Søk i stiler
 

Hvilke særpreg har den kristne etikken?


Oppgave der det greies ut om den kristne etikken, og hvordan denne, når sett i sammenheng med menneskesynet, skiller seg fra andre religioner.
Sjanger:ResonnerendeLastet opp:09.03.2011
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kristendom
Verktøy:UtskriftI denne oppgaven skal jeg gjøre rede for den kristne etikken og diskutere hvorvidt denne har noen særpreg i forhold til andre religioner. Jeg har imidlertid valgt å begrense sammenlikningsgrunnlaget til jødedommen og islam. Dette kommer både av oppgavens omfang, og av at det er disse religionene som egner seg best til sammenlikning på grunn av deres mange likhetstrekk med kristendommen.

 

For å forstå hvorvidt kristendommen har en særegen etikk må man først se på hva etikk egentlig er i religiøs sammenheng, og hvordan den kristne etikken arter seg i forhold til andre religioner. Etikk, i religiøs sammenheng, er en religions sammensetning av lover og handlingsmønstre, og legger i stor grad rammer for hvordan de troende skal leve sine liv. Disse lovene definerer ikke bare hva som er rett og hva som er galt, men inneholder også påbud, som for eksempel hvordan og hvor ofte bønnen skal gjennomføres, og hva slags mat som kan, og ikke kan, spises.  

 

Bibelen er den hellige boken i kristendommen, og ee delt inn i to deler. Det gamle- (GT), og Det nye testamentet (NT). I GT står det om historien før Jesu tid, mens i NT står det om Jesu liv, og tiden like etter hans død. Det greske ordet for testament kan også oversettes til ordet pakt, og dermed kan man snakke om den nye og den gamle pakten. For de kristne vil derfor nye testamentet i størst grad være gjeldene, fordi dette er den nye pakten. Det gamle testamentet brukes mest for å illustrere hvordan Gud har vært med menneskene helt fra skapelsen, og for å vise at Jesus var ventet før sin ankomst. Hva gjelder etikken i det gamle testamentet, skiller den seg fra det nye testamentet ved at det finnes store mengder bud som i detalj styrer ting som renhold og kosthold[1]. Dette er imidlertid bud som de kristne ikke ser på som forpliktende, da i større grad enn jødene tolker budene som historiske forskrifter.

 

Dersom man skal finne et særegent preg ved den kristne etikken ligger grunnlaget for det nettopp i deres forkastelse av store deler av lovene som står i gamle testamentet. For mens GT inneholder store mengder lover og regler, dreier det nye testamentet seg hovedsakelig om Jesu liv og virke, og hans forkynnelse av troen. Jesus forkynte nemlig en helt annen form for religionsutøvelse enn det som var vanlig i jødedommen. Mens man i følge fariseerne skulle følge den smale sti ved å leve et moralsk korrekt liv, forkynte Jesus en religionsutøvelse der utvisning av kjærlighet til alle mennesker er sentralt, også de som ikke nødvendigvis hadde gjort seg fortjent til det. Dette kalles nestekjærlighet og står helt sentralt i kristen etikk. Grunnen til dette finner vi i Matt 22, 36-40, der det står ” «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «' Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.' Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: ' Du skal elske din neste som deg selv.'” Her bruker Jesus opprinnelig det samme utrykket for ”neste” som ble brukt i 3 Mos 19,18, og det er dette som gir budet den vidtrekkende effekten og gjør det til selve fundamentet i den kristne etikken.

 

Sammenlikner man dette med andre store religioner, særlig jødedommen og islam, finner man en vesensforskjell i detaljstyringen av de troenes liv. Mens det både i jødedommen og islam finnes detaljerte regler for hva som er lovlig og ulovlig, samt flere retningslinjer, er kristendommen, som illustrert ovenfor, mer generell. Dette kommer av at det, i følge kristendommen, finnes to åpenbaringer; En allmenn og en spesiell. Den allmenne åpenbaringen går ut på at alle mennesker, kristne som andre, er utstyrt med en fornuft som gjør de i stand til å gjøre de riktige valgene. Den spesielle åpenbaringen er bibelen som er nødvendig for å følge den kristne tro. Dette bunner ut i et menneskesyn som også er avgjørende i denne sammenhengen.

 

For bedre å forstå hva denne forskjellen kommer av må man se nærmere på menneskesynet, samt synet på Gud i de ulike religionene. Dette må sees i sammenheng fordi synet på menneskene danner selve grunnlaget for lovene som skal føre de menneskene til frelse.

 

I følge kristendommen er mennesket i utgangspunktet syndig på grunn av den synden som har gått i arv helt siden syndefallet. Veien til frelse går derfor gjennom troen på Jesus, ettersom han ofret sitt liv for at mennesket skulle bli fritatt for sine synder, som det står i Joh 3,16: ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”. Altså går veien til frelse gjennom troen på Jesus, og gjennom det han forkynte, nemlig nestekjærlighet. Fordi mennesket er syndig i utgangspunktet, og bare Jesus kan klare å gå et helt liv uten å synde, vil alle mennesker fortsette å begå synder. Mennesket kan aldri gjøre seg fortjent til tilgivelse, den er det Gud som ut av barmhjertighet gir, og derfor er det troen på Gud og Jesus som er veien til frelse i kristendommen.

 

I jødedommen har man imidlertid ikke kommet frem til noen liknende tankegang om arvesynd, og mennesket er derfor heller ikke syndig i utgangspunktet. Veien til frelse går derfor gjennom å holde seg syndefri, noe som gjør det nødvendig med flere lover og retningslinjer enn i kristendommen. Man må gjøre seg fortjent til frelsen. Noe av det samme gjelder for islam, der det viktigste budskapet er at du totalt skal underkaste deg Gud og dermed følge alle hans ord. Muslimene ser på koranen som en direkte avskrift av Guds ord (verbalinspirasjon), og denne inneholder betydelige mengder lover og regler, som derfor må følges. Her kommer det frem hvordan den kristne etikken skiller seg ut med tanke på mengden regler og hvorvidt disse må følges.  

 

Det er ikke dermed sagt at det ikke finnes påbud også i Bibelen. De kristne holder særlig de ti bud høyt, og som kjent dette utelukkende påbud og forbud. I tillegg inneholder det gamle testamentet flere lovtekster. Som tidligere nevnt er blir imidlertid de fleste av disse budene sett i sammenheng med tiden de ble skrevet på, og regnes ikke som forpliktende. Videre er de ti bud også for svært generelle å regne i forhold til de mange, og svært detaljerte reglene som finnes i jødedommen og islam.

 

Det som skiller den kristne etikken fra etikken i de to andre bokreligionene er altså mengden regler og detaljstyringen av menneskets liv og grunnlaget for denne forskjellen finner vi i menneskesynet. I kristendommen ser man på mennesket som syndig uansett, og den eneste måten å få forlatelse fra disse syndene på er å tro på Gud og Jesus og følge Jesu budskap altså nestekjærligheten. I islam og jødedommen er derimot mennesket ikke skyldig, og det gjelder å holde seg på den smale sti. Derfor trenger mennesket lover og regler som gjør at de ikke blir villedet, men finner veien til frelse.

 

Kilder:

”Eksistens”, Forfattere: Camilla Fines Aronsen, Lene Bomann-Larssen og Henry Notaker, Gyldendal Forlag, 1. Opplag 2008.

 

Biblen.no er brukt for å hente bibelsitatene brukt i oppgaven.


[1] Se blant annet Mos 3,47-59 – Loven om mugg på klær


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


26.11.2012 22:47

Bra!
8
anbefalinger
Som Islam Kristendommen mener IKKE at barna er syndere! Det er statskirkeprester som mener det. det betyr bare at de ikke har lest sin Bibel. Fordi Jesus sa: La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke!
For Guds rike hører slike til. Luk.18,16. Ut fra dette så må en forstå at barna er uten synd, inntil de er voksne nok til å ta egne avgjørelser, som de forstår og vet at hva er synd.
Gud stiller hver enkelt person ansvarlig for sin egen synd, og fører ikke synd begått av noen over på andre mennesker. I Guds øyne så er ikke du ansvarlig for de syndene som er begått av andre mennesker, du er kun ansvarlig for din egen synd slik Esekiel 18 viser oss. Arveskyld er dermed et ubibelsk begrep, og det er derfor litt merkelig at enkelte kirkesamfunn har dette med i sitt dåpsrituale.  
Ja det er riktig som du kanskje tenker at Gud i 2 Mosebok 20:5 sier at Han stiller barna som ansvarlige for fedrenes synder. Men akkurat dette beviser hvor viktig det er å lese bibelen i sammenheng. For 2.Mosebok kommer før Esekiel i tid. Som vi ser med forskjellene mellom den gamle og den nye pakt, så er Gud en Gud som hele tiden arbeider fremover mot noe bedre enn det vi er i pr.av idag. Og i dette tilfellet så arbeider Gud fremover fra 2.Mosebok mot noe bedre i Esekiel hvor Han ikke regner fedrenes synder til barna lengre.


26.11.2012 22:48

Bra!
5
anbefalinger
Kilder: http://ornmyhre.wordpress.com/2008/02/22/f%C3%B8dt-med- -menneskehetens-skyld-og-synd/

anonym
04.03.2014 20:05

Bra!
4
anbefalinger
Mye tekst, men også mye god fakta  Smile :-\)


04.06.2013 19:48

Bra!
3
anbefalinger
bra informasjon om den kristne etikken

Andreas Utne Friestad
04.04.2017 14:04

Bra!
1
anbefalinger
Fin tekst, Følg meg på instagram


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.032 sec - 1 pageviews