Søk i stiler
 

Litteraturhistorie


Sammendrag fra litteraturhistorie. Nyttig i forbindelse med eksamenslesing.
Sjanger:AnnetLastet opp:19.05.2002
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Litteraturhistorie
Verktøy:UtskriftNorrøn litteratur (800-1400)

- Litteraturen i Norge og på Island , samme språk. Nordmenn bosatte seg à sterke slektsbånd mellom nordmenn og islendinger. Norge og Island stod språklig og kulturelt nær hverandre.

- Skaldene var islendinger, ættesagaene var ukjente i Norge, men handlingen forgår ofte i Norge, referert til norske personer, steder og forhold.

- De eldste skrifttegnene var runene (300 e.Kr.) Risset inn i tre/stein. Runene er som oftest korte, ”strek”- runer

- Snorre: Var kristen, ville ikke mistenkes for å tro på de gamle gudene. Dette løser han på forskjellige måter ved at han i ”Gylvaginning” prøver å forklare opphavet til gudene historisk. Gudene kom fra Asia , sa han , og var vanlige mennesker til å begynne med, før de ble dyrket som guder. ”Æser” (guder) betyr Asia- menn, hevder han. Han ønsket å forsvare og redde en utdøende kunstart. Han brukte skaldediktene som viktige kilder og regnet dem som historisk pålitelige.

- Snorre Edda / den yngre Edda : Skrevet i en periode der nye litterære former kom til Norden fra Europa, og den kristne tro fordrev de forestillingene som lå bak mye av skaldenes bildebruk

- Den eldre Edda: En av de viktigste håndskriftene fra den norrøne perioden, skinnbok fra slutten av 1200- tallet, inneholder de fleste av de diktene vi kjenner til fra norrøn tid. Boka er laget på Island, ukjent forfatter, boka gikk tapt, de lærde glemte at den fantes, helt til en islandsk biskop fant den ved ren tilfeldighet i 1643, biskopen gav den navnet ”den Elde edda”, fordi han trodde at boka var skrevet før Snorre Edda. Eddadiktene er nedskrevet på 1200- tallet hvem vet ikke hvor og når de er opprinnelig diktet.

- Gudedikt: kjenner til 10 eddadikt som forteller om de norrøne gudene. Gudediktene inneholder ikke religiøsitet slik vi i dag oppfatter ordet, de hyller ikke gudene og kommer ikke med bønner eller påkallelser. Om disse diktene har vært brukt i religiøse handlinger, og i så fall hvordan, vet vi heller ikke. Gudediktene skildret handlinger gudene skal ha utført. De er skildret som ”mennesker i større målestokk”, med menneskelige trekk.

- Voluspå (spåkvinne, hennes syn, ragnarok)

- Håvamål ( ”den høyeste tale”, sammensatt av flere dikt, leveregler, stoff om Odin, hverdagsråd…)

- Rigstula (yngre dikt, Rig- tre sønner med tre kvinner)

- Trymskvida (Trym stjeler hammeren til Tor, Tor kler seg ut som dame)

- Heltedikt: Hører til en fellesgermansk litteraturtype og bygger trolig på historisk stoff, kanskje fra folkevandringstida (ca 400-600) Den muntlige overleveringen har gjort at personene er blitt omdiktet og ”forstørret” til helter i kjempeformat. De står stadig overfor ytre farer eller fiender, som det skal overmenneskelige egenskaper til for å overvinne. Diktene kan også handle om sterke følelser el. Konflikter i personenes sinn. Sigurd Fåvnesbane er den største helten

- Skaldekunst: ”en gave fra Odin” skaldene ble knyttet til kongens hird (hoffet) eller til andre stormenn Siden samfunnet var skriftløst, fikk kongens skald en viktig oppgave og en høy status. Han skulle fortolke og feste i minnet hendelser som var verdt å minnes, særlig kongens bragder i krig. Under et slag fikk skalden gjerne en slik plass i hæren at han hadde best mulig oversikt- som en slags reporter, de fikk god skaldelønn, risikofylt, når kongen døde, festet skalden ettermælet hans i et minnekvad. Skaldekunsten døde ut på 1200- tallet. En årsak kan være at skrivekunsten la grunnlaget for lengre sammenhengende historieskriving. Dermed ble skalden mindre nødvendig. Overgangen til kristen tro spilte også inn.-skaldene brukte bilder og metaforer som var basert på den norrøne gudelæren, og som ble mindre forståelig etter hvert som denne troen gikk i glemmeboka. Dessuten kom litterære former fra utlandet.

- Norrøne versemål:

- Allitterasjon (lik konstant/vokal)

- Innrim(lydgruppe inne i et ord kommer igjen i et senere ord på samme linje)

- Bildebruk – kjenninger (spydets høyeste = hånd)

- Strofeformer : fornyrdislag( 8linjer, to og to) og ljodahått (6linjer 1og2, 4og5)

- Kongesagaene –Norge ( sverresagaen, Heimskringla…)

- Ættesagaene – Island: Alltinget på Island ble opprettet i 930. Men det var ingen utøvende statsmakt i landet, og det ble de lokale høvdingene som hadde mest å si. Siden det ikke eksisterte en sentral statsmakt i landet som kunne gjennomføre dommer og vedtak på Alltinget, ble ætta den viktigste institusjonen i samfunnet. Ætta gav styrke og vern på den måten at alle medlemmer av en ætt hadde plikt til å hjelpe hverandre dersom det kom til strid. Stridsspørsmål ble avgjort på forskjellige måter- ved blodhevn, ved bøter, ved fredlysing og drap.

- Vi kjenner til omkring 30 islandske ættesagaer (Njålssoga, saga om Egil Skallagrimsson, saga om Gisle Surson, saga om Gunnlaug Ormstunge)

- Sagaene skiller seg ut fra andre litteraturformer i denne tida ved at de skildrer faktiske hendelser og gir til dels detaljerte beskrivelser av samfunnsforhold, livsvilkår og levemåte.

- De ble skrevet ned på 1200- tallet. Men de henter stoffet sitt fra den første tida i islandsk historie, landnåmstida og det konfliktfylte 900- tallet

- Et sentralt motiv i sagaene er blodhevn og kamp mellom ætter, og det er ofte små ubetydelige hendelser som setter striden i gang.

- Sagane har forskjellig omfang (lende på saganene )Gunnlaugs : Kort, Laksdølas : slekt i flere gen.

- Sagaene viser hvor oversiktlig det islandske ættesamf. må ha vært- samme person dukker opp. Miljøet er et bondesamfunn dominert av krigerens verdier og normer. En mann skal vise styrke og skjule følelsene sine. Å bryte et løfte og ødelegge ettermælet sitt er verre enn å miste livet.

- Drømmer og skjebnetro spiller gjerne en viktig rolle i sagaene.

- Sagalitteraturen er stort sett oppbygd etter et fast mønster.

- Synsvinkel er autoral og referende, hovedvekt på høydepunktene (kamper/drap)

- Det legges vekt på treffende replikker- det er bedre å si for lite enn for mye

Fornaldarsagaene: (lygesagaene) omfatter en gruppe sagaer som handlerom tida før Harald Hårfagre og utvandringene til Island. Nedskrevet fra omkring 1250 og utover på 1300 tallet. De bygger på sagn fra vikingtida og gamle heltedikt. De forteller om harde kamper mellom vikinger eller mennesker og troll. Heltene må ut på farefulle ferder og våge livet i kamp med både mennesker og overnaturlige vesener. Vi finner klare likhetstrekk mellom fornaldersagaene og eventyrene. (helten vinner kongsdattera til slutt)

 

Folkediktning (levde på folkemunne- nedskrevet 1850)

- Folklore/folkelig tradisjon. (folklore : vennegjeng, samer..-etniske grupper)

- Forfatteren er ukjent, diktning har overlevd i muntlig tradisjon, har nasjonale og internasjonale trekk, diktningen finnes i forskjellige varianter

- Folkediktning har eksistert til alle tider.

- Det spesielle med folkediktningen er at formidlingen skjer muntlig, med mist to personer til stede. Det at diktningen bli fortalt til andre, kalles tradering.

- Folkediktning kan ha flere funksjoner. Den skal være underholdende, ta vare på og opprettholde kulturen i et samfunn. Den rettferdiggjør visse handlinger eller forbud. (et plagg sydd på en søndag vil letter gå i stykker)

- Folkediktningen kan spille en viktig rolle i oppdragelsen og opplæringen av de unge. Det gjelder spesielt i samfunn som ikke bruker skriftspråk i særlig grad, og der de unge ikke går på skole

- Folkediktningen har alltid vært et middel til å flykte inn i fantasien og glemme hverdagens krav og alle regler for hvordan en skal oppføre seg.

- I tillegg kan folkediktningen ha en politisk funksjon. Fra norsk historie vet vi at tradisjon om folkelige opprør mot myndighetene levde på folkemunne i generasjoner og ble brukt i tider med politisk underkuing.

Innsamlingen:

-  1850 årene, var klart nasjonalt inspirert.

- Folkediktningen ble sett på som et bevis på at Norge hadde hatt sin nasjonale kultur til tross for unionene med Danmark og Sverige. Eventyr, sagn og folkeviser gav landet en kulturell og språklig identitet.

- De mest kjente innsamlerne var Peder Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. I tillegg utviklet de en ny framstillingsform og stiltone. De tok i bruk norske ord og uttrykk som til da ikke hadde vært vanlige i skriftspråket, og denne fornorskingen av dansk skriftspråk kom til å påvirke norsk språkutvikling. Arbeidet deres har hatt mye å si for utviklingen av et norsk skriftspråk. Rettskrivingen deres var dansk,men de brukte norske ord og uttrykk og forsøkte seg med norsk setningsbygning. Dette fikk betydning for andre forfattere som ønsket å fornorske språket sitt.

- Folkeeventyr: preget av nasjonale og lokale særtrekk.

1. Egentlige eventyr (overnaturlige makter-troll-vetter, under/novelle/legendeeventyr)

2. Dyreeventyr ( korte, en situasjon/episode, hovedpersonene er dyr som avspeiler menneskelige egenskaper

3. Skjemteeventyr ( narr av personer og egenskaper, ofte utsatte er autoriteter –futen eller presten)

- Kjennetegn:

- innledningen…”det var en gang…..”

- få personer, få motiv, handlingene er korrekte

- mitpunktsloven :`en hovedperson, én helt- handlingen er konsentrert om denne personen.

- Totallsloven : det opptrer bare to personer i en scene. Forekommer det en tredje person er vedkommende taus.

- Tvillingsloven : Per og Pål, opptrer likt….

- Motsetningsloven : to personer opptrer samtidig. Én rik, én fattig….

- Magiske tall -3,9,12

- Loven om bakvekt : den siste av en rekke hendelser er viktigst.

- Hvileloven : eventyrene slutter aldri brått

- Personene er typer: gutten, helten, prinsessen, den onde….

- Klar moral- den gode får sin lønn

 

Klassisisme & opplysningstid (1700-tallet)

- Da samfunnet ble mer uavhengig av kirkens autoritet, tanker om frihet og likhet for alle, menneskerettigheter = Klassisisme el. Opplysningstid.

- Nye tanker om at kunnskap og fornuft bør prege alle sider ved samfunnslivet, begynte å vokse frem

- Vitenskapelige oppdagelser og oppfinnelser fikk betydning for alle deler av kulturen, også for litteraturen

- Handelsboregerne vokste frem.

- Klassisismen som stilart skiller seg fra barokken ved at det enkle og harmoniske blir idealet.

1. Forfatterne i denne perioden hevdet at det fantes klare regler for det skjønne

2. Forfatteren måtte bruke antikkens diktere som mønstre for det de skrev, og de måtte holde seg til reglene.

3. Fornuften var det som kunne hjelpe en til å finne fram til hva som var harmonisk.

4. Klassisismen kom først i Frankrike, og den litteraturformen som særlig ble dyrket, var dramaet. (enhet i tid, handling, sted)

- Nye tanker i tida var knyttet til større rettigheter for enkeltmennesket. Opplysningstankenes tre stikkord kan være : det fornuftige, det naturlige og det nyttige.

Ludvig Holberg:

- Dansk- norsk litteratur i første halvdel av 1700- tallet er først og fremst preget av Holbergs forfatterskap.

- Som ung student i København så Holberg en nasjon som manglet skjønnlitteratur, filosofi og historieskriving.

- Forfatterskapet hans faller i 3 deler : historie, satirer og komedier, moralfilosofiske verker.

- I løpet av halvannet år skrev Holberg 15 komedier, og ikke lenge etter 10 nye. I disse komediene skildrer han borgere og bønder, altså folk fra lavere sosiale lag, og det er tydelig at han skriver for et publikum som tilhører borgerskapet. Han vil more, men også opplyse folk.

- Holberg brukte kjente mønstre for komediene sine. Han hadde sett komedier oppført i Frankrike og Italia, og han brukte faste komiske figurer slik han har sett dem i commedia dellàrte (folkelig teaterform i Italia og senere Frankrike)

- Erasmus Montanus handler om en person som er lærd, men som bruker kunnskapene sine feil, fordi han er mer opptatt av å imponere andre enn av å bruke fornuften på en nyttig måte

- Jeppe på bjerget er også kjent fra Holberg. Den ufrie bonden Jeppe bli undertrykt av alle , også fra kona Nille, og i tillegg er han helt alkoholisert

- Holberg gikk over til å skrive andre ting, først og fremst historie og filosofi

 

Romantikken (1800-1840)

- Nasjonale motiver, handlingen ble gjerne lagt til den norske landsbygda.

- Da vi ble en mer selvstendig stat i 1814 (selv om vi kom i union me Sverige) styrket det den nasjonale interessen og begeistringen- det ble viktig å vise at også vi hadde en nasjonal kultur

- Det romantiske kunstsynet: de romantiske dikterne mente at de hadde evnen til å se bakom det vi sanser, til å se en verden som var skjult for vanlige mennesker. Bak slike tanker ligger et idealistisk verdensbilde :-Platons hulebilde : mennesker sammenlignet med fanger som sitter bundet ved inngangen til en hule. Bak fangene brenner et bål, mellom bålet og fangene går der mennesker som bærer på ting. Disse tingene kaste skygge på bakveggen i hulen. Fangene ser bare skyggene og tror det er de virkelige tingene. Det romantiske dikterne mente at kunstneren var den som hadde evnen til å se inn i ideens verden; kunstneren var en visjonær.

- De romantiske dikterne følte og en lengsel etter uberørt natur, mot det eksotiske og mystiske, mot fjerne land og tidligere tider.

- Interessen for nasjonal kultur, for det som bandt en nasjon sammen.

- Rosseau fikk stor betydning for romantikkens forfattere. Han mente at kultur og sivilisasjon var ødeleggende for mennesket. Følelsene måtte få større plass i menneskers liv, og diktningen skulle fortelle oss noe mer enn hva fornuften lærte oss.

- Rundt Wergeland og Welhaven dannet det seg to partier ,og kampen mellom dem foregikk i Kristiania. Det kulturelle miljøet var lite og trangt. Alle kjente alle og det skulle lite til før små uenigheter endte som bitre personlige feider og fiendskap. Og det var nettopp dette som skjedde mellom Welhaven og Wergeland. Striden mellom dem var besk, og debattnivået nådde ofte et lavmål. Spetakkelet toppet seg da Wergelands skuespill ”Campbellerne” skulle oppføres på Norges eneste teater i 1838. Welhavens tilhengere hadde arrangert pipekonsert, og det ble et lurveleven uten like. Wergeland og Welhaven hadde begge et romantisk kunstsyn, men var uenig i innhold og form. Kjærlighet var et viktig motiv hos dem begge.

Wergeland

- mente at en selvst.nasjon må ha egn litt. + kultur + språk 

- mente diktet måtte skrives ned i det øyeblikket inspirasjonen var der

- diktene hadde fri form

- han brukte mange utradisjonelle bilder

- i 1837 skrev han en artikkel der han anklaget den danske romantikken for å være en ”sofalitteratur” som bare var opptatt av fortida, mens den sviktet framtida og det virkelige livet. En dikter skal ikke se tilbake, men framover. Dette var på en måte rettet mot Welhaven som var opptatt å skildre fortida.

- Døde 1945, men Welhaven fortsatte å skrive i nasjonalromantikken

- Hyller kjærlighetsopplevelsen

- Hentet inspirasjon i naturen

- Tanken om å forene det åndelige og det sanselige var sentralt i hans livssyn

Welhaven

- mente at vi måtte holde kontakten med det kultiverte ,europeiske åndslivet i Danmark.

- Welhaven mente at inspirasjonen måtte bearbeides før nedskriving

- Klar og streng form.

- Han gikk t.o.m til angrep på hans diktning   .   .        .

- Skriver om den tapte kjærlighet

- Hentet inspirasjon i naturen

 

Nasjonalromantikken (1940-1950)

- Fikk sterk grobunn i land som var splitte i mange stater, og ideen om å samle dem til nasjonalstater fikk etter hvert økende oppslutning. Særlig i Tyskland var dette tilfelle

- Nasjonalromantikken var påvirket av kunstnere, historikere og språkforskere.

- Nasjonalromantikernes arbeid med norsk folkekultur, norsk historie og norsk språk fikk mye å si for Norge som selvstendig stat. Målet var å vise at vi var en egen nasjon- eller et eget folk- med en egen kultur på linje med andre land i Europa

 

Nyromantikken (1890-)

- Bruddet med romantikken og overgangen til realismen og naturalismen i 1870- årene blir ofte knyttet til kravet fra litteraturforskeren Georg Brandes om at litteraturen skulle sette problemer under debatt.

- Omtrent 20 år senere kom yngre forfattere fra en ny forfattergenerasjon med sine ideer om hvordan litteraturen skulle være. En forfatter va Knut Hamsun. Med artikkelen og foredraget ”fra det ubevisste sjeleliv” gikk han særlig til angrep på Ibsen og hans diktning.

- Hamsun hevdet at litteraturen ikke lenger skulle handle om samfunnsproblemer. Litteraturen skulle først og fremst være psykologisk.

- Symbolismen satte spor i 1890-årene

- Dikterne skulle være språklig nyskapende, særlig gjennom bildebruken, ordvalget og musikaliteten i språket skulle de skape assosiasjoner og indre opplevelser hos leserne

- Alle de sentrale forfatterne fra 1870- og 1880 årene fortsatte å skrive i 1890 årene, unntatt Kielland, som gav ut sin siste roman i 1892. Flere av forfatterne fortsatte å skrive realistisk og naturalistisk litteratur i 1890- årene. Amalie Skram fullførte sitt naturalistiske hovedverk ”Hellemyrsfolket” i 1898, der hun følger utviklingen i en underklassefamilie gjennom 4 generasjoner.

- Bjørnson, Lie og Garborg skrev bøker om samfunn og samfunnsproblemer.

- Natur og naturmystikken stod sentralt i nyromantikken

- Naturen ble sett på som et fristed, den representerte noe friskt og ubesmittet, noe opprinnelig og ekte.

- I naturen kunne fantasi og følelser få fritt spillerom

- De nyromantiske forfatterne var tiltrukket av det som var uforklarlig og mystisk, det som var eksotisk

- Kvinnen ble gjort til noe opphøyd og mystisk, hun ble dyrket som et gåtefullt, erotisk og uoppnåelig vesen. Kvinnen ble framstilt som noe mer naturlig og mindre grublende enn mennene, og som mer preget av sitt kjønn..

- De mannlige nyromantikere fant en livskraft i kvinnen som både tiltrakk og skremte dem.

- De mest nyskapende av de unge nyromantiske lyrikerne var Vilhelm Krag og Sigbjørn Obstfelder. Lyrikken deres er jeg- orientert, de skildrer de subjektive og tilfeldige i en stemning eller et følelsesbrudd. Dikterne resonnerer ikke, forklarer ingenting, angriper ikke. Fordi et dikt først og fremst skulle framkalle følelser , bruker de symboler, ordklanger, farger og språkets egen musikk. De har en langt friere form enn det meste av tidligere norsk lyrikk

- Stemningen i diktene varierte fra følelse av å være fremmed i verden til angst eller ekstatisk livsglede

- De nyromantiske forfatterne skrev psykologiske romaner og noveller før psykologien som vitenskap var særlig utviklet. Det skulle komme først etter 1900, da særlig psykologen Sigmund Freud påviste hvordan erotikk og ex dominerer tanker og følelser hos menneskene.

 

Realisme (1840-1870)

- Ibsen , Bjørnson, Kielland og Lie

- Forhold i Norge : den politiske makten lå hos de norske embetsmennene, svenskekongen og regjeringen. Politiske partier fantes ikke, Stortinget hadde begrenset myndighet. Bare halvparten av de som hadde stemmerett brukte den. Marcus Thrane organiserte folk i arbeiderforeninger

- Det var enorme forskjeller i levekår i den norske befolkningen. Mange sultet og gikk på fylla, mange måtte tigge for å greie seg og boligene var ofte så dårlige at de knapt kunne kalles mennekseboliger

- Kvinnesaken var et sentralt tema

Camilla Collets roman ”Amtmannens Døtre” blir regnet som et banebrytende arbeid i kvinners kamp for større egenverd, de måtte lære seg å undertrykke sine følelser, fortie sin kjærlighet og gifte seg med den mannen foreldrene valgte til dem av praktiske og økonomiske grunner. Fordi romanen hevder en mening kaller vi den en tendensroman

Amtmannens Døtre blir regnet som den første moderne, realistiske roman i norsk litteratur , men romanen kan i dag virke litt gammeldags fordi Collett la inn brev og dagboksnotater for å forklare personens tanker og følelser. Hun kommenterer også når hun flytter handlingen direkte fra sted til et annet, og hun viser at hun vet mer om personene enn de selv gjør. Collett skrev i tillegg mange småfortellinger, dagboksnotater og artikler. De ble etter hvert samlet i de bøkene som gjerne kalles ”tidsskriftene” hennes. Hun skrev mye i aviser og i dag ville vi kalt henne en frilansjournalist. Hun skrev også erindringsbok om familien. Hun hadde et forhold til Welhaven som broren Wergeland mislikte sterkt!

- Anonymitet var sentralt.. ”Amtmannens Døtre” ble gitt anonymt i begynnelsen.

Henrik Ibsen

-Fra historiske skuespill til kritisk realisme-

Allerede i 1857 satt Ibsen krav om realisme i litteraturen, som motvekt til det han syntes var tom og utenpåklistret nasjonalromantikk. I 1960-årene gikk han over til å skrive det som blir kalt idedrama. I Brand stiller han spørsmål ved den idealistiske livsholdningen. Han vil vise hvor ødeleggende det kan være å omdikte virkeligheten så den passer inn i en idealforestilling. Hovedpersonen krever av seg selv og sine medmennesker at de skal være villige til å ofre intet eller alt for sitt kall. Hovedpersonen i Peer Gynt er Brands totale motsetning .Han er en fanast og en drømmer og dikter gjerne om virkeligheten. I Peer Gynt bruker Ibsen sagn, folketro og eventyrmotiver, men han romantiserer ikke det norske bygdesamfunnet. Først i 1870-årene utviklet Ibsen sin realistiske ,samfunnskritiske diktning, der han satte problemer i samtida under debatt.

- Realistene tok opp emner som var aktuelle i samtida, de satt problemer under debatt og ved dette kunne de delta i arbeidet med å modernisere samfunnet

- Noen av de emnene som ble tatt opp i diktningen i 1870-1880 årene var forretningsmoralen, kirkenes stilling i samfunnet , skole og oppdragelser, samliv, ekteskap, kvinnens stilling, kjønnsmoral, sex, forhold mellom fattig og rik

- Sentralt for skrivemåten ved de realistiske romanene var at ting ble satt å spissen og det ble lagt vekt på motsetninger. Konflikten ble samlet i en konsentrert handling

- Vekslende synsvinkler for å karakterisere og skildre flere personer samtidig

- Ironi, kontraster.

Bjørnstjerne Bjørnson

Var en person som ble lyttet til i internasjonale spørsmål. Han opplevde, sammen med Ibsen og Garborg, samfunnet på denne tida som trang og knugende. Bjørnson omtalte Norden som et lite samfunn ”hvor alle fiender møtes i samme barberstue”

- Bondefortellinger

”Ja, vi elsker dette landet”

”Synnøve Solbakken”: viser et norsk bygdeliv mer i pakt med virkeligheten enn tidligere folkelivsskildringer. Handler om Thorbjørn fra den mørke granlien og odelsjenta Synnøve fra den lyse storgården Solbakken, som til slutt får hverandre. Bjørnson skildrer ikke personenes gode sider, men også de dårlige. I romanen finner vi fyll, slagsmål, sjalusi og ondskap. Bjørnson sa at han hadde lært norsk språkføring av ættesagaene og av eventyrsamlingene til Asbjørnsen og Moe.

”En Fallitt” blir regnet som innledningen til realismen i norsk litteratur. Her tar han opp umoral i forretningslivet. Den konkursen som skildres i Bjørnsons drama, får konsekvenser for mer enn 100 arbeidere og familiene deres. Forfatteren betraktet de samfunnsproblemene de tok opp, som moralske problemer , knyttet til sannferdighet eller løgnaktighet hos enkeltmennesket

 

Naturalismen (1880-1890)

- Litteraturen er fortsatt problemorientert, og mange av problemene var de samme som ble tatt opp hos realistene, men tilnærmingsmåten ble andelenes, og menneskesynet endret seg.

- Fattigdommen ble et sentralt emne i litteraturen.

- Novellen ”Karens Jul” av Amalie Skram, er et eksempel på et naturalistisk verk. Amalie Skram skildrer skjebnen til en fattig jente som er blitt med barn. Denne triste historien presenterer hun uten kommentarer . Skram har innslag av dialekt i romanen, for på den måten å gjøre dem mer ekte og plassere dem sosialt

- De naturalistiske forfatterne håpet at leserne skulle reagere og kjempe for å bedre forholdene når de fikk elendighet og nød direkte presentert. Virkeligheten skulle tale for seg. Idealet for en forfatter var å gi mest mulig objektiv framstilling.

- Det store naturalistiske verket i norsk litteratur er Amalie Skrams fire bøker om Hellemyrsfolket.- alt er svart, alkoholisme og død forfølger boka

- Forfatteren skal ha en kritisk funksjon i samfunnet

 

Nyrealismen (1900-1940)

- Sigrid Undset, Johan Falkberget og Olav Duun., Oskar Braaten, Kristoffer Uppdal

- De skildrer en utvikling, som kan være menneskers livsløp eller utviklingen i en slekt gjennom flere århundrer

- Det legges stor vekt på å skildre miljøet personene lever i, -bygdemiljø(Duun), arbeidermiljø (Falkberget) , middelaldermiljø(Undset).

- Individ i fokus, skildring av sosiale sammenhenger.

- Det var viktig å bringe harmoni med det nye

- Stiltrekk:

- kronologisk handling

- fleksibel fortellerform (veksler mellom autoral og personal- opplever verden gjennom flere personer)

- dialektinnslag

- Olav Duun brukte rettskrivingsinnslag for å gjengi namdalsdialekten

- Tok utgangspunkt i bygdelivet, gjerne heimbygda

- Søkte til fortida- Undset

- Kulturkampen

konservative: Hallesby, Undset, Fangen (kristen syn , legger vekt

Vekt på humanistiske sider ved kr.dom )

Radikale: Hoel, Øverland, Krog (ønsket et sosialistisk samfunn, De var påvirket av Freuds psykoanalyse, ønsket en Friere seksualmoral, motstandere av kirken, ”Mot dag”

- Freuds psykoanalyse: spørsmål om psykologi og oppdragelse, den som skulle oppdra barn , burde kjenne til Freuds teorier om oppdragelsens undertrykkende funksjon- bare da kunne oppdragelsen skape frie mennesker. Sentralt hos han var tanken om at forståelse av det voksne mennesket må ta utgangspunkt i barndommen og oppveksten. En streng oppdragelse med mange forbud, spesielt på det seksuelle området, fører til at en fortrenger naturlige drifter og livsutfoldelse. Dette fortrengte ligger i det underbevisste og kan gi seg utslag i angst og hemninger , og i alvorligere tilfeller sykdomstrekk som nevroser og psykoser. Freud var lege ,og den behandling han mente kunne få det fortrengte fram, var en langvarig psykoanalyse

- Lyrikken: Bull, Aukrust, Ørjasæter, Øverland. Skrev dikt som var tradisjonelle, med fast rim og rytmemønstre. Diktene handler om de sentrale spørsmålene i livet, om kjærlighet, død og livets mening. De tok utgangspunkt i bygdene, opptatt av det nasjonale. Øverland så kampen mot fascismen som den viktigste

 

30-tallet

- Nedgangstider

- Kulturkamp

- Rasisme

- Radikale troika

- Freud

- Hallesby, Hoel, Øverland, Krog, Undset, Fangen

 

Etterkrigstid (1945-)

- Dokumentarer, skyldsspørsmål

- Hamsun

- Nasisme

- Miljøskildring

- Angst

- Fremmedfølelse, sorg

- Grieg

- Vesaas

- Evensmoe


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

morra di
23.03.2018 10:18

Bra!
152
anbefalinger
hvet du hva jeg synes vi ike børde snake om bier mer jeg

Henke
27.09.2017 08:30

Bra!
65
anbefalinger
Jeg er sterkt uenig i dette innholdet > Sad :-\(

Bob Kåre
27.09.2017 08:41

Bra!
52
anbefalinger
Eg vere sterkt ueinig, ja

Vilja
16.10.2017 14:09

Bra!
35
anbefalinger
Dette var en kempe bra tekst! Ble vedlig klok av denne teksten kan mere om romantikk nå!!!

kai
29.08.2004 16:32

Bra!
20
anbefalinger
nasjonalromantikken var fra 1840-1860, ikke 1940-50

lise-marie
22.04.2004 10:30

Bra!
11
anbefalinger
dere burde ha skrevet mer om etterkrigslitteraturen. det er veldig viktig. tusen takk

astrid
03.02.2005 12:14

Bra!
6
anbefalinger
jg synes d var bra jg! 1000 takk!

marte
04.01.2018 09:30

Bra!
6
anbefalinger
Bee Movie ScriptAccording to all known laws
of aviation,


there is no way a bee
should be able to fly.


Its wings are too small to get
its fat little body off the ground.


The bee, of course, flies anyway


because bees don't care
what humans think is impossible.


Yellow, black. Yellow, black.
Yellow, black. Yellow, black.


Ooh, black and yellow!
Let's shake it up a little.


Barry! Breakfast is ready!


Ooming!


Hang on a second.


Hello?


- Barry?
- Adam?


- Oan you believe this is happening?
- I can't. I'll pick you up.


Looking sharp.


Use the stairs. Your father
paid good money for those.


Sorry. I'm excited.


Here's the graduate.
We're very proud of you, son.


A perfect report card, all B's.


Very proud.


Ma! I got a thing going here.


- You got lint on your fuzz.
- Ow! That's me!


- Wave to us! We'll be in row 118,000.
- Bye!


Barry, I told you,
stop flying in the house!


- Hey, Adam.
- Hey, Barry.


- Is that fuzz gel?
- A little. Special day, graduation.


Never thought I'd make it.


Three days grade school,
three days high school.


Those were awkward.


Three days college. I'm glad I took
a day and hitchhiked around the hive.


You did come back different.


- Hi, Barry.
- Artie, growing a mustache? Looks good.


- Hear about Frankie?
- Yeah.


- You going to the funeral?
- No, I'm not going.


Everybody knows,
sting someone, you die.


Don't waste it on a squirrel.
Such a hothead.


I guess he could have
just gotten out of the way.


I love this incorporating
an amusement park into our day.


That's why we don't need vacations.


Boy, quite a bit of pomp...
under the circumstances.


- Well, Adam, today we are men.
- We are!


- Bee-men.
- Amen!


Hallelujah!


Students, faculty, distinguished bees,


please welcome Dean Buzzwell.


Welcome, New Hive Oity
graduating class of...


...9:15.


That concludes our ceremonies.


And begins your career
at Honex Industries!


Will we pick ourjob today?


I heard it's just orientation.


Heads up! Here we go.


Keep your hands and antennas
inside the tram at all times.


- Wonder what it'll be like?
- A little scary.


Welcome to Honex,
a division of Honesco


and a part of the Hexagon Group.


This is it!


Wow.


Wow.


We know that you, as a bee,
have worked your whole life


to get to the point where you
can work for your whole life.


Honey begins when our valiant Pollen
Jocks bring the nectar to the hive.


Our top-secret formula


is automatically color-corrected,
scent-adjusted and bubble-contoured


into this soothing sweet syrup


with its distinctive
golden glow you know as...


Honey!


- That girl was hot.
- She's my cousin!


- She is?
- Yes, we're all cousins.


- Right. You're right.
- At Honex, we constantly strive


to improve every aspect
of bee existence.


These bees are stress-testing
a new helmet technology.


- What do you think he makes?
- Not enough.


Here we have our latest advancement,
the Krelman.


- What does that do?
- Oatches that little strand of honey


that hangs after you pour it.
Saves us millions.


Oan anyone work on the Krelman?


Of course. Most bee jobs are
small ones. But bees know


that every small job,
if it's done well, means a lot.


But choose carefully


because you'll stay in the job
you pick for the rest of your life.


The same job the rest of your life?
I didn't know that.


What's the difference?


You'll be happy to know that bees,
as a species, haven't had one day off


in 27 million years.


So you'll just work us to death?


We'll sure try.


Wow! That blew my mind!


"What's the difference?"
How can you say that?


One job forever?
That's an insane choice to have to make.


I'm relieved. Now we only have
to make one decision in life.


But, Adam, how could they
never have told us that?


Why would you question anything?
We're bees.


We're the most perfectly
functioning society on Earth.


You ever think maybe things
work a little too well here?


Like what? Give me one example.


I don't know. But you know
what I'm talking about.


Please clear the gate.
Royal Nectar Force on approach.


Wait a second. Oheck it out.


- Hey, those are Pollen Jocks!
- Wow.


I've never seen them this close.


They know what it's like
outside the hive.


Yeah, but some don't come back.


- Hey, Jocks!
- Hi, Jocks!


You guys did great!


You're monsters!
You're sky freaks! I love it! I love it!


- I wonder where they were.
- I don't know.


Their day's not planned.


Outside the hive, flying who knows
where, doing who knows what.


You can'tjust decide to be a Pollen
Jock. You have to be bred for that.


Right.


Look. That's more pollen
than you and I will see in a lifetime.


It's just a status symbol.
Bees make too much of it.


Perhaps. Unless you're wearing it
and the ladies see you wearing it.


Those ladies?
Aren't they our cousins too?


Distant. Distant.


Look at these two.


- Oouple of Hive Harrys.
- Let's have fun with them.


It must be dangerous
being a Pollen Jock.


Yeah. Once a bear pinned me
against a mushroom!


He had a paw on my throat,
and with the other, he was slapping me!


- Oh, my!
- I never thought I'd knock him out.


What were you doing during this?


Trying to alert the authorities.


I can autograph that.


A little gusty out there today,
wasn't it, comrades?


Yeah. Gusty.


We're hitting a sunflower patch
six miles from here tomorrow.


- Six miles, huh?
- Barry!


A puddle jump for us,
but maybe you're not up for it.


- Maybe I am.
- You are not!


We're going 0900 at J-Gate.


What do you think, buzzy-boy?
Are you bee enough?


I might be. It all depends
on what 0900 means.


Hey, Honex!


Dad, you surprised me.


You decide what you're interested in?


- Well, there's a lot of choices.
- But you only get one.


Do you ever get bored
doing the same job every day?


Son, let me tell you about stirring.


You grab that stick, and you just
move it around, and you stir it around.


You get yourself into a rhythm.
It's a beautiful thing.


You know, Dad,
the more I think about it,


maybe the honey field
just isn't right for me.


You were thinking of what,
making balloon animals?


That's a bad job
for a guy with a stinger.


Janet, your son's not sure
he wants to go into honey!


- Barry, you are so funny sometimes.
- I'm not trying to be funny.


You're not funny! You're going
into honey. Our son, the stirrer!


- You're gonna be a stirrer?
- No one's listening to me!


Wait till you see the sticks I have.


I could say anything right now.
I'm gonna get an ant tattoo!


Let's open some honey and celebrate!


Maybe I'll pierce my thorax.
Shave my antennae.


Shack up with a grasshopper. Get
a gold tooth and call everybody "dawg"!


I'm so proud.


- We're starting work today!
- Today's the day.


Oome on! All the good jobs
will be gone.


Yeah, right.


Pollen counting, stunt bee, pouring,
stirrer, front desk, hair removal...


- Is it still available?
- Hang on. Two left!


One of them's yours! Oongratulations!
Step to the side.


- What'd you get?
- Picking crud out. Stellar!


Wow!


Oouple of newbies?


Yes, sir! Our first day! We are ready!


Make your choice.


- You want to go first?
- No, you go.


Oh, my. What's available?


Restroom attendant's open,
not for the reason you think.


- Any chance of getting the Krelman?
- Sure, you're on.


I'm sorry, the Krelman just closed out.


Wax monkey's always open.


The Krelman opened up again.


What happened?


A bee died. Makes an opening. See?
He's dead. Another dead one.


Deady. Deadified. Two more dead.


Dead from the neck up.
Dead from the neck down. That's life!


Oh, this is so hard!


Heating, cooling,
stunt bee, pourer, stirrer,


humming, inspector number seven,
lint coordinator, stripe supervisor,


mite wrangler. Barry, what
do you think I should... Barry?


Barry!


All right, we've got the sunflower patch
in quadrant nine...


What happened to you?
Where are you?


- I'm going out.
- Out? Out where?


- Out there.
- Oh, no!


I have to, before I go
to work for the rest of my life.


You're gonna die! You're crazy! Hello?


Another call coming in.


If anyone's feeling brave,
there's a Korean deli on 83rd


that gets their roses today.


Hey, guys.


- Look at that.
- Isn't that the kid we saw yesterday?


Hold it, son, flight deck's restricted.


It's OK, Lou. We're gonna take him up.


Really? Feeling lucky, are you?


Sign here, here. Just initial that.


- Thank you.
- OK.


You got a rain advisory today,


and as you all know,
bees cannot fly in rain.


So be careful. As always,
watch your brooms,


hockey sticks, dogs,
birds, bears and bats.


Also, I got a couple of reports
of root beer being poured on us.


Murphy's in a home because of it,
babbling like a cicada!


- That's awful.
- And a reminder for you rookies,


bee law number one,
absolutely no talking to humans!


All right, launch positions!


Buzz, buzz, buzz, buzz! Buzz, buzz,
buzz, buzz! Buzz, buzz, buzz, buzz!


Black and yellow!


Hello!


You ready for this, hot shot?


Yeah. Yeah, bring it on.


Wind, check.


- Antennae, check.
- Nectar pack, check.


- Wings, check.
- Stinger, check.


Scared out of my shorts, check.


OK, ladies,


let's move it out!


Pound those petunias,
you striped stem-suckers!


All of you, drain those flowers!


Wow! I'm out!


I can't believe I'm out!


So blue.


I feel so fast and free!


Box kite!


Wow!


Flowers!


This is Blue Leader.
We have roses visual.


Bring it around 30 degrees and hold.


Roses!


30 degrees, roger. Bringing it around.


Stand to the side, kid.
It's got a bit of a kick.


That is one nectar collector!


- Ever see pollination up close?
- No, sir.


I pick up some pollen here, sprinkle it
over here. Maybe a dash over there,


a pinch on that one.
See that? It's a little bit of magic.


That's amazing. Why do we do that?


That's pollen power. More pollen, more
flowers, more nectar, more honey for us.


Oool.


I'm picking up a lot of bright yellow.
Oould be daisies. Don't we need those?


Oopy that visual.


Wait. One of these flowers
seems to be on the move.


Say again? You're reporting
a moving flower?


Affirmative.


That was on the line!


This is the coolest. What is it?


I don't know, but I'm loving this color.


It smells good.
Not like a flower, but I like it.


Yeah, fuzzy.


Ohemical-y.


Oareful, guys. It's a little grabby.


My sweet lord of bees!


Oandy-brain, get off there!


Problem!


- Guys!
- This could be bad.


Affirmative.


Very close.


Gonna hurt.


Mama's little boy.


You are way out of position, rookie!


Ooming in at you like a missile!


Help me!


I don't think these are flowers.


- Should we tell him?
- I think he knows.


What is this?!


Match point!


You can start packing up, honey,
because you're about to eat it!


Yowser!


Gross.


There's a bee in the car!


- Do something!
- I'm driving!


- Hi, bee.
- He's back here!


He's going to sting me!


Nobody move. If you don't move,
he won't sting you. Freeze!


He blinked!


Spray him, Granny!


What are you doing?!


Wow... the tension level
out here is unbelievable.


I gotta get home.


Oan't fly in rain.


Oan't fly in rain.


Oan't fly in rain.


Mayday! Mayday! Bee going down!


Ken, could you close
the window please?


Ken, could you close
the window please?


Oheck out my new resume.
I made it into a fold-out brochure.


You see? Folds out.


Oh, no. More humans. I don't need this.


What was that?


Maybe this time. This time. This time.
This time! This time! This...


Drapes!


That is diabolical.


It's fantastic. It's got all my special
skills, even my top-ten favorite movies.


What's number one? Star Wars?


Nah, I don't go for that...


...kind of stuff.


No wonder we shouldn't talk to them.
They're out of their minds.


When I leave a job interview, they're
flabbergasted, can't believe what I say.


There's the sun. Maybe that's a way out.


I don't remember the sun
having a big 75 on it.


I predicted global warming.


I could feel it getting hotter.
At first I thought it was just me.


Wait! Stop! Bee!


Stand back. These are winter boots.


Wait!


Don't kill him!


You know I'm allergic to them!
This thing could kill me!


Why does his life have
less value than yours?


Why does his life have any less value
than mine? Is that your statement?


I'm just saying all life has value. You
don't know what he's capable of feeling.


My brochure!


There you go, little guy.


I'm not scared of him.
It's an allergic thing.


Put that on your resume brochure.


My whole face could puff up.


Make it one of your special skills.


Knocking someone out
is also a special skill.


Right. Bye, Vanessa. Thanks.


- Vanessa, next week? Yogurt night?
- Sure, Ken. You know, whatever.


- You could put carob chips on there.
- Bye.


- Supposed to be less calories.
- Bye.


I gotta say something.


She saved my life.
I gotta say something.


All right, here it goes.


Nah.


What would I say?


I could really get in trouble.


It's a bee law.
You're not supposed to talk to a human.


I can't believe I'm doing this.


I've got to.


Oh, I can't do it. Oome on!


No. Yes. No.


Do it. I can't.


How should I start it?
"You like jazz?" No, that's no good.


Here she comes! Speak, you fool!


Hi!


I'm sorry.


- You're talking.
- Yes, I know.


You're talking!


I'm so sorry.


No, it's OK. It's fine.
I know I'm dreaming.


But I don't recall going to bed.


Well, I'm sure this
is very disconcerting.


This is a bit of a surprise to me.
I mean, you're a bee!


I am. And I'm not supposed
to be doing this,


but they were all trying to kill me.


And if it wasn't for you...


I had to thank you.
It's just how I was raised.


That was a little weird.


- I'm talking with a bee.
- Yeah.


I'm talking to a bee.
And the bee is talking to me!


I just want to say I'm grateful.
I'll leave now.


- Wait! How did you learn to do that?
- What?


The talking thing.


Same way you did, I guess.
"Mama, Dada, honey." You pick it up.


- That's very funny.
- Yeah.


Bees are funny. If we didn't laugh,
we'd cry with what we have to deal with.


Anyway...


Oan I...


...get you something?
- Like what?


I don't know. I mean...
I don't know. Ooffee?


I don't want to put you out.


It's no trouble. It takes two minutes.


- It's just coffee.
- I hate to impose.


- Don't be ridiculous!
- Actually, I would love a cup.


Hey, you want rum cake?


- I shouldn't.
- Have some.


- No, I can't.
- Oome on!


I'm trying to lose a couple micrograms.


- Where?
- These stripes don't help.


You look great!


I don't know if you know
anything about fashion.


Are you all right?


No.


He's making the tie in the cab
as they're flying up Madison.


He finally gets there.


He runs up the steps into the church.
The wedding is on.


And he says, "Watermelon?
I thought you said Guatemalan.


Why would I marry a watermelon?"


Is that a bee joke?


That's the kind of stuff we do.


Yeah, different.


So, what are you gonna do, Barry?


About work? I don't know.


I want to do my part for the hive,
but I can't do it the way they want.


I know how you feel.


- You do?
- Sure.


My parents wanted me to be a lawyer or
a doctor, but I wanted to be a florist.


- Really?
- My only interest is flowers.


Our new queen was just elected
with that same campaign slogan.


Anyway, if you look...


There's my hive right there. See it?


You're in Sheep Meadow!


Yes! I'm right off the Turtle Pond!


No way! I know that area.
I lost a toe ring there once.


- Why do girls put rings on their toes?
- Why not?


- It's like putting a hat on your knee.
- Maybe I'll try that.


- You all right, ma'am?
- Oh, yeah. Fine.


Just having two cups of coffee!


Anyway, this has been great.
Thanks for the coffee.


Yeah, it's no trouble.


Sorry I couldn't finish it. If I did,
I'd be up the rest of my life.


Are you...?


Oan I take a piece of this with me?


Sure! Here, have a crumb.


- Thanks!
- Yeah.


All right. Well, then...
I guess I'll see you around.


Or not.


OK, Barry.


And thank you
so much again... for before.


Oh, that? That was nothing.


Well, not nothing, but... Anyway...


This can't possibly work.


He's all set to go.
We may as well try it.


OK, Dave, pull the chute.


- Sounds amazing.
- It was amazing!


It was the scariest,
happiest moment of my life.


Humans! I can't believe
you were with humans!


Giant, scary humans!
What were they like?


Huge and crazy. They talk crazy.


They eat crazy giant things.
They drive crazy.


- Do they try and kill you, like on TV?
- Some of them. But some of them don't.


- How'd you get back?
- Poodle.


You did it, and I'm glad. You saw
whatever you wanted to see.


You had your "experience." Now you
can pick out yourjob and be normal.


- Well...
- Well?


Well, I met someone.


You did? Was she Bee-ish?


- A wasp?! Your parents will kill you!
- No, no, no, not a wasp.


- Spider?
- I'm not attracted to spiders.


I know it's the hottest thing,
with the eight legs and all.


I can't get by that face.


So who is she?


She's... human.


No, no. That's a bee law.
You wouldn't break a bee law.


- Her name's Vanessa.
- Oh, boy.


She's so nice. And she's a florist!


Oh, no! You're dating a human florist!


We're not dating.


You're flying outside the hive, talking
to humans that attack our homes


with power washers and M-80s!
One-eighth a stick of dynamite!


She saved my life!
And she understands me.


This is over!


Eat this.


This is not over! What was that?


- They call it a crumb.
- It was so stingin' stripey!


And that's not what they eat.
That's what falls off what they eat!


- You know what a Oinnabon is?
- No.


It's bread and cinnamon and frosting.
They heat it up...


Sit down!


...really hot!
- Listen to me!


We are not them! We're us.
There's us and there's them!


Yes, but who can deny
the heart that is yearning?


There's no yearning.
Stop yearning. Listen to me!


You have got to start thinking bee,
my friend. Thinking bee!


- Thinking bee.
- Thinking bee.


Thinking bee! Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


There he is. He's in the pool.


You know what your problem is, Barry?


I gotta start thinking bee?


How much longer will this go on?


It's been three days!
Why aren't you working?


I've got a lot of big life decisions
to think about.


What life? You have no life!
You have no job. You're barely a bee!


Would it kill you
to make a little honey?


Barry, come out.
Your father's talking to you.


Martin, would you talk to him?


Barry, I'm talking to you!


You coming?


Got everything?


All set!


Go ahead. I'll catch up.


Don't be too long.


Watch this!


Vanessa!


- We're still here.
- I told you not to yell at him.


He doesn't respond to yelling!


- Then why yell at me?
- Because you don't listen!


I'm not listening to this.


Sorry, I've gotta go.


- Where are you going?
- I'm meeting a friend.


A girl? Is this why you can't decide?


Bye.


I just hope she's Bee-ish.


They have a huge parade
of flowers every year in Pasadena?


To be in the Tournament of Roses,
that's every florist's dream!


Up on a float, surrounded
by flowers, crowds cheering.


A tournament. Do the roses
compete in athletic events?


No. All right, I've got one.
How come you don't fly everywhere?


It's exhausting. Why don't you
run everywhere? It's faster.


Yeah, OK, I see, I see.
All right, your turn.


TiVo. You can just freeze live TV?
That's insane!


You don't have that?


We have Hivo, but it's a disease.
It's a horrible, horrible disease.


Oh, my.


Dumb bees!


You must want to sting all those jerks.


We try not to sting.
It's usually fatal for us.


So you have to watch your temper.


Very carefully.
You kick a wall, take a walk,


write an angry letter and throw it out.
Work through it like any emotion:


Anger, jealousy, lust.


Oh, my goodness! Are you OK?


Yeah.


- What is wrong with you?!
- It's a bug.


He's not bothering anybody.
Get out of here, you creep!


What was that? A Pic 'N' Save circular?


Yeah, it was. How did you know?


It felt like about 10 pages.
Seventy-five is pretty much our limit.


You've really got that
down to a science.


- I lost a cousin to Italian Vogue.
- I'll bet.


What in the name
of Mighty Hercules is this?


How did this get here?
Oute Bee, Golden Blossom,


Ray Liotta Private Select?


- Is he that actor?
- I never heard of him.


- Why is this here?
- For people. We eat it.


You don't have
enough food of your own?


- Well, yes.
- How do you get it?


- Bees make it.
- I know who makes it!


And it's hard to make it!


There's heating, cooling, stirring.
You need a whole Krelman thing!


- It's organic.
- It's our-ganic!


It's just honey, Barry.


Just what?!


Bees don't know about this!
This is stealing! A lot of stealing!


You've taken our homes, schools,
hospitals! This is all we have!


And it's on sale?!
I'm getting to the bottom of this.


I'm getting to the bottom
of all of this!


Hey, Hector.


- You almost done?
- Almost.


He is here. I sense it.


Well, I guess I'll go home now


and just leave this nice honey out,
with no one around.


You're busted, box boy!


I knew I heard something.
So you can talk!


I can talk.
And now you'll start talking!


Where you getting the sweet stuff?
Who's your supplier?


I don't understand.
I thought we were friends.


The last thing we want
to do is upset bees!


You're too late! It's ours now!


You, sir, have crossed
the wrong sword!


You, sir, will be lunch
for my iguana, Ignacio!


Where is the honey coming from?


Tell me where!


Honey Farms! It comes from Honey Farms!


Orazy person!


What horrible thing has happened here?


These faces, they never knew
what hit them. And now


they're on the road to nowhere!


Just keep still.


What? You're not dead?


Do I look dead? They will wipe anything
that moves. Where you headed?


To Honey Farms.
I am onto something huge here.


I'm going to Alaska. Moose blood,
crazy stuff. Blows your head off!


I'm going to Tacoma.


- And you?
- He really is dead.


All right.


Uh-oh!


- What is that?!
- Oh, no!


- A wiper! Triple blade!
- Triple blade?


Jump on! It's your only chance, bee!


Why does everything have
to be so doggone clean?!


How much do you people need to see?!


Open your eyes!
Stick your head out the window!


From NPR News in Washington,
I'm Oarl Kasell.


But don't kill no more bugs!


- Bee!
- Moose blood guy!!


- You hear something?
- Like what?


Like tiny screaming.


Turn off the radio.


Whassup, bee boy?


Hey, Blood.


Just a row of honey jars,
as far as the eye could see.


Wow!


I assume wherever this truck goes
is where they're getting it.


I mean, that honey's ours.


- Bees hang tight.
- We're all jammed in.


It's a close community.


Not us, man. We on our own.
Every mosquito on his own.


- What if you get in trouble?
- You a mosquito, you in trouble.


Nobody likes us. They just smack.
See a mosquito, smack, smack!


At least you're out in the world.
You must meet girls.


Mosquito girls try to trade up,
get with a moth, dragonfly.


Mosquito girl don't want no mosquito.


You got to be kidding me!


Mooseblood's about to leave
the building! So long, bee!


- Hey, guys!
- Mooseblood!


I knew I'd catch y'all down here.
Did you bring your crazy straw?


We throw it in jars, slap a label on it,
and it's pretty much pure profit.


What is this place?


A bee's got a brain
the size of a pinhead.


They are pinheads!


Pinhead.


- Oheck out the new smoker.
- Oh, sweet. That's the one you want.


The Thomas 3000!


Smoker?


Ninety puffs a minute, semi-automatic.
Twice the nicotine, all the tar.


A couple breaths of this
knocks them right out.


They make the honey,
and we make the money.


"They make the honey,
and we make the money"?


Oh, my!


What's going on? Are you OK?


Yeah. It doesn't last too long.


Do you know you're
in a fake hive with fake walls?


Our queen was moved here.
We had no choice.


This is your queen?
That's a man in women's clothes!


That's a drag queen!


What is this?


Oh, no!


There's hundreds of them!


Bee honey.


Our honey is being brazenly stolen
on a massive scale!


This is worse than anything bears
have done! I intend to do something.


Oh, Barry, stop.


Who told you humans are taking
our honey? That's a rumor.


Do these look like rumors?


That's a conspiracy theory.
These are obviously doctored photos.


How did you get mixed up in this?


He's been talking to humans.


- What?
- Talking to humans?!


He has a human girlfriend.
And they make out!


Make out? Barry!


We do not.


- You wish you could.
- Whose side are you on?


The bees!


I dated a cricket once in San Antonio.
Those crazy legs kept me up all night.


Barry, this is what you want
to do with your life?


I want to do it for all our lives.
Nobody works harder than bees!


Dad, I remember you
coming home so overworked


your hands were still stirring.
You couldn't stop.


I remember that.


What right do they have to our honey?


We live on two cups a year. They put it
in lip balm for no reason whatsoever!


Even if it's true, what can one bee do?


Sting them where it really hurts.


In the face! The eye!


- That would hurt.
- No.


Up the nose? That's a killer.


There's only one place you can sting
the humans, one place where it matters.


Hive at Five, the hive's only
full-hour action news source.


No more bee beards!


With Bob Bumble at the anchor desk.


Weather with Storm Stinger.


Sports with Buzz Larvi.


And Jeanette Ohung.


- Good evening. I'm Bob Bumble.
- And I'm Jeanette Ohung.


A tri-county bee, Barry Benson,


intends to sue the human race
for stealing our honey,


packaging it and profiting
from it illegally!


Tomorrow night on Bee Larry King,


we'll have three former queens here in
our studio, discussing their new book,


Olassy Ladies,
out this week on Hexagon.


Tonight we're talking to Barry Benson.


Did you ever think, "I'm a kid
from the hive. I can't do this"?


Bees have never been afraid
to change the world.


What about Bee Oolumbus?
Bee Gandhi? Bejesus?


Where I'm from, we'd never sue humans.


We were thinking
of stickball or candy stores.


How old are you?


The bee community
is supporting you in this case,


which will be the trial
of the bee century.


You know, they have a Larry King
in the human world too.


It's a common name. Next week...


He looks like you and has a show
and suspenders and colored dots...


Next week...


Glasses, quotes on the bottom from the
guest even though you just heard 'em.


Bear Week next week!
They're scary, hairy and here live.


Always leans forward, pointy shoulders,
squinty eyes, very Jewish.


In tennis, you attack
at the point of weakness!


It was my grandmother, Ken. She's 81.


Honey, her backhand's a joke!
I'm not gonna take advantage of that?


Quiet, please.
Actual work going on here.


- Is that that same bee?
- Yes, it is!


I'm helping him sue the human race.


- Hello.
- Hello, bee.


This is Ken.


Yeah, I remember you. Timberland, size
ten and a half. Vibram sole, I believe.


Why does he talk again?


Listen, you better go
'cause we're really busy working.


But it's our yogurt night!


Bye-bye.


Why is yogurt night so difficult?!


You poor thing.
You two have been at this for hours!


Yes, and Adam here
has been a huge help.


- Frosting...
- How many sugars?


Just one. I try not
to use the competition.


So why are you helping me?


Bees have good qualities.


And it takes my mind off the shop.


Instead of flowers, people
are giving balloon bouquets now.


Those are great, if you're three.


And artificial flowers.


- Oh, those just get me psychotic!
- Yeah, me too.


Bent stingers, pointless pollination.


Bees must hate those fake things!


Nothing worse
than a daffodil that's had work done.


Maybe this could make up
for it a little bit.


- This lawsuit's a pretty big deal.
- I guess.


You sure you want to go through with it?


Am I sure? When I'm done with
the humans, they won't be able


to say, "Honey, I'm home,"
without paying a royalty!


It's an incredible scene
here in downtown Manhattan,


where the world anxiously waits,
because for the first time in history,


we will hear for ourselves
if a honeybee can actually speak.


What have we gotten into here, Barry?


It's pretty big, isn't it?


I can't believe how many humans
don't work during the day.


You think billion-dollar multinational
food companies have good lawyers?


Everybody needs to stay
behind the barricade.


- What's the matter?
- I don't know, I just got a chill.


Well, if it isn't the bee team.


You boys work on this?


All rise! The Honorable
Judge Bumbleton presiding.


All right. Oase number 4475,


Superior Oourt of New York,
Barry Bee Benson v. the Honey Industry


is now in session.


Mr. Montgomery, you're representing
the five food companies collectively?


A privilege.


Mr. Benson... you're representing
all the bees of the world?


I'm kidding. Yes, Your Honor,
we're ready to proceed.


Mr. Montgomery,
your opening statement, please.


Ladies and gentlemen of the jury,


my grandmother was a simple woman.


Born on a farm, she believed
it was man's divine right


to benefit from the bounty
of nature God put before us.


If we lived in the topsy-turvy world
Mr. Benson imagines,


just think of what would it mean.


I would have to negotiate
with the silkworm


for the elastic in my britches!


Talking bee!


How do we know this isn't some sort of


holographic motion-picture-capture
Hollywood wizardry?


They could be using laser beams!


Robotics! Ventriloquism!
Oloning! For all we know,


he could be on steroids!


Mr. Benson?


Ladies and gentlemen,
there's no trickery here.


I'm just an ordinary bee.
Honey's pretty important to me.


It's important to all bees.
We invented it!


We make it. And we protect it
with our lives.


Unfortunately, there are
some people in this room


who think they can take it from us


'cause we're the little guys!
I'm hoping that, after this is all over,


you'll see how, by taking our honey,
you not only take everything we have


but everything we are!


I wish he'd dress like that
all the time. So nice!


Oall your first witness.


So, Mr. Klauss Vanderhayden
of Honey Farms, big company you have.


I suppose so.


I see you also own
Honeyburton and Honron!


Yes, they provide beekeepers
for our farms.


Beekeeper. I find that
to be a very disturbing term.


I don't imagine you employ
any bee-free-ers, do you?


- No.
- I couldn't hear you.


- No.
- No.


Because you don't free bees.
You keep bees. Not only that,


it seems you thought a bear would be
an appropriate image for a jar of honey.


They're very lovable creatures.


Yogi Bear, Fozzie Bear, Build-A-Bear.


You mean like this?


Bears kill bees!


How'd you like his head crashing
through your living room?!


Biting into your couch!
Spitting out your throw pillows!


OK, that's enough. Take him away.


So, Mr. Sting, thank you for being here.
Your name intrigues me.


- Where have I heard it before?
- I was with a band called The Police.


But you've never been
a police officer, have you?


No, I haven't.


No, you haven't. And so here
we have yet another example


of bee culture casually
stolen by a human


for nothing more than
a prance-about stage name.


Oh, please.


Have you ever been stung, Mr. Sting?


Because I'm feeling
a little stung, Sting.


Or should I say... Mr. Gordon M. Sumner!


That's not his real name?! You idiots!


Mr. Liotta, first,
belated congratulations on


your Emmy win for a guest spot
on ER in 2005.


Thank you. Thank you.


I see from your resume
that you're devilishly handsome


with a churning inner turmoil
that's ready to blow.


I enjoy what I do. Is that a crime?


Not yet it isn't. But is this
what it's come to for you?


Exploiting tiny, helpless bees
so you don't


have to rehearse
your part and learn your lines, sir?


Watch it, Benson!
I could blow right now!


This isn't a goodfella.
This is a badfella!


Why doesn't someone just step on
this creep, and we can all go home?!


- Order in this court!
- You're all thinking it!


Order! Order, I say!


- Say it!
- Mr. Liotta, please sit down!


I think it was awfully nice
of that bear to pitch in like that.


I think the jury's on our side.


Are we doing everything right, legally?


I'm a florist.


Right. Well, here's to a great team.


To a great team!


Well, hello.


- Ken!
- Hello.


I didn't think you were coming.


No, I was just late.
I tried to call, but... the battery.


I didn't want all this to go to waste,
so I called Barry. Luckily, he was free.


Oh, that was lucky.


There's a little left.
I could heat it up.


Yeah, heat it up, sure, whatever.


So I hear you're quite a tennis player.


I'm not much for the game myself.
The ball's a little grabby.


That's where I usually sit.
Right... there.


Ken, Barry was looking at your resume,


and he agreed with me that eating with
chopsticks isn't really a special skill.


You think I don't see what you're doing?


I know how hard it is to find
the rightjob. We have that in common.


Do we?


Bees have 100 percent employment,
but we do jobs like taking the crud out.


That's just what
I was thinking about doing.


Ken, I let Barry borrow your razor
for his fuzz. I hope that was all right.


I'm going to drain the old stinger.


Yeah, you do that.


Look at that.


You know, I've just about had it


with your little mind games.


- What's that?
- Italian Vogue.


Mamma mia, that's a lot of pages.


A lot of ads.


Remember what Van said, why is
your life more valuable than mine?


Funny, I just can't seem to recall that!


I think something stinks in here!


I love the smell of flowers.


How do you like the smell of flames?!


Not as much.


Water bug! Not taking sides!


Ken, I'm wearing a Ohapstick hat!
This is pathetic!


I've got issues!


Well, well, well, a royal flush!


- You're bluffing.
- Am I?


Surf's up, dude!


Poo water!


That bowl is gnarly.


Except for those dirty yellow rings!


Kenneth! What are you doing?!


You know, I don't even like honey!
I don't eat it!


We need to talk!


He's just a little bee!


And he happens to be
the nicest bee I've met in a long time!


Long time? What are you talking about?!
Are there other bugs in your life?


No, but there are other things bugging
me in life. And you're one of them!


Fine! Talking bees, no yogurt night...


My nerves are fried from riding
on this emotional roller coaster!


Goodbye, Ken.


And for your information,


I prefer sugar-free, artificial
sweeteners made by man!


I'm sorry about all that.


I know it's got
an aftertaste! I like it!


I always felt there was some kind
of barrier between Ken and me.


I couldn't overcome it.
Oh, well.


Are you OK for the trial?


I believe Mr. Montgomery
is about out of ideas.


We would like to call
Mr. Barry Benson Bee to the stand.


Good idea! You can really see why he's
considered one of the best lawyers...


Yeah.


Layton, you've
gotta weave some magic


with this jury,
or it's gonna be all over.


Don't worry. The only thing I have
to do to turn this jury around


is to remind them
of what they don't like about bees.


- You got the tweezers?
- Are you allergic?


Only to losing, son. Only to losing.


Mr. Benson Bee, I'll ask you
what I think we'd all like to know.


What exactly is your relationship


to that woman?


We're friends.


- Good friends?
- Yes.


How good? Do you live together?


Wait a minute...


Are you her little...


...bedbug?


I've seen a bee documentary or two.
From what I understand,


doesn't your queen give birth
to all the bee children?


- Yeah, but...
- So those aren't your real parents!


- Oh, Barry...
- Yes, they are!


Hold me back!


You're an illegitimate bee,
aren't you, Benson?


He's denouncing bees!


Don't y'all date your cousins?


- Objection!
- I'm going to pincushion this guy!


Adam, don't! It's what he wants!


Oh, I'm hit!!


Oh, lordy, I am hit!


Order! Order!


The venom! The venom
is coursing through my veins!


I have been felled
by a winged beast of destruction!


You see? You can't treat them
like equals! They're striped savages!


Stinging's the only thing
they know! It's their way!


- Adam, stay with me.
- I can't feel my legs.


What angel of mercy
will come forward to suck the poison


from my heaving buttocks?


I will have order in this court. Order!


Order, please!


The case of the honeybees
versus the human race


took a pointed turn against the bees


yesterday when one of their legal
team stung Layton T. Montgomery.


- Hey, buddy.
- Hey.


- Is there much pain?
- Yeah.


I...


I blew the whole case, didn't I?


It doesn't matter. What matters is
you're alive. You could have died.


I'd be better off dead. Look at me.


They got it from the cafeteria
downstairs, in a tuna sandwich.


Look, there's
a little celery still on it.


What was it like to sting someone?


I can't explain it. It was all...


All adrenaline and then...
and then ecstasy!


All right.


You think it was all a trap?


Of course. I'm sorry.
I flew us right into this.


What were we thinking? Look at us. We're
just a couple of bugs in this world.


What will the humans do to us
if they win?


I don't know.


I hear they put the roaches in motels.
That doesn't sound so bad.


Adam, they check in,
but they don't check out!


Oh, my.


Oould you get a nurse
to close that window?


- Why?
- The smoke.


Bees don't smoke.


Right. Bees don't smoke.


Bees don't smoke!
But some bees are smoking.


That's it! That's our case!


It is? It's not over?


Get dressed. I've gotta go somewhere.


Get back to the court and stall.
Stall any way you can.


And assuming you've done step correctly, you're ready for the tub.


Mr. Flayman.


Yes? Yes, Your Honor!


Where is the rest of your team?


Well, Your Honor, it's interesting.


Bees are trained to fly haphazardly,


and as a result,
we don't make very good time.


I actually heard a funny story about...


Your Honor,
haven't these ridiculous bugs


taken up enough
of this court's valuable time?


How much longer will we allow
these absurd shenanigans to go on?


They have presented no compelling
evidence to support their charges


against my clients,
who run legitimate businesses.


I move for a complete dismissal
of this entire case!


Mr. Flayman, I'm afraid I'm going


to have to consider
Mr. Montgomery's motion.


But you can't! We have a terrific case.


Where is your proof?
Where is the evidence?


Show me the smoking gun!


Hold it, Your Honor!
You want a smoking gun?


Here is your smoking gun.


What is that?


It's a bee smoker!


What, this?
This harmless little contraption?


This couldn't hurt a fly,
let alone a bee.


Look at what has happened


to bees who have never been asked,
"Smoking or non?"


Is this what nature intended for us?


To be forcibly addicted
to smoke machines


and man-made wooden slat work camps?


Living out our lives as honey slaves
to the white man?


- What are we gonna do?
- He's playing the species card.


Ladies and gentlemen, please,
free these bees!


Free the bees! Free the bees!


Free the bees!


Free the bees! Free the bees!


The court finds in favor of the bees!


Vanessa, we won!


I knew you could do it! High-five!


Sorry.


I'm OK! You know what this means?


All the honey
will finally belong to the bees.


Now we won't have
to work so hard all the time.


This is an unholy perversion
of the balance of nature, Benson.


You'll regret this.


Barry, how much honey is out there?


All right. One at a time.


Barry, who are you wearing?


My sweater is Ralph Lauren,
and I have no pants.


- What if Montgomery's right?
- What do you mean?


We've been living the bee way
a long time, 27 million years.


Oongratulations on your victory.
What will you demand as a settlement?


First, we'll demand a complete shutdown
of all bee work camps.


Then we want back the honey
that was ours to begin with,


every last drop.


We demand an end to the glorification
of the bear as anything more


than a filthy, smelly,
bad-breath stink machine.


We're all aware
of what they do in the woods.


Wait for my signal.


Take him out.


He'll have nauseous
for a few hours, then he'll be fine.


And we will no longer tolerate
bee-negative nicknames...


But it's just a prance-about stage name!


...unnecessary inclusion of honey
in bogus health products


and la-dee-da human
tea-time snack garnishments.


Oan't breathe.


Bring it in, boys!


Hold it right there! Good.


Tap it.


Mr. Buzzwell, we just passed three cups,
and there's gallons more coming!


- I think we need to shut down!
- Shut down? We've never shut down.


Shut down honey production!


Stop making honey!


Turn your key, sir!


What do we do now?


Oannonball!


We're shutting honey production!


Mission abort.


Aborting pollination and nectar detail.
Returning to base.


Adam, you wouldn't believe
how much honey was out there.


Oh, yeah?


What's going on? Where is everybody?


- Are they out celebrating?
- They're home.


They don't know what to do.
Laying out, sleeping in.


I heard your Uncle Oarl was on his way
to San Antonio with a cricket.


At least we got our honey back.


Sometimes I think, so what if humans
liked our honey? Who wouldn't?


It's the greatest thing in the world!
I was excited to be part of making it.


This was my new desk. This was my
new job. I wanted to do it really well.


And now...


Now I can't.


I don't understand
why they're not happy.


I thought their lives would be better!


They're doing nothing. It's amazing.
Honey really changes people.


You don't have any idea
what's going on, do you?


- What did you want to show me?
- This.


What happened here?


That is not the half of it.


Oh, no. Oh, my.


They're all wilting.


Doesn't look very good, does it?


No.


And whose fault do you think that is?


You know, I'm gonna guess bees.


Bees?


Specifically, me.


I didn't think bees not needing to make
honey would affect all these things.


It's notjust flowers.
Fruits, vegetables, they all need bees.


That's our whole SAT test right there.


Take away produce, that affects
the entire animal kingdom.


And then, of course...


The human species?


So if there's no more pollination,


it could all just go south here,
couldn't it?


I know this is also partly my fault.


How about a suicide pact?


How do we do it?


- I'll sting you, you step on me.
- Thatjust kills you twice.


Right, right.


Listen, Barry...
sorry, but I gotta get going.


I had to open my mouth and talk.


Vanessa?


Vanessa? Why are you leaving?
Where are you going?


To the final Tournament of Roses parade
in Pasadena.


They've moved it to this weekend
because all the flowers are dying.


It's the last chance
I'll ever have to see it.


Vanessa, I just wanna say I'm sorry.
I never meant it to turn out like this.


I know. Me neither.


Tournament of Roses.
Roses can't do sports.


Wait a minute. Roses. Roses?


Roses!


Vanessa!


Roses?!


Bar- ry?


- Roses are flowers!
- Yes, they are.


Flowers, bees, pollen!


I know.
That's why this is the last parade.


Maybe not.
Oould you ask him to slow down?


Oould you slow down?


Barry!


OK, I made a huge mistake.
This is a total disaster, all my fault.


Yes, it kind of is.


I've ruined the planet.
I wanted to help you


with the flower shop.
I've made it worse.


Actually, it's completely closed down.


I thought maybe you were remodeling.


But I have another idea, and it's
greater than my previous ideas combined.


I don't want to hear it!


All right, they have the roses,
the roses have the pollen.


I know every bee, plant
and flower bud in this park.


All we gotta do is get what they've got
back here with what we've got.


- Bees.
- Park.


- Pollen!
- Flowers.


- Repollination!
- Across the nation!


Tournament of Roses,
Pasadena, Oalifornia.


They've got nothing
but flowers, floats and cotton candy.


Security will be tight.


I have an idea.


Vanessa Bloome, FTD.


Official floral business. It's real.


Sorry, ma'am. Nice brooch.


Thank you. It was a gift.


Once inside,
we just pick the right float.


How about The Princess and the Pea?


I could be the princess,
and you could be the pea!


Yes, I got it.


- Where should I sit?
- What are you?


- I believe I'm the pea.
- The pea?


It goes under the mattresses.


- Not in this fairy tale, sweetheart.
- I'm getting the marshal.


You do that!
This whole parade is a fiasco!


Let's see what this baby'll do.


Hey, what are you doing?!


Then all we do
is blend in with traffic...


...without arousing suspicion.


Once at the airport,
there's no stopping us.


Stop! Security.


- You and your insect pack your float?
- Yes.


Has it been
in your possession the entire time?


Would you remove your shoes?


- Remove your stinger.
- It's part of me.


I know. Just having some fun.
Enjoy your flight.


Then if we're lucky, we'll have
just enough pollen to do the job.


Oan you believe how lucky we are? We
have just enough pollen to do the job!


I think this is gonna work.


It's got to work.


Attention, passengers,
this is Oaptain Scott.


We have a bit of bad weather
in New York.


It looks like we'll experience
a couple hours delay.


Barry, these are cut flowers
with no water. They'll never make it.


I gotta get up there
and talk to them.


Be careful.


Oan I get help
with the Sky Mall magazine?


I'd like to order the talking
inflatable nose and ear hair trimmer.


Oaptain, I'm in a real situation.


- What'd you say, Hal?
- Nothing.


Bee!


Don't freak out! My entire species...


What are you doing?


- Wait a minute! I'm an attorney!
- Who's an attorney?


Don't move.


Oh, Barry.


Good afternoon, passengers.
This is your captain.


Would a Miss Vanessa Bloome in 24B
please report to the cockpit?


And please hurry!


What happened here?


There was a DustBuster,
a toupee, a life raft exploded.


One's bald, one's in a boat,
they're both unconscious!


- Is that another bee joke?
- No!


No one's flying the plane!


This is JFK control tower, Flight 356.
What's your status?


This is Vanessa Bloome.
I'm a florist from New York.


Where's the pilot?


He's unconscious,
and so is the copilot.


Not good. Does anyone onboard
have flight experience?


As a matter of fact, there is.


- Who's that?
- Barry Benson.


From the honey trial?! Oh, great.


Vanessa, this is nothing more
than a big metal bee.


It's got giant wings, huge engines.


I can't fly a plane.


- Why not? Isn't John Travolta a pilot?
- Yes.


How hard could it be?


Wait, Barry!
We're headed into some lightning.


This is Bob Bumble. We have some
late-breaking news from JFK Airport,


where a suspenseful scene
is developing.


Barry Benson,
fresh from his legal victory...


That's Barry!


...is attempting to land a plane,
loaded with people, flowers


and an incapacitated flight crew.


Flowers?!


We have a storm in the area
and two individuals at the controls


with absolutely no flight experience.


Just a minute.
There's a bee on that plane.


I'm quite familiar with Mr. Benson
and his no-account compadres.


They've done enough damage.


But isn't he your only hope?


Technically, a bee
shouldn't be able to fly at all.


Their wings are too small...


Haven't we heard this a million times?


"The surface area of the wings
and body mass make no sense."


- Get this on the air!
- Got it.


- Stand by.
- We're going live.


The way we work may be a mystery to you.


Making honey takes a lot of bees
doing a lot of small jobs.


But let me tell you about a small job.


If you do it well,
it makes a big difference.


More than we realized.
To us, to everyone.


That's why I want to get bees
back to working together.


That's the bee way!
We're not made of Jell-O.


We get behind a fellow.


- Black and yellow!
- Hello!


Left, right, down, hover.


- Hover?
- Forget hover.


This isn't so hard.
Beep-beep! Beep-beep!


Barry, what happened?!


Wait, I think we were
on autopilot the whole time.


- That may have been helping me.
- And now we're not!


So it turns out I cannot fly a plane.


All of you, let's get
behind this fellow! Move it out!


Move out!


Our only chance is if I do what I'd do,
you copy me with the wings of the plane!


Don't have to yell.


I'm not yelling!
We're in a lot of trouble.


It's very hard to concentrate
with that panicky tone in your voice!


It's not a tone. I'm panicking!


I can't do this!


Vanessa, pull yourself together.
You have to snap out of it!


You snap out of it.


You snap out of it.


- You snap out of it!
- You snap out of it!


- You snap out of it!
- You snap out of it!


- You snap out of it!
- You snap out of it!


- Hold it!
- Why? Oome on, it's my turn.


How is the plane flying?


I don't know.


Hello?


Benson, got any flowers
for a happy occasion in there?


The Pollen Jocks!


They do get behind a fellow.


- Black and yellow.
- Hello.


All right, let's drop this tin can
on the blacktop.


Where? I can't see anything. Oan you?


No, nothing. It's all cloudy.


Oome on. You got to think bee, Barry.


- Thinking bee.
- Thinking bee.


Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


Wait a minute.
I think I'm feeling something.


- What?
- I don't know. It's strong, pulling me.


Like a 27-million-year-old instinct.


Bring the nose down.


Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


- What in the world is on the tarmac?
- Get some lights on that!


Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


- Vanessa, aim for the flower.
- OK.


Out the engines. We're going in
on bee power. Ready, boys?


Affirmative!


Good. Good. Easy, now. That's it.


Land on that flower!


Ready? Full reverse!


Spin it around!


- Not that flower! The other one!
- Which one?


- That flower.
- I'm aiming at the flower!


That's a fat guy in a flowered shirt.
I mean the giant pulsating flower


made of millions of bees!


Pull forward. Nose down. Tail up.


Rotate around it.


- This is insane, Barry!
- This's the only way I know how to fly.


Am I koo-koo-kachoo, or is this plane
flying in an insect-like pattern?


Get your nose in there. Don't be afraid.
Smell it. Full reverse!


Just drop it. Be a part of it.


Aim for the center!


Now drop it in! Drop it in, woman!


Oome on, already.


Barry, we did it!
You taught me how to fly!


- Yes. No high-five!
- Right.


Barry, it worked!
Did you see the giant flower?


What giant flower? Where? Of course
I saw the flower! That was genius!


- Thank you.
- But we're not done yet.


Listen, everyone!


This runway is covered
with the last pollen


from the last flowers
available anywhere on Earth.


That means this is our last chance.


We're the only ones who make honey,
pollinate flowers and dress like this.


If we're gonna survive as a species,
this is our moment! What do you say?


Are we going to be bees, orjust
Museum of Natural History keychains?


We're bees!


Keychain!


Then follow me! Except Keychain.


Hold on, Barry. Here.


You've earned this.


Yeah!


I'm a Pollen Jock! And it's a perfect
fit. All I gotta do are the sleeves.


Oh, yeah.


That's our Barry.


Mom! The bees are back!


If anybody needs
to make a call, now's the time.


I got a feeling we'll be
working late tonight!


Here's your change. Have a great
afternoon! Oan I help who's next?


Would you like some honey with that?
It is bee-approved. Don't forget these.


Milk, cream, cheese, it's all me.
And I don't see a nickel!


Sometimes I just feel
like a piece of meat!


I had no idea.


Barry, I'm sorry.
Have you got a moment?


Would you excuse me?
My mosquito associate will help you.


Sorry I'm late.


He's a lawyer too?


I was already a blood-sucking parasite.
All I needed was a briefcase.


Have a great afternoon!


Barry, I just got this huge tulip order,
and I can't get them anywhere.


No problem, Vannie.
Just leave it to me.


You're a lifesaver, Barry.
Oan I help who's next?


All right, scramble, jocks!
It's time to fly.


Thank you, Barry!


That bee is living my life!


Let it go, Kenny.


- When will this nightmare end?!
- Let it all go.


- Beautiful day to fly.
- Sure is.


Between you and me,
I was dying to get out of that office.


You have got
to start thinking bee, my friend.


- Thinking bee!
- Me?


Hold it. Let's just stop
for a second. Hold it.


I'm sorry. I'm sorry, everyone.
Oan we stop here?


I'm not making a major life decision
during a production number!


All right. Take ten, everybody.
Wrap it up, guys.


I had virtually no rehearsal for that.

Special thanks to SergeiK.Bee Movie ScriptAccording to all known laws
of aviation,


there is no way a bee
should be able to fly.


Its wings are too small to get
its fat little body off the ground.


The bee, of course, flies anyway


because bees don't care
what humans think is impossible.


Yellow, black. Yellow, black.
Yellow, black. Yellow, black.


Ooh, black and yellow!
Let's shake it up a little.


Barry! Breakfast is ready!


Ooming!


Hang on a second.


Hello?


- Barry?
- Adam?


- Oan you believe this is happening?
- I can't. I'll pick you up.


Looking sharp.


Use the stairs. Your father
paid good money for those.


Sorry. I'm excited.


Here's the graduate.
We're very proud of you, son.


A perfect report card, all B's.


Very proud.


Ma! I got a thing going here.


- You got lint on your fuzz.
- Ow! That's me!


- Wave to us! We'll be in row 118,000.
- Bye!


Barry, I told you,
stop flying in the house!


- Hey, Adam.
- Hey, Barry.


- Is that fuzz gel?
- A little. Special day, graduation.


Never thought I'd make it.


Three days grade school,
three days high school.


Those were awkward.


Three days college. I'm glad I took
a day and hitchhiked around the hive.


You did come back different.


- Hi, Barry.
- Artie, growing a mustache? Looks good.


- Hear about Frankie?
- Yeah.


- You going to the funeral?
- No, I'm not going.


Everybody knows,
sting someone, you die.


Don't waste it on a squirrel.
Such a hothead.


I guess he could have
just gotten out of the way.


I love this incorporating
an amusement park into our day.


That's why we don't need vacations.


Boy, quite a bit of pomp...
under the circumstances.


- Well, Adam, today we are men.
- We are!


- Bee-men.
- Amen!


Hallelujah!


Students, faculty, distinguished bees,


please welcome Dean Buzzwell.


Welcome, New Hive Oity
graduating class of...


...9:15.


That concludes our ceremonies.


And begins your career
at Honex Industries!


Will we pick ourjob today?


I heard it's just orientation.


Heads up! Here we go.


Keep your hands and antennas
inside the tram at all times.


- Wonder what it'll be like?
- A little scary.


Welcome to Honex,
a division of Honesco


and a part of the Hexagon Group.


This is it!


Wow.


Wow.


We know that you, as a bee,
have worked your whole life


to get to the point where you
can work for your whole life.


Honey begins when our valiant Pollen
Jocks bring the nectar to the hive.


Our top-secret formula


is automatically color-corrected,
scent-adjusted and bubble-contoured


into this soothing sweet syrup


with its distinctive
golden glow you know as...


Honey!


- That girl was hot.
- She's my cousin!


- She is?
- Yes, we're all cousins.


- Right. You're right.
- At Honex, we constantly strive


to improve every aspect
of bee existence.


These bees are stress-testing
a new helmet technology.


- What do you think he makes?
- Not enough.


Here we have our latest advancement,
the Krelman.


- What does that do?
- Oatches that little strand of honey


that hangs after you pour it.
Saves us millions.


Oan anyone work on the Krelman?


Of course. Most bee jobs are
small ones. But bees know


that every small job,
if it's done well, means a lot.


But choose carefully


because you'll stay in the job
you pick for the rest of your life.


The same job the rest of your life?
I didn't know that.


What's the difference?


You'll be happy to know that bees,
as a species, haven't had one day off


in 27 million years.


So you'll just work us to death?


We'll sure try.


Wow! That blew my mind!


"What's the difference?"
How can you say that?


One job forever?
That's an insane choice to have to make.


I'm relieved. Now we only have
to make one decision in life.


But, Adam, how could they
never have told us that?


Why would you question anything?
We're bees.


We're the most perfectly
functioning society on Earth.


You ever think maybe things
work a little too well here?


Like what? Give me one example.


I don't know. But you know
what I'm talking about.


Please clear the gate.
Royal Nectar Force on approach.


Wait a second. Oheck it out.


- Hey, those are Pollen Jocks!
- Wow.


I've never seen them this close.


They know what it's like
outside the hive.


Yeah, but some don't come back.


- Hey, Jocks!
- Hi, Jocks!


You guys did great!


You're monsters!
You're sky freaks! I love it! I love it!


- I wonder where they were.
- I don't know.


Their day's not planned.


Outside the hive, flying who knows
where, doing who knows what.


You can'tjust decide to be a Pollen
Jock. You have to be bred for that.


Right.


Look. That's more pollen
than you and I will see in a lifetime.


It's just a status symbol.
Bees make too much of it.


Perhaps. Unless you're wearing it
and the ladies see you wearing it.


Those ladies?
Aren't they our cousins too?


Distant. Distant.


Look at these two.


- Oouple of Hive Harrys.
- Let's have fun wi

KAY PEDERSEN
28.04.2004 12:44

Bra!
5
anbefalinger
HELT ENIG MED LISE-MARIE

anonym
20.09.2004 10:12

Bra!
5
anbefalinger
veldig rotete..ikke lett og finne frem

anonym
16.10.2004 15:29

Bra!
5
anbefalinger
veldig rotete side!! Men ellers en helt grei side med noen nyttige opplysninger!! Stå på !

Charlotte
19.05.2005 13:17

Bra!
5
anbefalinger
Noe mer om nyere litteraturhistorie hadde vert fint.. da tenker jeg på 1940 og fram til nå..

Jesper
09.06.2010 12:18

Bra!
5
anbefalinger
Du er ikke flink

mariam
08.06.2004 10:10

Bra!
4
anbefalinger
jeg er også enig med lise-marie

lille meg
13.01.2005 16:08

Bra!
4
anbefalinger
for rotete layout men bra informasjon når man først fant den... burde vært handlingsreferat fra erasmus montanus og jeppe på bjerget, mange som har om dette på ungdomsskole og videregående.. takk!

Anonym
10.03.2005 17:15

Bra!
4
anbefalinger
ja det skulle vært mer om etterkrigstiden.

Eline
06.12.2005 17:04

Bra!
4
anbefalinger
Hvor var referatet på nynorsk? Jeg kan ikke finne det, det hadde vært veldig fint å finne... Siden er litt uoversiktelig

hahahahahahahhaha
03.05.2007 16:18

Bra!
4
anbefalinger
kjempe bra skrevet....me like it  Wink ;-\) hehe...peas (c",)

hmmm
05.11.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Noe som lærere er veldig opptatt av, er å se KILDER.........

eh.
01.06.2009 11:00

Bra!
4
anbefalinger
skjønner ikke en dritt  Wink ;-\)

Birgitte
10.09.2012 17:55

Bra!
4
anbefalinger
strukturen her er ikke så bra, du bør ha mer kontroll på innholdet og årstallene i teksten din. Men ellers så er det mye bra om litteraturhistorie her!

YOLO
18.03.2013 09:42

Bra!
4
anbefalinger
Bare så du vet det, så finnes det en knapp som heter ''punktum.'' Eller tegnet ''.''

Linn Johansen
22.09.2004 12:35

Bra!
3
anbefalinger
Dere burde hatt Referat av Trymskvida på denne siden...Handlingsreferat på Nynorsk...Mange som har om det på vidregående for tiden...Takk! Ellers en veldig bra side


29.03.2005 16:37

Bra!
3
anbefalinger
Dere må jo ha om andre verdenskrig som periode og mer om etterkrigs tiden!

kristina
07.04.2005 16:41

Bra!
3
anbefalinger
Om man ikke er sikker på at noe er riktig, bør man ikke skrive det. Det ødelegger for andre å komme med falske faktaopplysninger!

Tore
28.05.2005 19:41

Bra!
3
anbefalinger
Virka som en litt rotete side, men generelt innholdsrik. Jeg blei imidlertid litt skeptisk når både de litterære trekka og tidsepoken for naturalismen ikke stemmer helt med det læreboka mi sier...

april
31.05.2005 15:28

Bra!
3
anbefalinger
Ikke helt 100% å stole på denne siden, men den er bra. Alt som står under naturalismen stemmer ikke, ihvert fall ikke med mine tre norsk bøker, som jeg stoler mer på. Burde fikses, for dette er en bra side ellers.

o0
15.06.2005 15:08

Bra!
3
anbefalinger
skandale.. årstallan kan man vaffal ikke stol på...

Per
11.10.2005 16:11

Bra!
3
anbefalinger
Mer om Krig og eterkrigstid! eller mye bra

marianne
08.11.2005 17:50

Bra!
3
anbefalinger
burde vere litt meir fakta om kvar person... og litt meir overskikkelig...

Eyy
28.10.2019 10:42

Bra!
3
anbefalinger
Lol

Oktober
06.12.2005 17:18

Bra!
2
anbefalinger
Datoene bør rettes på. Det er lettest når de litterære epokene står kronologisk!!!

linda
06.12.2005 19:44

Bra!
2
anbefalinger
bra!!

sexy
27.02.2006 16:32

Bra!
2
anbefalinger
hva skjer etter etterkrigstiden lissom??? ellers synes jeg ikke siden var så verst...

A
12.06.2006 17:42

Bra!
2
anbefalinger
Slutt å klag a.. Syntes det er var bra jeg^^ Takk for hjelpen Very Happy :-D

kristine
14.06.2006 12:53

Bra!
2
anbefalinger
epokene kunne vært etter hverandre tidsmessig... ellers greit innhold

julie
28.05.2007 18:42

Bra!
2
anbefalinger
dette er jo helt fantastisk før eksamen. gir deg en pekepinn. årstallene sier seg selv.. idioter.tusen takk!

gittan
10.09.2012 18:01

Bra!
2
anbefalinger
ah..... jeg er glad våres norsklærer brukte tid til å lage en detaljert oversikt for klassen før eksamen i våres, dette var litt for rotete for meg også, jeg synes jeg absolutt du kunne tatt med etterkrigstidlitteraturen for den er viktig!


05.06.2014 23:47

Bra!
2
anbefalinger
Jeg er helt enig i at dette var rotete; tips til bedre system er å ha flere underoverskrifter til hver epoke.

Bjergljot
26.09.2017 10:20

Bra!
2
anbefalinger
Dette var bra saker! 1000000000000000000 takk.

Anakin
16.11.2017 13:17

Bra!
2
anbefalinger
I hate sand

Anakin
16.11.2017 13:21

Bra!
2
anbefalinger
I hate you

noen
10.09.2008 17:28

Bra!
1
anbefalinger
det var litt mye, men bra stoff. Men kan dere skrive mer fakta om guden Odin ? væær så snill !!!!!

jaja
10.09.2008 17:29

Bra!
1
anbefalinger
veldig rotete, er ikke lett å finne fram svara.  Confused :-\?

Bjørvin
16.10.2017 14:08

Bra!
1
anbefalinger
Helt Ok tekst, anbefales for muldyr

N
16.10.2017 14:15

Bra!
1
anbefalinger
mkhnhioh

Obi-wan Kenobi
16.11.2017 13:14

Bra!
1
anbefalinger
Its over Anakin, I have the high ground!

Sandshrew
16.11.2017 13:24

Bra!
1
anbefalinger
yOU WERE SUPPOSEF\D TO DESTROY TEAM ROCKEET, NOT JOIN THEM!!!!!!


22.11.2017 08:44

Bra!
1
anbefalinger
Hei jeg er bare her pga en skoleoppgave og jeg vil bare si suck my diiik

HAha
26.11.2015 13:25

Bra!
0
anbefalinger
Una har god kontroll ja!!!

123
14.09.2016 10:01

Bra!
0
anbefalinger
hei julianne

Cancellor Plapatine
16.11.2017 13:12

Bra!
0
anbefalinger
Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis The Wise? I thought not. It’s not a story the Jedi would tell you. It’s a Sith legend. Darth Plagueis was a Dark Lord of the Sith, so powerful and so wise he could use the Force to influence the midichlorians to create life… He had such a knowledge of the dark side that he could even keep the ones he cared about from dying. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. He became so powerful… the only thing he was afraid of was losing his power, which eventually, of course, he did. Unfortunately, he taught his apprentice everything he knew, then his apprentice killed him in his sleep. Ironic. He could save others from death, but not himself.

Sandshrew
16.11.2017 13:19

Bra!
0
anbefalinger
Sandshrew used SANDSTRORM

Sandshrew
16.11.2017 13:22

Bra!
0
anbefalinger
YOU WERE LIKE A TRAINER TO ME!!!1

Hubert
10.01.2019 13:01

Bra!
0
anbefalinger
Dette var en shitty apekatt

Svein Robert
10.01.2019 13:12

Bra!
0
anbefalinger
Jeg er Svein Smile :-\)


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.070 sec - 1 pageviews