Søk i stiler
 

Aleine


Fikk i oppgave å skrive en stil på nynorsk om en som er alene. Her er resultatet! Ble ganske fornøyd med den :)
Sjanger:FortellingLastet opp:26.11.2010
Språkform:NynorskForfatter:
Tema:Ensomhet
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookDen store, runde sola skin ned på han der han spring som ein vind gjennom den gule kornåkeren. Dei høge kornstråa piskar han i andletet. Han fell, men reiser seg opp igjen og spring vidare. Det er eigentleg middagstid, han veit det godt, men det er så motbydeleg mat på barneheimen. Vemmeleg, grå havregraut som smaker lim.

    

I skogen er alt så flott og fargerikt. Lauvet som ligg på bakken. Gult. Raudt. Grønt. Han pustar djupt inn, før han går bort til treet sitt. Der han alltid har sete når han ikkje orkar meir og berre vil tenkje. Berre han aleine, nyte stilla. Plutseleg stoppar han opp og kniper igjen auga. Kjennar tåra som trillar nedover dei raude kinna hans...

 

Det var den sommaren, nokre dagar før bryllaupsdagen deira. Tenk at det berre var gått eit år. Han kjennar at han får vondt i magen av å tenkje på det. Eit år.

«Thomas, kom inn til meg er du snill,» hadde mora nesten skrike av sine siste krefter. Han visste det, han visste det godt. Heilt tilfeldig hadde han vore på toalettet då legen med den mørke stemma hadde snakka med faren rett utanfor. Ho var full i kreft. I korridoren hadde dei spilt favoritt songen hennar, og han hadde gått så sakte som mogleg for å utsetje det som han visste ho kjem til å sei.

 

Faren stod ved vindauget, med ryggen til. Rommet var mørkt. Berre lyset frå ein einsam lampe gav rommet preg av liv. Alt utstyret rundt ho var fjerna. Det einaste i rommet var sjukesenga og nattbordet hennar, med eit glas vatn. Alt rundt ho var liksom så uklart og merkeleg. Nesten som ein skugge som klorte seg fast i ho, og alt var berre grått og trist. Med tårer i auga gjekk han bort, sat seg ned på sengekanten og såg forsiktig ned i golvet.

«Du veit at eg elskar deg, guten min,» kviskra ho og strauk han på hovudet. Ho tok eit djupt andedrag, det som skulle bli hennar siste. Etter dette hugsar han ikkje særleg mykje. Huset som blei inndrage av banken... Faren som slo han i reint raseri og drog for godt...

 

Han opnar auga og tørkar tårene frå kinnet. Det begynner å bli seint, tenkjer han. Solskinet har blitt erstatta med ein stummande mørk skumring, og skogen var blitt til ein leikeplass for troll og skumle skapningar. Han spring med dei tynne, lange beina sine gjennom buskar og greiner som piskar han i andletet. Kjempar mot vondskapen og hans soldatar.

 

På barneheimen finn han plassen sin på soverommet. Han ligg seg ned på den silketynne madrassen og dreg pleddet over seg. Sakte, men sikkert sovnar han. Han draumar om mora. Kjære, gode mor...

 

Han vaknar plutseleg av at nokon står over han og kviskrar.

«Kom, Thomas! Vi skal på skattejakt,» kviskrar Kristian og dreg pleddet av han og smilar. Rommet er kaldt og uhyggjeleg, og alt dei kunne høre var pusten deira. Tenk at endeleg ville dei andre borna vere i lag med han! Lykkeleg og opprømt spring han etter dei, ut i skogen. Månen står høgt på den stjerneklare himmelen, og skogen er mørk og nifs. Han vel å ignorere den fæle, skrekkelege ljoden frå ugla i treet. Han må vere tøff! Ja, like tøff som Kristian må han vere.

«Sjå her, Thomas,» skrik Kristian og peikar. Han går bort, og akkurat i det han ser ned, skubbar dei han ned i eit djupt og nifst hol i bakken. Han skrik og ber dei hjelpe han, men dei berre ler og går sin veg. Han sit seg ned og kjennar tårane trille som ein foss. Heilt aleine i skogen, midt på natta...

 

Fem månader har gått.

 

«Korleis har dagen din vore, Thomas?» spør Gunn med eit smil og tek ein slurk av den raude kaffikoppen hennar. Mons ser opp på han med store runde augne. Eller, forresten... Ikkje på han, men på bollen hans.

«Mons, du har ikkje lov til å vere på kjøkkenet!» skjenner ho og slepp hunden ut på plenen utanfor det kolossale, rike huset.

«Heilt perfekt Gunn,» smilar han varsamt, «men kvar er skorne mine?»

«På hylla i entreen. Hugs no å kome heim til kveldsmat!» skrik Gunn etter han mens han fer ut døra. Så spring han over åsen, til kornåkeren, og kornstråa piskar han i andletet. Heldigvis, denne gongen ikkje aleine, men med Mons. Hans nye bestevenn.

 

THE END


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Sofie K
17.02.2011 15:13

Bra!
20
anbefalinger
Awww, herregud så søtt! Du skriv sinnsjukt bra, håper på meir!

MJæ
28.03.2012 11:38

Bra!
10
anbefalinger
Helt grei fortelling

braa!
12.11.2012 17:49

Bra!
10
anbefalinger
Wow.. Eg sit her med tårar i auga og eit stort smil omkreng munnen min!

Anonym
23.05.2012 22:48

Bra!
7
anbefalinger
Utrolig bra!!! Begynte å gråte litt, er bare halveis  Sad :-\(

Fake!
25.11.2015 16:11

Bra!
5
anbefalinger
Dere er sykt fake, bare roboter som har skrevet kommentarer..

Ole
23.05.2012 19:55

Bra!
4
anbefalinger
Åleine er kulere!

wow
31.05.2015 23:47

Bra!
4
anbefalinger
wow bar wow, du burde begynne å skrive fortelinger/bøker

Beth
27.03.2017 20:41

Bra!
4
anbefalinger
Heilt ok, men du mangler ein betre storyline

anonym
16.11.2015 18:51

Bra!
3
anbefalinger
kjempe bra, du bürde fortsette med å skrive, tårer i øynene og wt stort smil på munnen


23.03.2017 17:35

Bra!
2
anbefalinger
hyjj

lat
23.11.2017 22:08

Bra!
1
anbefalinger
ikke faen jeg leser alt det der!!!!!!


17.04.2018 08:38

Bra!
1
anbefalinger
DIN KATT


17.04.2018 08:42

Bra!
0
anbefalinger
acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser- ylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylseryl- serylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglut- amylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylser- ylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglu- tamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthre- onylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylpheny- lalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphen- ylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
he- nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyro- sylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylasparty- lprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglyc- ylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparag- inylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylspara- ginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonyl- alanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylar- ginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalyl- alanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
y- lasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylar- ginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglu- taminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylm- ethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylsery- lalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleuc- ylthreonylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylvaly- lphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
- rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvaly- lcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylg- lutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglu- taminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylg- lutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryp- top
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylth- reonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylva- lyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginyl- alanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
- lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylt- hreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylgl- utamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylser- ylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucyl- aspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspart- ylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalan- ylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparagi- nylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleu- cyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
ph- enylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalylt- ryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetyl- seryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylgluta- minylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylva- lyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleu- cylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylseryl- leucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
- ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthr- eonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanyl- serylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalany- lprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylalan- ylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi- nyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolyl- leucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreo- nylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarg- inylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
- glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylg- lutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylar- ginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanyli- soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylaspara- ginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylgl- ycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl- asparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethiony- lserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanyl- prolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo- nylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenyl- alanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylpr- olylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcystei- nylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutamin- ylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminyl- alanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutamin- ylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
h- yllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv- alylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyro- syllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylv- alylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalany- lleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonyl- arginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylv- alylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylproly- lthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylasparty- lalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
- anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspar- aginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglut- amylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyro- sylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylala- nylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptoph- ylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylserylty- rosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph-
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryp- tophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleuc- ylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylg- lycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthre- onylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylgl- utami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgl- utaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolyl- glutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylproly- lglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
-
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucyli- soleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphen- ylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginyliso- leucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutam- inylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamyl- threo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylva- lylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucy- larginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylle- ucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
- hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparag- inylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylserylg- lycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolyla- lanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylsery- lprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanyll- eucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolyliso- leucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthre- o
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylpheny- lalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanyla- rginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylgluta- minylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysyl- prolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarg- inylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysy- lvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleu- cylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucyl- leucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl-
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglu- tamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreon- ylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanyl- threonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthr- eonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginyli- soleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleu- cylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylaspa- raginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglut- amylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
h- reonylserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylse- rylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
enyl- alanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophyla- lanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspar- aginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylas- paraginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglu- taminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
- nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminy- lvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutami- nylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycyl- aspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osyla- sparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucy- lthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalany- laspartylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucyli- soleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglu- taminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
- nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspa- rtylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginy- lserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylval- ylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreony- lglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthr- eonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylle- ucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylse- rineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolyl- serylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylse- rylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylg- lutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nyl- serylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanyl- glutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylt- hreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylph- enylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylp- henylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
- henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalylt- yrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspa- rtylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylg- lycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
aspa- raginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsp- araginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreo- nylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreony- larginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylva- lylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
-
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvaly- larginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginyl- glutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylser- ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonyls- erylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisol- eucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylv- alylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyasp- a
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylv- alylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylasparagin- ylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminyl- glutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylval- ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalylt- ryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylsery- lthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylasparty- lvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparagi- nylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreon- y
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspart- ylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucy- lglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminyl- serylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleu- cylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylasp- artylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylseryla- lanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylaspar- aginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycyl- leucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
- phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylval- yltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineace- tylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylgl- utaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylsery- lvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamyl- leucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylse- rylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutami- n
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonyl- threonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylala- nylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylal- anylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henyla- lanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyla- rginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylpro- lylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylth- reonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginyl- arginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginy- l
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalan- ylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginy- larginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalan- ylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasp- araginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginy- lglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutami- nylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethi- onylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylala- nylprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylth- reonylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphe- nylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rty- lprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcys- teinylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylgluta- minylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutami- nylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylgluta- minylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
-
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreon- ylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalylt- yrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalan- ylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lal- anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo- nylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutam- ylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylpr- olylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspa- rtylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal-
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylas- paraginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylg- lutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucylt- yrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenyl- alanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltrypt- ophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylsery- ltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminy- lph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalylt- ryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucyll- eucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleuc- ylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylt- hreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreony- lglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylsery- lglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylpro- lylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylpr- olylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginylt- yr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleuc- ylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylp- henylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginyl- isoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glu- taminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylgluta- mylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginy- lvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisole- ucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginy- lleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycyl- t
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylaspa- raginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylser- ylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprol- ylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonyls- erylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalan- ylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolyl- isoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylt- hreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylph- enylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalan- ylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylgl- utaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hylly- sylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalyl- arginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyll- ysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalyl- leucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleu- cylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylargi- nyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalyl- glutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthr- eonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylala- nylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
anyl- threonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparagin- ylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamyl- leucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosyla- sparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylg- lutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
-
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosy- lserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
e- nylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptoph- ylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylas- paraginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycy- lasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonyl- glutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutam- i
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutam- inylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglut- aminylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylgly- cylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
os- ylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisole- ucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylal- anylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleuc- ylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminyl- glutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthre- o
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalyla- spartylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarg- inylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucyl- valylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hre- onylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginyl- threonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycy- lleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalany- lserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylpro- lylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucy- lserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleuc- ylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
- nylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylala- nylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylargin- ylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminy- lphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprol- ylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginyl- p
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylval- yltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucyla- spartylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleuc- ylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
a- sparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamy- lsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylth- reonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthre- onylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreony- lvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisole- uc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylv- alylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparagi- nylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamyl- serylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreon- ylserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylseryli- soleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
enylalan- ylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalany- aspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparagin- ylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylaspara- ginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutami- nylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nyl- valylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylval- yltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyls- erylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspa- rtylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylaspar- aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthr- eony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasp- artylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisole- ucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutami- nylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nyl- leucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyl- aspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylser- ylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylas- paraginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylgly- cylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreony- l
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucyl- valyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserine- acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylsery- lglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylseryls- erylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylgluta- mylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylsery- lserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglut- amin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreo- nylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenyl- alanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylpheny- lalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
hen- ylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyros- ylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartyl- prolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycy- lthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparagi- nylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparag- inyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonyla- lanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarg- inylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalyla- lanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
yl- asparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarg- inylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglut- aminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylme- thionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylseryl- alanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucy- lthreonylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalyl- phenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
- rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalyl- cysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylgl- utaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglut- aminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylgl- utaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltrypt- op
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthr- eonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylval- yltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginyla- lanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
- lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylth- reonylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglu- tamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylsery- lprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucyla- spartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylasparty- lal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalany- lasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparagin- ylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleuc- yltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
phe- nylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltr- yptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetyls- eryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutam- inylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylval- yltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleuc- ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylseryll- eucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
- ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthre- onylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanyls- erylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanyl- prolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylalany- lprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargin- yltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolyll- eucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreon- ylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylargi- nylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
- glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylgl- utamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarg- inylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanylis- oleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparag- inylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylgly- cylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyla- sparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionyl- serylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylp- rolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreon- ylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenyla- lanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylpro- lylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcystein- ylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminy- lphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminyla- lanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminy- lglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hy- llysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylva- lylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyros- yllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylva- lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalanyl- leucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonyla- rginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylva- lylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolyl- threonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartyl- alanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
a- nylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspara- ginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylgluta- mylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyros- ylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalan- ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophy- lt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyr- osylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
-
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltrypt- ophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucy- lasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylgl- ycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreo- nylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglu- tami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglu- taminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylg- lutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolyl- glycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
- osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylis- oleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylpheny- lalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginylisol- eucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutami- nylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylt- hreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylval- ylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucyl- arginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleu- cylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
- hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparagi- nylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylserylgl- ycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylal- anylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylseryl- prolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylle- ucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisol- eucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo-
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenyl- alanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylar- ginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutam- inylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylp- rolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylargi- nylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysyl- valyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleuc- ylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucyll- eucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
-
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglut- amylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreony- lthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylt- hreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthre- onylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylis- oleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleuc- ylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylaspar- aginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylgluta- mylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hr- eonylserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylser- ylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
enyla- lanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylal- anyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspara- ginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylasp- araginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglut- aminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
- nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminyl- valyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutamin- ylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycyla- spartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylas- paraginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucyl- threony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanyl- aspartylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucylis- oleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglut- aminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
- nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspar- tylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginyl- serylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvaly- lasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonyl- glycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthre- onyl
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleu- cylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylser- ineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolyls- erylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylser- ylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylgl- utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nyls- erylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylg- lutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylth- reonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphe- nylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylph- enylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
- henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalylty- rosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspar- tylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylgl- ycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
aspar- aginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylspa- raginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreon- ylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonyl- arginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylval- ylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
- ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalyl- arginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylg- lutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylsery- lmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylse- rylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisole- ucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylva- lylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa-
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylva- lylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginy- lglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylg- lutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvaly- lglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltr- yptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylseryl- threonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartyl- valyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparagin- ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony-
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasparty- lthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucyl- glutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminyls- erylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleuc- ylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspa- rtylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylal- anylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylaspara- ginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycyll- eucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
- phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaly- ltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacet- ylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglu- taminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylseryl- valyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamyll- eucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylser- ylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin-
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylt- hreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalan- ylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylala- nylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylal- anylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylar- ginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprol- ylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthr- eonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginyla- rginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl-
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalany- lglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginyl- arginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalany- lisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylaspa- raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginyl- glycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutamin- ylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethio- nylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalan- ylprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthr- eonylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphen- ylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtyl- prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcyst- einylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutam- inylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutamin- ylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutam- inylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
- hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreony- lvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalylty- rosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalany- lvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lala- nylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreon- ylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamy- lvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylpro- lylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspar- tylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
-
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasp- araginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylgl- utamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucylty- rosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenyla- lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltrypto- phylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylseryl- tyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl- ph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltr- yptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylle- ucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucy- lglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylth- reonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonyl- glutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylseryl- glutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprol- ylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylpro- lylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginylty- r
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucy- lisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylph- enylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginyli- soleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glut- aminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutam- ylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginyl- valylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleu- cylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginyl- leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt-
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylaspar- aginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylsery- lglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylproly- lalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylse- rylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalany- lleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolyli- soleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylth- reo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphe- nylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalany- larginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglu- taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllys- ylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalyla- rginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosylly- sylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalyll- eucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleuc- ylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylargin- yl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylg- lutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthre- onylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalan- ylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylt- hreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginy- lisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamyll- eucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylas- paraginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylgl- utamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
- hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosyl- serylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
en- ylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophy- lalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasp- araginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycyl- asparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylg- lutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami-
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutami- nylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylgluta- minylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylglyc- ylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osy- lasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleu- cylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylala- nylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucy- lisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylg- lutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo-
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylas- partylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylargi- nylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylv- alylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreo- nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt- hreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycyl- leucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanyl- serineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprol- ylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucyl- serylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucy- lglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
n- ylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalan- ylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginy- lthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminyl- phenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylproly- lphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp-
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvaly- ltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylas- partylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucy- lglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
as- paraginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyl- sparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthr- eonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreo- nylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonyl- valylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleu- c
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylva- lylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparagin- ylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamyls- erylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreony- lserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylis- oleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
enylalany- lvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanya- spa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginy- lvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylasparag- inylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutamin- ylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylv- alylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvaly- ltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylse- rylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspar- tylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylaspara- ginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthre- ony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspa- rtylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleu- cylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutamin- ylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nyll- eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla- spartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylsery- lalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasp- araginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglyc- ylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl-
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylv- alyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserinea- cetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylseryl- glutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylse- rylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutam- ylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylseryl- serylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylgluta- min
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreon- ylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenyla- lanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenyl- alanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
heny- lalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosy- larginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylp- rolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycyl- threonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparagin- ylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparagi- nyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylal- anylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylargi- nylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylal- anylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
yla- sparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylargi- nylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgluta- minylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmet- hionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylseryla- lanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucyl- threonylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylp- henylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
r- tylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylc- ysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglu- taminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylgluta- minylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglu- taminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltrypto- p
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthre- onylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvaly- ltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylal- anylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
l- alanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthr- eonylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglut- amylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylseryl- prolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylas- partylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartyl- al
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanyl- asparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginy- lglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucy- ltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
phen- ylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltry- ptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylse- ryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutami- nylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvaly- ltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucy- lleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylle- ucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
y- lthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreo- nylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylse- rylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylp- rolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylalanyl- prolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginy- ltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylle- ucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreony- lphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylargin- ylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
g- lutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglu- tamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylargi- nylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanyliso- leucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparagi- nylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglyc- ylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylas- paraginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionyls- erylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylpr- olylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreony- lserylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylal- anylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprol- ylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteiny- lthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminyl- phenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylal- anylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminyl- glutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyl- lysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylval- ylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosy- llysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylval- ylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalanyll- eucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylar- ginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylval- ylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolylt- hreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartyla- lanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
an- ylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparag- inylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam- ylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosy- lasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalany- lglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophyl- t
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyro- sylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
- enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltrypto- phylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucyl- asparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylgly- cylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreon- ylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglut- ami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglut- aminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylgl- utaminylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylg- lycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
- osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucyliso- leucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenyl- alanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginylisole- ucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutamin- ylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylth- reo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvaly- laspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucyla- rginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleuc- ylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
h- reonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparagin- ylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylserylgly- cylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylala- nylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylp- rolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleu- cylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisole- ucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
-
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenyla- lanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarg- inylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutami- nylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylpr- olylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylargin- ylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylv- alyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucy- laspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylle- ucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
- asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylgluta- mylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonyl- threonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylth- reonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreo- nylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginyliso- leuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucy- lvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylaspara- ginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutam- ylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hre- onylserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylsery- lisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
enylal- anylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylala- nyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparag- inylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylaspa- raginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylgluta- minylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
n- ylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylv- alyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminy- lserylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylas- partylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasp- araginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylt- hreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanyla- spartylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucyliso- leucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylgluta- minylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
n- ylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspart- ylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginyls- erylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalyl- asparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylg- lycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreo- nyl
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleuc- ylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylseri- neacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylse- rylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylsery- lserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglu- tamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylse- rylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylgl- utamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthr- eonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphen- ylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphe- nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
h- enylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyr- osylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspart- ylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylgly- cylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
aspara- ginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylspar- aginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreony- lalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonyla- rginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvaly- lalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
- ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalyla- rginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgl- utaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylseryl- methionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylser- ylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleu- cylthreonylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylval- ylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
-
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylval- ylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginyl- glutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylgl- utaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalyl- glutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltry- ptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylt- hreonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylv- alyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginy- lalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
-
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartyl- threonylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylg- lutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylse- rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucy- laspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspar- tylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylala- nylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparag- inylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylle- ucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
p- henylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyl- tryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacety- lseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglut- aminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylv- alyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylle- ucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylsery- lleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
-
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylth- reonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalany- lserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalan- ylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylala- nylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarg- inyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylproly- lleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthre- onylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylar- ginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
-
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanyl- glutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginyla- rginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanyl- isoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylaspar- aginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylg- lycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminy- lasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethion- ylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalany- lprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthre- onylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylpheny- lalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylp- rolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcyste- inylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutami- nylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminy- lalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutami- nylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
- hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonyl- valylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyr- osyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanyl- valylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalan- ylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreony- larginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamyl- valylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprol- ylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspart- ylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
- anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylaspa- raginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglu- tamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyr- osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylal- anylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptop- hylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylserylt- yrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylp- h
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltry- ptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleu- cylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucyl- glycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthr- eonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylg- lutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylg- lutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylproly- lglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylprol- ylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr-
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucyl- isoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphe- nylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginylis- oleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
gluta- minylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamy- lthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv- alylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleuc- ylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginyll- eucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
-
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylaspara- ginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylseryl- glycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolyl- alanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser- ylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanyl- leucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylis- oleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr- eo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphen- ylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanyl- arginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglut- aminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysy- lprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylar- ginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllys- ylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylle- ucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucy- lleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginy- l
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylgl- utamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreo- nylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalany- lthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylth- reonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginyl- isoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylle- ucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasp- araginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglu- tamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
- hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosyls- erylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
eny- lalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophyl- alanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylaspa- raginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycyla- sparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylgl- utaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
-
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutamin- ylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutam- inylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycy- laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osyl- asparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleuc- ylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalan- ylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucyl- isoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylgl- utaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
-
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylasp- artylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylargin- ylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylva- lylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreon- ylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylth- reonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycyll- eucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanyls- erineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly- lserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucyls- erylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucyl- glutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
ny- lserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalany- lglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginyl- threonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylp- henylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolyl- phenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
-
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyl- tyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylasp- artylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucyl- glycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asp- araginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyls- paraginyl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthre- onylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreon- ylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylv- alylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc-
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylval- ylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginy- lglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylse- rylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonyl- serylalanylprolylalanylserineacetylseryltyrosylseryliso- leucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
enylalanyl- valylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyas- pa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginyl- valylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglycylasparagi- nylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminy- lglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylva- lylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyl- tryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylser- ylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspart- ylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparag- inylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreo- ny
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspar- tylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleuc- ylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminy- lserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylle- ucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylas- partylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylseryl- alanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylaspa- raginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycy- lleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
-
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylva- lyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineac- etylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylg- lutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylser- ylvalyltryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamy- lleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylseryls- erylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutam- in
ylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreony- lthreonylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylal- anylserylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenyla- lanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henyl- alanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyl- arginyltyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylpr- olylleucylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylt- hreonylphenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginy- larginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparagin- yl
glutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylala- nylglutamylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylargin- ylarginylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylala- nylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylas- paraginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylargin- ylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutam- inylasparaginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmeth- ionylserylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylal- anylprolylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylt- hreonylserylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylph- enylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rt- ylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcy- steinylthreo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglut- aminylphenylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutam- inylalanylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglut- aminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop-
hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreo- nylvalylarginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyl- tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylala- nylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
la- lanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthre- onylarginyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylgluta- mylvalylglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylp- rolylthreonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylasp- artylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartyla- l
anylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanyla- sparaginylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginyl- glutamylleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyl- tyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
pheny- lalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryp- tophylt
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylser- yltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutamin- ylph
enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyl- tryptophylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucyl- leucylasparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleu- cylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
yl- threonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreon- ylglutami
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylser- ylglutaminylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylpr- olylglutaminylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylp- rolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyl- tyr
osylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleu- cylisoleucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonyl- phenylalanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginy- lisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
gl- utaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglut- amylthreo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylargin- ylvalylaspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisol- eucylarginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparagin- ylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycy- lt
hreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasp- araginylthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylse- rylglycylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylpro- lylalanylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonyl- serylprolylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylala- nylleucylserylserylvalyltryptophylalanyaspa
rtylproly- lisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyl- threo
nylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylp- henylalanylglutamin
ylthreonylglutaminylglutaminylala- nylarginylthreonylthreonylglutami
nylvalylglutaminylg- lutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop
hyll- ysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvaly- larginylp
henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyl- lysylvalyltyrosylarginyltyr
osylasparaginylalanylvaly- lleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreony
lalanylle- ucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarg- inyl
asparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvaly- lglutamylsparaginyl
glutaminylglutaminylserylprolylth- reonylthreonylalanylglutamylthreo
nylleucylaspartylal- anylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylal
any- lthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparagi- nylisoleuc
ylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamy- lleucylvalylarginylglycylt
hreonylglycylleucyltyrosyl- asparaginylglutaminylasparaginylthreonyl
phenylalanyl- glutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylt-
hreonylserylalanylprolylalanylserineacetylseryltyros- ylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylph
- enylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptop- hylalanyaspa
rtylprolylisoleucylglutamylleucylleucyla- sparaginylvalylcysteinylthreo
nylserylserylleucylglyc- ylasparaginylglutaminylphenylalanylglutamin
ylthreony- lglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylgluta- mi
nylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylgluta- minylvalyltryptop
hyllysylprolylphenylalanylprolylglu- taminylserylthreonylvalylarginylp
henylalanylprolylgl- ycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyr
o- sylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisol- eucylthreony
lalanylleucylleucylglycylthreonylphenyla- lanylaspartylthreonylarginyl
asparaginylarginylisoleu- cylisoleucylglutamylvalylglutamylsparaginyl
glutaminy- lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthr- eo
nylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalyl- aspartylaspartylal
anylthreonylvalylalanylisoleucylar- ginylserylalanylasparaginylisoleuc
ylasparaginylleucy- lvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylt
hr- eonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginy- lthreonyl
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglyc- ylleucylvalyltryptophylt
hreonylserylalanylprolylalan- ylserineacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylpr- olylserylglutaminylph
enylalanylvalylphenylalanylleuc- ylserylserylvalyltryptophylalan


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.065 sec - 1 pageviews