver "Du må ikke sove" bruker han ordene som våpen i kampen mot nazismen, han skriver politiske kampdikt. Da tyskerne okkuperte Norge, fortsatte Øverland å skrive dikt. De ble kopiert og delt ut i all hemmelighet. Diktene oppmuntret nordmenn til å stå sammen og kjempe for sin frihet. Dette pågikk et helt år, men i juni 1941 ble han arrestert av tyskerne og satt i enecelle på Møllergata 19. Øverland fikk smuglet inn en blyantstump og skrev dikt på toalettpapir. I 1943 ble Øverland sendt til den  tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Her satt han til krigens slutt, og her skrev han dikt til oppmuntring for seg selv og medfangene sine.

 

Øverland har selv uttrykt hvordan han fikk ideen til "Du må ikke sove":

"Det var om våren 1936. Jeg bodde ved fjorden et lite stykke utenfor Oslo. En natt på morgensiden våknet jeg brått med den meningsløse idé at jeg ikke måtte sove. Den behersket mig så fullstendig, at det ikke falt mig inn, at jeg kunde bli liggende. Jeg sprang op og kledte på mig i en fart og gik ut i storstuen; den vendte rett ut mot fjorden. Det var så vidt begynt å lysne, hele østhimmelen var mørkt brannrød, meget sterkere enn vanlig.

 

Men denne ideen at jeg ikke måtte sove – hvor den nu kom fra og hvad den for øvrig kan ha betydd, den gav åpning for et undertrykt press av angst, noget den politiske situasjon i Europa gav god grunn til.

 

Jeg hadde naturligvis lest det som forelå tilgjengelig av rapporter og beretninger om Hitler-tidens rettsvesen, dens politimetoder og konsentrasjonsleirer, og om den målbevisste opprustning som fant sted; ellers hadde jeg ikke hatt stoff til diktet, men nu kom det. Kladden skrev jeg ned i løpet av et par morgentimer. Resten av dagen og neste dag brukte jeg på utarbeidelse og kritisk revisjon."

 

Det lyriske jeg er altså Øverland selv på et vis. Men diktet er veldig karakteristisk ved at det har to jeg-personer: Den ene, det vi beskriver som det lyriske jeg i diktet, har synsvinkelen i første strofe og de tre siste strofene, disse blir derfor som en "ramme" omkring emnet Øverland tar opp. Denne første jeg personen blir et lite paradoks, kanskje må en stå litt utenfor seg selv for å bli vekt. Man ser at han mot slutten "ser" brannen i Europa. Han blir bokstavelig og billedlig talt vekket fra en drøm og skjønner det som holder på å skje. Denne jeg-personen er et mønster for hvordan Øverland vil at mottakerne for diktet skal reagere. Han vil nettopp vekke det norske folk, diktet oppfordrer til kamp. Den andre jeg-personen, "drømmens røst", er sannsynligvis pasifist, han har nektet å slutte seg til hæren, men har arbeidet i motstandsbevegelsen – "Man sa: Du skal gi ditt liv om det kreves. Og nu har vi gitt de – forgjeves, forgjeves!… Men den som ikke vil dø i en flokk, får prøve alene, på bøddelens blokk!". Han er en dødsdømt fange som ikke har tapt verdiene, men som likevel har tapt. Fangen advarer og forteller om krigen som er i frammarsj og om mennesker som "ønsker å se vår verden i flammer". Marerittet fra virkeligheten er ment for å vekke alle dem som ikke innser farene og alvoret ved det som holder på å skje flere steder i Europa. Diktet slutter med en manende advarsel; det lyriske jeg våkner opp og ser ingen framtid i samtidens Europa.

 

Diktet inneholder 18 strofer. Det har som tidligere nevnt en klar todeling. Strofene 2-15, inneholder en monolog fra den dødsdømte fangen og til det lyriske jeget. Språket er appellativt, og en nokså besettende rytme er med på å legge diktet innover oss og mane til kamp. Diktet er svært regelmessig oppbygd, men med varierende strofelengde. Enderimet er brukt konsekvent hele tiden, selv om det veksler mellom annenhver linje eller i den påfølgende linjen. Gjentakelsene av hele setninger, utsag og enkeltord er slående: "Du må ikke sove! Du må ikke sove" eller "forgjeves, forgjeves". Likeledes ser vi at Øverland bruker tegnsettingen ekspressivt, utropstegn og spørsmålene dominerer. Han har behov for å slå fast sine utsagn ettertrykkelig og appellere til følelser. Det skal ikke være tvil om hva han mener. Intertekstualiteten viser seg tydelig i diktet. Med denne slagkraftige formen foregriper egentlig Øverland det som skulle bli dominerende for lyrikken under den andre verdenskrigen: manende dikt som med sin taktfasthet og regelmessighet hamrer seg inn i hukommelsen. Ekspressiv bildebruk og oppfordring til kamp med sterk appell blir det typiske med hemmelige radiosendinger og streng sensur. Diktene og formen virker samlende og gir folk en følelse av å "løfte i flokk". Denne formen bruker altså Øverland et par år før den andre verdenskrigen bryter ut. Han vil mane til kamp nettopp for å unngå tragedien, og våpenet han bruker er lyrikken.

 

Vi møter det lyriske jeget i første verselinje: "Jeg våknet en natt av en underlig drøm." Jeget er altså blitt vekket, ikke bare ut av søvnen, men ved å gjenta drømmen blir han etter hvert klar over forholdene i Europa, noe han tidligere ikke har tatt alvorlig nok. Det lyriske jeget er et bilde på alle dem som ikke har tatt signalene i Tyskland og Europa innover seg. I andre strofe tar drømmepersonen det lyriske jeget med på en reise i diktaturet og i nazismens ideologi. Han gjentar oppfordringen og understreker at fortellingen ikke er noen drøm. Dette er et viktig poeng – historien er sann, selv om den blir presentert i en drøm. Fangen har bare en natt igjen å leve, og denne korte tiden vil han bruke til å vekke alle som ikke forstår hva som foregår. I de tre neste strofene er det fangetilværelsen for alle innsatte han beskriver: "Vi ligger og venter i stenkolde celler, vi ligger og råtner i mørke hull!" Til tross for ropene om hjelp undrer fangen seg over at ingen gjør noe.

 

For å understreke alvoret bruker Øverland ekspressive og manende spørsmål. I den femte strofen er det mangel på rettergang og demokratiske spilleregler han framhever: "ingen får se oss" og "Ingen kan tro hva her daglig skjer!" Rettssikkerheten var i hvert fall ikke den som ble best ivaretatt i diktaturets Tyskland. I de neste strofene tar Øverland oppgjør med naive forestillinger "så onde kan ikke mennesker være…Bror du han ennu meget å lære!" Substantivet bror er personlig og understreker at menneskene er i slekt med hverandre, og derfor har felles ansvar. Disse strofene har også en pessimistisk undertone, så onde mennesker finnes faktisk!

 

I åttende strofe tar Øverland et oppgjør med tradisjonelle unnskyldninger eller kommersielle og taktiske vurderinger for ikke å engasjere seg i forholdene i samfunnet: "og tenke på hva der gir vinning og tap!" Men de kanskje mest berømte verselinjene i hele diktet er: "Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!" Utsagnet er pars pro toto, det rommer Øverlands samlede budskap og politiske engasjement. Verselinjen inneholder en positiv appell om å kjempe sammen mot brudd på menneskerettighetene. Ingen har lov til stilltiende å akseptere overgrep mot noen bare fordi det foregår langt borte.

 

Drømmepersonen uttrykker fortvilelse og dødsangst i de to siste verselinjene: "jeg roper med siste pust av min stemme: du har ikke lov til å gå der å glemme!" I den tiende strofen bruker Øverland pronomenene "dem" og "de". Det er ikke tvil om at han sikter til Hitler og meningsfellene hans. I allusjonen "Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør!" blir de sidestilt med Bibelens røvere, de som hang ved siden av Jesus på korset, men her er bibelsitatet snudd på hodet. I Bibelen blir de to røverne nettopp tilgitt for "de vet ikke hva de gjør". Nazistenes ledere handler med overlegg, og de representerer den absolutte ondskapen. De blir framstilt som torturister: "De puster på hatets og ondskapens glør! De liker å drepe, de frydes ved jammer". Strofen slutter med en oppfordring til menneskene om ikke å være så naive: "Tror du det ikke? Du vet det jo!"

 

I strofene 11 til 13 får vi høre om indoktrineringen av barn i Tyskland, Øverland sikter til Hitlerjugend. Alle barn fra seks år og oppover må melde seg inn i denne organisasjonen som skal oppdra barna til lojale, nasjonalsosialistiske medlemmer. Barna blir uskyldige brikker i dette maktspillet. Verre er det med mødrene: "oppglødd av mødrenes fromme svig". Ikke bare mødrene, men også svært mange andre lar seg rive med av massesuggesjon, flotte parader og symboler: "Du kjenner det nedrige folkebedrag". Øverland synes det er dypt tragisk at ikke alle forstår hva det endelige resultatet av denne utviklingen vil bli: "(å) råtne for Hitlers ariske rase". Det er første gang i diktet at Hitlers navn blir nevnt. Med iskald ironi avslutter drømmepersonen denne strofen: "Du vet det er menneskets mening og mål!"

 

Ironien fortsetter også i neste strofe "Min dom er rettferdig. Min straff  er fortjent." Han har trodd på idealer som "fred, på samhold, på kjærlighet". De fleste kan identifisere seg med slike idéer, og det ligger en klar oppfordring i disse utsagnene om å være mer realistisk. Samtidig anklager fangen seg selv og tyskerne som ikke stod samlet mot Hitlers diktatur før det var for sent. "Verg deg mens du har frie hender! Frels dine barn! Europa brenner!" Dette er den siste oppfordringen fra drømmepersonen til den nå våkne jeg-personen. Vi forstår at fangen i drømmen venter på sin dødsdom, for ham er det allerede for sent, men kanskje det er tid igjen for dem som ikke allerede er tatt til fange?

 

Det lyriske jeget som så vidt hadde våknet i den første strofen har nå våknet helt: "Jeg skaket av frost, Jeg fikk på meg klær." Frosten er et bilde på angsten som river i ham. Dramatikken og det skjebnetunge budskapet i de siste strofene er ikke til å ta feil av: "Dagen bakenom jordens rand seg med et skjær av blod og brand". Det er ikke den nye dagen og den vakre soloppgangen Øverland sildrer her. Det er "blod" og "brand", smerte, kamp og lidelse, og "selve stjernene frøs!". Øverland gir uttrykk for en kosmisk angst, en fimbulvinter før ragnarok. Strofe 18 gir ikke leseren mye håp. Diktet slutter med en sterk advarsel, selve dommedagsvarslelet: "Vår tid er forbi – Europa brenner!"

 

Øverland ønsker å gi et troverdig bilde av nazismens sanne vesen. I tillegg er diktet et krast angrep på folks likegyldighet, passivitet og naivitet. Øverland spår demokratienes undergang dersom ikke folk nå tar et oppgjør med en ideologi som er menneskefiendtlig og ond. Ingen unnskyldninger kan bortforklare mangelen på involvering og engasjement. Men diktet har også et budskap og en oppfordring om at vi må ta ansvar for hverandre og sammen slåss mot brudd på menneskerettighetene.

 

Dette diktet er i ettertid blitt stående som selve monumentet i kampen mot nazismens trusler i 1930-årene, men er svært aktuelt også i dag. Kanskje spesielt når vi ser på forholdet mellom ulike verdensreligioner og ulike etniske grupper. Vi skjelver i frykten for terror og ondskapens vesen er like synlig i verden i dag som den gang Øverland skrev diktet "Du må ikke sove".


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


06.01.2015 10:15

Bra!
240
anbefalinger
Det er den beste artikkelen jeg har lest takk dette hjal meg veldig til muntlig eksamen

Lisa
08.06.2004 10:00

Bra!
76
anbefalinger
Hei!!! Som mange andre her har skrevet... Tusen takk for kjempe bra hjelp til muntlig eksamen...  Smile :-\)

P.V
01.06.2005 09:44

Bra!
63
anbefalinger
Tusen takk.... Du reddet nettopp dagen min og examen!!!!

gutten med tøfler på
06.06.2005 12:00

Bra!
57
anbefalinger
arnulf, du e knall! en ordentklig knallebass!

Helene
27.04.2004 20:25

Bra!
56
anbefalinger
Skikkelig bra tolkning!! Men du burde få med deg at Øverland her bygger på sine erfaringer fra den spanske borgerkrigen fra 1936-1939.

putte
05.01.2005 21:02

Bra!
47
anbefalinger
hei du! Kjempe fin tolkning av kampdikt! Strålende svar på oppgaver om kamplyrikk og poltisk diktning!
stå på! *knusklem*

Nobody
20.12.2005 13:41

Bra!
44
anbefalinger
Hei Hedda. Her har du gjort en super jobb, må jeg si. Du har fått med mye om Arnulf Øverland som dikter og tolka diktet imponerende bra. Men man må jo likevel prøve å sette fingeren på noe: Diktet er skrevet i 1936, og andre verdenskrig var derfor ikke begynt. Hvordan kunne Øverland vite at det kom til å skje noe? Du burde kanskje ha nevnt at Øverland brukte erfaring fra den spanske borgerkrigen. Du har starta med en presentasjon, deretter et utdrag fra hva forfatteren selv har sagt om diktet, også starter du på virkemidlene. Jeg føler kanskje at det er et litt svakt skille, at du i presentasjonen nevner mye av det som kunne kommet under virkemidler. Men bevares, dette er mer småpirk. Totalt sett var dette ei rystende bra tolkning.


30.08.2006 11:03

Bra!
39
anbefalinger
veldig bra  Very Happy :-D Very Happy :-D


04.05.2004 10:07

Bra!
38
anbefalinger
Heisann! Har vi satt oss inn i Arnulf eller?? hehe.... Bra gjort, trenger dette til muntlig eksamen Razz :-P Smask...

Juliet
26.05.2004 11:28

Bra!
34
anbefalinger
Dette var en fin tolkning synes jeg! Nå fikk jeg masse hjelp til prøve-eksamen i muntlig. Takk!

:D
14.06.2006 11:48

Bra!
32
anbefalinger
eksamen er reddet!! Very Happy :-D

EXAMEN :S
08.06.2005 19:05

Bra!
29
anbefalinger
takk for all hjelp.. eksame i morra...

Stine
02.05.2005 16:06

Bra!
28
anbefalinger
Tuuuuuusen takk for hjelp til prøve-muntlig...nå består jeg heeelt sikkert!! Smile :-\) Smile :-\)

Ola
08.06.2004 12:37

Bra!
27
anbefalinger
Takk for hejelpen til eksamen!

Chixa fra bærum!
08.06.2004 20:12

Bra!
27
anbefalinger
Takk for hjelpen til muntlig eksamen!!

Fie
15.06.2004 20:20

Bra!
27
anbefalinger
God hjelp til eksamen på torsdag  Smile :-\)

Magnhild
09.06.2004 22:33

Bra!
25
anbefalinger
TUSEN TAKK!! Tror herved muntligeksamen er reddet  Smile :-\)

jd
25.05.2005 18:17

Bra!
24
anbefalinger
bra tolking men du er litt dum som gir denne infoen til alle sammen. tenk om alle sammen hadde presentert det samme på eksamen. det hadde ikke vert så gøy nei

haax
30.05.2005 20:58

Bra!
23
anbefalinger
meget bra anayse av du må ikke sove, nå fikk jeg noen bruk bare tips til min eksamen.
men savner noe...men elles bra.

banana boy
06.06.2005 11:59

Bra!
22
anbefalinger
akkurat set jeg trengte til muntlig eksamen på fredag! ELSKER DEG!

Kari
26.11.2007 18:04

Bra!
20
anbefalinger
En ting skal du ha; du er god på avskrift. Satt akkurat og leste "Å lykkes med norsk litteratur" av Ellen Ugland, og der står det nøyaktig det samme som det du kommer med her. Ellen Ugland kom ut med denne boka i 1996 - 6 år før deg. Godt jobba !

gutten uten tøfler
06.06.2005 12:02

Bra!
18
anbefalinger
sinnsykt bra! dette kommer til å imponere vennene mine! hilsen hogi

emeline
08.06.2005 16:49

Bra!
16
anbefalinger
som alle andre takker jeg også..muntlig ble litt enklere nå ja Wink ;-\)

Moi
09.11.2005 20:50

Bra!
16
anbefalinger
Kjempe bra! nå klarer jg sikkert prøven min!!!


11.12.2005 17:37

Bra!
16
anbefalinger
kjempe bra, men det er nok skrevet litt vell mye om diktet "du må ikke sove"  Smile :-\)

mats
19.09.2007 20:28

Bra!
16
anbefalinger
ka karakter fekk du?

Thea
12.06.2007 21:06

Bra!
15
anbefalinger
tusen hjertelig takk for hjelp til muntlig eksamen! dette her er fantastisk bra å bruke! masse bra å gå ut fra her. du er en god person...

diddi
15.02.2006 15:34

Bra!
14
anbefalinger
du e nokk lei av og høre dette .. men takk for hjelpen.. dette kommer til og jør stilen min så mye bedre.. takk takk

tina
07.05.2007 12:17

Bra!
14
anbefalinger
ååååå.såååå bra!!!! Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-DD:

den kuleste av alle
09.04.2008 11:59

Bra!
14
anbefalinger
drit bra! her er det masse jeg kan bruke til min muntlige presentasjon av diktet! tusen takk  Wink ;-\)

Tonje & Shelli
09.06.2004 12:10

Bra!
13
anbefalinger
Tusen tusen tusen tusen tusen tusen tusen tusen tusen TUSEN TAKK!!!! Vi elsker deg, Hedda! Vi har nemlig prøvemuntlig på fredag... Puh...

Mina=)
14.06.2005 19:22

Bra!
13
anbefalinger
Dette var utrolig bra Wink ;-\) Hjalp meg godt på vei til en innlevering! Tusen takk Smile :-\)

maja
16.06.2005 12:23

Bra!
13
anbefalinger
thanx.... tydlivis mange sm har bruk fr detta i eksamen Wink ;-\) Wink ;-\)

Nothing Else Matters
08.11.2005 20:31

Bra!
13
anbefalinger
tusn takk for hjælpa, no e prosjæktoppgaven i boks, superdupert

LilleMeg=D
02.02.2006 18:07

Bra!
13
anbefalinger
veeeldiig brææ!  Smile :-\)

Huldra
05.02.2006 17:09

Bra!
13
anbefalinger
super bra!! D et må jeg bare få si! Du har fåt med utrolig mye bra stoff her.skikkelig imponert! Smile :-\)


22.02.2006 16:58

Bra!
13
anbefalinger
Hei, veldig bra tolkning.
men kunne du oppgitt noen kilder?

Charlie
30.03.2006 19:12

Bra!
13
anbefalinger
oOo... sykt mye.... utrolig bra
men litt mer enn det jeg trenger...

LYKKELITEN
19.04.2006 20:13

Bra!
13
anbefalinger
åååå, chill! herlig tolkning, veldig laaang menneh den var super Wink ;-\)

Lille Meg
31.05.2006 16:48

Bra!
13
anbefalinger
Da sier jeg som alle andre her på sida førmeg: Tusen takk for informasjon til Muntlig eksamen i Norsk Smile :-\)

Blir bra dette, har jo Krigslitteratur Wink ;-\) Takker Very Happy :-D

Marte
07.06.2006 10:29

Bra!
13
anbefalinger
Takke for suuuper hjelp til muntlig eksamen!!=D  Smile :-\)

charlotte
07.06.2006 13:26

Bra!
13
anbefalinger
tusen takk for hjelpen til muntlig eksamen. hadde ikke klart meg uten deg Smile :-\) Smile :-\)

wehey ;D
07.06.2006 17:26

Bra!
13
anbefalinger
just what I needed, thanks m8!

#Mintraesota#
10.04.2007 14:01

Bra!
13
anbefalinger
tusen takk for en utrolig bra tolkning av diktet.. dette vil hjelpe meg utrolig mye  Very Happy :-D


24.09.2008 14:53

Bra!
13
anbefalinger
Bra...bra...BRA! fikk seks på norskstil me akkurat denne oppgaen xP takker så mycket.

GeO
18.04.2006 11:21

Bra!
12
anbefalinger
Tak for dine fine fortolkning... du styrer hehe

alexi korte.
29.05.2006 13:44

Bra!
12
anbefalinger
hedda du e en knupp. tack for jælpa t norsk muntli eksamen

Renor
31.05.2006 17:01

Bra!
12
anbefalinger
Tack. TACK. Hjalp veldig. Basert 1/3 av muntligeksamenen min på denne XP

jadajada
07.06.2006 14:14

Bra!
12
anbefalinger
takk til muntlig eksamen (passet bare inn siden absolutt alle andre skrev det Razz :-P)

M
09.03.2009 20:09

Bra!
11
anbefalinger
Kilder kunne vært greit....

6errrrrrrrrrrr
16.06.2010 04:10

Bra!
11
anbefalinger
TUSEN TAKK JEG VAR OPPE HELE NATTA TIL JEG FANT DETTA TAKKKKK

skrue
10.06.2008 10:04

Bra!
10
anbefalinger
Fantastisk
takk for hjelpen Very Happy :-D Very Happy :-D

Superdupert
24.09.2008 13:19

Bra!
10
anbefalinger
Takker

Hanna
16.10.2008 23:03

Bra!
10
anbefalinger
Utrolig bra! xD

Ja|
16.11.2008 16:50

Bra!
9
anbefalinger
Jævlig bra skevet!

Lotte (17)
21.01.2009 10:17

Bra!
9
anbefalinger
flott!  Very Happy :-D

hohoho
07.10.2010 19:33

Bra!
9
anbefalinger
dette er bra saker assa, you rule!!!

Lotte (17)
21.01.2009 20:05

Bra!
8
anbefalinger
 Surprised :-o

sokkene
08.09.2011 11:27

Bra!
8
anbefalinger
må takke for dette, det var til hjelp! btw, sokker er gode å ha på bena  Wink ;-\)

Liine
10.06.2009 16:49

Bra!
7
anbefalinger
Tuusen millioner takk! vet du har hørt det tusen millioner ganger, men ! Det er sant! You maked my day og eksamen !  Smile :-\) Fant ikke en dritt på internett før dette poppet opp! ;D woho!  Smile :-\)  Smile :-\) THANKS

muntlig prøve
03.06.2010 14:27

Bra!
7
anbefalinger
TAKK  Smile :-\)

erj
09.06.2010 17:32

Bra!
7
anbefalinger
Har muntlig norsk i overimorgen, tusen takk!!!!!!

gutten med ROSA tøfler på
09.10.2010 12:33

Bra!
7
anbefalinger
Go Hedda- Go Hedda- Go Hedda...

homo2
10.08.2010 21:07

Bra!
6
anbefalinger
Faens bra...

=)
24.04.2012 13:34

Bra!
6
anbefalinger
 Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

Kåre
13.02.2010 23:39

Bra!
5
anbefalinger
Bra skrevet  Wink ;-\) Go Hedda Laugsand

tøffen
09.03.2010 14:25

Bra!
5
anbefalinger
takk for deet

prøve muntlig
19.03.2010 10:11

Bra!
5
anbefalinger
dette hjalp virkelig til prøvemuntlig neste uke, takk!!  Smile :-\)

prøve muntlig
01.06.2010 21:26

Bra!
5
anbefalinger
Tusen takk for hjelpen! dette hjelpte meg mye  Smile :-\))03.11.2011 18:23

Bra!
5
anbefalinger
Så bra denne var, mistet nesten litt motet selv... Men nå fikk jeg masse ny inspirasjon. Tusen takk  Very Happy :-D

BigBoy
19.03.2013 13:32

Bra!
5
anbefalinger
TUSENTAKK !!!!! HAR OM DETTA I MÅRA TUUUUSEN TAKK !!!  Very Happy :-DDD

Thea
08.10.2013 15:21

Bra!
5
anbefalinger
TUSEN TAKK! Du reddet meg nå!  Very Happy :-D

jk
26.11.2009 15:20

Bra!
4
anbefalinger
denne ble lastet opp i 2002 din dust...

jon
07.02.2014 09:44

Bra!
4
anbefalinger
takkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Kevin
08.05.2014 00:38

Bra!
3
anbefalinger
åå, det flottaste diktet i Norges historie spør du meg! elske det! Flott analyse og  Very Happy :-D

Anonym
16.12.2014 19:09

Bra!
3
anbefalinger
LÆR DEG Å SKRIV KORTFATTET!!! DU KUNNE SKREVET DENNE ANALYSEN PÅ 1/3 AV DET DU GJORDE!!

Ignacioalejandroespinoza
09.06.2015 10:08

Bra!
3
anbefalinger
me gusta grande Conio

kaken
10.02.2016 08:40

Bra!
3
anbefalinger
tusen takk dette hjalp veldig godt for min egen dikt analyse hahahahahhahahaha!!! håper på en sekser! SOM JEG NEPPE KOMMER TIL OG FÅ NOE SOM DU FORTJENTE PÅ DENNE!!!

Fredrik
09.12.2014 17:10

Bra!
2
anbefalinger
danke schön!! 😁

Melissa
04.12.2015 20:57

Bra!
2
anbefalinger
Tusen takk for hjelp! Hjalp meg veldig til muntlig prøve eksamen  Smile :-\)

adnan
11.06.2018 12:39

Bra!
2
anbefalinger
tulle litt på privaten ekke gøy jenta mi

jævlig skolelei
06.09.2018 00:08

Bra!
2
anbefalinger
kan alle be for meg, har skriveøkt i morgen

Thomas Syvertsen
05.06.2019 12:37

Bra!
1
anbefalinger
abonner til brunerune på yt

bolla
02.05.2019 09:58

Bra!
0
anbefalinger
jeg liker boller og brus!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.030 sec - 1 pageviews