Søk i stiler
 

Demokratiseringsprosessen av Norge fra 1850 til 1905


Om statsrådssaken, vetostriden, parlamentarismen og unionsoppløsningen.

Sjanger:ArtikkelLastet opp:12.06.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Norsk historie
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookDen norske Grunnloven fra 1814 innførte det vi kaller for maktfordelingsprinsippet. Makten skulle fordeles mellom Stortinget som var den lovgivende makten, regjeringen som var den utøvende makten og domstolene som var den dømmende makten. Kongen som utpekte regjeringsmedlemmene, valgte for det meste embetsmenn. Den dømmende makten besto også bare av embetsmenn, og på Stortinget satt det også for det meste embetsmenn, fordi flesteparten av velgerne mente at de var best egnet til å styre landet. På denne måten lå makten i Norge i stor grad i hendene på kongen og embetsmennene. Norge blir derfor i perioden 1814 – 1884 gjerne kalt for embetsmannsstaten.

 

Tross prinsippet om maktfordeling, hadde kongen i praksis like mye makt etter 1814 som han hadde under det gamle eneveldet. Det var kongen og regjeringen som utnevnte embetsmennene, og de var derfor trofaste mot kongen enten de satt som folkevalgte på stortinget eller i regjeringen. Dessuten hadde kongen rett til å legge ned veto på alle forslagene stortinget kom med og erklære dem ugyldige. På denne måten var makten folket hadde gjennom det folkevalgte stortinget tilnærmet lik null, så den politiske situasjonen i Norge var i denne perioden kanskje ikke mer demokratisk enn under eneveldet.

 

Utover 1800-tallet mente flere og flere velgere at ikke bare embetsmennene som hadde kunnskap og utdanning burde sitte på Stortinget, men at også bønder burde få sin plass på tinget. Bøndene begynte derfor å stemme på sine egne som talte deres sak, og i 1870 årene var 80 % av stortingsrepresentantene bønder.

 

I 1938 ble det innført lokalt selvstyre med valgte kommunestyrer, og flere bønder ble valgt som ordførere. Det lokale selvstyre, bedre skolegang og styrket folkeopplysning førte til at flere engasjerte seg politisk, og det ble opprettet foreninger som kjempet for at embetsmenn ble erstattet med vanlige folk på områder der viktige avgjørelser ble tatt.

 

Fra 1872 til 1884 var det statsrådssaken og vetostriden som preget politikken. Partene i striden var embetsmennene i regjeringen og opposisjonen. Opposisjonen ville oppheve loven om at statsrådene ikke hadde tilgang til Stortinget, slik at stortingsrepresentantene kunne be en statsråd eller statsministeren om å møte opp på tinget for å ta imot kritikk eller svare på spørsmål ved eventuell misnøye fra stortingets side. Stortinget vedtok i 1872 at statsrådene skulle møte i Stortinget, men kongen hadde vetorett når vedtakene gjaldt endringer av Grunnloven. Da kongen la ned veto alle tre gangene Stortinget la frem vedtaket, oppsto striden om kongen skulle ha absolutt vetorett. Skulle Stortinget, som var den folkevalgte makten, ha kontroll over regjeringen?

 

Striden førte til stiftelsen av de to partiene Høyre og Venstre. Høyre kjempet for regjeringen og embetsmannsstaten, og Venstre kjempet for at regjeringen måtte følge alle vedtakene ha Stortingets flertall i ryggen for å kunne regjere. På denne måten ville kongen miste sin absolutte vetorett. Venstre hadde støtte av 60 % av velgerne.

 

Da kongen for fjerde gang la ned veto på Stortingets vedtak, reiste Stortinget riksrettssak mot regjeringen, anklaget for å ha brutt Grunnloven ved å nekte å gjennomføre Stortingets vedtak. Etter valget i 1882 hadde Venstre klart å fylle opp hele Lagtinget med sine folk, og siden Lagtingsmedlemmene utgjør flertallet av riksretten, ble dermed regjeringen dømt til å gå av. Med dommen mistet kongen sin absolutte vetorett, og parlamentarismen ble innført.

 

Parlamentarismen er et styresett som gir Stortinget (parlamentet) kontroll over regjeringen. Regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget, og er avhengig av å ha Stortingets tillit. Det er også stortingsflertallet som avgjør hvem som skal ha regjeringsmakten. Det betyr ikke at en regjering alltid må ha flertallet bak seg, men at den kan ikke fortsette å styre med flertallet imot seg. Parlamentarismen ble ikke innført i Grunnloven, men i praksis. Hvor lenge statsrådene satt var nå avhengig av partiflertallet på Stortinget, og de hadde ikke lenger rett til livstids- eller langtidsmedlemskap i regjeringen.

 

Nå var Norge kommet ett skritt videre i demokratiseringsprosessen ved å innføre mer makt til det folkevalgte maktorganet. Men hva med arbeiderne som etter hvert utspilte en større og større del av den voksne mannlige befolkningen. Grunnloven fra 1814 gav stemmerett bare til embetsmenn, borgere og menn over 25 år som eide eller leide jord. Det var dermed ingen på Tinget som representerte arbeiderne, da de ikke hadde mulighet til å avgi stemme. Kunne Norge da kalle seg et reelt demokrati? Tre år etter at parlamentarismen ble innført, gikk arbeiderorganisasjonene og fagforeningene sammen om å danne Det Norske Arbeiderparti. De kjempet for allmenn stemmerett, og i 1898 ble det vedtatt på Stortinget at alle voksne menn over 25 år skulle være stemmeberettiget.

 

I 1903 og 1906 fikk partiet sine første stortingsrepresentanter. Høyre og Det moderate Venstre, som var en konservativ partigruppe som hadde brutt ut av Venstre, stilte seg kritisk til denne utviklingen. Årsaken til bekymringen var tvilen til at uutdannete menn fra lavere klasser skulle få innpass i politikken. Men da de likevel fikk det kan dette ha vært til fordel for kvinnesaksforeningene da de presset på og ville ha stemmerett for kvinner. Høyre så nemlig med frykt på alle arbeiderstemmene, og tenkte at om kvinner fra borgerskapet fikk lov til å stemme, vil dette veie opp mot alle de nye ikke-høyrestøttende velgerne. Kvinner med selvstendig inntekt, eller som fikk overført til seg en del av ektemannens inntekt, fikk dermed lov til å stemme ved kommunevalget i 1901. I 1907 fikk disse kvinnene også lov til å stemme ved stortingsvalg, og i 1913 vedtok Stortinget stemmerett for alle kvinner.

 

Med utgangspunkt i maktfordelingsprinsippet kunne man nå tenkt seg at Norge var så demokratisk som det kunne bli. Men for at et demokrati skal fungere i praksis må alle med stemmerett ha en viss innsikt i hva som skjer i politikken, og de må ha kunnskap nok til å kunne forstå det. Hadde alle nordmenn det? Kommunikasjonene ble forbedret utover på 1800tallet, og dette førte folk nærmere hverandre og utvekslingen av informasjon og kunnskaper ble forenklet og lettere tilgjengelig for alle, uavhengig bosituasjon. Alle avisene som ble opprettet i forbindelse med valgkampen i 1882, førte også til at folk lettere fikk innsikt i hva som egentlig foregikk i politikken. Skolegangen var også forbedret og de fleste burde hatt nok bakgrunnskunnskap til å kunne forstå det de leste og hørte om politikken.

 

For at demokratiet skal være reelt ligger det også et forbehold om at alle med stemmerett benytter seg av retten. I perioden mellom 1850 og 1905 var det også nettopp det folk ønsket å gjøre. De hadde tro på at egne handlinger kunne gi resultater. Folk var engasjerte og ønsket å forandre samfunnet til det bedre. Jeg er sikker på at valgdeltakelsen den gang var betraktelig høyere enn den er i dag.

 

Fra 1870 begynte det norske folk å bli påvirket av nasjonale vekkelser som strømmet over Europa. Folk drømte om demokrati og nasjonal frihet, og mange var misfornøyde med unionsmerket som ble innført øverst i venstre hjørne på det norske flagget i 1844. Dette og en strid om utenrikspolitikken førte til at mange nordmenn ønsket å bryte ut av unionen med Sverige. Da unionen ble stiftet i 1814, fikk Sverige ansvaret for utenrikssaker. Derfor fantes det bare svenske konsulater (ambassader) rundt om i verden. På grunn av at Norge fra 1850 og utover ble et stort sjøfartsland, var det oftest nordmenn som trengte hjelp fra konsulene. De var lite flinke til å ta seg av norske interesser, og det var ikke alltid konsulater i de store havnebyene der norske skip ofte trengte bistand. Dette var Norge misfornøyd med. Dessuten ville Sverige føre en mer proteksjonistisk økonomisk politikk for å beskytte sin egen produksjon, noe som ikke egnet seg for Norge. Norge hadde behov for billige råvarer fordi det tjente skipsfarten og fordi de trengte det til industrien, og ville derfor beholde frihandelen.

 

Venstre krevde at Norge skulle få sitt eget konsulatvesen, men kongen nektet og godta vedtaket. Flere ganger var Norge og Sverige på randen av krig under disse forhandlingene. Da kongen for tredje gang la ned veto på vedtaket om å la Norge få egne konsuler og utenriksminister, reiste statsrådene som var i Stockholm i forhandlinger, hjem og nektet og godta vetoet. Stortinget støttet regjeringens avgjørelse og erklærte 7. juni 1905 at unionen var oppløst. Folkeavstemningen i august samme år viste at bare 184 nordmenn var imot oppløsningen.

 

Høyre, Moderate Venstre og Venstre hadde til sist stått sammen om å få unionen oppløst. Dette var fordi de ønsket å fjerne den som årsak til konflikt, bl.a. fordi det hindret de borgelige politikerne å stå sammen mot arbeidernes innflytelse i politikken. Arbeiderbevegelsen var under sterk vekst etter århundreskifte, og presset om sosiale reformer økte stadig.

 

Ser man for seg at statsrådsaken aldri hadde kommet opp, ville ikke vetostriden heller vært et tema, da det første førte til det andre. Hadde kongen aldri mistet sin absolutte vetorett i 1884, kan man spørre seg om kanskje unionsoppløsningen aldri ville funnet sted, siden kongen da kunne lagt ned veto på forslaget om å opprette et norsk konsulatvesen, og Stortinget ville ikke kommet noen vei. Men da kongen la ned veto på vedtaket for tredje gang, ville nok det ført til at statsrådene hadde nektet å godta det, selv om kongen i teorien ikke hadde hatt noen begrenset vetorett. Hadde ikke statsrådssaken funnet sted, ville kanskje ikke parlamentarismen blitt innført i 1884, men ganske sikkert ville den blitt et resultat av unionsoppløsningsforhandlingene i 1905.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Tøffen
11.03.2008 20:54

Bra!
14
anbefalinger
Utenom at du skrev 1938 i stedet for 1838, så likte jeg den  Very Happy :-D

pettern
18.09.2005 15:49

Bra!
6
anbefalinger
ikke verst..

sjuga
13.11.2007 16:04

Bra!
6
anbefalinger
thx  Smile :-\)

Julie
12.06.2012 07:18

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra oppgave! Eneste jeg savner er kilder

Mag
09.12.2013 22:12

Bra!
4
anbefalinger
"hadde kongen i praksis like mye makt etter 1814 som han hadde under det gamle eneveldet"
Da gadd jeg ikke lese mer, for det er selvsagt det reneste sludder! Stortinget vedtok jo lover og bevilget penger til statsbudsjett! Eksempelvis gikk Stortinget umiddelbart i gang med å utfordre kongen med lover, som å avskaffe adelen. Etter to utsettende veto ble det vedtatt MOT KONGENS VILJE. Kongemakten var kraftig redusert i forhold til tiden før 1814


08.10.2005 17:02

Bra!
3
anbefalinger
Bra Smile :-\)) takk, har vært til stor hjelp!

SSS
07.06.2010 18:37

Bra!
3
anbefalinger
Jeg kom også opp i muntlig eksamen i historie der jeg skulle gjøre rede for hvordan demokratiet i norge utviklet seg. Dette har vært til stoor hjelp!Takk Very Happy :-D

Jan Banan
05.12.2014 09:04

Bra!
3
anbefalinger
420

dsadaw
10.01.2009 16:53

Bra!
2
anbefalinger
 Smile :-\) Smile :-\)

ty bro
10.06.2011 20:28

Bra!
2
anbefalinger

BLaMe*
08.06.2009 14:59

Bra!
1
anbefalinger
Jeg kom opp i muntlig examen i historie med omtrent akkuratt den samme overskriften du har. Så denne artikelen passet meg ypperlig. Min oppgave het. Demokratiseringsprosesser i Norge fra andre halv del av 1800 tallet.... Takker


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.014 sec - 1 pageviews