Søk i stiler
 

2. verdskrig - Årsaker og konsekvenser


Samfunnsfagsartikkel om 2. verdskrig.
Sjanger:ArtikkelLastet opp:02.05.2010
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:2. verdenskrig
Den kalde krigen
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook2. verdskrig er ein av dei største og mest omtalte krigane i historien. Kvifor fekk vi denne krigen, og kva endringar i Europa førte han til.

 

Det var mange ulike ting som var med på å utløyse 2. verdskrig. For det første gjekk det svært dårleg for Tyskland i første verdskrig. Under Versaillesfreden fekk dei skulda for krigen, og måtte mellom anna redusere hæren sin, betale enorme erstaningar og gje frå seg landområde. Dette førte til stor misnøye i landet, noko som vidare førte til at ein diktator som Hitler lett kunne få med seg folket.

 

Vidare var Europa sterkt prega av økonomiske krisar og ustabile regjeringar, frå mellomkrigstida. Landa samarbeida dårleg og såg på kvarandre med mistru. Dette førte til at det lett kunne bryte ut krig.

 

Forsoningspolitikken hadde og ein viktig del av skulda. Mange meiner at dersom nokon hadde gått inn for å stoppe Hitler tidlegare, kunne ein unngått krigen. Men sidan stormaktene i Europa var så innstilte på å bevare freden, godtok dei at Hitler gjekk litt lengre enn han kanskje burde fått lov til. Han braut mellom anna Versaillesfreden allerie i 1933 då han byrja å ruste opp dei militære styrkane, men det var ikkje før i 1939 då han braut Munchenavtalen ved å erobre Tsjekkoslovakia at dei andre landa innsåg kva for ein trussel Hitler verkeleg var.

 

Den direkte utløysande årsaken til 2. verdskrig kom då dei tyske soldatane marsjerte inn i Polen, utan å eklære krig på forhånd.

 

Noreg hadde vore nøytral under heile 1. verdskrig. Dette var dei innstilte på å fortsette med, men dei vart alikevel dregne med i 2. verdskrig. Her kjem nokre av årsakane:

 

Hovudårsaken til at Noreg kom med i krigen var at Tyskland ville ha kystlinja til Noreg. I Tyskland tenkte dei at Storbritannia ville ta Noreg, og ville komme dei i forkjøpet. Tyskarane ville bruke norske basar i kampen mot Storbritannia. Noreg låg og nærmt Sovjetunionen, noko som kunne vere ein fordel i ein tysk kamp mot Sovjetunionen. Tyskarane trong og malm til våpenproduksjonen. Dei importerte jernmalm frå Sverige, som vart sendt til Narvik og skipa ut derifrå.

 

Det skjedde fleire endringar, Noreg og i resten av Europa. Her kjem nokre av dei:

 

Etter 2. verdskrig satt nokre syndarar att, politiske og militære leiarar for det nazistiske Tyskland. Det vart halde ein rettsak i militærdomstolen i Nürnberg,  Nürnbergprosessen. Under denne rettsaken, vart nazistleiarane dømd. Nokre av dei vart hengd, andre fekk lange fengselsstraffer og nokre få vart frifunnen.

 

I Noreg vart Landssvikoppgjeret gjennomført. Der vart Quisling avretta for å ha svikta landet sitt og arbeida for nazistane.

 

Noko anna som hendte var at USA gjekk inn med ein gåve på 13 milliardar dollar til oppbygging av Europa, Marshallplanen. Noreg ville eigentleg ikkje ta imot hjelpa fordi dei ville ha kommunisme i landet, men då Russland tvang Finland til å nekte, vart nordmennene redde for å verte invadert. Dermed tok Noreg alikevel imot Marshallhjelpa. Noreg fekk 250 millionar dollar. Den austlege delen av Europa ville ikkje ta imot Marshallhjelpa.

 

Då krigen var slutt, vart det danna ein organisasjon som skulle sørgje for at verden aldri skulle oppleve ei like grusom krig, FN (Sameinte nasjonar.)

 

I 1948 vedtok denne organisasjonen menneskerettane. Etter 1.verdskrig hadde dei prøvd med noko liknande (folkeforbundet), men denne organisasjon var meint berre for Europeiske land.

 

I tillegg var NATO skipa. Dette var eit forsvarssamarbeid som gjekk ut på at dei som var med i alliansen kunne hente hjelp dersom dei vart angripen. NATO vart oppretta for å skulle forhindre ein ny krig. Dei skulle også forhindre at landa ikkje tok til å ruste seg opp militært. Noreg hamna med i NATO fordi dei hadde teke imot Marshallhjelpa. Vi fikk NATO-styrker i Noreg, spesielt frå USA.

 

Sovjetunionen svarte med å danne Warszavapakten.

 

Russland fekk og ein del problemar etter 2. verdskrig. Dei satt att med store manglar på ressursar. Dei hadde brent ned alt slik at Tyskarane ikkje skulle få mat, husly, kleder osv. Til trass for dette, nekta dei å ta imot pengar frå USA. Dei nekta og dei allierte å ta imot pengar, også Marshall-planen.

 

Etter begge verdskrigane hadde Russland erfart med at dei kunne ikkje stole på nokon. Dette førte til at Russland fekk ein gjensidig mistanke om at USA skulle angripe dei. Dette var med på å leggje grunnlaget for den kalde krigen.  

 

Etter 2. verdskrig, skjedde det og ein del forandringar i på Europakartet. Tyskland vart delt i to der vi fekk Aust-tyskland og Vest-tyskland. Dei vart skilt frå kvarandre av Berlinmuren. Dermed fekk vi eit delt Europa.

 

Etter 2. verdskrig var Jødane nærmast utrydda i Europa. Derfor bestemde FN i 1948 at jødane skulle få sitt eiga land i Midtausten; Israel. Dette har ført til at dei har ein konflikt med nabolanda deira. Nyheitsbilete har vore sterkt prega av desse konfliktane, heilt fram til i dag.

 

Som vi har sett, var det mange ulike årsaker til at vi fekk 2. verdskrig. Krigen har og påverka 2. verdskrig både Europa og Noreg på mange måtar. Vi fekk eit delt Europa, FN og NATO vart oppretta, og mistrua i Russland var med på å leggje grunnlaget for den kalde krigen som kom seinare.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Vurdering
09.04.2012 15:43

Bra!
42
anbefalinger
Historie (2. verdenskrig): 5
+ Dette er en faktasterk artikkel.
+ Har med det viktigste fra 2. verdenskrig, inkludert konsekvensene av den.
-- Har med det viktigste fra den kalde krigen, men artikkelen skulle handle om 2. verdenskrig ikke om den kalde krigen i tillegg. Du burde endre tittel.
# Du har glemt en del relevant informasjon, men du har med deg margen av stoffet, som er det viktigste.

Norsk (artikkel-sjangeren): 4-
Teksten har flere sammendrag-sjanger kjennetegn, og bør derfor settes i sammendrag kategorien i stedet.
+ God, bevisst bruk av tema- og kommentarsetninger.
-- For korte avsnitt, gjør dem fetere. Et godt avsnitt har omtrent 6 linjer i hvert avsnitt, og hvert avsnitt tar for seg hvert sitt tema innenfor saken.
+ Lettfattelig språk.
-- villedene tittel

Nynorsk (rettskriving): ?
Jeg kan ikke si noe konkret på dette feltet, ettersom jeg ikke er svært erfaren selv.

Alcalda
12.11.2012 23:09

Bra!
8
anbefalinger
Men nynorsken din ser tilsynelatende bra ut, bare for å påpeke det faktum, uten å gå bemerkelsesverdig dypere inn i akkurat det.
Bare for å nevne det videre, så er det en vederstyggelighet, at jeg ikke ser noe til USA i denne teksten. Det kan tolkes den vei at USA var grunnlaget for et ikke nazistisk europeisk imperium, der man i forvillelse snakket om den store føreren og hans sønner, og heil til folkets forkjemper og ariske supermenneske, helten, hitler - den romerske general, vikingens høvding - og mer moderne forklart Tysklands führer.

J.V
05.02.2014 02:19

Bra!
7
anbefalinger
Måtte berre attende å sjå til artikkelen etter maneg år.
Ser at det er nokon som har kommentert han, til dykk responderer eg med at eg var 13-14 år når artikkelen vart skriven. Ein forventar eigentleg ikkje at ein ungdomsskule elev skal velje problemstilling som er i overstemmelse med nyare historie på VGS. det eg hugsar frå den tida eg skreiv det var dét at eg var sterkt begrennsa. Ein måtte helda seg innanfor pensum noko som absolutt gjer meining. Eg kom iallfall ut av det med ein god karakter og kanskje ein liten nyfiken på historie!

Alcalde
12.11.2012 23:04

Bra!
6
anbefalinger
Jeg vil ikke si dette er en faktasterk artikkel, i så henseende, ville jeg kalt det en artikkel med til dels bra faktainnhold. Alt som blir skrevet er selvsagt, og er egentlig noe man kan skrive ved å omvende ord fra en historiebok. Hitler hadde ikke en flåtestyrke eller flystyrke som han begynte å ruste opp i 1933. Du burde begrenset deg til å si at han begynte å ruste opp de militære bakkestyrkene. Det var først etter at han hadde vært hos Mussolini, og blitt forlegen og skamfull av å oppleve Mussolinis store flåtestyrke, at han begynte å ruste opp sin egen - som skjedde hvis jeg ikke tar helt feil i 1935-36. Det var de allierte som erklærte krig på grunn av at ultimatumet de allierte kom med ble brutt av Hitler, noe som du glemmer å ta med - samt ser jeg ingenting om annekteringen av Østerrike, som er det første tegn til den tyske stormakts bevegelser for å danne seg et europeisk imperium. Jeg ser ingenting om de viktige slagene, de viktige vendepunktene og den berusende politisk intellektuelle propagandaen som ble ført. Etter alt å bedømme, handler dette om 2.verdenskrig, så jeg ser at du har tatt med ettervirkningene av den, men jeg føler at det ikke er noe bindeledd. Som historie artikkel er den verdig en 3+, kunne ramset opp flere enorme feilavgjørelser du har gjort med å velge ut det stoffet som du nettopp har gjort. Jeg har tross alt studert/arbeidet med dette i 15 år.


28.01.2016 12:25

Bra!
4
anbefalinger
Jaså, dette var en meget interessant artikkel.


04.02.2016 09:07

Bra!
4
anbefalinger
denne teksten hjalp meg mye

Esther
07.06.2016 20:25

Bra!
2
anbefalinger
Tusen takk for denne artikkelen! Jeg skriver en fordypningsoppgave i samfunnsfag, og dette hjalp meg veldig Smile :-\)


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.014 sec - 1 pageviews