Søk i stiler
 

Jødedommen og Buddhismen


Teksten inneholder en oversikt over viktige verdier i de ulike religionene.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:09.02.2001
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Jødedom
Buddhisme
Verktøy:UtskriftUlike gudsbegreper- Viktig i jødedommen er læren om at Gud er en. Det finnes ingen andre guder og Gud kan ikke være tre i en, slik kristendommen lærer. Jødene lærer at Gud er ingen mann eller kvinne, men en usynelig kraft eller vesen. Likevel prøver Tanach og Talmund flere ganger å beskrive Guds egenskaper, dette står i sammenheng med at Gud står utenfor menneskenes fatteevne og derfor må jødene ha noe å relatere Gud med. Det virker på meg som om Gud er svært viktig i Jødedommen, et eksempel på det ser vi i at jødene har et personlig gudsforhold. De snakker daglig med Gud og snakker med han om sine problemer. Jødene mener også at Gud er skaperen, Gud er allmektig og allvitende, Gud er rettferdig og barmhjertig og Gud kan ikke avbildes. Disse fire standpunktene oppsumerer hvor viktig Gud er for jødene og hvordan de skal respektere Ham.

Hellige skrifter- I jødedommen er to hellige bøker svært viktig for å forstå jødedommen, Tanach og Talmund. Tanach er nesten den samme boken som vi kjenner som Det gamle testamentet i kristendommen. Her er Toraen, altså de fem mosebøkene, de aller helligste skriftene og er også kjent som Loven eller Læren. De andre delene er Profetene, som består av Josva, Dommerne, Kongebøkene og Profetene, og Skriftene, denne delen inneholder de øvrige skriftene i Tanach. Talmund er den muntlige tolkningen av toraen og ble utarbeidet og skrevet ned i hundreårene etter tempelets fall i 70 e.kr. Talmund er som en bruksanvisning for Toraen og inneholder alt fra tolkninger av Loven til sikk og bruk og små visdomsord som er med på å forklare den helhetlige etikken i jødedommen. I dag blir det ført mange debatter om hvorvidt de gamle tolkningene skal gjelde eller om tolkningene skal få et mer moderne perspektiv. Det er også viktig og få med at jødene mener at Moses mottok både toraen og Talmund i de førti dagene han tilbrakte på fjellet i Sinai.


Menneskets verdi: Jødedommen ser på mennesket som et fritt vesen, men de mener også at alle mennesker har en guddommelig gnist og at alle har muligheten til å leve et godt liv. Ifølge jødedommen er mennesket født med tilbøyeligheter til å gjøre både gode og onde handlinger. Noe av det viktigste i jødedommen er å prøve og forhindre lysten til å handle ondt eller galt. Som Guds utvalgte er jødene nødt til å følge alle lover og regler slik de er gitt i toraen. Synd er et ikke ukjent begrep i jødedommen. Med synd mener jødene at man har gjort noe mot Guds vilje. Når en synd er begått mot et menneske må man først vende seg til den fornærmede og be om unnskyldning man kan dermed vende seg til Gud for å oppnå tilgivelse. Når Gud tilgir din synd blir handlingen visket bort, som om det aldri hadde skjedd. Nestekjærlighet er et svært viktig begrep innen jødedom, "Ikke gjør mot din neste hva du ikke vil at noen skal gjøre mot deg selv" står som et eksempel på de holdningene jødedommen formidler.

Det onde: I jødedommen har spørsmålet hvorfor det onde eksisterer alltid vært en problemstilling for jødiske tenkere. For å oppsummere kort mener jødene i hovedsak at det onde er til for at mennesket skal ha en mulighet til å velge. Hadde alt vært bare godt ville begrepet, mennesket som fritt vesen, vært svært begrenset. Likevel er kampen mot onde handlinger mot Gud og mennesker det som står sentralt i jødedommen.

Frelse: Jødene har alltid vært et folk som er opptatt av livet her på jorden, men de har også en oppfattning av livet etter døden. Det vanligste er å se på livet som en korridor som leder til en annen verden der kroppen dør og sjelen vandrer videre til den nye verden. De som har syndet mye i forhold til Gud og menneskene blir straffet, men denne straffen vil aldri vare evig. Er du troende kommer du alltid videre uansett hvor syndig du har vært.
Overgangsriter: Overgangen fra barn til voksen blir i jødedommen markert vad bar mitsva for gutter og bat mitsva for jenter. Når guttene er i tolvårsalderen begynner forberedelsene til bar mitsva, som ofte kan ta opptil et år. Det legges vekt på at du har lært Tanach og Talmund og kjenne og at du kan velsignelsen. Du kan altså gjennomgå bar mitsva ved fylte 13 år og bat mitsva ved fylte 12 år. Fra denne dagen vil de være voksne i religiøs forstand, og må forholde seg til alle de lover og regler som gjelder i jødedommen. Det legges som oftest mer vekt på bar mitsva enn bat mitsva fordi mennene er de som er religiøs aktive i samfunnet. Kvinnene har ansvaret for religiøse plikter i hjemmet, dette er kanskje vel så viktig som mennenes religiøse oppgaver. I Norge gjennomgår jøder som har fylt 15 år et ritual som kalles bat hajil, som har samme betydning som bat og bar mitsva.
Jødedommen ser på ekteskapet som den eneste riktige samlivsformen mellom kvinne og mann, og det er bare der du kan et oppnå lykkelig, religiøst og intellektuelt liv. Jødene ser på sølibat som forkastelig og mener at ekteskap er den eneste samlivsformen som kan skape et trygt og godt jødisk samfunn og felleskap. Det seksuelle samlivet er også viktig innenfor jødisk lærdom, det er et utbredt syn at det er spesielt kvinnen som skal ha et godt seksualliv. Jødiske menn har en plikt til å lage minst to barn, helst en gutt og ei jente. Gjennom slike samfunnsnormer prøver jødiske ledere å sikre det videre livet til det jødiske samfunn. Tvangsekteskap er svært sjelden og det vanligste er at jødiske menn og kvinner står helt fritt i valget av sin livsledsager. Selve bryllupsseremonien består egentlig av to seremonier, en for forlovelse og en for ekteskap, men i dag er det vanlig at disse er slått sammen.


Ps. Jeg har i denne oppgaven tatt utgangspunkt i den ortodokse retningen innen jødedom.

Buddhismen

Ulike gudsbegreper: Gud er ikke et vanlig begrep innen Buddhismen. Buddhistene lærer at verden verken er skapt eller opprettholdt av en eller flere guder. Slik er Buddhismen en ganske unik religion, i alle de andre religionene er Gud og guddom sentrale begrep, men i buddhismen er mennesket og menneskets lykke sentrale begrep. Buddhismen er en ganske komplisert religion religiøst sett fordi buddhister mener at alt vi ser og føler ikke finnes, at alt vi gjør er utenfor vår forstand. Alt er i forandring og derfor er ingenting virkelig. Jeg syntes en fin forklaring er buddhistenes syn på virkelighet: "Ingenting i universet er mer virkelig enn skyene på himmelen." De er alltid i forandring og de er egentlig ingenting. Buddhistene mener også at det finnes flere ikke materialistiske usynelige verdener som er like virkelig som den verden vi lever i. Ting og materielle goder er absolutt ikke viktig for buddhistene, det som er viktig er innsikt og forståelse over alle sammenhenger, bare slik kan du oppnå nirvana. For å forklare nirvana kan du bruke et ord som paradis. Men dette blir også feil fordi nirvana er ikke en plass du kommer til, det er en tilstand du oppnår. Ved nirvana er du i fullstendig lykke og oppnår absolutte, uendelige kjærlighet og perfekte forståelse. Det virker kanskje som svært store og blasfemiske ord for noen, men så viktig er altså nirvana i buddhismen. Du bryter da gjenfødelsens kretsløp og går over i en ikke ekstensiell tilstand. Gjenfødelse i buddhistisk sammenheng er litt forskjellig fra det vi kjenner fra hinduismen. Det finnes ikke noe kastesystem innen buddhismen, for buddhister er alle mennesker lik og har samme muligheter. Jeg brukte kanskje litt stor plass på forklaringen av de religiøse i buddhismen, men det er svært vanskelig og komplisert og forstå ettersom det tar mange millioner år og oppnå nirvana. Dessuten blir sjelene blir gjenfødt i mange eksisterende og ikke eksisterende verder, der de opptrer som hjelpere og læremestere til de som har kommet kortere i veien til nirvana. Alle vesener i usynelige og ikke usynelige verdener følger uansett form loven om karma og gjenfødelse.
Det er også uenighet om det var en eller flere historiske Buddhaer og når han/de levde. Det er også uenighet om hvilke skrifter som er relevante. Derfor finnes det i dag to hovedretninger- Theravadaretningen og Mahayanaretningen.

Hellige skrifter: Buddhistenes hellige skrifter er ingen guddommelige tekster åpenbart av noen gud, men en samling og videreutvikling av læren til den historiske Buddha. Det gjorde de ved å samle 500 av Buddhas mest betrodde munker og lot dem tolke og finne ut av hva som skulle skrives ned i de hellige skriftene På den tiden var det vanlig å lære tekster utenat, derfor kom man med uttalelser, var noen av de 500 i tvil eller uenige ble utkallelsen utelat de hellige skriftene. Resultatet ble Tripitaka, en stor tekstsamling på over 20 000 sider. Denne teksten er regnet som rettesnor for Therevada-retningen. Mahayana retningen baserer seg på noe nyere tekster som dukket opp i hundreårene etter Kristi fødsel. Her blir det gitt et annet syn på Buddha og han ble framstilt som et vesen utenfor menneskets sanser. Vajrayana var den siste store utviklingen av buddhistisk lære. Vajrayana oppstod på grunnlag av noen tekster som dukket opp 500 e.kr, man hevdet at disse stammet fra den historiske Buddha eller andre buddhaer. De nye tekstene presenterer oss for et nytt syn på buddhismen, at mennesket er født guddommelig i sin opprinelige natur. Tantra kalles denne type tekster.


Menneskets verdi: Mennesket betyr alt i buddhismen, ingenting i verden er viktigere enn mennesket. Buddhister lærer at alle mennesker er likeverdige uansett rase, religion eller samfunnslag. Det som gjør buddhismen så spesiell er at du ikke kan gå til noen guder å be om frelse og tilgivelse, bare deg selv kan gjøre noe for å oppnå hovedmålet i buddhismen, nirvana. Nirvana nås gjennom å kjærlighet, kunnskap og innsikt, altså gode menneskelige egenskaper. Buddhistene lærer at årsakene til ulykke finnes i hvert enkelt menneske, man må altså gå tilbake i sitt eget liv for å finne ut hvorfor man er ulykkelig og hva man kan gjøre med det. Nestekjærlighet, solidaritet og medfølelse er også viktige begrep, det å gjøre noe godt uten tanke på egen vinning er svært positivt. Alle mennesker har samme mulighet til oppvåkning, men man må da klare å vurdere selv hva som er godt og ondt. Man kan ikke bare følge andres vei.

Det onde: Mennesket er det sentrale i Buddhismen, det betyr også at mennesket er grunnen til at det onde finnes. Kriger og forfølgelser kommer av negative tanker som stammer fra onde handlinger i tidligere liv. Det vil altså si at karmaen, karma er summen av dine handlinger gjennom alle liv du har vært igjennom, din har noe å si for dine neste liv. Men det betyr ikke at du ikke kan bryte det onde handlingsmønsteret, ved å utøve nestekjærlighet medfølelse og solidaritet, altså følge Buddhas vei, kan du få et godt liv. Det onde kommer fra uvitenhet og dårlig selvinnsikt og man kan derfor bryte dette ved å prøve å lære seg selv bedre å kjenne. Buddhistene er ikke naiv heller, de ser at det også må praktiske problemer til for å løse f. eks fattigdomskriser. Gjennom slike kombinasjoner av åndelig og praktisk støtte kan samfunnet bli bedre, mener buddhistene.

Frelse: I buddhismen finnes det ikke noen frelse slik den er kjent i andre religioner, det viktigste i buddhismen er å oppnå nirvana. Nirvana er en tilstand av fullstendig kjærlighet og forståelse til alt. Det finnes ikke noe himmel eller helvete, etter døden blir man født på nytt i en annen skikkelse. Dette foregår gjerne opptil millioner av år, fordi så lang tid tar det å nå den fullkomne tilstand, nirvana. Når man når nirvana stopper gjenfølelsenes kretsløp. Er man bare selvopptatt og uten innsikt og forståelse kan man aldri nå nirvana og må derfor fødes på nytt hele tiden, noe buddhistene ser på som negativt.

Overgangsriter: Buddhismen som religion er lite opptatt av å markere de viktigste overgangsritene i et menneskesamfunn, men folket har likevel behov for markering. I Thailand, Burma, Kambodsja og Laos har det utviklet seg til tradisjon at unge gutter oppholder seg i kortere tid i munkeklostre. Der får de erfaringer med hvordan det enkle livet til munker kan være gjennom novisestatusen. Selve noviseløftet består i å komme utkledd som prins, og deretter kaste av seg de staselige klærne for så å ta på munkekappen og barbere vekk håret. Denne tradisjonen blir utført når guttene er i fjortenårs alderen. Etter dette blir de regnet som gammel nok til å ta de moralske og åndelige valg som følger med det å være buddhist.
Ekteskapet er regnet som den beste samlivsformen innen buddhismen. Likevel mener buddhister at det er vanskeligere å nå oppvåkning ved å leve i ekteskapet enn i munke- eller nonneordren. Brud og brudgom blir pålagt å ta vare på hverandre. Seremoniellet sett varierer det fra kultur til kultur, i noen kulturer legger man vekt på hvordan den historiske Buddha giftet seg, mens i andre er det kanskje ikke så vesentlig.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Galt
13.05.2004 12:07

Bra!
45
anbefalinger
Skikkelig bra  Very Happy :-D fant alt jeg skulle ha Smile :-\)

line
20.04.2004 14:43

Bra!
35
anbefalinger
rå bra... dette her trengte eg.... no klarer eg sikkert prosjektet. takkar.... takk gud for internett............

snoopygirl
30.04.2004 18:58

Bra!
33
anbefalinger
tusen takk for hjælpa, æ fant nå æ leita ætter, tusen takk. bra artikkel å...

Yoyo
29.04.2004 16:20

Bra!
31
anbefalinger
Takk til deg som lagde dinna artikkelen...


19.04.2004 16:28

Bra!
27
anbefalinger
Synes denne artikkelen var veldig bra! Jeg fant svar på alt det jeg ville ha svar på, og stoffet var rimelig forståelsesfullt.

Anne
29.04.2004 16:19

Bra!
22
anbefalinger
Endeli fant eg d eg har leita so lenge itte...Tuuusen takk...Enkelt stoff å forstå og!!!

Neo
25.05.2004 17:50

Bra!
21
anbefalinger
Dette var ganske så bra, men de andre artikkelene om buddhismen var minst like bra...., takk BUDDHA for internett (hehe)..


09.06.2004 00:05

Bra!
20
anbefalinger
takk for hjelpen, trengte det til muntlig eksamen

chrisa
06.04.2006 20:56

Bra!
18
anbefalinger
Takk!!!  Very Happy :-D
Fant det jeg trengte pluu litt til!!! Razz :-P

Kosejenta
26.04.2006 18:15

Bra!
17
anbefalinger
Super artikkel! Fant det jeg trengte til et skoleprosjekt. Flott at noen lager sånt!!

elev
12.10.2005 17:21

Bra!
16
anbefalinger
herre va ei kånge sie! fant d æ leita ætter, å takk gud for den internetten han har gidd oss. takket være han,- har jeg nå funnet svarene jeg trengte til prøven og innleveringa mi i morgen! tuusen takk  Very Happy :-D.. kosa

malene
19.10.2005 17:23

Bra!
16
anbefalinger
takk.. hehe her fant jeg det jeg manglet på leksa mi Wink ;-\)

kristen buddhist
20.11.2005 20:14

Bra!
15
anbefalinger
bra side... fikk svar på alt jeg tengte til prøven i morra... Razz :-P bare tuller, men jeg fikk svar på det jeg trengte...!!! tusen takk Buddha...!!!


23.11.2005 10:45

Bra!
15
anbefalinger
Veldig bra side, trengte mmye til foredrag Smile :-\)

heyhey!
24.01.2006 20:52

Bra!
15
anbefalinger
dette var bar sia Smile :-\).. fant myye av det jeg skulle ha.. takket være deg.. nå slipper jeg å leite og leite etter det stoffet Razz :-P

helene
01.02.2006 20:25

Bra!
15
anbefalinger
noen som vet om man kan gjenfødes fra dyr til noe annet, eller fra guder til noe annet ifølge buddhismen?

Help Please!?
29.03.2006 21:34

Bra!
15
anbefalinger
du har vel ikke no om Nirvana Confused :-\?Razz :-P
Vi skal ha prosjekt i buddhismen og jeg må bare ha Litt info, om Nirvana.
Pliis? Smile :-\)


19.04.2004 16:30

Bra!
14
anbefalinger
bra tekst, finner svaret på omtrent alt innenfor buddhismen!

helene
01.02.2006 20:38

Bra!
14
anbefalinger
ellers må jeg bare si at dette var flott informasjon. Smile :-\)

Roseknoppen
07.06.2005 18:38

Bra!
13
anbefalinger
Kjempe bra, for bruk for det på ex-oppgaven min. Men husk neste gang å skrive kilder, må nesten ha sikkre stoff Smile :-\)

kizza
04.04.2006 15:18

Bra!
12
anbefalinger
tusen takk Very Happy :-D fant det jeg trengte!


15.05.2006 15:41

Bra!
12
anbefalinger
Rimelig bra tekst, fant svar på nesten alle mine spørsmål  Sad :-\()

thomas
12.06.2006 20:54

Bra!
12
anbefalinger
takk for hjelpen fant mye jeg trenget til muntli eksamen  Smile :-\)

hey
15.06.2006 18:37

Bra!
12
anbefalinger
denne siden var bra jeg fant Smile :-\) fikk svar på det jeg trengte.. tusen takk Smile :-\)

Mr og Mrs Noen
14.11.2006 09:03

Bra!
12
anbefalinger
heisann Smile :-\) dette var bra side Smile :-\) trengte masse stoff her ja Razz :-Ptakk,takk Razz :-P Smile :-\) Very Happy :-D

Qarr
15.01.2007 18:56

Bra!
12
anbefalinger
Ikke dårlig!
Smile :-\)" og _/

sunshine
28.01.2007 19:23

Bra!
11
anbefalinger
skriv om jødiske skikker og tradisjoner så blir det bra(Y) Razz :-P


28.02.2007 13:38

Bra!
11
anbefalinger
bra fikk noen svar der ja  Smile :-\)

Meg
06.06.2007 13:43

Bra!
11
anbefalinger
Det kunne ha vært noe meditasjon... Jeg søkte på meditasjon og fant det her, leste gjennom det, men fant liksom ikke noe generellt om meditasjon, eller hva meditasjon er innenfor de to ulike religionene....
Men men, bra skrevet da Very Happy :-D Tips; Meditasjon....

burre
11.05.2005 21:28

Bra!
10
anbefalinger
kunne du ikke skrivi noe om bar mitsva

carre
30.05.2005 15:36

Bra!
10
anbefalinger
detta var en bra sie, fikk svar på det jeg vill ha.. ps.. fikk litt vondt i hue av skrifta.. den var liten og sammen trøkt
 Razz :-P

heihei
10.06.2006 17:36

Bra!
10
anbefalinger
dette var kjempe knash! tusen takk! fant masse stoff om jødedommen. kanskje du kunne laget en om de reformerte jødene også! (A)..

E. C. Dahls
10.03.2007 19:05

Bra!
10
anbefalinger
Skriv du itj nå om hverdagslivet t buddhistan da? fødselen, ekteskap osv...
ellers drit bra sie!!!!!! Tanke you!!  Very Happy :-D

Sunshinesol;)
03.05.2007 15:40

Bra!
10
anbefalinger
Dæven ke bra at e fann den her sio! No fækk e svaran på dæ e manglæ te munteli eksamen imårro ;o ;D ! Thaanx xD

mee=)
10.04.2005 14:56

Bra!
9
anbefalinger
hurra det var en fin sie


25.04.2005 15:07

Bra!
9
anbefalinger
hey! jeg takker for en suuuuper tekst det var det jeg trengte.... holder på med et prosjekt... takker


25.04.2005 15:09

Bra!
9
anbefalinger
Hei jobohai! rettningene er ortodokse, reformerte og konserevative.

Swoop
26.04.2005 21:22

Bra!
9
anbefalinger
Funka dette vet du

hao
01.06.2005 09:06

Bra!
9
anbefalinger
haao
takk for dette


25.01.2006 13:35

Bra!
9
anbefalinger
Hejia! Det her var ei fin side, men det er dummt at dere har blandet jødedommen og buddhismen!  Sad :-\( Dere kunne kansje ha en link med buddhismen og en med jødedommen o.s.v..
Det var min kommentar!
Klem fra Malle! Razz :-P

chio
31.01.2006 17:21

Bra!
9
anbefalinger
Kjempebra Smile :-\)
Til dere som klager på at det ikke er bilde, vil jeg bare si hah! Har dere hørt om www.google.no ? også går man enkelt og lett inn på "bildesøk" Vanskeligere er det ikke..

Hans Martin...
08.11.2006 08:42

Bra!
9
anbefalinger
Jeg finner jo ikke noe om hvordan reglene er for hvordan jødene skal behandle bøkene sine, det er jo forskjellige skikker om det!

andrea
12.11.2004 15:49

Bra!
8
anbefalinger
Tusen takk for hjelpen.
Du har gjort en kjempe jobb her!

Vidar
16.02.2005 12:07

Bra!
8
anbefalinger
Nice artikkel fant alt jeg trengde og det hjalp meg ganske bra i gang med prosjektet

vetle^^
20.04.2005 15:51

Bra!
8
anbefalinger
flott artikkel altså, du har vel ikke noe imot jeg kopierer litt  Wink ;-\)

takk skal du ha.... spart meg for et par timer :=D

mæ vettu
02.05.2005 16:52

Bra!
8
anbefalinger
fikk jo itj vit om nirvana og tripikata og meditasjon. d bør vær med neste gang

lisa marie
08.05.2005 16:05

Bra!
8
anbefalinger
bra jobba! takker for dette... hva skulle jeg gjort uten internett?

heeeeeeey
25.04.2005 14:14

Bra!
7
anbefalinger
veldig bra tekst!! jeg fant alt jeg trengte til proskjektet jeg holder på med på skolen Smile :-\) takk for hjelpen..

simen
02.02.2006 20:10

Bra!
7
anbefalinger
takk!!!

XzAR
06.03.2006 19:19

Bra!
7
anbefalinger
takk...fannt ut nå endeli om d onde

noen som takker deg!
07.03.2006 16:51

Bra!
7
anbefalinger
dette trengte jg virkelig azz! Smile :-\)


15.05.2006 15:42

Bra!
7
anbefalinger
jeg mente ikke  Sad :-\( men  Surprised :-o

Hmm
05.06.2006 10:16

Bra!
7
anbefalinger
Jeg bruker noe av dette... bra stoff


24.10.2006 00:05

Bra!
7
anbefalinger
Dette var bra..... Men teksten om buddhismen manglet en del. Blant annet veien til Nirvana altså den Åtte Delte veien, de 5 leve måtene og noen flere viktige ting......

jeee!
25.04.2005 10:20

Bra!
6
anbefalinger
kan du skrive litt om lederne i jødedommen??? og finne noen bilder av davidstjerna og den sjuarmede lysestaka? trenger litt mere fakta...

....
23.02.2006 14:57

Bra!
6
anbefalinger
detta var bra  Wink ;-\) vil hilse til Idun og Freia..
håper du var innom her...

Truls
23.11.2007 12:42

Bra!
5
anbefalinger
Jela bra ! (Y)

Bob
04.01.2008 16:40

Bra!
5
anbefalinger
tusen takkkkk! akkoratt hva jeg trengte til oppgaven min !!! takker og bukker Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

Freddi
29.01.2008 20:50

Bra!
4
anbefalinger
Flott side jeg fant det meste jeg lurte, dette hjalp godt med et skoleprosjekt jeg holder på med. takker pent Smile :-\)

Andrea
30.01.2008 14:00

Bra!
4
anbefalinger
Utrolig bra. Fant alt jeg trengt her til skoleprosjektet vi har på skolen.
Takk for hjelpen  Very Happy :-D

Rita Mita
26.03.2008 09:20

Bra!
4
anbefalinger
For en toppers side! Dette hjalp meg virkelig i gang med prosjektet mitt ;D
Tusen takk for all hjelp. Nå slapp jeg vertfall å lete gjennom mange sider, nå har jeg fått all informasjon på et fat! takker så meget. klem meg Very Happy :-D


14.04.2008 11:02

Bra!
4
anbefalinger
Fant ikje alt eg leita etter, menne det var en kjempe bra sie da. Smile :-\)

Silje
26.11.2008 21:00

Bra!
4
anbefalinger
Takk for denne siden. Som jeg ser har den hjulpet mange... Smile :-\)

Per Ola
02.12.2008 13:47

Bra!
4
anbefalinger
drit dårlig : (
jeg vil heller gå og plukke juleripsbær, enn å være her, sammen med dere tards.
Takk for meg  Sad :-\( Sad :-\( Sad :-\( Sad :-\( Sad :-\( Sad :-\( Sad :-\( Sad :-\(

emo-prupp
28.01.2013 10:00

Bra!
4
anbefalinger
Heja du!
Her var e fint og masse informasjon sjø!
Ein liten hilsan til Isababb og Tinsju søk på daria the exsplor reisen å finne emo-prupp!

elena
07.05.2008 21:06

Bra!
3
anbefalinger
ossen blir jødene frelst da?  Confused :-\?

anonym
27.10.2008 20:19

Bra!
3
anbefalinger
drit bra side! hvar til stor hjelp Wink ;-\)


19.11.2008 12:02

Bra!
3
anbefalinger
Takk, Takk.

Simon
19.11.2008 12:04

Bra!
3
anbefalinger
bra side!  Smile :-\)

henriette
20.01.2009 09:16

Bra!
2
anbefalinger
kjempe bra sie ! fant virkelig det e trang  Smile :-\) thanks  Wink ;-\)

PIKK
07.05.2010 12:16

Bra!
2
anbefalinger
SYKT BRA!

jesus
21.03.2012 19:18

Bra!
2
anbefalinger
Kåt på dette ass! buddhaaaaahhh, forresten jente på 15 år her som er kåt

buddah
05.02.2013 19:31

Bra!
2
anbefalinger
tuuusen takk, har om buddhismen på skolen, så dette blir bra  Wink ;-\)

emo-prupp is back
29.01.2014 11:44

Bra!
2
anbefalinger
Hei!
Dette var ein veldig fin artikkel, elsker den hihi likzzzzoom! Så du dora the epxlor?  Wink ;-\))

Klem fra emo-prupp is back

emil
24.10.2016 09:10

Bra!
2
anbefalinger
hei mitt navn er emil, liker å bli analkjørt av lillesøster mi.. når hun gjør det stimulere det rompehullet mitt


22.03.2017 09:01

Bra!
2
anbefalinger
FYFAEN DENNE SIDA SUGA PIKK ASSA FAEN ALTSÅ NEJ DETTA ER JEG JÆVLA FORBANNA PÅ KYSK XXVIDEOS.com

Martin89
19.02.2009 21:23

Bra!
1
anbefalinger
Drit bra! Fikk sikkert god karakter på denne oppgaven!  Very Happy :-D

ulf
17.02.2010 09:42

Bra!
1
anbefalinger
sexy lesestoff

x
20.04.2010 14:20

Bra!
1
anbefalinger
!!!!!!Dette er en ganske bra side, men den er for tett og uoverskikkelig. Flere avsnitt, takk!!!!!!!!!

keeeeeeg
25.04.2010 21:46

Bra!
1
anbefalinger
thanku for overgangsriter !

jojo
04.05.2010 13:56

Bra!
1
anbefalinger
Hei.
Jeg tror det er litt skivebom under forklaringen av buddisme.
Det er jo en gammel livsstil med mange tolkninger, men utfra det lille jeg har lest synes jeg ikke dette stykke var representativet.
Dette er en fin side http://buddhistforbundet.no/article/show/24/En-liten-i- nnf--ring-i-Buddhas-liv-og-l--re?atid=1

Anonymjævel
21.05.2010 11:10

Bra!
1
anbefalinger
herlig! kjempekult! tusen Takk! Gud frelse deg Daria Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

anonym
07.12.2010 19:53

Bra!
1
anbefalinger
Ikke alt er sant :/ er selv buddhist og litt falskt her og der..  Confused :-\?

anonym
31.12.2010 19:12

Bra!
1
anbefalinger
Bra skrevet, hjalp meg!

trenger buddah stoff
05.01.2011 12:27

Bra!
1
anbefalinger
wow, jeg fant alt jeg trengte til skole prosjektet.

anonym
26.02.2011 11:53

Bra!
1
anbefalinger
Nice  Wink ;-\) Trenger stoff til muntlig RLE-prøve

maen
31.01.2013 09:40

Bra!
1
anbefalinger
bra

anonym
22.08.2013 18:36

Bra!
1
anbefalinger
men hva er egentlig veien til frelse i Jødedommen?

PENIS
12.02.2014 13:21

Bra!
1
anbefalinger
jojo


11.03.2015 18:12

Bra!
1
anbefalinger
FOR NOE DRIT

Heioghå
09.04.2015 20:27

Bra!
1
anbefalinger
Kjempe bra tekst! Bra jobbet!

T600e36**
22.03.2017 13:44

Bra!
1
anbefalinger
I LOVE IT! ♥
Trenger ikkje å bli slakta av læreren nå ☺

hei
22.11.2017 18:53

Bra!
1
anbefalinger
dritt

Christine
20.02.2009 12:40

Bra!
0
anbefalinger
Tusen takk før utrolig bra informasjon  Very Happy :-D
Den hjalp meg VELDIG! Har prosjekt i RLE som skal være ferdig til i morgen, så trengte dette virkelig ! Takk  Smile :-\)

Nikolai tannberg og Kristian
11.06.2009 11:27

Bra!
0
anbefalinger
Hei, det var deldig bra tekst. vi fikk oppgaven vår for 1 time siden å nå er vi ferdige sidne vi kopierte ditt Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

Lillian
20.01.2010 16:03

Bra!
0
anbefalinger
Jeg fant alt jeg trengte borsett fra døden ....
:|

tonje
09.02.2010 09:23

Bra!
0
anbefalinger
denne sida har hjulpet meg skikkelig tuuuuuuuuusen takk!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.042 sec - 1 pageviews