Søk i stiler
 

Stråling


Dette er notater som jeg har brukt til å lese til en prøve (Bok: Nexus 5) om stråling. Hvis det står "Tegning" noen steder, har jeg der tegnet for hånd etter å ha skrevet det ut.
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:24.06.2007
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Fag i skolen
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Elektromagnetisk stråling

1865: Skotten James Maxwell la frem en matematisk teori for elektrisitet og magnetisme. Han påviste at når partikler med elektrisk ladning gir fra seg energi, sendes det ut en form for bølger som blir kalt elektromagnetiske bølger.
Beveger seg med samme hastighet som lys = synlig lys er en form for elektromagnetiske bølger.

 

Viktige egenskaper ved elektromagnetiske bølger

 

Bølgelengde:

Måles fra topp til topp

En nm = en milliarddels meter

Synlig lys à 400-800nm

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Frekvens:

Antall svingninger bølgen gjør per sekund

Måleenhet: Hz (Hertz)

4 Hz = 4 svingninger på ett sekund

Lyset øyet vårt kan oppfatte à svært store frekvenser (mange billioner svingninger i sekundet)

 

Energi:

Ulik bølgelengde = ulik energi

Svinger raskt = mest energi

Jo kortere bølger og jo høyere frekvens bølgene har à større energi

Viktig å vite når man skal se på skadevirkningene

 

Lyshastigheten:

Lyshastigheten i luft eller lufttomt rom: 300 000 km/s = 3 * 108 m/s

Alle elektromagnetiske bølger beveger seg med denne hastigheten

 

Hva er elektromagnetisk stråling?

Elektromagnetisk stråling oppstår når elektriske ladninger sviner frem og tilbake.

Energi i bevegelse

Elektriske ladninger kan skape kontinuerlig stråling over lang tid eller stråling som varer bare et kort øyeblikk

 

Emisjonsspektre – elektromagnetisk stråling fra atomene:

Når et elektron i et atom blir tilført energi, for eksempel når to atomer skumper borti hverandre eller et annet elektron gir det en dytt, hopper elektronet til et av de høyere nivåene i atomet. Senere kan det falle ned igjen til et lavere nivå.
Når elektronet faller ned til et lavere nivå, gir det fra seg en energimengde som tilsvarer forskjellen mellom de to nivåene. Denne energien sendes ut som elektromagnetisk stråling.

Strålingen som sendes ut = mål på forskjellene mellom de ulike nivåene i atomet.

 

Alle grunnstoffatomenes elektronskall har sine helt spesielle nivåhøyder, og gir opphav til stråling med helt spesielle energier og bølgelengder.

Energiovergangene er kartlagt, og man kan derfor lese av bølgelengden for å bestemme hvilket stoff det er. Strålingen kalles emisjonsspekteret til stoffet

 

Radiobølger

Fellesbetegnelse for en stor gruppe av bølger med lange bølgelengder (ca 1mm – flere mil)

 

Radioen og mobiltelefonen:

I mobiltelefonen er det både en radiosender og en radiomottaker. I motsetning til vanlige radiosendinger, kan signalet i en mobiltelefonsamtale kun fanges opp av ett bestemt apparat. Dette gjøres ved at hvert apparat overfører og mottar signaler med en helt bestemt bølgelengde.

Små forskjeller i bølgelengdene à forstyrrer hverandre = forbudt med mobil på fly

 

Mikrobølger:

De korteste radiobølgene à 1mm – noen få cm

Brukes i radarer, til overvåking og navigering om bord i fly og skip

I mikrobølgeovner: Mat som inneholder fett og vann blir varmet ved av mikrobølgene trenger inn i dem og varmer dem opp innenfra.

 

Infrarød stråling:

Litt for lange bølgelengder til at vi kan se dem

Brukes i alarmer, fjernkontroller, ovner, lyspærer.

Varmefølende kamera brukes til å søke etter savnede personer, finne ut om et hus er godt eller dårlig isolert, undersøker blodårer og celler under huden hos mennesker

 

Synlig lys:

400 nm – 800 nm

Omfatter hele fargespekteret fra rødt til fiolett (fiolett, indigo, blå, grønn, gul, oransje, rød)

 

Laserlys:

Består av bølger med bare én bestemt bølgelengde

Kan brukes til å lage en svært konsentrert lysstråle med høy energi

CD-spillere, øyeoperasjoner og avstands- og hastighetsmålere

 

Ultrafiolett stråling:

Kortere bølgelengde og større energi enn synlig lys

Brukes i butikker og banker for å finne ut som sedlene er ekte

I teater og på diskotek for å lage spesielle lyseffekter

Blir absorbert i noen stoffer, for eksempel vindusglass

Soling:

UV-C strålene har kortest bølgelengde og regnes som mest farlige fordi de er mest energirike – Absorberes i atmosfæren

 

Røntgenstråling:

1895: Tyske fysikeren Wilhelm Conrad von Röntgen

Trenger igjennom de bløte delene av et menneske, men stanses av bein

Stor energi som kan forårsake skader i cellene hos mennesker

 

Gammastråling:

Korteste bølgene i det elektromagnetiske spekteret

Svært stor energi - kan skade eller drepe celler hos planter, dyr og mennesker

Utnyttes til strålebehandling av kreft

 

 

Det strålende sola

Sola sender ut elektromagnetisk stråling og partikkelstråling.

Partikkelstrålingen (solvinden) består stort sett av elektroner og protoner, og gir opphav til nordlys

 

Den elektromagnetiske strålingen fra sola består i hovedsak av infrarød stråling, synlig lys og ultrafiolett stråling. Den kraftigste UV-strålingen blir heldigvis absorbert i atmosfæren (200-300 nm blir helt absorbert)

 

Ozonlaget:

15-20km over bakken

Stopper mesteparten av UV-C-strålingen og en del av UV-B-strålingen

Mengden varierer med årstiden, hvilket sted på jorden vi befinner oss på, gassutslipp fra vulkanutbrudd og ulike værforhold

 

KFK-gassene spaltes når de kommer opp i høyere luftlag. Da dannes det frie kloratomer, som kan bryte ned ozonmolekyler i atmosfæren. Disse kjemiske reaksjonene er kjedereaksjoner, og ett kloratom kan ødelegge det ene ozonmolekylet etter det andre.

KFK-gassene bruker lang tid opp igjennom atmosfæren, og de reagerer lite med andre stoffer. = lang levetid i atmosfæren

KFK = Klor, Fluor og Karbon

 

Farlig?

UV-B-stråling kan trenge 10-20m ned i klart vann

Enkelte planktonalger skades av strålingen

 

1. bekymring:

Fotosyntesen i planktonalgene legger grunnlaget for næringskjedene i hav og ferskvann. Endringer eller reduksjon i produsentleddet får en dominoeffekt oppover i næringskjeden.

 

2. bekymring:
Fotosyntesen i planktonalgene trekker CO2 ut av atmosfæren.

 

Strålingen kan skade DNA-molekylene i hudcellene, slik at de kan utvikle seg til kreftceller.
Farligste: føflekk-kreft

Huden kan bli rynkete

Øynene kan skades

 

Nordlys:

Nordlys oppstår når partikler fra solen trekkes inn mot jordens magnetfelt. Partiklene treffer gassmolekyler i atmosfæren, slik at gassmolekylene sender ut energi i form av lys.

Oksygen og nitrogen gir opphav til nordlys i forskjellige farger.

Kristian Birkeland

 

Radioaktiv stråling:

Radioaktiv stråling kommer fra en ustabil atomkjerne. (Faller fra hverandre)

Naturlig radioaktiv stråling deles inn i alfa-, beta- og gammastråling:

Alfastrålene er heliumkjerner

Betastrålene er elektroner med stor hastighet

Gammastråling er energirik elektromagnetisk stråling

 

Alfastråling:
Lett stanset av klær eller et tynt papir.
Noen få cm i luft

Ved en alfautsendelse blir det dannet et nytt grunnstoffatom med lavere atomnummer enn den opprinnelige kjernen. Et eksempel på dette er når en urankjerne desintegrerer og omdannes til en thoriumkjerne:

 

(Tegning)

Det er gjerne tunge grunnstoffatomer som uran, radon og plutonium som sender ut alfapartikler.

 

Betastråling:
Noen få meter i luft

Går gjennom klær og et stykke inn i huden. Stoppes av tre.

Et nøytron i kjernen blir omdannet til et proton og et elektron. Det dannes også en bitteliten nøytral partikkel, nøytrion.

Deretter sendes elektronet ut med stor fart. Kjernen som blir igjen, inneholder da ett proton mer enn tidligere, og det blir dannet et grunnstoffatom med høyere atomnummer enn den opprinnelige kjernen.

Eks: En karbonkjerne desintegrerer og omdannes til en nitrogenkjerne:

(Tegning)

 

Gammastråling:
Går rett gjennom, stoppes nesten av bly

Når en atomkjerne har sendt ut en alfapartikkel eller betapartikkel, er det som om protonene og nøytronene som er igjen i kjernen, må finne seg nye plasser. Energien de gir fra seg når de ”faller på plass” i kjernen, sendes ut i form av energirik elektromagnetisk stråling som kalles gammastråling. Derfor sendes det vanligvis også ut gammatråling i forbindelse med alfastråling eller betastråling.

(Se for deg en haug med appelsiner)

 

Halveringstid:

Halveringstiden til et radioaktivt stoff angir den tiden det tar før halvparten av alle atomkjernene i stoffet har desintegrert. Alle levende organismer inneholder en viss mengde karbon-14. Når et dyr eller en plante dør, vil mengden av karbon-14 avta etter hvert som årene går.  

 

Aktivitet og dose

 

Becquerel:

Henri Bequerel

Knøttliten målenhet

Måler antall radioaktive partikler som sendes ut hvert sekund (virkning på oss mennesker)

10 Bq = 10 atomkjerner omdannes hvert sekund i det radioaktive stoffet

Måles med en Geiger-Müller-teller. Hver gang radioaktiv stråling kommer inn i røret, skapet et elektrisk signal

 

Gray: (Gy)

Måler hvor mye av strålingen som treffer cellene i vår kropp.

Forteller hvor stor energimengde som blir avsatt i kroppsvevet vårt (per kg)

Harold Gray

 

Sivert: (Sv)

Måler den biologiske virkningen av strålingen

Vurderer hvor farlig strålingen er for mennesker

Rolf Sivert

1 Sv = 1000 mSv

 

Bakgrunnsstråling:

Bakgrunnsstråling er små doser av stråling som kommer fra verdensrommet, murveggene, kroppen vår, berggrunnene. Over alt.
Bakgrunnsstrålingen er stråling som har vært der til alle tider, og som alle levende organismer er utsatt for.

Bakgrunsstrålingen i Norge tilsvarer omtrent 5 mSv, som er en svært liten stråledose

 

Ioniserende stråling:

Den radioaktive strålingen har stor nok energi til å slå løs elektroner fra atomer og molekyler, slik at de bli til ioner, det vil si elektrisk ladde partikler.

 

Noen ganger blir cellene så skadd at de dør = Akutt stråleskade

Hvis mange celler dør, vil organene virke dårligere, og mennesket vil i verste fall dø av organsvikt

 

Celler kan også bli skadd uten å dø. De alvorligste skadene skjer i arvestoffet. Kroppen vil ofte klare å reparere skadene selv.

 

(Tegning side 128)

 

Stråledose og risiko:

All bruk av stråling skal være nyttig

Stråledosene skal være så små som mulig

 

Ett røntgenbilde hos tannlegen: 0,03 mSv

Gjennomsnittlig bakgrunsstråling i Norge: 5 mSv/år

Første symptomer på strålesyke ved helkroppsbestråling på én gang: 250 mSv

Alle dør i løpet av to dager: Mer enn 50 Sv

 

Tsjernobyl-ulykken:

Over 400 mennesker var på stedet da ulykken skjedde, og ble utsatt for store stråleskader. På grunn av vindretningen og nedbøren var Norge det landet utenom det gamle Sovjetunionen som mottok mest radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken. I løpet av Norge det første året: En stråledose som er litt mindre enn den vi ville fått hvis vi flyttet fra et trehus til et murhus 50 år etter ulykken vil den ekstra stråledosen føre til omtrent åtte dødsfall på grunn av kreft her i Norge.

 

Medisin:

 

CT:

Kan avbilde lag for lag av tynne sjikt

Signalene behandles i store datamaskiner

Man kan få frem 3D-bilder

Kan lokalisere akkurat hvor svulsten er

 

MR:

Benytter radiosignaler i sterke magnetfelt til å lage bilder

Vil etter hvert erstatte røntgen, og dermed redusere stråledosene

Kan se finere detaljer i vevet enn med CT

 

Kreft:

Fellesbetegnelse på flere sykdommer

Cellene vokser unormalt

Over 80% av tilfellene skyldes at enkelte kjemiske stoffer over tid kan skape irritasjoner og endringer i cellene.

 

Behandlingsmetoder:

I de fleste tilfeller ved elektromagnetisk stråling

Genereres i lineærakseleratorer

Kreft et stykke inne i kroppen: kartlagt ved hjelp av CT

En kreftpasient pleier å få 1-2 Gy hver dag, slik at de friske cellene skal få tid til å reparere skadene og hente seg inn mellom hver bestråling

 

Omtrent en tredel av alle kreftpasienter i Norge får tilbud om strålebehandling.

Andre vanlige behandlingsformer: kjemoterapi ved hjelp av cellegift eller hormoner, eller kirurgisk inngrep.

50% kureres

 

Lineærakseleratoren:

Oppfunnet av nordmannen Rolf Widerøe

Ved hjelp av lineærakselerator sendes strålingen inn fra flere kanter, slik at det blir relativt små stråledoser til de friske cellene langs hver strålebane, og stor stråledose til svulsten, som ligger der alle strålebanene krysser hverandre.

 

I fremtiden:

Strålebehandling med protoner

Så å si all energien avsettes innenfor ett område (kan bestemme hvor energien skalavsettes)

Ikke i Norge ennå, 1 apparat = én milliard kroner

 

Teknisk bruk av stråling:

Røntgenbilder av hver eneste sveiseskjøt i Nordsjøen

Håndbagasje på flyplasser

En del kryddertyper for å forhindre bakterier

Gallerier og museer – bilde under bilde

 

Fisjon:

En stor og tung urankjerne kan bli ustabil, og sprekke når den treffes av et nøytron. Da kan det dannes mellomstore atomkjerner (som for eksempel bariumkjerner), og det vil også dannes 2-3 nøytroner med stor fart (energi).

(Tegning side 135)

 

Teorien til Einstein:

Når en urankjerne deles, blir noe masse borte. Denne masen blir frigjort i form av energi

 

E = energi

M = masse

C = lysets hastighet

 

Fusjon:

Lette atomkjerner smelter sammen og danner tyngre atomkjerner.
Noe av massen bli borte og frigjort som energi

Høy temperatur (mange millioner grader) fordi atomkjernene er positivt ladd, og derfor frastøter hverandre kraftig. Med høy temperatur beveger atomkjernene seg så fort at de allikevel kolliderer.

 

Fusjon får solen og alle de andre stjernene til å gløde:

Hydrogenkjerner smelter sammen og danner en heliumkjerne. Disse energiene får solen til å sende ut lys og varme.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Vegard
26.11.2008 19:21

Bra!
11
anbefalinger
Takk for hjelpen.
Ganske god hjelp å få her.

karro
12.12.2007 22:05

Bra!
6
anbefalinger
notatene ble litt tynnere jo lengre ut i kapittelet man kom..ble du litt lei eller? hehe

andreas
12.12.2007 20:15

Bra!
5
anbefalinger
you saved my day! driver og øver til det samme kapittelet i nexus nå...seriøst..nå ble jeg skikkelig glad! Very Happy :-D

Herman
08.12.2009 17:22

Bra!
5
anbefalinger
Skikkelig bra skrevet, fantastisk med stoff, tatt ut det aller beste fra kapittelet  Smile :-\)
Hjalp meg skikkelig med prøvelesing !!!  Very Happy :-D

Sheela_Ki_Jawanii (Call me)
03.12.2013 22:17

Bra!
3
anbefalinger
bra! prøve imorgen, redda meg  Surprised :-o æææææ

Your dad
03.12.2013 22:32

Bra!
3
anbefalinger
jeg skal hvertfal ikke ha sex med noen av dokker lenger

Fredd
27.11.2008 08:03

Bra!
2
anbefalinger
Jeg heter Fredd og er suuupeeeer geeek! Dere fant meg på geek.no forrige dag, men nå er den under oppdatering, sånn at det blir enda bedre bilde av meg!

Å, jah... Takk for hjelpen! mye godt her! (Y)

Your sister
03.12.2013 22:26

Bra!
2
anbefalinger
SHUT UP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JEG PRØVER Å SOVE

HEHEHE
25.09.2007 20:06

Bra!
1
anbefalinger
Braa, Nexus(L)..Not! Razz :-P

Seriøsmann
30.03.2008 20:25

Bra!
1
anbefalinger
hehe, nice skrevet. Men litt tynne notater ja

Erik
18.11.2008 10:26

Bra!
1
anbefalinger
Ja nice notater! Skal ha framføring om bakrunnsstråling og praktsik bruk av stråling og kom på at det stod en del om dette i naturfagboken i VG1, så fant jeg dette og d var et fint utgangspunk  Very Happy :-D

Vegard
26.11.2008 19:25

Bra!
1
anbefalinger
Takk for hjelpen igjen. Er litt geek så dette trengte jeg. Hah revansj Smile :-\)

Martin
26.11.2008 20:18

Bra!
1
anbefalinger
Haha! Takk for hjelpen ja, hjalp mye!

Greit, du får denne!

Vegard
27.11.2008 09:27

Bra!
1
anbefalinger
Takk for hjelpen nok en gang. jeg må lese dette mer enn en gang. Jeg bare elsker skolen!!
Jeg har ikke noe prøve eller innlevering, men leser dette for morro skyld.
Takk for at du brukte tid på denne teksten slik at jeg har noe å gjøre på Very Happy :-D

mia
03.12.2008 21:44

Bra!
1
anbefalinger
hei vil noen av dere hjelpe meg med å finne svaret på dett spørsmålet ..hva kan vi gjøre for å stoppe mobiltelefon signaler?  Smile :-\)

svartil mia
01.11.2009 20:54

Bra!
1
anbefalinger
mia , du kan pakke telefonen inn i aluminiums foile  Wink ;-\)

Mikkel
12.01.2010 21:51

Bra!
1
anbefalinger
Kjempebra skrevet! Perfekt laget for prøven jeg skal ha i morgen!  Very Happy :-D Skylder deg en stor takk- trenger bare å lese og kunne det du har skrevet her!
Supert! Stå på!

Martine
13.04.2010 21:46

Bra!
1
anbefalinger
Dette var til stor hjelp  Smile :-\) Tuseen takk ^^

ove
09.01.2012 20:53

Bra!
1
anbefalinger
takka brur

georg
09.01.2012 20:55

Bra!
1
anbefalinger
flotters, da får jeg ikke 2 for 13. gang sannsynligvis


12.01.2012 19:30

Bra!
1
anbefalinger
Tusen takk  Very Happy :-D

Mann
07.10.2013 16:47

Bra!
1
anbefalinger
Wallah brur drit bra notes

Your mom
03.12.2013 22:18

Bra!
1
anbefalinger
Sheela_Ki_Jawanii E ET ROMPE HULL

stråled
03.12.2013 22:18

Bra!
1
anbefalinger
jeg blir ofte drept av stråling

your grandma
03.12.2013 22:19

Bra!
1
anbefalinger
"Your mom" E ET ROMPE HULL

Strålign
03.12.2013 22:20

Bra!
1
anbefalinger
jeg stråler alle og en hvær

Your mom
03.12.2013 22:21

Bra!
1
anbefalinger
your grandma e en gammel tisselurr

Your grandma
03.12.2013 22:22

Bra!
1
anbefalinger
your mom e en kjønnsbytta mann

Your mom
03.12.2013 22:24

Bra!
1
anbefalinger
your grandma e en 13 år gammel pedo gutt

Geir
03.12.2013 22:24

Bra!
1
anbefalinger
Å som jeg hater disse 10 år gammle ungene som tror de er morsomme -.-*

your grandma
03.12.2013 22:25

Bra!
1
anbefalinger
your mom,
sier den 40 år gamle kjønnbytta mannen

Your mom
03.12.2013 22:27

Bra!
1
anbefalinger
your grandma E HOMO (ikke at d e nokka galt me d)

Your sister
03.12.2013 22:28

Bra!
1
anbefalinger
jeg vet at dokker er noen store 8====> ~~~~~men pliz stop
jeg er trøtt

your grandma
03.12.2013 22:30

Bra!
1
anbefalinger
your sister det e fordi du er en chewbacca

Your mom
03.12.2013 22:29

Bra!
1
anbefalinger
du e en liten pikk som mor di du
Your sister

Your sister
03.12.2013 22:30

Bra!
1
anbefalinger
jeg har hvertfall ikke sex med hårete men som chewbacca

Your sister
03.12.2013 22:31

Bra!
1
anbefalinger
men jeg liker å masterbater med dokker

your grandma
03.12.2013 22:31

Bra!
1
anbefalinger
æ en dum liten homse

your mom
03.12.2013 22:32

Bra!
1
anbefalinger
æ e en jævla horemann som har sex med babyer

Your dad
03.12.2013 22:33

Bra!
1
anbefalinger
jeg skal hvertfal ikke ha sex med noen av dokker lenger

Zunni badnam
12.12.2013 20:04

Bra!
1
anbefalinger
Braa notater. sheila ki jawaniiiii mein tere hath me na aii

Birgitte
08.12.2015 17:59

Bra!
1
anbefalinger
Åherregud detta redda mæ! Har prøve i morra  Smile :-\)


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.021 sec - 1 pageviews