Søk i stiler
 

Språkdebatten i Noreg på 1800-tallet


Språksituasjonen i Norge etter unionsbruddet med Danmark i 1814.
Sjanger:ArtikkelLastet opp:08.02.2009
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Språkhistorie
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookI 1814 blei det slutt på unionen med Danmark, som Noreg hadde vore i union med i ca 400 år.  Noregs grunnlov vart skreve dette året, og språket som blei brukt var dansk. Dansk hadde i fleire hundreår vore det sjølvsagte fellesspråket i tvillingrika. Noreg gjekk nå inn i union med Sverige, og heretter var det Noreg og Sverige som skulle være i lag. Sverige fekk aldri den same innverknaden Noreg som det Danmark hadde gjort, og med den nye grunnloven var første skritt tatt mot et sjølvstendig Noreg. Det var på denne tida mange som ville skape ei nasjonalkjensle, eit fellesskap som kunne føre det norske folket saman. Spørsmålet om skriftspråket vart på denne tida naturleg nok eit brennande tema som førte til mykje diskusjon.

 

Grunnen til at språket vart ei slik viktig kampsak i Noreg på slutten av 1800 talet, er først og fremst at den nye norske staten vart danna i et tid da dei intellektuelle i Europa meinte at nettopp språket var det fremste kjenneteiknet på ein nasjon. Folket og folkekulturen var kjernen i nasjonen. Desse tankane kom til Noreg frå andre land i Europa, til dømes Tyskland. Det var frå Tyskland ideologien ”nasjonalromantikken” kom, og denne åndsretninga fekk avgjerande innverknad på heile det norske kulturlivet i tiåra etter 1814.

 

Bakgrunnen for den norske språkstriden på 1800-talet var altså først og fremst nasjonal- skriftspråket var dansk, mens dialektane var norske. Språkstriden hadde også eit sosialt element fordi overklassen brukte eit talemål som bygde på det danske skriftspråket i ordformer og bøyingar, mens resten av folket snakka ulike lokale dialektar. Kjernen i språkstriden dreia seg altså om skriftspråket i Noreg skulle byggje på det nedarva danske skriftspråket, eller om det skulle byggje på talemålet til det breie lag av det norske folket.

 

Noreg fekk inspirasjon frå spesielt to nærliggande land, Sverige og Færøyane. Tilhøvet mellom Finland og Sverige hadde vore som forholdet mellom Noreg og Danmark, svensk var det einaste offisielle språket i heile det svensk-finske kongeriket. I 1809 vart den politiske situasjonen avgjerande endra i Finland, og i 1863 vart finsk innført som offisielt språk jamstelt med svensk. (skriv meir)

 

 

Språket kom for første gong på dagsordenen som eit nasjonalt problem i Noreg på 1830-talet. Diktaren Henrik Wergeland var ein av dei som utløyste ordskiftet. Han hadde av og til brukt norsk or og utrykksmåtar som Fjøs, Gut og Myr i staden for dei danske måtane å skrive orda på. Historikaren Per Andreas Munch var svært skeptisk til dette. Munch så for seg eit skriftspråk som var basert på ein enkelt ”rein” dialekt, og med ein skrivemåte som tydeleg kunne vise slektskapen med norrønt. På den måten ville han skape eit språklig samband bakover med det gamle, norrøne Noreg. Eit moment som er viktig å poengtere er at Munch og dei fleste andre som meinte noko om språk og kultur på denne tida, meinte at det var dansken som representerte kulturen og framsteget. Eit bondemål ville aldri kunne fylle alle dei funksjonane skriftspråket skulle ha i eit moderne samfunn.

 

I 1841 kom det første heftet av Norske folkeeventyr, som var skreve av Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe. Dei skreiv ned forteljingar som var overlevert munnleg gjennom generasjonar, og det kom dermed inn mange innslag frå norsk talemål i både ordval og setningsbygnad. Mange meiner at språket som blei brukt i desse eventyrsamlingane har hatt mykje å seie for den seinare utviklinga av det norske bokmålet.

 

 

Både Wergeland og Munch tilhørte embetsmannsklassen, og dei er heller ikkje primært kjende som språkfolk. Knud Knudsen og Ivar Aasen var to menn som begge kom frå bondestanden, og dei er begge mest kjende for sitt arbeide med å skape eit eige norsk skriftspråk. Knudsen er kjent for å ha kjempa for den såkalla fornorskinga av det danske skriftspråket. Aasen på sin side vigde mest heile sitt vaksne liv til arbeidet for å skape eit heilt nytt norsk skriftspråk, bygd på dei norske bygdemåla. Knudsen og Aasen hadde lik sosial bakgrunn, men dei gjekk i kvar sin retning når det gjaldt det norske skriftspråket. Knudsen ville reformere dansken, mens Aasen ville laga eit heilt nytt skriftspråk. Etter kvert fekk landsmålet meir og meir oppslutning, og mange kjente personar slutta seg til, blant anna vår eigen Arne Garborg. I 1885 gjorde Stortinget et vedtak som gjorde landsmålet offisielt jamstilt med norsk-dansken, og i 1892 fekk skolestyret i kvar kommune rett til å velje mellom å undervise på landsmål eller ”bokmål”. Ivar Aasen står for oss i dag som sjølve symbolet på det me i dag kallar nynorsk.

 

Knud Knudsen meinte at det var urealistisk å tru at ein kunne få det norske folket til å ta i bruk eit skriftspråk som ikkje bygde på noko eksisterande talemål. Han såg det for seg som problematisk at den styrande eliten i samfunnet skulle kaste vrak på sine eigne norsk-danske språktradisjonar og ta i bruk eit nytt skriftspråk som var basert på bygdemåla. Slik kan me sjå at Knudsen og Aasen var svært forskjellige i si oppfatning av korleis skriftspråket i Noreg skulle vere. Knudsen ville byggje eit nytt skriftspråk som var basert på den norske uttalen av dansk, den såkalla ”dannede  dagligtale”. Som namnet røper var dette talemålet knytt til ei avgrensa sosial gruppe, nemlig overklassen. Knudsen prøvde å dempe dette utrykket ved å kalle det ”den landsgyldige norske uttale”.

 

I 1870-åra vart skolen valplass for språkstriden, og det var talemålet som var emnet. Før hadde det vore slik at når ungane begynte på skolen, måtte dei legga vekk dialekten og lære å ”prate skikkeleg”. I 1878 blei det vedtatt at undervisninga i skolen skulle skje på barnas eiget talemål. Læraren skulle ikkje lenger lære ungane å snakke bokspråket, men tvert i mot bruke dialekten til elevane. Vedtaket vart grunngitt pedagogisk, det ville bli mykje lettare for elevane å lære når dei fekk høyre og bruke sitt eige talemål. I 1887 kom det eit vedtak som slo fast at dansk ikkje lenger skulle brukast som opplesingsmål heller, no skulle alt skje på elevanes eiga dialekt.

 

Da Knud Knudsen døydde i 1896, var det tydeleg for dei fleste at det gamle skriftsfellesskapet med Danmark var på hell. Det offisielle brotet med dansken kom i 1907, og vegen låg nå open for  at me i Noreg skulle få to norske målformer. Den eine målforma bygde på dei norske dialektane, og den andre bygde på det skriftspråket som rådde i landet ved slutten av dansketida.

 

I 1900 var framleis det dominerande skriftspråket i Noreg det same som i Danmark, men utviklinga av dei to målformene til Aasen og Knudsen var på full fart. Me har framleis tå målformer i Noreg, og språkdebatten er nok ein debatt som alltid vil engasjera og provosera.

 

 

Kilder:

- Norskboken Grip teksten


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Magnus Langfeite
04.02.2016 10:28

Bra!
189
anbefalinger
Jeg er fra asylmottaket i Trødelag. Jeg trenger venner og kurs i hovrdan man snakker norge som kotser gratis. Jeg kan brenne jøder. Gå på youtuben min så kan du se selv mer. www.Youtube.com/IGASDiRtYjEwS

bjørnar hem
20.01.2015 12:33

Bra!
100
anbefalinger
jeg liker å lese dette før jeg runker

bjørnar hem
12.01.2015 11:26

Bra!
61
anbefalinger
elsker dette stoffet

bjørnar hem
12.01.2015 11:27

Bra!
58
anbefalinger
sexy stoff

bjørnar hem
12.01.2015 11:31

Bra!
53
anbefalinger
for noe pisspreik jævler

Herman Heggstad
20.01.2015 12:38

Bra!
47
anbefalinger
disse kommentarene her er grunnen til at vi fortsatt trenger feminisme.

Herman Heggstad
20.01.2015 12:36

Bra!
41
anbefalinger
Fin artikkel. Jeg likte den.

Nour
30.03.2009 08:42

Bra!
32
anbefalinger
yeah, tusen takk, jeg holder på med eit prosjekt om ivar aasen og knud knudsen  Very Happy :-D
6/6

bjørnar hem
20.01.2015 12:36

Bra!
30
anbefalinger
gå på imswinging.com

ShadyGuy1337
20.01.2015 13:09

Bra!
21
anbefalinger
nøkkelen til suksess er runking

Noroff
29.04.2009 10:53

Bra!
19
anbefalinger
Bra oppsumering, holder på med en eksamen akkurat om dette og dette var veldig bra stoff.
Tusen takk Smile :-\)!


06.05.2014 09:07

Bra!
19
anbefalinger
Fy faen så dårlig detta var. drep deg selv.

Timo
24.11.2013 19:28

Bra!
14
anbefalinger
Føler Welhaven har blitt litt glemt i denne teksten ???

Hvem Vet
20.02.2017 10:50

Bra!
13
anbefalinger
Dette tekst er bra Norge skrevet på.

Jokke
21.05.2015 14:13

Bra!
11
anbefalinger
Jeg ronker til denne teksten

Shadypedofile
14.12.2015 09:07

Bra!
11
anbefalinger
Runking er livet

.
24.03.2010 14:15

Bra!
8
anbefalinger
.

Randi
23.04.2013 21:08

Bra!
8
anbefalinger
Dette er skrevet direkte fra Grip teksten Norsk Vg3! så kilden er jo definitivt god

dildoking
12.02.2016 09:11

Bra!
8
anbefalinger
fuck tjerand da! jævla bra

homo
12.02.2016 09:17

Bra!
8
anbefalinger
homo homo homo homo

peder
11.11.2015 09:50

Bra!
7
anbefalinger
bra

peder
11.11.2015 09:51

Bra!
7
anbefalinger
deili

henriette
22.01.2016 13:29

Bra!
7
anbefalinger
super artikkel! dette var storartet.....!!!!!

einar einarsen
03.06.2016 10:20

Bra!
7
anbefalinger
gay

pussydestroyer
15.06.2017 16:35

Bra!
7
anbefalinger
HVORFOR MÅ DENNE TEKSTEN VÆRE PÅ NYNORSK OG IKKE BOKMÅL
JÆVLA JØDE, HVORFOR BLE IKKE FAMILIEN DIN BRENT AV HITLER
kan du knulle meg btw?

OJA
01.10.2017 13:37

Bra!
7
anbefalinger
DETTE HJELPER MEG LITE DIN JÆVLA KUK

jez
16.06.2010 19:46

Bra!
6
anbefalinger
merket hva kilden din var for å si det sånn. Men grei oppsummering


16.11.2015 09:35

Bra!
6
anbefalinger
vakker tekst bjørnar du er mitt forbilde

slærv
11.03.2016 13:05

Bra!
6
anbefalinger
slærv i rompa yesyes


13.01.2017 10:09

Bra!
6
anbefalinger
bjørnar hem har du noe å runke med?


16.11.2017 08:42

Bra!
6
anbefalinger
eg synest dette er en artikkel som øker seksuell interesse på barn, det synes eg ikkje noko om, altså eg synest denne teksten burde bli slettet straks


16.11.2017 08:44

Bra!
6
anbefalinger
Jeg er samstundes med Lars Kåre, det er unødvendig å skrive at du stimulerer kjønnsorganet ditt på denne siden, jeg glemmer forvirrelsens resultat dermed

hoho
01.03.2016 10:04

Bra!
5
anbefalinger
hoho

Per Pedersen
03.06.2016 10:23

Bra!
5
anbefalinger
Einar Einarsen klapp igjen

Rohan Chowdhury
03.06.2016 10:38

Bra!
5
anbefalinger
Hei, jeg har ingen venner. Kan noen hjelpe meg?

kobe
03.06.2016 10:22

Bra!
5
anbefalinger
hei

runk
04.10.2016 10:25

Bra!
5
anbefalinger
ta en runk


11.11.2016 12:22

Bra!
5
anbefalinger
skitten artikkel

ivar aasen
24.11.2016 08:51

Bra!
5
anbefalinger
jeg er ikke enig med denne teksten runketryner kys feg

mathias urke
15.05.2017 21:20

Bra!
5
anbefalinger
gå inn på crazyshit.com


16.11.2017 08:38

Bra!
5
anbefalinger
ja


16.11.2017 08:40

Bra!
5
anbefalinger
Hei Lars Kåre


16.11.2017 08:40

Bra!
5
anbefalinger
serriøst koffor?


16.11.2017 08:41

Bra!
5
anbefalinger
Hva eg liker

nordlaks
24.01.2018 10:26

Bra!
5
anbefalinger
kooor du blei av

Adolf H.
04.06.2018 10:18

Bra!
5
anbefalinger
Jeg liker fugemasse og kakkelovn. Renvask Vietcong for skitne åtseletere. Jorda er flat og nazismen er den gode tro. Den jødiske rase er samme som djevelens hjelpere. Støtt mitt arbeid i dag!

mathias urke
15.05.2017 21:07

Bra!
4
anbefalinger
takk.


kuktryne

Kristoffer Holand
15.05.2017 21:20

Bra!
4
anbefalinger
The game

nordlaks
24.01.2018 10:18

Bra!
4
anbefalinger
are u wet for your egg daddy

helium
24.01.2018 10:21

Bra!
4
anbefalinger
jeg vil bli bambustorturert av deg Jonny, og å sug loen ut av navlen din høres deili ut Smile :-\) kos

helium
24.01.2018 10:26

Bra!
4
anbefalinger
jonny come back to me bruh

Josef Swolin
05.06.2018 09:21

Bra!
4
anbefalinger
Feels good when you kill twice as many as the worlds most hated man, but nobody cares.


16.11.2017 08:47

Bra!
3
anbefalinger
dette er jeg helt enig med birgitte kårensen aslaug, eg liker deg, skal vi henge en gang på en kafe? Kvar bur du? eg synes du virker som en veldig fornuftig person og eg vil gjerne sette meg ned å ta en liten prat med deg i virkeligheten. og kanskje vi kan pule seinare?


16.11.2017 08:48

Bra!
3
anbefalinger
Lars Kåre, vi har vert kjærester i flere år. Du fridde til meg i går kveld, husker du ikke det?


16.11.2017 08:49

Bra!
3
anbefalinger
nei.....................


16.11.2017 08:49

Bra!
3
anbefalinger
Herregud Lars Kåre...... er du full igjen?


09.01.2018 10:02

Bra!
3
anbefalinger
Håper alle som har kommentert blir bambusrorturert. Eller sug loen ut av navlen min.

nordlaks
24.01.2018 10:27

Bra!
3
anbefalinger
fettægg

fritert kyllig
24.01.2018 10:49

Bra!
3
anbefalinger
yo bro

nordlaks
24.01.2018 10:53

Bra!
3
anbefalinger
ÆSJ


16.11.2017 08:50

Bra!
2
anbefalinger
eg puler hesten din no


16.11.2017 08:50

Bra!
2
anbefalinger
Jeg forstår ikke


16.11.2017 08:51

Bra!
2
anbefalinger
jo det gjør du


16.11.2017 08:52

Bra!
2
anbefalinger
Jeg vet


16.11.2017 08:53

Bra!
2
anbefalinger
kva heiter hesten din no?

Koseklumpen321
24.01.2018 10:54

Bra!
2
anbefalinger
Må man runke og hvorfor?
Hvor lenge må man og slikt?

Hei.
Nei, det er ingen som mener at alle må runke. Dette er noe enhver må finne ut av selv og slett ikke føle seg presset til å gjøre.
Det vi vet er at det er veldig mange gutter som runker fordi de finner dette seksuelt tilfredsstillende. Å runke er også en fin måte å bli kjent med sin egen kropp og seksualitet på. Det er fint å kunne kjenne sin egen kropp før man eventuelt begynner å dele den med andre. De som liker å runke (og det er mange) gjør gjerne dette hele livet, også samtidig som de er i et forhold. Men som sagt, det blir helt opp til deg.

Koseklumpen321
24.01.2018 10:57

Bra!
2
anbefalinger
Nå skal jeg forklare det for deg Per. Norge er ikke så førpult i hodet til å måtte hive nån utførre et stup.  Smile :-\)

Theagent0314
30.01.2018 13:33

Bra!
2
anbefalinger
dette er en jævla bra tekst blir så kåt.

gay boy
30.01.2018 13:43

Bra!
2
anbefalinger
i`m fucking gay


16.11.2017 08:54

Bra!
1
anbefalinger
Yngve


09.01.2018 09:51

Bra!
1
anbefalinger
Hei, alle sammen. Jeg er 42 år og liker denne teksten. For oppsikten den vekke om barn Smile :-\)

per
09.01.2018 09:52

Bra!
1
anbefalinger
i iran er det en dødtstraff som er å bli kastet ned et stup,hvorfor har ikke vi det?

lasse øl kasse
30.01.2018 13:35

Bra!
1
anbefalinger
halla kan noen her skaffe meg noe øl hahahha.

bossen
14.02.2018 11:08

Bra!
1
anbefalinger
dere err noen morapuler

bossen
14.02.2018 11:09

Bra!
1
anbefalinger
kåte mennsker

aids
04.03.2018 19:10

Bra!
1
anbefalinger
allendisse kommentarene er aids

6ix9ine
23.04.2018 10:25

Bra!
1
anbefalinger
Hør på min nye sang hvor jeg prøver å rappe om hvor deilig små barn er

Nr1
04.05.2018 19:26

Bra!
0
anbefalinger
Veldig fornøyd med teksten og innhodlet, det gir et veldig bra resultat. Med god hislen: Nr1/beste

Jacob
14.06.2018 10:07

Bra!
0
anbefalinger
Bra tekst!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.032 sec - 1 pageviews